Evacuació d'aigües

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0378u

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis, amb sortida horitzontal o vertical de diàmetre 50 mm i unió mitjançant junta enganxada. Amb cos de PVC i reixa d'acer inoxidable. D'acord amb les normes DIN 19599 I DIN 1299. Amb velocitat d'evacuació 0,43 lis, segons ISO DIS 9896. Fins i tot connexió a desaigüe a xarxa general.

149,05 €
RE0022m

Demolició de carener amb recuperació, a menys de 20 m

Demolició de carener ceràmic, i elements secundaris, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.

1,44 €
RE0068

Desmuntatge de teula corba vella amb recuperació. alçària <20 m

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica vella corba, i elements secundaris, disposada a canal i acull, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja, col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.

10,28 €
RE0338u

Substitució de bonera horitzontal PVC-110, dimensions 250x250 mm.

Bunera sifònica de PVC per a cobertes planes amb sortida horitzontal de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm, i amb una reixeta de PVC estabilitzada contra radiacions ultraviolada i xoc tèrmic, segons UNE-EN 1253, fins i tot retirada de l'embornal deteriorat, connexió a desaigüe de la xarxa general, totalment instal·lat i comprovat segons DB-HS-d de l'CTE, neteja, càrrega i retirada de runa sobre camió o contenidor i sense transport a abocador

103,73 €