Injeccions del terreny

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0089

Aïllament d’insugulació, des de dins, en cambres d’aire de recintes de doble recinte.

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant massillat i escatat. Inclòs part proporcional de maquinària per a injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.

27,68 €
RE0012

Comacció de Pison vibrant en sòls mitjans

Compacció manual de superfície feta amb un vibrant corró automàtic Pison 300/600 kg, per a allotjament i compliment, en terrenys mitjans, amb un grau de compactació de fins a un 90% de proctor normal.

5,54 €
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

Reforç rectangular Reforç del formigó armat de dimensions de 40x40 cm per confinament de les cares de confinament a través de clips metàl·lics soldades in situ, cada 25 cm, per a la restricció de refrigeració, inclòs el material de soldadura segons la ISO 2560, treballava i col·locat.

254,83 €
RE0254u

Galvanitzada quadrícula metàl·lica per a la ventilació, 20x20 cm, a exterior.

Quadrícula metàl·lica galvanitzada per a la ventilació exterior o interior de sostres falsos, de dimensions de 20x20 cm, fins i tot obertura de tancament extern, subministrament i col·locació, completament instal·lada.

39,86 €
RE0138m

Injecció de fissures de formigó, amb resina epoxi.

Injecció de fissures en superfícies de formigó amb resina epoxi de baixa viscositat, fins i tot neteja superficial de la fissura

7,32 €
RE0304

Perfil de reforç forjat IPE120-140-160.

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de Broady, càrrega i transport a abocador) Fins i tot la substitució i els recobriments un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Col·locació amb ancoratges químics del model de postensió metàl·lica SP3500 del CASA CO-mericial Herms S.A. A través de la ubicació prèvia de l’armadura d’ancoratge amb Pachometro, assegut a la capa de morter sense retracció - col·locació del perfil metàl·lic d’un acer -42b i de la trosada amb lleugera pressió fins que el morter sobre les ales superiors s’aboca. - Supressió de la trama. - Pintar bigues i plaques amb una capa d’almenys 70 micres d’imprimació anti -corrosiva al fosfat de zinc, revisió prèvia i retoc de soldadures. - Repintat final a Chlorocaucho amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símptomes amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. NOTA: Els perfils de reforç metàl·lic seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a fort entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m. Un interès de 70 cm entre bigues i un impacte de l'impacte de 1,43 ml de vigilància/m² forjats

205,47 €
RE0305m

Perfil IPE-20/140 de reforç forjat

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de Broady, càrrega i transport a abocador) Fins i tot la substitució i els recobriments un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Col·locació amb ancoratges químics del model de postensió metàl·lica SP3500 del CASA CO-mericial Herms S.A. A través de la ubicació prèvia de l’armadura d’ancoratge amb Pachometro, assegut a la capa de morter sense retracció - col·locació del perfil metàl·lic d’un acer -42b i de la trosada amb lleugera pressió fins que el morter sobre les ales superiors s’aboca. - Supressió de la trama. - Pintar bigues i plaques amb una capa d’almenys 70 micres d’imprimació anti -corrosiva al fosfat de zinc, revisió prèvia i retoc de soldadures. - Repintat final a Chlorocaucho amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símptomes amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. Nota: Els perfils de reforç metàl·lic seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a fort entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m.

132,56 €
RE0478m

Picat i eliminació del Revolton ceràmic, per al reforç de Mecanoviga MVV

Guix picat a les parets horitzontals de la base de sabates base que es reforçarà o es desinfectarà fins que es vegin i netegin completament la cara inferior d’elles per a la unió correcta entre elles i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de la demolició dels rius entrellaçats de les boves del forjat per a l'execució correcta de les accions de reforç de les bigues depenent del sistema utilitzat, neteja, recollida i càrrega de deixalles al peu de càrrega.

9,48 €
RE0306m

Reforç de bigueta de fusta amb xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor

Reforç de bigueta de fusta de secció variable segons el forjat, mitjantçant confinament lateral per la seua dimensió major, amb dos xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor, d'acer laminat en calent S275JR, segons UNE-EN 10027, enfrontats sobre les cares de la fusta, i rebuts amb quatre cargols passants per metre , amb rosca i volanderes cargolats amb clau dinamomètrica , sobre trepants practicats sobre la fusta sana.

