Preus redactats per

CODIUDESCRIPCIÓPREU
REU0526u

Abraçadora per a baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm.

1,90 €
REU0467u

Abraçadora per a baixant circular d'acer prelacat, de Ø 120 mm.

1,90 €
REU0506u

Abraçadora per a baixant circular de zinctitani, de Ø 80 mm.

1,65 €
REU0423h

Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments petris o de terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica.

2,35 €
REU0063

Acabament lateral d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, desenvolupament 500 mm.

4,45 €
REU0391kg

Acer corrugat B 400 S de diàmetre 16 mm

0,85 €
REU0390kg

Acer corrugat B 500 S de díametro 10 mm

0,88 €
REU0455kg

Acer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres varis.

1,15 €
REU0173kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.

0,79 €
REU0385kg

Acer S275JR en xapa

1,49 €
RE0352

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3, vidrio transparente.

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 8 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls del vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.

95,82 €
RE0231

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3. transparente.

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 8 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls del vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.

96,89 €
REU0731kg

Additiu hidròfug per a la impermeabilització de morters.

1,10 €
REU0208kg

Adhesiu cautxú asfàltic tipus PB-II

4,46 €
REU0421kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, compost de ciment, àrids seleccionats, additius especials i resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de pedra natural.

1,25 €
REU0411kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, color gris

0,65 €
REU0100kg

Adhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,41 €
REU0236kg

Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,35 €
REU0622kg

Adhesiu de contacte a força de resina acrílica en dispersió aquosa, per a paviment de goma, cautxú, linòleum, PVC, moqueta i tèxtil.

5,50 €
REU0438kg

Adhesiu de dos components a base de resina epoxi, per a unió de platines metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.

16,95 €
REU0519kg

Adhesiu de neoprè, per la unió de les membranes d'EPDM al suport.

5,70 €
REU0344kg

Adhesiu epoxi ràpid per a formigó

12,79 €
REU0317l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

19,85 €
REU0347kg

Adhesiu resina epoxi estructura

12,91 €
REU0703l

Adhesiu tipus D3 antihumitat.

1,56 €
REU0501

Aigua potable subministrament xarxa general

1,15 €
REU0335

Aigua potable.

1,11 €
REU0674u

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes d'acer inoxidable sèrie alta acabat brillant, composta d'aerador, broc giratori, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles.

115,35 €
RE0256

Aïllament ignífug EF-90 amb morter vermiculita, bombejat projectat.

Aïllament ignífug en perfileria metàl·lica a base de capa de morter de vermiculita o morter de verpafibre o similar, aconseguint EF-90 EN HABITATGES, aplicat per projecció pneumàtica, fins i tot emissió de certificat d'aplicació visat per col·legi professional.

19,81 €
RE0089

Aïllament per insuflació, des de l'interior, en cambres d'aire de tancament de doble fulla de fàbrica.

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament,mitjançant massillat i escatat. Inclòs parte proporcional de maquinària per a injecció,realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elementsde l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.

27,68 €
RE0373

Aïllament sobre falsos sostres amb llanes minerals

Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per plafó semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,035 W / ( mK). Fins i tot p / p de talls de l'aïllant

7,30 €
RE0028m

Aixecat baixant / canaló

Aixecat de canaló sense recuperació, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor

3,46 €
RE0308m

Aixecat baixant de Fibrociment, amb gestió de residus.

Aixecat de baixant de fibrociment sense recuperació, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor fins i tot projectes, gestions, llicències, tramitacions, gestió de residus, retirada d'enderrocs, càrrega i transport a abocador autoritzat (incloent canons d'abocament).

79,39 €
RE0026

Aixecat claraboia de 3 a 6 m² sense aprofitament

Aixecat de claraboia, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de 3 a 6 m², amb retirada de runa i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18

12,40 €
RE0030m

Aixecat col·lectors horitzontals de tuberia PVC.

Aixecat de col·lectors horitzontals, fins i tot retirada i càrrega sobre camió o contenidor.

5,56 €
RE0020m

Aixecat d'entornpeu ceràmic

Aixecat d'entornpeu ceràmic, amb retirada i càrrega de runa sobre camió o abocador.

