Neteja i tractaments

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0062u

Ajudes de paleta a aixecat de fusteria interior fins a 3 m²

Ajudes de paleta a aixecat de fusteries interiors menors de 3 m², sense recuperació, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final, amb càrrega en contenidora per al seu transport a abocador.

22,10 €
RE0124

Demolició d'escala metàl·lica simple.

Demolició de muntant metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

19,27 €
RE0120m

Demolició de escopidor ceràmic ample 25 cm.

Demolició de escopidor ceràmic situat entre els brancals de l'buit cobrint els ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,13 €
RE0125

Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.

Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes metàl·liques conformades tipus IPE-IPN, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, fins i tot aixecat paviment, part proporcional de neteja , aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

66,65 €
RE0040

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, gruix 4/5/7 cm.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó buit senzill de 4 a 7 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,26 €
RE0042

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, maó massís de 5 cm a panderete.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a panderete de 5 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

6,76 €
RE0041

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, maó perforat gruix 11 cm.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,32 €
RE0044

Demolició de paviment ceràmic.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,60 €
RE0045

Demolició de paviment de pedra natural.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,10 €
RE0043

Demolició de paviment de rajoles hidràuliques.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles hidràuliques i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

11,69 €
RE0070

Demolició solera de formigó en massa, gruix 10 cm.

Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-13.

9,42 €
RE0046

Demolició solera formigó, espessor 10/12 cm.

Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

17,26 €
RE0068

Desmuntatge de teula corba vella amb recuperació. alçària <20 m

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica vella corba, i elements secundaris, disposada a canal i acull, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja, col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.

10,28 €
RE0065m

Disposició canaleta recollida aigües

Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada per a la recollida d'aigües, de formigó polímer, secció 20x20 / 15 i reixeta tramada galvanitzada, unitat connectada a xarxa de clavegueram amb tuberia de PVC, preparat de la rasa prèvia obertura amb martell elèctric, falcat de la canaleta , formigonat de peces i encastat arran de solera existent, acabaments perimetrals amb rajoles de ciment i rejunte d'acabat, retirada de material sobrant i neteja

130,77 €
RE0055

Enrajolat amb rajola porcellànica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcelànic polit, 1/0 / - / - (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), 40x40 cm, 22 € / m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de guix o plaques d'escaiola; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. No inclós la base suport amb arrebossat reglejat de morter de ciment.

42,28 €
RE0086

Enrajolat baldosí català, en voladís de forjat.

Subministrament i execució de paviment en voladís de façana, mitjançant mètode capa gruixuda, amb rajola catalana d'12x24 cm, rebut amb morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejat i empolvorat de la superfície, rejuntat amb beurada de ciment a junta mínima, fins i tot part proporcional replantejaments, talls, formació de junts i sòcol, eliminació de material sobrant i neteja final.

24,87 €
RE0051

Enrajolat de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a estesa.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 30x30 cm, 8 € / m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semisec de morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Fins i tot part proporcional de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport , eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

30,38 €
RE0052

Enrajolat de rajoles porcelàniques col·locades amb adhesiu ciment cola.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres porcelànic, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 41x41 cm, 22 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

44,59 €
RE0112

Enrajolat sobre suport de morter ciment o formigó, amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres esmaltat, 1/0 / - / E (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus - / E), 20x20 cm, 8 € / m², rebut amb adhesiu de ciment millorat , C2 sense cap característica addicional, color gris. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final

32,03 €
RE0082

Impregnació hidròfuga sobre superfícies absorbents.

Impregnació hidrofugant, per a superfícies de formigó, aplicada en 2 capes mitjançant corró, fins i tot neteja prèvia de el suport.

13,75 €
RE0364

Neteja de façana, arrebossada amb morter.

Neteja de façana de fàbrica de maó arrebossada en estat de conservació regular, mitjançant projecció d'aigua atomitzada amb polvoritzadors aerográficos, formant nebulitzat continu durant 16 a 32 hores per dissoldre la crosta de brutícia superficial, aplicat en franges horitzontals de 2 a 4 m d'alçada , començant des de les parts altes i netejant mitjançant raig d'aigua a pressió de 2 atm, com a màxim, els detritus acumulats en les zones inferiors, i manualment en vols, cornises i sortints, considerant un grau de dificultat normal. Amb especial força a sòcol de pedra per eliminar pintades.

