Bastides

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0434u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

457,47 €
RE0435u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

690,89 €
RE0436u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

796,62 €
RE0437u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.002,11 €
RE0456u

Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensor)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb 1 ascensor, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

299,89 €
RE0457u

Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

381,87 €
RE0458u

Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (3 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

415,82 €
RE0459u

Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (4 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

441,89 €
RE0421u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

268,39 €
RE0422u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

349,45 €
RE0423u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

386,16 €
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

457,51 €
RE0102u

Lloguer de bastida tubular de façana 30 dies. Superfície 250 m².

Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% ..

695,25 €
RE0039m

Marquesina bastida de protecció vorera. Amb lloguer per a 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció anticaiguda d'objectes, formada per estructura tubular a força de marcs o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas inferior per a vianants, travessers, visera inclinada a 30º i volada a 1,50 m, planxes metàl·liques de quallat superior col·locades transversalment i fixades als marcs, recolzats sobre cargols d'anivellament i placa base, fins i tot senyalització de la zona de treball

40,83 €
RE0134u

Mesures de Seguretat-Salut i Gestió de Residus.

Mesures en matèria de seguretat i salut i gestió de residus a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut i Gestió de Residus durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre. A valorar en els Estudis de Seguretat i Salut i Gestió de Residus.

77,25 €
RE0261m

Muntatge i desmuntatge bastida penjada, a pati interior

Muntat i desmuntat de bastida penjada en façana per alçada de 25 ml, fins i tot instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata inferior de protecció, sistemes de seguretat i transport.

174,40 €
RE0260m

Muntatge i desmuntatge de bastida penjada, en façana exterior.

Muntat i desmuntat de bastida penjada en façana per alçada de 25 ml, fins i tot instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata inferior de protecció, sistemes de seguretat i transport.

51,60 €
RE0356

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat normalitzat

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat contrapesat normalitzat, totalment homologat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut de la construcció, des de la coberta plana general de l'edifici, compost per plataforma de treball de 250x60 cm, barana, pescant contrapesats 500 kg / ud, politges d'elevació i descens amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i gasses. A les zones de difícil accés es realitzarà mitjançant tècniques de desvinculació vertical, amb operaris lligats a arnès utilitzant equips de seguretat homologats per la CEE, safates de xarxa grans paracaigudes, i instal·lació de les corresponents xarxes i / o malles verticals de protecció, en material tipus microfibra; unitat totalment instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons la normativa vigent.

8,59 €
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, 250m².

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Fins i tot part proporcional de muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Muntatge, desmuntatge i lloguer per al primer mes.

1.996,88 €
RE0103u

Transport i retirada de bastida tubular de façana. 250 m².

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m².

498,57 €
RE0188u

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable l'acció preventiva descrita en l'Estudi de Seguretat i Salut i en el corresponent Pla. Inclou desplaçament.

68,88 €