2,25 €
RE0372m

Aixecat de baixants pluvials i canalons

Aixecat de baixants pluvials i canalons, fins i tot retirada càrrega i inclòs transport de runes a abocador autoritzat.

6,53 €
RE0034u

Aixecat de finestra, fins a 3 m².

Aixecat de finestra, fins i tot marcs, fulles i accessoris de fins a 3 m², amb retirada de runa i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.

11,26 €
RE0111u

Aixecat de fusteria exterior. fins a 3 m².

Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

19,74 €
RE0077m

Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.

Aixecat i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, franja d'amplada 10 cm a cada costat de la fissura. Obrir el llavi de la mateixa perquè pugui penetrar un morter de reparació i adherència entre els dos llavis de la fissura. No considerada l'aplicació del morter reparador.

7,47 €
RE0033u

Aixecat de reixa

Aixecat de reixa, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de fins a 3 m², amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.

10,42 €
RE0505u

Aixecat i reposició aparells sanitaris, locals comercials

Desmuntatge d'aparells sanitaris, corresponents a lavabos en interior de locals comercials, formats per inodors, lavabos i plats de dutxa, per a posterior reutilització i reinstal·lació en les mateixes condicions en què es trobaven.

75,24 €
RE0031

Aixecat mobiliari cuina

Aixecat de bancs, armaris i lleixes de cuina, amb reitrada d'enderrocs i càrregues sobre camió o contenidor.

31,84 €
RE0502

Aixecat paviments existents, en interior de locals comercials

Aixecat de paviment existent, sense reposició, format per rajoles de terratzo o gres de dimensions apróx. 40 x 40 cm, fins a trobar la solera de base, realitzat amb martell compressor pneumàtic, amb retirada i càrrega en contenidor portàtil, situat en via pública

8,35 €
RE0085u

Aixecat plat dutxa

Aixecat de plat de dutxa i accessoris, sense recuperació del material amb retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-1.

19,44 €
RE0063m

Aixecat revestiment petri en esglaonat d'escala.

Aixecat del revestiment petri d'esglaons, amb martell pneumàtic, amb retirada i càrrega de runa sobre camió o contenidor, i sense transport a abocador.

11,31 €
REU0675u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per aigüera, sèrie alta, acabat cromat, composta de broc giratori, aerador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

65,55 €
REU0671u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per bany-dutxa, sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'inversor, dutxa telèfon flexible de 1,50-1,70 m i suport articulat, segons UNE-EN 200

51,65 €
REU0670u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per lavabo, sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'aerador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

42,15 €
MOU0018h

Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0585h

Ajudant aplicador de morter autoanivellant.

16,13 €
MOU0030h

Ajudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0008h

Ajudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0051h

Ajudant col·locador de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0020h

Ajudant d'arrebossats. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0032h

Ajudant d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0058h

Ajudant d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0034h

Ajudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0048h

Ajudant de fuster. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0039h

Ajudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0060h

Ajudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0014h

Ajudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0004h

Ajudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0053h

Ajudant de polidor de paviments. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0016h

Ajudant de vidrier. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0027h

Ajudant estructurista i encofrador de formigó armat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0077h

Ajudant instal·lador de captadors solars. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0079h

Ajudant instal·lador de paviments de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0074h

Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0528h

Ajudant lampista.

16,10 €
MOU0070h

Ajudant muntador d'estructura de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0056h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0037h

Ajudant muntador de falsos sostres. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0072h

Ajudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0010h

Ajudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0012h

Ajudant muntador de tancaments industrials.

15,50 €
MOU0025h

Ajudant muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0644h

Ajudant vidrier.

17,42 €
RE0062u

Ajudes de paleta a aixecat de fusteria interior fins a 3 m²

Ajudes de paleta a aixecat de carpinterias interiors menors de 3 m², sense recuperació, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final, amb càrrega en contenidora per al seu transport a abocador.

22,10 €
RE0236u

Ajudes de paleta a falcat de carpinterias exteriors <3 m²

Ajudes de paleta a falcat de carpinterias exteriors de façana, dimensions <3 m², p.p. mitjans auxiliars, materials, rejuntat i rematades, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final.

53,65 €
RE0061u

Ajudes de paleta a falcat de tancaments major 3 m².

Ajudes de paleta a falcat de fusteries exteriors majors a 3 m², fins i tot retirada de material sobrant i neteja final.