1,86 €
RE0048

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH-11.

Formació de fulla de partició interior de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.

20,95 €
RE0047

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.

Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.

23,11 €
RE0108

Pintura plàstica acrílica sobre paraments exteriors. Façanes.

Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus de doble capa; neteja i fregat previ de l'suport de morter, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l / m² cada mà), a més de tractament contra la presència de floridura o humitats en un 10% de la seva superfície.

9,96 €
RE0083

Sanejat d'armadura amb raspallat manual

Sanejat d'armadures amb raspallat manual, per atacs lleugers, fins i tot neteja prèvia amb dissolució de tricloroetilè per eliminar greixos i olis).

4,16 €
RE0114

Sanejat de l'revestiment en ampit de terrasses. sup 30%.

Sanejat de el revestiment dels ampits de terrassa, consistent en el picat puntual de les zones en mal estat i reconstrucció amb morter de ciment dosificació 1: 6, fins i tot retirada de material sobrant i neteja.

15,81 €
RE0143m

Sanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.

Sanejat de bigueta de formigó o ceràmica mitjançant demolició de l'revestiment existent, cort dels tancaments o particions interiors que atesten en contra, neteja de el suport fins a deixar completament net el formigó o la base de la sabatilla, sanejat de les zones descarnades per corrosió, passivat de les armadures amb una imprimació inhibidora de la corrosió Sika FerroGard-903 o similar i recomposició de l'recobriment amb un morter estructural d'alta resistència inicial i retracció controlada Sika Top o Structurite de la casa Thoro o similar. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, revestiments similars als que existien prèvia a l'actuació i acabats finals. Totalment executat.

18,28 €
RE0090

Sistema ROCKWOOL de trasdosat directe, de plaques de guix laminat amb aïllament incorporat, en tancaments de façana.

Extradossat directe sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat - | (10 + 30) (LR) Labelrock 406.110 | ROCKWOOL, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el parament vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de replanteig de la línia de parament acabat, de les zones de pas i dels buits; col·locació successiva, per a cada placa, de les paletades de pasta d'unió en el parament suport; tall de les plaques, col·locació de falques a la zona inferior i col·locació individual de les plaques mitjançant pressió sobre les paletades; formació de junts de dilatació; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de juntes mitjançant pasta i cinta de juntes; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

29,05 €
RE0203

Tractament d'acabat superficial en paviment interior de marbre.

Polit i abrillantat de paviment de pedra natural mitjançant màquina polidora i abrillantat mitjançant màquina d'abrillantar amb plat de llana d'acer o esponja sintètica, de paviment interior de marbre; el polit constarà de tres fases: la primera (desbastat o rebaix) per a eliminar les celles que poguessin existir, utilitzant una mola de 60, segons el tipus de pedra natural i l'estat en què es trobi el paviment; la segona (planificat o polit bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra 120, estenent a continuació novament la pasta per a junts, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220; l'abrillantat es realitzarà mitjançant el mètode de l'cristal·litzat utilitzant moles de 400 o superior amb aplicació posterior de producte abrillantador, una vegada estigui perfectament sec i uniforme el paviment. Fins i tot part proporcional d'unió després del polit bast, retirada de llots procedents de l'polit fi i neteja prèvia a l'abrillantat.

11,05 €
RE0328u

Tractament de façanes, amb fixació a el dissolvent

Tractament de façanes amb preparat a el dissolvent altament penetrant per a la fixació de superfícies en molt mal estat i amb problemes de cali, també usat com a membrana de curat de l'formigó, incolor i amb acabat transparent.

3,77 €
RE0358

Tractament hidròfug façana maó cara vista

Tractament hidròfug dels draps de façana cara vista, prèvia neteja superficial per eliminació d'impureses i matèries orgàniques produïdes per la contaminació, mitjançant màquina tipus Karcher amb aigua a alta pressió, repàs i obturació puntual de juntes de morter actualitzar o fissurades, aplicació final de producte hidròfug invisible especial façanes, casa Isaval o similar, impermeabilitzant i transpirable, sense alterar l'aspecte original de l'cara vista, retirada de material sobrant i neteja. Totalment acabat.

8,50 €