Formigó pretensat

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0076

DeJo DeJo deJo de Viguetas de Concrete

Demolició de DeJo de Vies de formigó, amb martell i compressor pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor.

59,43 €
RE0074

Demolició de falses plaques desmuntables de les plaques.

Demolició de falses de plaques registrades de plaques de guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals es manté. Fins i tot part proporcional de la demolició de corretges, perfils de suport i estructures de suspensió, bigues falses, tabicas, motllures, cornises i subhastes, neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

9,48 €
RE0144

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3,5 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics (repercussió mitjana: 1,1 puntals/m2), amortitzables en 25 usos i taulons de fusta de pi 7 x 15-20 cm, amortitzables en 5 usos, col·locats com a travesses i sotaponts en la base i capitell dels puntals. Inclou: preparació de la superfície de suport, replanteig i tall de taulons, col·locació dels puntals, instal·lació i posada en càrrega de l'apuntalament, desmuntatge i retirada de l'apuntalament.

21,83 €
RE0001

Ferrocarril de la placa de guix, nervat, 100x60 cm

Placa PMPyol, nerviosa, 100x60 cm i 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total.

13,21 €
RE0142m

Forged la cara inferior picada, per al sistema de reforç de Mecanoviga.

Guix picat a les parets horitzontals de la base de sabates base que es reforçarà o es desinfectarà fins que es vegin i netegin completament la cara inferior d’elles per a la unió correcta entre elles i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de la demolició dels rius d’interrupció de les vinyes del forjat per a l'execució correcta de les accions de reforç de les visites amb un sistema Mecnoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de deixalles al peu de càrrega.

8,79 €
RE0143m

Pèrdua estructural de salut de formigó Vigue.

Armari de formigó o ceràmic enderrocant el recobriment existent, el tall dels tancaments interiors o les particions que s’aboca contra ell, netejant el suport fins que el formigó o la base de la sabata estigui completament net, sanejat de les zones enganxades per corrosió, armadura passivada amb un inhibidor Primera de corrosió Sika Ferrogard-903 o similar i recomposició del recobriment amb un morter estructural de gran resistència inicial i retracció controlada Sika o estructura de la casa Thoro o similar. Fins i tot el material petit i auxiliar significa necessaris per a la seva execució, recobriments similars als que existien abans del rendiment i els acabats finals. Completament executat.

18,28 €
RE0141m

Picador de guix de la cara inferior de la boca

Guix pirusat de la cara inferior de les bigues d’un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runes al camió o al contenidor.

3,68 €
RE0208

Placa amb plaques de pedra natural fixades amb adhesiu de ciment.

Subministrament i col·locació de fons de pantalla vertical, de fins a 3 m d’alçada, amb plaques de marbre de crema elevada, acabat polit, 40x20x2 cm, unit al suport de suport amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris. Invertint amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de la preparació prèvia de les plaques i la paret de suport, entrenament de caixes, talls, cançons de cançons, realització de trobades amb altres materials, articulacions, creuaments de PVC i peces especials.

59,49 €
RE0133u

Placa Anclaje Placa S-275-JR Acer, 250x250x10 mm.

Subministrament i col·locació de la placa d'ancoratge S-275-JR Acer i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 simulacres de 14 mm, disposats en biga de cant de formigó armat, simulacres i àncora química amb resina epoxi tipus o resina epoxi similar, fil de fil galvanitzat 12 mm , Les fruits secs i la rentadora plana, a la base regularitzada amb tipus de morter de resina Applyr4 o protecció similar, anticorrosiva amb pintura thkrom o similar, i unió angular de L100x100x10x10 mm com a element de suport per a la viga; Unitat totalment col·locada, part proporcional dels Andamiajes i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.

42,63 €
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

102,07 €
RE0483m

Reforç de flexió de viga, làmina de fibra, casa Kimia

Reforç a la flexió per la cara inferior, utilitzant el sistema de plaques kimitech, format per laminat de fibra de carboni de 50 mm d'ample 1,4 mm de gruix i la resistència mecànica de ruptura segons l'adreça de fibra de 3000 mPa, col·locada amb adhesiu EP-TX de Kimitech, en un arat anterior i superfície impresa amb fixació de kimicover