103,47 €
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (20 UI)

Ajudes de paleta per a la reposició de cales executades en un edifici amb 20 unitats d'inspecció, consistent en la reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments singulars.

600,48 €
RE0123u

Ajudes de paleta per a reconeixement estructural

Ajudes de paleta per a l'execució de cates de comprovació en reconeixement estructural d'edifici existent, consistent en 6 tasts de 10x10 cm en pilar i / o bigues fins a arribar al formigó estructural, 1 tast a base de fonamentació de 0,60x0,60x, 1 , 10 m de profunditat fins a trobar la sabata, i 4 tasts de 0,40x0,40 aproximadament en fals sostre d'habitatge per accedir a la cara inferior de forjat, fins i tot reposició de les cates al seu estat inicial, tapat de regates, reposició de revestiments, tapat de pou amb farciment de terres compactades, solera i pavimentat similar, i tapat de buit en fals sostre amb placa d'escaiola i pintat de la seva superfície, fins i tot bastimentades necessaris i mitjans auxiliars, retirada de runes, material sobrant i neteja final.

810,49 €
RE0242

Alçament de teula curva amb recuperació.

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua; amb mitjans manuals i recuperació del 50% del material per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'apilament, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, neteja, retirada i càrrega manual del material desmuntat i dels enderrocs produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.

31,99 €
RE0323

Alicatado azulejo gres 25x40 cm, a soporte de fábrica de ladrillo con mortero cemento.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 25x40 cm, 8 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

27,61 €
REU0753u

Ampolla de resina de vinilèster d'alta resistència, lliure d'estiré, de 16 mm de diàmetre, a base de metacrilat de uretà, enduridor i sorra de quars o corindó, per a l'execució d'ancoratges químics estructurals.

4,60 €
REU0251u

Ancoratge a paret suport Herms DIT 289

0,72 €
REU0752u

Ancoratge compost per vareta roscada d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1 de 16 mm de diàmetre, i 190 mm de longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre estructures de formigó.

10,50 €
RE0341

Ancoratge vareta acer de diàmetre 12 mm i longuitud 250 mm, resinat.

Ancoratge químic estructural per adherència aplicat sobre suport massís de formigó comprimit de resistència característica 20 N / mm², realitzat a través de la inserció de barnilla enroscada amb femella i volandera, d'acer galvanitzat de qualitat 5.8 segons UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diàmetre i 250 mm de longitud en trepant realitzat sobre el suport de 14 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat anteriorment emplenat mitjançant injecció de resina epoxi d'alta resistència; amb les següents característiques: separació entre dos ancoratges de 220 mm, distància a les vores de la base d'ancoratge de 110 mm, gruix mínim de la base de 140 mm, espessor màxim de la peça a fixar de 120 mm.

7,83 €
NVU0007u

APPC30 Splitter 2 HDMI 1080P.

18,93 €
RE0144

Apuntalament bigueta de formigó en forjat.

Apuntalament de forjat de biguetes auto-resistent de llums de fins a 4.5m, amb sotaponts, dorments i puntals metàl·lics, considerant 5 usos en els elements de fusta i 50 usos en els puntals metàl·lics, fins i tot desapuntalament, neteja i emmagatzematge.

5,33 €
REU0384

Apuntalament forjat biguetes semirresistents de 6,5 m, 10 usos

12,04 €
REU0211u

Apuntalament pal metàl·lic telescòpic 3.50m 25 uts ús

0,70 €
REU0351u

Apuntalament, lloguer de puntal metàl·lic telescòpic 3.50 m, per a 50 unitats d'ús

0,36 €
RE0050

Arrebossat base de morter de ciment, mestrejat.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat reglejat de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

18,79 €
RE0049

Arrebossat base, amb morter de ciment a bona vista.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat a bona vista de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

15,30 €
REU0383

Arrebossat de morter M-5 d'alta resistència de gruix 2 cm, manual

25,48 €
RE0210

Arrebossat reglejat, amb morter ciment.

Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat, de 15 mm de gruix, color gris, acabat llis, per a la realització de la capa base amb revestiments continus de doble capa, acabat remolinat, gruix 15 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.

36,03 €
RE0057

Arrebossat remolinat bona vista, amb morter de ciment.

