Formigó pretensat

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0144

Apuntalament bigueta de formigó en forjat.

Apuntalament de forjat de biguetes auto-resistent de llums de fins a 4.5m, amb sotaponts, dorments i puntals metàl·lics, considerant 5 usos en els elements de fusta i 50 usos en els puntals metàl·lics, fins i tot desapuntalament, neteja i emmagatzematge.

5,33 €
RE0001

Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm

Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per cels rasos, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .

13,21 €
RE0133u

Col·locació Placa d'ancoratge acer S-275-JR, 250x250x10 mm.

Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge acer S-275-JR i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 forats de 14 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar, i unió soldada d'angular L100x100x10 mm com a element de suport per la bigueta; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.

42,63 €
RE0074

Demolició de fals sostre desmuntable de plaques escaiola.

Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta. Fins i tot part proporcional de demolició de tirants, perfileries suport i estructures de suspensió, falses bigues, davanters, motllures, cornises i acabaments, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,48 €
RE0076

Demolició de forjat de biguetes de formigó

Demolició de forjat de biguetes de formigó, amb martell pneumàtic i compressor, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor.

59,43 €
RE0092

Envà pluvial en paret mitgera amb plaques conformades asfàltiques.

Envà pluvial de fins 12 m d'alçada, format per plaques asfàltiques 10 ones, de perfil ondulat i color negre amb sistema de fixació directa, disposició de les plaques en filades cavalcades i fixades a la paret mitgera directament sobre el suport ceràmic amb claus buits. Fins i tot part proporcional d'accessoris, acabaments i elements de fixació. Totalment muntat, a retirada de material sobrant i càrrega en contenidors. Sense considerar bastides o mitjans d'elevació a tall.

18,19 €
RE0142m

Picat cara inferior bigueta forjat, per a reforç sistema Mecanoviga.

Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de demolició dels rius d'entrebigat de revoltons dels forjats per a la correcta execució de les actuacions de reforç de les biguetes amb sistema Mecanoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.

8,79 €
RE0141m

Picat de guix de la cara inferior de bigueta

Picat de arrebossat de guix de la cara inferior de les biguetes d'un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runa a camió o contenidor.

3,68 €
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

102,07 €
RE0483m

Reforç a flexió de biguetes, làmina fibra carboni, casa Kimia

Reforç a flexió per la cara inferior, mitjançant el sistema KIMITECH PLATE, format per laminat de fibra de carboni de 50 mm d'ample 1,4 mm de gruix, i resistència mecànica al trencament segons la direcció de la fibra de 3000 MPa, col·locat amb adhesiu KIMITECH EP-TX, sobre una superfície prèviament escatada i emprimada amb KIMICOVER FIX

RE0008m

Reforç de forjat amb IPE-100 fins a 3,50 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-100 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

94,35 €
RE0009m

Reforç de forjat amb IPE-120 fins 3,5 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

99,64 €
RE0010m

Reforç de forjat amb IPE-140 fins a 4 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-140 S-275-JR, incloent els següents materials i treballs:

105,16 €
RE0011m

Reforç de forjat amb IPE-160 fins 3,5 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

112,60 €
RE0485m

Reforç de forjat amb MVH. Mecanoviga, 4,00-4,50 l

Substitució funcional de bigueta en forjat unidireccional mitjançant perfil telescòpic-extensible amb cremalleres de colis per al seu ajust a màxima llum amb llums compreses entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil està realitzat en tres trams i construït en xapa d'acer d'acabat zincat i bicromatat en color daurat, amb gruix de xapa de 4 mm en extrems i 6 mm en centrals. Tipus MVH, recolzada a cartel·les amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i volandera per a muntatge cargolat. Amb subministrament de resina de dos components varetes roscades i morter segons especificacions Mecanoviga. Inclòs muntatge en obra. Mesura la longitud executada.

RE0486m

Reforç de forjat amb MVV, Mecanoviga, 4,00-4,50 ml

Substitució funcional de bigueta en forjat unidireccional mitjançant perfil telescòpic-extensible amb cremalleres de colis per al seu ajust a màxima llum, amb llums compreses entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil està realitzat en tres trams i construïts en xapa d'acer d'acabat zincat i bicromatat en color daurat, amb gruix de xapa de 4 mm en extrems i 6 mm en centrals. Tipus MVV, recolzada mitjançant cartel amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i volandera per a muntatge cargolat o mitjançant sistema especial de suport sobre perfil UPN existent. Amb subministrament de resina de dos components varetes roscades i morter segons especificacions Mecanoviga. Prèviament es traurà el guix del parament vertical i posteriorment segons tipologia de forjat s'eliminarà la part de cel·les del revoltó sigui de ceràmica o formigó, es prepararà el parament vertical per rebre els ancoratges de les cartel·les i en el cas de donar suport a murs es realitzarà un dau de formigó sota la bigueta, que servirà de repartiment de càrregues i punt d'ancoratge de la cartel de suport del sistema. Posteriorment es procedirà al muntatge de la MVH. Posterior muntatge del perfil MVV amb la seva estanquitat per abocar el morter autoanivellant quedant finalment embeguda la bigueta existent. Mesura la longitud de bigueta reforçada.

