Jardineria

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0128

Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³

La barreja de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor específic, a un abocador específic, instal·lació de la construcció i tractament de residus de demolició externa a l'obra o al centre de valorització o eliminació de residus.

36,62 €
RE0021

Demolició de rajoles ceràmiques amb mitjans manuals

Piccado i demolició del recobriment ceràmic en parets verticals, elaborades amb mitjans manuals, fins i tot retirada i càrrega de runes al camió o al contenidor.

8,27 €
RE0023

Material d’adherència de rajoles picades

Demolició del morter de ciment com a material d’adherència des de les rajoles fins a la coberta, amb mitjans manuals, fins i tot la retirada de deixalles i la càrrega al camió o al contenidor, sense incloure el transport a l’abocador.

4,70 €
RE0257u

Servei de lliurament i retirada, contenidor portàtil 4.5 m³

Servei de lliurament, lloguer màxim de 7 dies sense moviment, recollida i transport del contenidor de 5 m³ de capacitat de construcció i residus de demolició produïts en obres de construcció i/o demolició (que han de ser separades en fraccions per un gestor de residus autoritzats abans de la seva baixa ) a l’abocador específic, al centre d’instal·lació o valoració de residus o d’eliminació situat a 10 km de distància (sense considerar el cost de l’alta), segons R.D. 105/2008.

154,50 €
RE0284

Transport de deixalles, un verter autoritzat

Transport de residus de construcció, excavació de terres i demolició, barrejats, tenint en compte el 30% de la superfície, que ha de ser separat en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans del vessament, considerant -se com a no hazard segons la llista de residus europeus (LER) publicat per ordre MAM /304/2002, realitzada per la companyia autoritzada pel Departament de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, a un contenidor portàtil de 4 m³ de Capacida, situat a la carretera pública i transportat a la planta de tractament. Tenint en compte el canvi de primera part, el retorn i el canvi de contenidors, amb una part proporcional de mitjans auxiliars, sense incloure la càrrega, segons la llei 10/1998 a nivell nacional, així com la llei 10/2000 de residus de la comunitat valenciana.

39,63 €
RE0127

Transport de residus i/o fusta inerts metàl·lics amb contenidor.

Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, a un abocador específic, instal·lació de la construcció i tractament de residus de demolició extern a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

38,88 €
RE0126

Transport de residus inerts i/o formigó amb contenidor.

Transport de residus inerts de formigó, maons, rajoles i material de ceràmica, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de la construcció de la construcció i demolició de residus externs i demolició extern Centre d’eliminació.

34,81 €