Arrebossat remolinat amb morter de ciment de dosificació M-15, en paraments verticals com a base d'enrajolat, segons NTE / RPE-7, mesurat a cinta correguda.

13,57 €
RE0324

Arrencada de cel ras de canyís lluit amb algeps.

Arrencada de cel ras de canyís arrebossat amb guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,59 €
RE0241u

Assaig comprovació de xarxa d'evacuació

Proves de servei de la xarxes d'evacuació d'aigües d'edificis. Proves finals hidràuliques de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09. A més a més proves parcials hidràuliques en trams no soterrats de la xarxa d'evacuació, per unitat d'inspecció, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09.

271,62 €
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.

308,34 €
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09

175,93 €
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09

214,97 €
RE0157u

Assessorament tècnic en un procediment judicial

Assessorament tècnic en la preparació de documentació d'un procediment judicial per a presentació d'una demanda, o en preguntes a efectuar a un altre perit o similars, en què el perit només intervé com a assessor i no directament en el procediment, inclús visites i desplaçament.

241,08 €
RE0553u

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales (50 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales en un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució de les cales per laboratori i de les ajudes d'obra per a la seua reposició. Inclou: visites i desplaçament.

508,83 €
MOU0067h

Auxiliar administratiu. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0064h

Auxiliar tècnic / Delineant superior. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
REU0525m

Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials.

19,85 €
REU0466m

Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 120 mm. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials.

13,80 €
REU0505m

Baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqüència, de Ø 80 mm, espessor 0,65 mm, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials

44,00 €
RE0365m

Baixant d'evacuació d'aigües amb tub de xapa de zinc, 80 mm de diàmetre.

Baixant d'evacuació d'aigües amb tub de xapa de zinc de diàmetre 80 mm. i 0.50 mm. de gruix, fins i tot part proporcional de peces especials i ajuts de albafiilería, totalment instal·lada. Fins i tot col·locació de parahojas en la unió amb la baixant per evitar emboces. Totalment col·locada en la posició de les anteriors fins i tot amb peça de careta.

59,93 €
RE0223m

Baixant pluvials acer prelacat D120

Subministrament i muntatge de baixant circular d'acer prelacat, per recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els empalmaments, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Fins i tot p / p de colzes, suports i peces especials. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclòs muntatge, desmuntatge i lloguer de bastimentada homologada o equips d'elevació mecànics per a la seva correcta instal·lació.

24,29 €
RE0333m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-110.

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu)

20,80 €
RE0332m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-125.

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

23,31 €
RE0331m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-160.

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

29,19 €
REU0048

Baldosín ceràmic Català, 24x24x1 cm.

6,25 €
REU0286m

Banda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada.

0,26 €
REU0601m

Banda acústica de dilatació KNAUF de 50 mm d'amplada.

0,28 €
REU0567m

Banda impermeabilitzant autoadhesiva per impermeabilització de juntes entre panells sandvitx de fusta en cobertes inclinades.

0,65 €
REU0244u

Banyera acrílica model Génova ROCA, color blanc, de 160x75 cm, amb respatller, reposabraços i nanses integrals, segons UNE-EN 198, desguàs automàtic de llautó-coure per banyera, acabat cromat.

198,00 €
REU0200u

Bard ceràmic 100x25x3,5 cm.

20,25 €
REU0199u

Bard ceràmic 100x25x3,5 cm.

0,88 €
REU0261kg

Barra acer corrugat 10 mm AEH-B500SD

0,82 €
REU0659u

Bastiment de base de fusta massissa, Pi Suècia o similar, secció 11x3,5 cm, per full 203x82,5

35,00 €
REU0612u

Bastiment de base de fusta massissa, pi Suècia, secció 90x35 mm, per porta d'una fulla estàndard, amb elements de fixació.

22,00 €
NVU0015u

Benro tripode Kit Universal A650fhd3

185,00 €
REU0353

Beurada colorant ciment

569,91 €
REU0230

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

157,00 €
REU0111

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

157,00 €
REU0256m

Biga extensible Herms DIT 289, perfil tubular galvanitzat de 100x100x4 i 90x90x4, amb dues files de connectors superiors metàl·lics

33,00 €
REU0451m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segons UNE-EN 15.037-1.