RE0215u

Reforç de coll basat en pilar de formigó de 25x25 cm, amb NLPL40.4

Base de reforç del pilar de formigó armat de dimensions de 25x25 o 25 cm de diàmetre mitjançant una capa de resina epoxi de 1,5 mm en dos components.

124,55 €
RE0484m

Reforç de columna de maó, amb morters estructurals

El reforç de columnes de maó sòlid, anteriorment va eliminar el revestiment i la desconnexió de les fàbriques de maó per tenir accés a la major àrea possible d’aquestes, treballs que possiblement siguin necessaris per realitzar en fases. El reforç comportaria el farcit per injecció o colada de morter superfluid tipus MAPE Antic I, de les esquerdes existents. La regularització del suport de maó aplicant la regularització de morter MAPE Strutturale NHL i l’aplicació del sistema de reforç per part de fibra de vidre Mapegrid G120 incrustat entre dues capes de Planitop HDM Restouro. Tot aplicat a tota la longitud i perímetre de la columna, i sempre seguint les indicacions i els criteris prescrits pel fabricant de materials

RE0316

Reforç de forjat de fusta per la seva cara superior, mitjançant peces metàl·liques.

Reforç de bigues i biguetes de forjat de fusta mitjançant la col·locació, per la seva cara superior, de 6,5 kg/m de peça d'acer UNE-EN 10025 S275JO composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, amb capa d'emprimació anticorrosiva, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer zincat, de 7 mm de diàmetre i 90 mm de longitud; ataconat entre la bigueta i la peça metàl·lica de reforç amb morter de ciment M-15; reomplert entre reforços metàl·lics amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, densitat entre 1200 i 1500 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central; col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, abocat i estesa de capa de 4 cm de formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot. Inclús p/p de picat en els murs de recolzament sobre l'entrega de la bigueta, per rebre el perfil; execució d'estries en la cara superior de les biguetes, mitjançant motoserra, per acoblar en elles el reforç metàl·lic; massissat de les entregues de les peces metàl·liques sobre el mur; neteja de la cara superior del forjat i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. Sense incloure demolició de les capes existents sobre la cara superior de les biguetes de fusta, ni la neteja i el sanejat de les biguetes.

142,46 €
RE0477m

Reforç estructural de les persones amb refrigeració de morter estructural armat

Reforç reforçat reforç de 12 cm ànima, per mitjans o similars, vessament dins del perfil metàl·lic en forma de U, secció 120x80x4 mm, com a forma de fix Amb l’inhibidor del morter de la corrosió E -o de resina similar, l’aplicació del pont d’unió de resina tipus Legaran o de tipus similar, l’ordenació de l’armadura de reforç de Nuva amb reforç amb reforç amb 2 barres de 12 mm i injecció de resina en forma d'epoxi En forma d’ancorat al suport mèdic, disposat cada 30 cm, resinat i lligat a la nova armadura longitudinal, la preparació de l’encofrat perdut i la descàrrega del morter estructural de recurrent mitjançant una màquina de bomba per a la injecció; Desmoltament i lateral retractat amb morter estructural. UNE-EN 10080 B 500 s acer, amb una quantitat de mesurador lineal de 3 kg. Fins i tot P/P de picat i sanejat des de la cara inferior del feix per sol·licitar; Connexió directa dels reforços longitudinals i longitudinals originals mitjançant una soldadura convenientment soldada entre si; Neteja de la superfície de formigó; Aplicació d'una capa contínua de dos adhesius de dos components basats en resina epoxi, a la superfície del formigó endurit; Assemblea de forma; descàrrega de formigó; Desmuntatge de l’encofrat i la neteja de les restes generades.

RE0302m

Reforç estructural Forged HERM System Cr Dit 289/R 100x100x4.

