Formigó armat

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0019u

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat.

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, consistent en picat d'un màxim de tres cales, a determinar per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte de l'formigó, gruix de l'recobriment, profunditat de carbonatació, resistència a l'picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guia per a la Inspecció i Avaluació Complementària d'estructures de formigó en edificis existents' de l' Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, retirada de runes i càrrega fins contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reposició de revestiments, mitjans manuals, reposició de l'formigó ni el transport a abocador.

176,03 €
RE0076

Demolició de forjat de biguetes de formigó

Demolició de forjat de biguetes de formigó, amb martell pneumàtic i compressor, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor.

59,43 €
RE0125

Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.

Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes metàl·liques conformades tipus IPE-IPN, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, fins i tot aixecat paviment, part proporcional de neteja , aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

66,65 €
RE0144

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3,5 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics (repercussió mitjana: 1,1 puntals/m2), amortitzables en 25 usos i taulons de fusta de pi 7 x 15-20 cm, amortitzables en 5 usos, col·locats com a travesses i sotaponts en la base i capitell dels puntals. Inclou: preparació de la superfície de suport, replanteig i tall de taulons, col·locació dels puntals, instal·lació i posada en càrrega de l'apuntalament, desmuntatge i retirada de l'apuntalament.

21,83 €
RE0219

Forjat unidireccional inclinat formigó armat, cantell 25 + 5 cm, bigueta T18 autoresistent.

Forjat unidireccional de formigó armat, inclinat, realitzat en dos nivells, amb alçada lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 30 = 25 + 5 cm, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en obra, i abocada amb cubilot amb un volum total de formigó segons càlcul, i acer UNE-EN10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total segons plànols d'estructura i detall; sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils; bigueta pretensadaT-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús part proporcional de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 25x25Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Fins i tot part proporcional de cèrcols de vora. Inclòs neteja i retirada de runes.

111,07 €
RE0142m

Picat cara inferior bigueta forjat, per a reforç sistema Mecanoviga.

Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de demolició dels rius d'entrebigat de revoltons dels forjats per a la correcta execució de les actuacions de reforç de les biguetes amb sistema Mecanoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.

8,79 €
RE0141m

Picat de guix de la cara inferior de bigueta

Picat de arrebossat de guix de la cara inferior de les biguetes d'un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runa a camió o contenidor.

3,68 €
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

102,07 €
RE0483m

Reforç a flexió de biguetes, làmina fibra carboni, casa Kimia

Reforç a flexió per la cara inferior, mitjançant el sistema KIMITECH PLATE, format per laminat de fibra de carboni de 50 mm d'ample 1,4 mm de gruix, i resistència mecànica al trencament segons la direcció de la fibra de 3000 MPa, col·locat amb adhesiu KIMITECH EP-TX, sobre una superfície prèviament escatada i emprimada amb KIMICOVER FIX

RE0215u

Reforç collarí sobre la base de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

Base de reforç de pilar de formigó armat de dimensions 25x25 o diàmetre 25 cm mitjançant collarins de angulars metàl·lics PNL-40.4 mm d'acer S275 laminat en calent, units entre si per soldadura, fins i tot soldadura in situ i farcit d'espai entre formigó i acer amb una capa de 1,5 mm de resina epoxi en dos components.

124,55 €
RE0008m

Reforç de forjat amb IPE-100 fins a 3,50 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-100 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

102,60 €
RE0009m

Reforç de forjat amb IPE-120 fins 3,5 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

107,89 €
RE0010m

Reforç de forjat amb IPE-140 fins a 4 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-140 S-275-JR, incloent els següents materials i treballs:

113,41 €
RE0011m

Reforç de forjat amb IPE-160 fins 3,5 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

120,85 €
RE0485m

Reforç de forjat amb MVH. Mecanoviga, 4,00-4,50 l

Substitució funcional de bigueta en forjat unidireccional mitjançant perfil telescòpic-extensible amb cremalleres de colis per al seu ajust a màxima llum amb llums compreses entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil està realitzat en tres trams i construït en xapa d'acer d'acabat zincat i bicromatat en color daurat, amb gruix de xapa de 4 mm en extrems i 6 mm en centrals. Tipus MVH, recolzada a cartel·les amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i volandera per a muntatge cargolat. Amb subministrament de resina de dos components varetes roscades i morter segons especificacions Mecanoviga. Inclòs muntatge en obra. Mesura la longitud executada.

RE0486m

Reforç de forjat amb MVV, Mecanoviga, 4,00-4,50 ml

Substitució funcional de bigueta en forjat unidireccional mitjançant perfil telescòpic-extensible amb cremalleres de colis per al seu ajust a màxima llum, amb llums compreses entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil està realitzat en tres trams i construïts en xapa d'acer d'acabat zincat i bicromatat en color daurat, amb gruix de xapa de 4 mm en extrems i 6 mm en centrals. Tipus MVV, recolzada mitjançant cartel amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i volandera per a muntatge cargolat o mitjançant sistema especial de suport sobre perfil UPN existent. Amb subministrament de resina de dos components varetes roscades i morter segons especificacions Mecanoviga. Prèviament es traurà el guix de el parament vertical i posteriorment segons tipologia de forjat s'eliminarà la part de cel·les del revoltó sigui de ceràmica o formigó, es prepararà el parament vertical per rebre els ancoratges de les cartel·les i en el cas de donar suport a murs es realitzarà un dau de formigó sota la bigueta, que servirà de repartiment de càrregues i punt d'ancoratge de la cartel de suport de sistema. Posteriorment es procedirà a el muntatge de la MVH. Posterior muntatge de l'perfil MVV amb la seva estanqueïtat per abocar el morter autoanivellant quedant finalment embeguda la bigueta existent. Mesura la longitud de bigueta reforçada.