4,84 €
REU0452m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segons UNE-EN 15.037-1.

5,17 €
REU0453m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segons UNE-EN 15.037-1.

5,89 €
REU0454m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia => 6 m, segons UNE-EN 15.037-1.

7,21 €
RE0322m

Biguetes de fusta laminada sección 8x18 cm.

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant, de 8x18 cm de secció i fins a 4 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Col·locades amb un intereix de 70 cm. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç, i els corresponents dorments de recolçament de les biguetes . Treballada en taller i col·locada en obra. Normativa d'aplicació: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.

37,06 €
REU0406m

Bisellat de mirall.

3,75 €
REU0460u

Bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N / mm²), inclús p / p de peces especials: cèrcols i mitjans. Segons UNE-EN 771-3.

0,48 €
REU0149u

Broca trepant HILTI TE-CX 10/22.

14,08 €
REU0148u

Broca trepant HILTI TE-CX 14/27.

35,70 €
REU0150u

Broca trepant HILTI TE-CX 8/17.

8,90 €
REU0147u

Broca trepant HILTI TE-CX 8/22.

13,60 €
REU0207u

Broquet d'injecció resines

0,10 €
REU0386u

Bunera horitzontal de PVC, de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm

20,10 €
REU0564u

Bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm.

19,87 €
RE0378u

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis, amb sortida horitzontal o vertical de diàmetre 50 mm i unió mitjançant junta enganxada. Amb cos de PVC i reixa d'acer inoxidable. D'acord amb les normes DIN 19599 I DIN 1299. Amb velocitat d'evacuació 0,43 lis, segons ISO DIS 9896. Fins i tot connexió a desaigüe a xarxa general.

149,05 €
REU0311u

Bunera tipus gàrgola de PVC, Texsa

14,00 €
REU0632u

Cable flexible de 20 cm i 1/2 de diàmetre.

2,85 €
RE0297u

Càlcul i dimensionament d'una estructura (10 UI)

Càlcul i dimensionament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el dimensionament i comprovació dels seus elements estructurals definits en un projecte d'execució, a partir del càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent. Inclou: plànols de plantes, seccions, especejament i detalls de l'estructura, memòria de càlcul, amidaments i consultoria. No inclou el disseny de l'estructura, l'estudi geotècnic ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.219,58 €
NVU0006u

Càmera de vídeo Sony HDR-CX625 2,29Mp 3 '' Full HD.

507,00 €
NVU0004u

Càmera IP de xarxa sense fils IPCAM TL-SC2020N.

49,00 €
NVU0013u

Cámera Sony HDR-CX405

200,00 €
REU0136h

Camió amb grua autoportant 16m.

49,50 €
REU0130h

Camió bolquet 6 / 8Tn.

32,00 €
REU0131h

Camió bolquet banyera 18Tn.

47,00 €
REU0586h

Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Fins i tot p / p de desplaçament.

145,00 €
REU0142h

Camió cuba 7000l aigua per a reg.

31,00 €
REU0144h

Camió transport i càrrega 12T 10m³ 3 eixos.

42,00 €
REU0602m

Canal 48/30 KNAUF d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

1,26 €
REU0511m

Canal protectora d'acer, de 100x115 mm, per a allotjament de cables elèctrics, inclús p / p d'accessoris. Segons UNE-EN 50085-1, amb grau de protecció IP 4X segons UNE 20324.

19,00 €
REU0242m

Canaleta 20zx15 interior, de Formigó polímer amb reixa metàl·lica galvanitzada.

41,00 €
REU0529m

Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials

46,00 €
REU0464m

Canaló circular d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

28,80 €
REU0503m

Canaló quadrat de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de gruix i retallada de bordó, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

38,80 €
RE0380m

Canaló vist de secció circular, de xapa d'acer galvanitzat

Canaló vist de secció circular, de xapa d'acer galvanitzat de desenvolupament 33 CRN., Fins i tot part proporcional de cavalcaments, peces especials per canaló i accessoris de fixació.

75,27 €
REU0405m

Cantejat de mirall.

2,43 €
REU0101m

Cantonera de PVC en cantonades enrajolades.

0,50 €
REU0238m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

1,36 €
RE0330m

Canvi de baixant interior PVC-160 sèrie B i folre d'albañileria.