RE0479m

Reforç de forjat amb sistema Mecanoviga MVV12. longitud 3,50ml

MW12 3250: Reforç actiu de biguetes en forjats unidireccionals mitjançant la utilització de tres elements de perfileria telescòpica de xapa d'acer inoxidable S235JR zincat tipus omega de la casa Mecanoviga MW12 3250 D.I.T. 331 / R acoblats i units entre si per mitjà de la utilització de cargols d'alta resistència aconseguint la transmissió d'esforços mitjançant el farciment dels espais amb morters de retracció controlada i ataconat dels mateixos amb morters sense retracció tipus Betec Serena 110. I. exempts de clorurs i agregats metàl·lics i fixat el sistema als suports mitjançant cartel de xapes d'acer plegades i ancoratges químics o mecànics depenent del tipus de material i d'acord amb especificacions del Projecte i del fabricant, cargols d'alta resistència classe 8'8 i M-12. Inclosa la part proporcional de morters de farciment i d'ataconat, perfilerías d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d'acer inoxidable, posada en obra , fins i tot picat de tancaments, revestiments, picat dels massissats en bigues o elements estructurals i demolició de la pàg del revoltó per correcte acoblament de les biguetes, perforacions i posada en obra, petit material i subministrament elèctric necessari, demolició de les filades superiors de envans que atesten contra les biguetes i del revestiment de guix en paraments verticals i horitzontals necessari per a la seva execució si procedeix o obertura de buits necessaris en envans i façanes per a la maniobra o actuacions necessàries. Totalment executat i d'acord a detalls i memòria de projecte i especificacions del fabricant. S'inclou el subministrament i col·locació de peces especials i l'obertura de forats de bastida.

RE0480m

Reforç de forjat amb sistema Mecanoviga MVV16. longitud 3,50ml

MW16 3250: Reforç actiu de biguetes en forjats unidireccionals mitjançant la utilització de tres elements de perfileria telescòpica de xapa d'acer inoxidable S235JR zincat tipus omega de la casa Mecanoviga MW16 3250 D.I.T. 331 / R acoblats i units entre si per mitjà de la utilització de cargols d'alta resistència aconseguint la transmissió d'esforços mitjançant el farciment dels espais amb morters de retracció controlada i ataconat dels mateixos amb morters sense retracció tipus Betec Serena 110. I. exempts de clorurs i agregats metàl·lics i fixat el sistema als suports mitjançant cartel de xapes d'acer plegades i ancoratges químics o mecànics depenent del tipus de material i d'acord amb especificacions del Projecte i del fabricant, cargols d'alta resistència classe 8'8 i M-12. Inclosa la part proporcional de morters de farciment i d'ataconat, perfilerías d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d'acer inoxidable, posada en obra , fins i tot picat de tancaments, revestiments, picat dels massissats en bigues o elements estructurals i demolició de la pàg del revoltó per correcte acoblament de les biguetes, perforacions i posada en obra, petit material i subministrament elèctric necessari, demolició de les filades superiors de envans que atesten contra les biguetes i del revestiment de guix en paraments verticals i horitzontals necessari per a la seva execució si procedeix o obertura de buits necessaris en envans i façanes per a la maniobra o actuacions necessàries. Totalment executat i d'acord a detalls i memòria de projecte i especificacions del fabricant. S'inclou el subministrament i col·locació de peces especials i l'obertura de forats de bastida.

