Treballs arqueològics

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (2 UI)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales en un edifici amb 2 unitats d'inspecció, consistent en l'execució reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments i acabats.

232,55 €
RE0019u

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat.

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, consistent en picat d'un màxim de tres cales, a determinar per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de carbonatació, resistència al picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guia per a la Inspecció i Avaluació Complementària d'estructures de formigó en edificis existents' del Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, retirada de runes i càrrega fins contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reposició de revestiments, mitjans manuals, reposició del formigó ni el transport a abocador.

176,03 €
RE0508

Obertura i excavació de pous per a noves arquetes

Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa soterrada de col·lectors, formació d'arquetes a peu de baixant i de pas, d'ample interior variable entre 50x50 i 80x80 cm. i profunditat mitjana 0,75 / 0,90 m, fins i tot retirada manual de les terres existents i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública, p.p. replantejaments, cotes de nivell i pendents establertes mitjana 2% des llocs d'origen a peu de baixant i punt final evacuació. Unitat totalment executada i preparada per a la canonada del col·lector.

47,78 €
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·lectors enterrats

Obertura i excavació de rases per a la nova xarxa soterrada de col·lectors d'ample variable entre 0,60 m i 0,90 i profunditat mitjana 0,95 cm, fins i tot retirada manual de les terres existents i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública, p.p. replantejaments, cotes de nivell i pendents establertes mitjana 2% des llocs d'origen a peu de baixant i punt final evacuació. Unitat totalment executada i preparada per a la canonada del nou col·lector

44,08 €
RE0018u

Tast d'inspecció de forjat, amb fals sostre.

Tast per a inspecció visual de cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m retirant per això el fals sostre per mitjans manuals, sense incloure la reposició dels mateixos. En una àrea de 1 m².

30,22 €
RE0217u

Tast d'inspecció en cara inferior bigueta de forjat. Aluminosis.

Tast a forjat sostre de 1 m² i extracció de mostra de formigó de bigueta pretensada o armada, eliminant per això l'arrebossat de guix de la cara inferior de la bigueta en una longitud d'almenys 40 cm, extracció de la mostra de no menys de 200 gr aprofundint fins a poder veure l'armadura i comprovar el seu estat, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reparació necessària.

16,66 €
RE0015u

Tast d'inspecció en fonament.

Tast de 80 cm de profunditat, per a inspecció de fonament, la qual cosa inclou l'enderroc del paviment, de la solera i excavació del terreny amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a posterior farciment, estès i compactat amb terres pròpies.

315,32 €
RE0014u

Tast d'inspecció en revestiment de guix.

Tast d'inspecció en revestiment de guix, a una alçada de fins a 3.00 m, per a la inspecció de les diferents capes i tipus de material de base, amb mitjans manuals, sense incloure la reposició dels mateixos.

30,38 €
RE0136u

Tast inspecció en armadura d'pilar

Tast d'inspecció en pilar de formigó armat de fins a 3,00 m d'alçada per comprovar l'estat de l'armadura, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reposició dels elements, amb retirada de runes i càrrega en contenidor o camió, sense incliuir transport a abocador

46,58 €