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada, càrrega i transport de Broady a l’abocador) Fins i tot la substitució d’un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Impressió de la cara inferior del formigó Vigue amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació a la viga de formigó de cada fila de connectors de 70 mm de longitud bany anterior a les resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de les plaques metàl·liques de postensió de la casa comercial Herm S.A. - Col·locació del perfil d’acer metàl·lic amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors de metall - Herm D.I.T. 289 (units mitjançant la fixació de cargols amb un mínim de 45 cm encastats de 10 mm AEH -B500SD, a cada costat de la unió entre etapes extensibles - supressió de la tros. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4 cm al llarg del seu contorn.

146,12 €
RE0303

Reforç estructural va forjar HERM System Cr Dit 289/R, 100x100x4.

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada, càrrega i transport de Broady a l’abocador) Fins i tot la substitució d’un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Impressió de la cara inferior del formigó Vigue amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació a la viga de formigó de cada fila de connectors de 70 mm de longitud bany anterior a les resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de les plaques metàl·liques de postensió de la casa comercial Herm S.A. - Col·locació del perfil d’acer metàl·lic amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors de metall - Herm D.I.T. 289 (units mitjançant la fixació de cargols amb un mínim de 45 cm encastats de 10 mm AEH -B500SD, a cada costat de la unió entre trams de feix extensible - supressió de la picada. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4. Criteris de mesurament: s’aplica un percentatge tenint en compte un interès de 70 cm entre les bigues i l’impacte de l’1,43 ml de vigor/m² forjats.

208,95 €
RE0486m

Reforç forjat amb MVV, Mecanoviga, 4,00-4,50 ml

Substitució funcional de vigue en undireccional forjat per perfil telescòpic amb cremalleres en col·locació per a un ajust màxim de llum, amb llums entre 4,00 i 4,50 m. El perfil està fabricat en tres seccions i es construeix en xapa d'acer de zincado i bicromatado en or, amb un gruix de làmina de 4 mm en extrems i 6 mm en plantes. Tipus MVV, suportat per pòsters amb àncora química i amb varetes Rossed M12x125 amb femella i rentadora per al conjunt cargolat o per un sistema especial de suport al perfil UPN existent. Amb subministrament de resina de dos components varetes i morter segons les especificacions de Mecanoviga. Anteriorment, s’eliminarà el guix de la paret vertical i posteriorment segons la tipologia de forjat, s’eliminarà la part de la volta o les cèl·lules de formigó, la paret vertical estarà disposada a rebre els ancoratges dels pòsters i en el cas de Suport a les parets. Realitzarà un daus de formigó sota la viga, que servirà de distribució de càrregues i punt d'ancoratge del pòster de suport del sistema. Posteriorment, es muntarà el MVH. Muntatge posterior del perfil de MVV amb el seu estany per abocar el morter auto -level que finalment està incrustat per la viga existent. Mesureu la longitud de viga reforçada.

RE0216m

Reforç metàl·lic de formigó Pilar 25x25 cm, amb NLPL40.4

Reforç rectangular Reforç del formigó reforçat de dimensions 25x25 cm per confinament de 4 Clips metàl·lics in situ, cada 25 cm, per a la restricció de refrigeració, inclòs el material de soldadura segons la ISO 2560 UNE, treballava i es col·loca.

310,31 €
RE0013

Ret

Sloper Manual Reduint per a l’allotjament del sol i de l’aplicació, amb un gruix de 0,40 m, en un terreny dur, fins i tot picat i desmuntat amb fonaments solts, eliminació de terres i càrrega del camió per al transport posterior a l’abocador.

33,18 €
RE0015u

Tasta de la Fundació a la Fundació.

Tastació de profunditat de 80 cm, per a la inspecció de la fundació, que inclou la demolició del paviment, la solera i l’excavació del terreny amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a un farcit posterior, estès i compactat amb les seves pròpies terres.

315,32 €
RE0588u

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta (1 UI)

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en:

984,68 €
RE0025u

Varella d'arròs d'injecció d'acer galvanitzat de 12 mm.

Subministrament i injecció de canya d’acer galvanitzat de 12 mm, incloent la realització del simulacre, neteja, humitat, aportació de resina epoxi i col·locació de la vareta, inclosa la rentadora i el fil d’estreny, el lloguer de perforació i el simulacre necessari.

10,71 €