Mobiliari i aparells

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0228m

Conducte de ventilació per a l'extractor forçat a les instal·lacions, tub PVC-125.

Instal·lació del conducte de ventilació per a l'extracció d'aire vitalitzat al bany i/o neteja de locals comercials, per disposició, fixat a sostre forjat, tub PVC-125 mM, part de derivació T-125 i un tub d'alumini splicable Spiroflex -125 a la unitat d'extracció forçada , incloent una obertura d’un forat interior a la façana exterior i alumini lacat blanc de 25x24. Completament instal·lat i connectat.

25,21 €
RE0515u

Connexió de col·leccionistes a la zona de servei, a les instal·lacions

Reinstal·lació i connexió de la instal·lació de col·leccionistes enterrats, a l’evacuació per a una unitat de neteja dins dels locals comercials, format per lavabo i un lavabo-Dester, elaborat amb PVC Pipe 40-110 mm, Sèrie B (UNE -in 1329-1) per a La xarxa de desguassos que connecten aquests dispositius. Fins i tot P.P. Derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció, connectats a l'arquitectura més propera. Fins i tot P.P. Sol de formigó massiu, gruix mitjà de 10 cm, en seccions de recanvis de recanvis. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a Int. Arq. de tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i trituració de text interior. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques. Els taps de tancament es disposaran als punts de drenatge, fins a la recepció de dispositius de salut. Resistència mecànica i estany garantit. > Unitat completament acabada i verificada.

RE0505u

Dispositius sanitaris elevat i de reemplaçament, locals comercials

Desmuntatge de dispositius sanitaris, corresponents als lavabos dins dels locals comercials, formats per lavabos, lavabos i les safates de dutxa, per a la posterior reutilització i reincorporació en les mateixes condicions en què es trobaven.

75,24 €
RE0031

Mobles de cuina

Caixats de bancs, armaris i prestatges de cuina, amb refresc de deixalles i càrregues al camió o al contenidor.

31,84 €