RE0477m

Reforç estructural de biguetes amb recrescut de morter estructural armat

Reforç de bigueta de formigó armat de 12 cm d'ànima, mitjançant recrescut de formigó armat de 6-8 cm a la cara inferior i ample 12 cm, realitzat amb morter de reparació estructural PCC4 Aplicatec fluid o similar, Sika Monotop PCC50 o Prompamsa Betec 600 o similar, abocament en interior de perfil metàl·lic en forma d'U, de secció 120x80x4 mm, a manera d'encofrat perdut, de tramada variable i solapant perfils, apuntalat amb perfil metàl·lic telescòpic, sobre dorment de fusta, cada 1 m, previ raspallat de la bigueta i eliminació dels recobriments de guix o morter, reparació de la superfície i passivat de les armadures amb morter inhibidor de la corrrosión tipus Epocem o similar, aplicació de resina pont d'unió tipus llegaran o similar, disposició de nuva armadura de reforç amb 2 varetes de 12 mm, solapades a l'armadura d'ancoratge a mur suport, amb trepat i injecció de resina epoxi-acrilat tipus Betec N o similar, disposició de cèrcols de diàmetre 4 mm en forma d'U ancorats al suport de la bigueta, disposat cada 30 cm, resinats i lligats a la nova armadura longuitudinal, preparació de l'encofrat perdut i abocament del morter estructural de recreixement mitjançant màquina bombadora per injecció; desemmotllat i ataconat lateral amb morter estructural. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia de 3 kg metre lineal. Fins i tot p / p de picat i sanejat de la cara inferior de la biga a recréixer; connexió directa de les armadures longitudinals originals i de reforç mitjançant forquetes convenientment soldades unes amb altres; neteja de la superfície del formigó; aplicació d'una capa contínua d'adhesiu tixotròpic de dos components a base de resina epoxi, sobre la superfície del formigó endurit; muntatge de l'encofrat; abocament del formigó; desmuntatge de l'encofrat i neteja les restes generades.

RE0481

Reforç superior de forjat unidireccional, capa de compressió

Reforç superior de forjat unidireccional de biguetes de fusta, mitjançant una capa de compressió de formigó armat, de 5 cm, gruix mitjà, amb reforç de negatius amb 2 de l'12 mm i malla de repartiment ME 15x15, 8 mm de diàmetre, executat in situ , formigó alleugerit amb arlita estructural, resistència 2.5 MPa i densitat 500 kg / m³, foradat i resinat de varetes a biguetes, lligat a mallat de repartiment, fins i tot execució d'encaixos perimetral en mur per a ancoratge de l'armat, regates en tabiquiería i pp de cèrcols

RE0218

Sanejat de biguetes en forjats i reparació estructural.

Intervenció en bigueta de formigó consistent en: picat del revestiment sostre de zones humides per assolir les biguetes, sanejat d'armadures amb planejadora manual, tractament de les armadures afectades per l'oxidació mitjançant producte passivant, reconstrucció de la bigueta mitjançant morters especials sika o similars

34,11 €
RE0143m

Sanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.

Sanejat de bigueta de formigó o ceràmica mitjançant demolició del revestiment existent, cort dels tancaments o particions interiors que atesten en contra, neteja del suport fins a deixar completament net el formigó o la base de la sabatilla, sanejat de les zones descarnades per corrosió, passivat de les armadures amb una imprimació inhibidora de la corrosió Sika FerroGard-903 o similar i recomposició del recobriment amb un morter estructural d'alta resistència inicial i retracció controlada Sika Top o Structurite de la casa Thoro o similar. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, revestiments similars als que existien prèvia a l'actuació i acabats finals. Totalment executat.

18,28 €
RE0090

Sistema ROCKWOOL de trasdosat directe, de plaques de guix laminat amb aïllament incorporat, en tancaments de façana.

Extradossat directe sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat - | (10 + 30) (LR) Labelrock 406.110 | ROCKWOOL, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el parament vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de replanteig de la línia de parament acabat, de les zones de pas i dels buits; col·locació successiva, per a cada placa, de les paletades de pasta d'unió en el parament suport; tall de les plaques, col·locació de falques a la zona inferior i col·locació individual de les plaques mitjançant pressió sobre les paletades; formació de junts de dilatació; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de juntes mitjançant pasta i cinta de juntes; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

29,05 €
RE0135u

Subministrament i col·locació placa ancoratge HERMS

Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge HERMS, amb 4 ancoratges de 12 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.

44,58 €
RE0217u

Tast d'inspecció en cara inferior bigueta de forjat. Aluminosis.

Tast a forjat sostre de 1 m² i extracció de mostra de formigó de bigueta pretensada o armada, eliminant per això l'arrebossat de guix de la cara inferior de la bigueta en una longitud d'almenys 40 cm, extracció de la mostra de no menys de 200 gr aprofundint fins a poder veure l'armadura i comprovar el seu estat, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reparació necessària.

16,66 €
RE0208

Xapat amb plaques de pedra natural fixades amb adhesiu de ciment.

Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m d'alçada, amb plaques de marbre Crema Llevant, acabat polit, de 40x20x2 cm, enganxades al parament suport amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris . Rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de preparació prèvia de les plaques i el parament suport, formació de caixes, talls, rematades de cantells, realització de trobades amb altres materials, juntes, creueres de PVC i peces especials.

59,49 €