Bastides

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0260m

Assemblea i desmuntatge de penjats i alenger, a la façana exterior.

Muntat i desmuntat de bastides penjades en una façana durant 25 ml d'alçada, fins i tot instal·lació amb contrapès superiors, manteniment, safata de protecció inferior, seguretat i sistemes de transport.

51,60 €
RE0261m

Assemblea i desmuntatge i penjant, al pati interior

Muntat i desmuntat de bastides penjades en una façana durant 25 ml d'alçada, fins i tot instal·lació amb contrapès superiors, manteniment, safata de protecció inferior, seguretat i sistemes de transport.

174,40 €
RE0572%

Control accions per a la feina per a la recepció de productes

Accions de control mínimes i necessàries per a la feina per a la recepció de productes d’acord amb les disposicions de l’article 6.1.2 i a l’annex 1 del Codi de l’edifici tècnic (CTE) aprovat pel Royal Decret 314/2006, del 17 de març, o norma Això el substitueix, fins i tot escrivint el pla de treball del contractista corresponent, que ha de preveure els mitjans materials i humans que participaran en el treball i la seqüència de realització de parts o fases de treball, així com els temps previstos en la planificació. Fins i tot la maçoneria ajuda a donar suport al treball executat per entitats de control extern o laboratoris.

1,03 €
RE0434u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

560,47 €
RE0435u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

793,89 €
RE0436u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

899,62 €
RE0437u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.105,11 €
RE0602u

Estudi de Seguretat i Salut en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

571,35 €
RE0421u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

458,77 €
RE0422u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

566,04 €
RE0423u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

614,63 €
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

709,06 €
RE0102u

Façana de bastides tubulars per llogar 30 dies. Superfície 250 m².

Lloguer, per a 30 calendari, duplicitat de bastida tubular normalitzada d’elements verticals, compostos per plataformes de treball de 60 cm d’amplada, disposades cada 2 m d’alçada, escala interior amb trampolí, barana posterior amb dues barres i rol i barana frontal amb una barra; Per a l'execució de la façana de 250 m², considerant com a superfície de façana el resultat del producte de la projecció vegetal del perímetre més sortint de la façana a causa de l'alçada màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de la xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè ..

695,25 €
RE0134%

Mesures de seguretat i salut al lloc

Les mesures de seguretat i salut que han d’adoptar per l’empresa contractista de l’empresa per tal de dur D'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el decret real 1627/97 del 24 d'octubre, inclòs el pla de seguretat i salut.

2,58 €
RE0369%

Mesures en la gestió de la gestió del treball

Les mesures sobre la gestió de residus ha de ser adoptada pel contractista de les obres per tal de dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador en la gestió de residus durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis corresponents i Plans i amb Royal Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

1,55 €
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars de façana, 250m².

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars estandarditzades, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, formada per una estructura d'acer galvanitzada calenta, sense duplicar elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Per a l'execució de la façana de 250 m², segons els plans de muntatge, tenint en compte una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del conjunt. Fins i tot part proporcional del muntatge i desmuntatge de xarxes flexibles, Net de mosquit de monofilament, 100%polietilè, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Assemblea, desmuntatge i lloguer per al primer mes.

1.996,88 €
RE0356

Penjat i desmuntatge normalitzat de bastides

Assemblea i desmuntatge de contrapès normalitzat i contrapès legalitzat, UD complet, trocs elevadors i descens amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i gazes. A les zones d’accés difícil, es farà mitjançant tècniques de decoració vertical, amb operadors lligats a l’arnès mitjançant equips de seguretat aprovats per l’EEEC, grans safates de xarxa de paracaigudes i instal·lació de les xarxes corresponents i/o malles de protecció vertical, en material en material tipus de microfibra; Unitat completament instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons les regulacions actuals.

8,59 €
RE0039m

Protecció anticaidal Marca d'objectes per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció anticaidal, formada per estructura tubular basada en fotogrames o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas més baix per a vianants, barres creuades, visera inclinades a 30º i voladís fins a 1,50 m, plaques de la quallada superior metal·lica de forma transversal i transversal i S'ha corregit a marcs, suportats en cargols de nivell i placa base, inclosa la senyalització de la zona de treball

32,04 €
RE0456u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

263,21 €
RE0458u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

526,43 €
RE0457u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

326,05 €
RE0459u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

652,10 €
RE0103u

Transport i retirada de les bastides tubulars de la façana. 250 m².

Transport i retirada de bastides tubulars estandarditzades, tipus multidireccional, fins a 10 m alçada màxima de treball, formada per una estructura d’acer galvanitzada calenta, sense duplicar elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d’amplada; per a l'execució de la façana de 250 m².

498,57 €
RE0188u

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, inclús desplaçament

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable l'acció preventiva descrita en l'Estudi de Seguretat i Salut i en el corresponent Pla. Inclou desplaçament.

68,88 €