RE0477m

Reforç estructural de les persones amb refrigeració de morter estructural armat

Reforç del formigó armat Viga de 12 cm, per mitjà o similar, vesseu dins del perfil metàl·lic en forma de U, secció 120x80x4 mm, com a forma perduda, trama variable i flama el vigor i eliminació de revestiments de guix o morter, superfície i pastura Reparació de reforços amb l’inhibidor del morter de la corrosió E -O similar o de resina similar, l’aplicació del pont d’unió de resina tipus Legan o de tipus similar, l’ordenació de l’armadura de reforç de Nuva amb reforç amb reforç amb 2 barres de 12 mm, que es superposen a l’armadura a la paret a la paret , amb perforació i injecció de resina en forma d’epoxi En forma d’ancorat al suport mèdic, disposat cada 30 cm, resinat i lligat a la nova armadura longitudinal, la preparació de l’encofrat perdut i la descàrrega del morter estructural de recurrit mitjançant una màquina de bomba per a la injecció; Desmoltament i lateral retractat amb morter estructural. UNE-EN 10080 B 500 s acer, amb una quantitat de mesurador lineal de 3 kg. Fins i tot P/P de picat i sanejat des de la cara inferior del feix per sol·licitar; Connexió directa dels reforços longitudinals i longitudinals originals mitjançant una soldadura convenientment soldada entre si; Neteja de la superfície de formigó; Aplicació d'una capa contínua de dos adhesius de dos components basats en resina epoxi, a la superfície del formigó endurit; Assemblea de forma; descàrrega de formigó; Desmuntatge de l’encofrat i la neteja de les restes generades.

RE0479m

Reforç forjat amb el sistema MVV11 Mecanoviga. Longitud 3,50 ml

MW12 3250: Reforç actiu de bigues en forja unidireccional mitjançant tres elements de perfil telescòpic d’acer inoxidable S235JR Zincado Omega tipus del Mecanoviga MW12 3250 D.I.T. 331/R es va reunir i es va unir a través de l'ús de cargols d'alta resistència, aconseguint la transmissió d'esforços omplint els espais amb morters de retracció controlats i retocats d'ells amb morters sense retracció de betec. Agregats metàl·lics i va fixar el sistema al suport mitjançant làmines d’acer plegades i ancoratges químics o mecànics segons el tipus de material i segons les especificacions del projecte i el fabricant, la classe de tornilleria d’alta longitud 8’8 i M -12. Inclosa la part proporcional de morters d’ompliment i retact, perfils d’acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport, així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d’acer inoxidable, fins i tot tancaments picats, recobriments, trossejats, tallats dels macitzats en bigues o elements estructurals i la demolició del P.P. de la volta per a un muntatge correcte de les Vies, perforacions i posada en servei, material petit i subministrament elèctric necessari, demolició dels cursos tabblèrics superi Dels forats necessaris en particions i façanes per a la maniobra o les accions necessàries. Completament executat i segons els detalls i la memòria del projecte i les especificacions del fabricant. S’inclou el subministrament i la col·locació de peces especials i l’obertura de mecinals.

RE0480m

Reforç forjat amb el sistema MVV16 Mecanoviga. Longitud 3,50 ml

MW16 3250: Reforç actiu de bigues en forja unidireccional mitjançant tres elements de perfil telescòpic d’acer inoxidable S235JR Zincado Omega tipus del Mecanoviga MW16 3250 D.I.T. 331/R es va reunir i es va unir a través de l'ús de cargols d'alta resistència, aconseguint la transmissió d'esforços omplint els espais amb morters de retracció controlats i retocats d'ells amb morters sense retracció de betec. Agregats metàl·lics i va fixar el sistema al suport mitjançant làmines d’acer plegades i ancoratges químics o mecànics segons el tipus de material i segons les especificacions del projecte i el fabricant, la classe de tornilleria d’alta longitud 8’8 i M -12. Inclosa la part proporcional de morters d’ompliment i retact, perfils d’acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport, així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d’acer inoxidable, fins i tot tancaments picats, recobriments, trossejats, tallats dels macitzats en bigues o elements estructurals i la demolició del P.P. de la volta per a un muntatge correcte de les Vies, perforacions i posada en servei, material petit i subministrament elèctric necessari, demolició dels cursos tabblèrics superi Dels forats necessaris en particions i façanes per a la maniobra o les accions necessàries. Completament executat i segons els detalls i la memòria del projecte i les especificacions del fabricant. S’inclou el subministrament i la col·locació de peces especials i l’obertura de mecinals.

RE0008m

Reforç forjat amb IPE-100 fins a 3,50 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-100 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

102,60 €
RE0009m

Reforç forjat amb IPE-120 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

107,89 €
RE0010m

Reforç forjat amb IPE-140 de fins a 4 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-140 S-275-JR, incloent els següents materials i treballs:

113,41 €
RE0011m

Reforç forjat amb IPE-160 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

120,85 €
RE0485m

Reforç forjat amb MVH. Mecanoviga, 4.00-4,50 L

Substitució funcional de vigue a la forja unidireccional per perfil telescòpic, amb cremalleres en xoques per a un ajust màxim de llum amb llums entre 4,00 i 4,50 m. El perfil està fabricat en tres seccions i es construeix en xapa d'acer de zincado i bicromatado en or, amb un gruix de làmina de 4 mm en extrems i 6 mm en plantes. Tipus MVH, suportat per pòsters amb àncora química i amb varetes Rossed M12x125 amb femella i rentadora per al muntatge cargolat. Amb subministrament de resina de dos components varetes i morter segons les especificacions de Mecanoviga. Inclòs el muntatge laboral. Mesureu la longitud executada.

