Vials i pavimentació

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0020m

Aixecat d'entornpeu ceràmic

Aixecat d'entornpeu ceràmic, amb retirada i càrrega de runa sobre camió o abocador.

2,25 €
RE0502

Aixecat paviments existents, en interior de locals comercials

Aixecat de paviment existent, sense reposició, format per rajoles de terratzo o gres de dimensions apróx. 40 x 40 cm, fins a trobar la solera de base, realitzat amb martell compressor pneumàtic, amb retirada i càrrega en contenidor portàtil, situat en via pública

8,35 €
RE0037

Col·locació de llindar de pedra natural i formació de rampa accés a vestíbul.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a exteriors, en llindar d'accés a vestíbul comunitari, en peces d'ample 80x120x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment, amb sorra de molla M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja. Col·locada en pendent per configurar rampa a l'25% de pendent.

80,64 €
RE0044

Demolició de paviment ceràmic.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,60 €
RE0045

Demolició de paviment de pedra natural.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,10 €
RE0043

Demolició de paviment de rajoles hidràuliques.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles hidràuliques i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

11,69 €
RE0067

Demolició paviment rajola ceràmica, amb martell elèctric.

Demolició de paviments de rajola ceràmica, realitzada amb martell pneumàtic, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-10.

5,27 €
RE0066

Demolició paviment terratzo, amb martell elèctric.

Demolició de paviments de terratzo, realitzada amb martell pneumàtic, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-10.

5,39 €
RE0070

Demolició solera de formigó en massa, gruix 10 cm.

Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-13.

9,42 €
RE0046

Demolició solera formigó, espessor 10/12 cm.

Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

17,26 €
RE0086

Enrajolat baldosí català, en voladís de forjat.

Subministrament i execució de paviment en voladís de façana, mitjançant mètode capa gruixuda, amb rajola catalana d'12x24 cm, rebut amb morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejat i empolvorat de la superfície, rejuntat amb beurada de ciment a junta mínima, fins i tot part proporcional replantejaments, talls, formació de junts i sòcol, eliminació de material sobrant i neteja final.

24,87 €
RE0205

Enrajolat de pedra natural 60x30x2 cm, morter de ciment, a estesa.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Llevant, per interiors, de 60x30x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.

59,13 €
RE0051

Enrajolat de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a estesa.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 30x30 cm, 8 € / m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semisec de morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Fins i tot part proporcional de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport , eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

30,38 €
RE0052

Enrajolat de rajoles porcelàniques col·locades amb adhesiu ciment cola.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres porcelànic, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 41x41 cm, 22 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

44,59 €
RE0113

Galeries i balconades sobre espais no habitables, impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques.

Impermeabilització de galeries i balconades sobre espais no habitables, realitzada amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), adherida amb imprimació asfàltica, tipus EA, a el suport de morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra, amb espessor medi de 4 cm i pendent de l'1% a 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa separadora (no inclosa en aquest preu). LÀMINA AUTOPROTEGIDA MINERAL

23,62 €
RE0343

Impermeabilització de mitgera, des terrassa confrontant.

Impermeabilització de mitgeres a base d'emulsió bituminosa modificada amb cautxú, tipus EA, d'1 gr / cm³ de densitat, aplicada en dues capes i en fred, segons UNE 104231.

9,36 €
RE0233

Paviment rajola gres 31x31 cm, en capa gruixuda, sense sòcol.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres monococció, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 31x31 cm, 8 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot p / p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment. Sense sòcol.

26,75 €
RE0225

Paviment rajola terratzo gra mitjà 40x40 cm, sense polit.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo de gra mitjà (entre 6 i 27 mm) per a exterior, classificat d'ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de test sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Fins i tot preparació de la capa base existent, replanteig, humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de contracció i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; farcit de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.

23,25 €
RE0003

Pintura plàstica llisa blanc interiors

Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà).

6,86 €
RE0203

Tractament d'acabat superficial en paviment interior de marbre.

Polit i abrillantat de paviment de pedra natural mitjançant màquina polidora i abrillantat mitjançant màquina d'abrillantar amb plat de llana d'acer o esponja sintètica, de paviment interior de marbre; el polit constarà de tres fases: la primera (desbastat o rebaix) per a eliminar les celles que poguessin existir, utilitzant una mola de 60, segons el tipus de pedra natural i l'estat en què es trobi el paviment; la segona (planificat o polit bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra 120, estenent a continuació novament la pasta per a junts, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220; l'abrillantat es realitzarà mitjançant el mètode de l'cristal·litzat utilitzant moles de 400 o superior amb aplicació posterior de producte abrillantador, una vegada estigui perfectament sec i uniforme el paviment. Fins i tot part proporcional d'unió després del polit bast, retirada de llots procedents de l'polit fi i neteja prèvia a l'abrillantat.

11,05 €