Canvi de baixants consistent en obertura d'envans des locals no humits (habitacions, menjadors, .....) eliminació de baixants antigues, col·locació de noves baixants de diàmetre 125/160 de PVC de junt encolada, connexió de desguassos d'aparells existents, tancament d'envans realitzant les traves oportunes i reposició de revestiments amb empledo de malla de fibra de vidio, fins i tot neteja, càrrega de escobros i transport a abocador.

151,15 €
RE0349

Capa d'anivellament en cobertes, amb morter cemeno, gruix 20 mm.

Anivellat de vessant en cobertes planes amb una capa de morter de ciment M-15 de 20 mm de gruix, estesa i anivellat per a la regularització de pendents o protecció del impermeabilitzant, fins i tot minves, anivellació i neteja

8,90 €
REU0685u

Captador solar tèrmic per termosifó, complet, per a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta inclinada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendiment òptic: 0,761 i coeficient de pèrdues primari 3,39 W / m²K, segons UNE -EN 12975-2, absorbidor de coure format per una bateria de tubs de 8 mm de diàmetre, revestiment de material no contaminant lliure de crom negre, aïllament format per 30 mm d'escuma de poliuretà lliure de CFC, coberta protectora de vidre temperat de 4 mm de gruix, d'alta transmitància; dipòsit cilíndric d'acer vitrificat de 200 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d'expansió i suports per a teulada

2.375,00 €
NVU0005u

Capturadora de vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA USB3HDCAP StarTech.com.

219,00 €
RE0536u

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000. consistent en documentació de dimensions exteriors i fissuració prèvia, escanejat amb tecnologia Radar PS 1000 no invasiva per a la detecció de la posició de les armadures, gruix del recobriment, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre de les armadures. Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

114,12 €
REU0285u

Cargol autoperforant 3,5x25 mm.

0,01 €
REU0606u

Cargol autoperforant TN KNAUF 3,5x25.

0,01 €
REU0066u

Cargol autoroscant de 4,2x13 mm d'acer inoxidable, amb volandera.

0,05 €
REU0064u

Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera.

0,50 €
REU0396u

Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera.

0,12 €
REU0617u

Cargol de llautó 21/35 mm.

0,06 €
REU0071u

Cargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0571u

Cargol per a subjecció de llistó.

0,32 €
REU0555u

Cargol rosca-fusta d'acer zincat amb cap hexagonal, de 7 mm de diàmetre, 90 mm de longitud i qualitat 5.6 segons UNE-EN ISO 898-1.

0,12 €
REU0569u

Cargol rosca-fusta per a subjecció de teules a rastrell.

0,07 €
REU0017u

Cartutx casa Desa, Chem, resina epoxi acrilat 410 ml.

8,60 €
REU0146u

Cartutx COPSAFIX EP1, 380 ml.

10,90 €
REU0746u

Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³.

6,80 €
REU0657u

Cartutx de massilla de silicona neutra.

3,20 €
REU0729u

Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color blanc, de 600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, molt adherent, amb elevades propietats elàstiques, resistent a l'envelliment i als raigs UV.

9,10 €
REU0544u

Cartutx de resina epoxi-acrilat, lliure d'estiré, de dos components, amb dosificador i filtre de barreja automàtica, de 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

23,00 €
REU0641u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx)

2,42 €
REU0079u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,42 €
REU0252u

Cartutx resina Herms per Sistema DIT 289

8,00 €
REU0283u

Cavallet per mestra 60/27.

0,29 €
REU0382u

Cavalló ceràmica, de 20x23x4 cm

2,32 €
REU0556m

Cavalló prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en peces de 50x20x5 cm, amb trencaaigües i ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable.

9,90 €
RE0321

Cel ras desmuntable amb plaques guix 60x60, amb vinil blanc.

Cel ras realitzat amb plaques de guix laminat de 60x60x1cm, amb una cara revestida per una làmina vinílica de color blanc, amb vores quadrats, amb sustentació vista a força de perfil primari i secundari lacats en blanc, rematats perimetralment amb un perfil angular lacat blanc i suspès mitjançant peces metàl·liques galvanitzades, segons NTE / RTP-17.

17,18 €
REU0486kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0229kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0152kg

Ciment Cua VALSEC.saco de 25kg.

0,33 €