RE0486m

Reforç forjat amb MVV, Mecanoviga, 4,00-4,50 ml

Substitució funcional de vigue en undireccional forjat per perfil telescòpic amb cremalleres en col·locació per a un ajust màxim de llum, amb llums entre 4,00 i 4,50 m. El perfil està fabricat en tres seccions i es construeix en xapa d'acer de zincado i bicromatado en or, amb un gruix de làmina de 4 mm en extrems i 6 mm en plantes. Tipus MVV, suportat per pòsters amb àncora química i amb varetes Rossed M12x125 amb femella i rentadora per al muntatge de cargol o per un sistema especial de suport al perfil UPN existent. Amb subministrament de resina de dos components varetes i morter segons les especificacions de Mecanoviga. Anteriorment, s’eliminarà el guix de la paret vertical i posteriorment segons la tipologia de forjat, s’eliminarà la part de la volta o les cèl·lules de formigó, la paret vertical estarà disposada a rebre els ancoratges dels pòsters i en el cas de Suport a les parets. Realitzarà un daus de formigó sota la viga, que servirà de distribució de càrregues i punt d'ancoratge del pòster de suport del sistema. Posteriorment, es muntarà el MVH. Muntatge posterior del perfil de MVV amb el seu estany per abocar el morter auto -level que finalment està incrustat per la viga existent. Mesureu la longitud de viga reforçada.

RE0481

Reforç forjat unidireccional superior, capa de compressió

Reforç superior de la sala unidireccional, formigó il·luminat amb arlit estructural, resistència de 2,5 MPa i densitat de 500 kg/m³, perforat i resina de varetes a les bigues, lligades a malla de cola P.P. de Zunchos

RE0218

Salut de Vights en reparació forjada i estructural.

Intervenció de Vight concreta que consisteix en: trossejar -hi el revestiment del sostre de les zones sagrades per arribar a les persones, sanitàries de muntatges amb raspall manual, tractament de l'armadura afectada per l'oxidació

54,74 €
RE0090

Sistema de transmissió directa de Rockwool, de placa de guix laminada amb aïllament incorporat, en particions interiors.

Transferència directa de la partició interior, elaborada amb plaques de guix laminades - | (10+30) (LR) LabelRok 406.110 | Rockwool, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta d’adherència a la paret vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de la línia de paret acabada, del passatge i dels forats; Col·locació successiva, per a cada placa, dels pins de pasta d’adherència a la paret de suport; Tall de plaques, col·locant a la zona inferior i col·locació individual de les plaques per pressió sobre els pins; Formació d’articulacions d’expansió; tractament del pas i forats; execució d'angles; Tractament de les articulacions per pasta i cinta articular; Rebut de les caixes per a l'allotjament de mecanismes elèctrics i en el pas de les instal·lacions, repensant prèviament la seva ubicació a les plaques i la perforació i la neteja final. Totalment acabat i preparat per imprimir, pintar o cobrir.

29,05 €
RE0092

Storm Sepcial a la paret dels mitjans de comunicació amb plaques en forma d’asfalt.

Pluja sepcial de fins a 12 m d’alçada, formada per plaques d’asfalt 10 ones, amb un perfil de color negre i negre amb sistema de fixació directa, l’eliminació de les plaques en els propostes sobreposades i fixades a la paret mitjana directament sobre el suport ceràmic amb ungles buides. Fins i tot part proporcional dels accessoris, subhastes i elements de fixació. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de material i la càrrega de contenidors. Sense considerar les bastides o els mitjans d’elevació a Tajo.

18,19 €
RE0135u

Subministrament i col·locació Hermon Anchor

Subministrament i col·locació de la placa d'ancoratge, amb 4 ancoratges de 12 mm, disposats en formigó armat, perforació i àncora química amb tipus epoxi de tipus epoxi o resina epoxídica similar, vareta galvanitzada de 12 mm, femella i rentadora plana, a la rentadora plana, a la rentadora plana , sobre base regularitzada amb morter de resina aplicada o similar o similar, protecció anticorrosiva amb pintura thkrom o similar; Unitat totalment col·locada, part proporcional dels Andamiajes i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.

44,58 €
RE0217u

Tast d’inspecció a la cara inferior de Forged. Aluminosi

Tastant al terrat d’1 m² i eliminació de l’eliminació del formigó de boca de pressió o armat, eliminant el guix Pot veure l’armadura i comprovar el seu estat, per mitjans manuals, sense incloure la reparació necessària.

37,29 €