RE0479m

Reforç de forjat amb sistema Mecanoviga MVV12. longitud 3,50ml

MW12 3250: Reforç actiu de biguetes en forjats unidireccionals mitjançant la utilització de tres elements de perfileria telescòpica de xapa d'acer inoxidable S235JR zincat tipus omega de la casa Mecanoviga MW12 3250 D.I.T. 331 / R acoblats i units entre si per mitjà de la utilització de cargols d'alta resistència aconseguint la transmissió d'esforços mitjançant el farciment dels espais amb morters de retracció controlada i ataconat dels mateixos amb morters sense retracció tipus Betec Serena 110. I. exempts de clorurs i agregats metàl·lics i fixat el sistema als suports mitjançant cartel de xapes d'acer plegades i ancoratges químics o mecànics depenent de el tipus de material i d'acord amb especificacions de el Projecte i de l'Fabricant, cargols d'alta resistència classe 8'8 i M-12. Inclosa la part proporcional de morters de farciment i d'ataconat, perfilerías d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d'acer inoxidable, posada en obra , fins i tot picat de tancaments, revestiments, picat dels massissats en bigues o elements estructurals i demolició de la pàg del revoltó per correcte acoblament de les biguetes, perforacions i posada en obra, petit material i subministrament elèctric necessari, demolició de les filades superiors de envans que atesten contra les biguetes i de el revestiment de guix en paraments verticals i horitzontals necessari per a la seva execució si procedeix o obertura de buits necessaris en envans i façanes per a la maniobra o actuacions necessàries. Totalment executat i d'acord a detalls i memòria de projecte i especificacions de fabricant. S'inclou el subministrament i col·locació de peces especials i l'obertura de forats de bastida.

RE0480m

Reforç de forjat amb sistema Mecanoviga MVV16. longitud 3,50ml

MW16 3250: Reforç actiu de biguetes en forjats unidireccionals mitjançant la utilització de tres elements de perfileria telescòpica de xapa d'acer inoxidable S235JR zincat tipus omega de la casa Mecanoviga MW16 3250 D.I.T. 331 / R acoblats i units entre si per mitjà de la utilització de cargols d'alta resistència aconseguint la transmissió d'esforços mitjançant el farciment dels espais amb morters de retracció controlada i ataconat dels mateixos amb morters sense retracció tipus Betec Serena 110. I. exempts de clorurs i agregats metàl·lics i fixat el sistema als suports mitjançant cartel de xapes d'acer plegades i ancoratges químics o mecànics depenent de el tipus de material i d'acord amb especificacions de el Projecte i de l'Fabricant, cargols d'alta resistència classe 8'8 i M-12. Inclosa la part proporcional de morters de farciment i d'ataconat, perfilerías d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d'acer inoxidable, posada en obra , fins i tot picat de tancaments, revestiments, picat dels massissats en bigues o elements estructurals i demolició de la pàg del revoltó per correcte acoblament de les biguetes, perforacions i posada en obra, petit material i subministrament elèctric necessari, demolició de les filades superiors de envans que atesten contra les biguetes i de el revestiment de guix en paraments verticals i horitzontals necessari per a la seva execució si procedeix o obertura de buits necessaris en envans i façanes per a la maniobra o actuacions necessàries. Totalment executat i d'acord a detalls i memòria de projecte i especificacions de fabricant. S'inclou el subministrament i col·locació de peces especials i l'obertura de forats de bastida.

RE0477m

Reforç estructural de biguetes amb recrescut de morter estructural armat

Reforç de bigueta de formigó armat de 12 cm d'ànima, mitjançant recrescut de formigó armat de 6-8 cm a la cara inferior i ample 12 cm, realitzat amb morter de reparació estructural PCC4 Aplicatec fluid o similar, Sika Monotop PCC50 o Prompamsa Betec 600 o similar, abocament en interior de perfil metàl·lic en forma d'U, de secció 120x80x4 mm, a manera d'encofrat perdut, de tramada variable i solapant perfils, apuntalat amb perfil metàl·lic telescòpic, sobre dorment de fusta, cada 1 m, previ raspallat de la bigueta i eliminació dels recobriments de guix o morter, reparació de la superfície i passivat de les armadures amb morter inhibidor de la corrrosión tipus Epocem o similar, aplicació de resina pont d'unió tipus llegaran o similar, disposició de nuva armadura de reforç amb 2 varetes de 12 mm, solapades a l'armadura d'ancoratge a mur suport, amb trepat i injecció de resina epoxi-acrilat tipus Betec N o similar, disposició de cèrcols de diàmetre 4 mm en forma d'U ancorats a el suport de la bigueta, disposat cada 30 cm, resinats i lligats a la nova armadura longuitudinal, preparació de l'encofrat perdut i abocament de l'morter estructural de recreixement mitjançant màquina bombadora per injecció; desemmotllat i ataconat lateral amb morter estructural. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia de 3 kg metre lineal. Fins i tot p / p de picat i sanejat de la cara inferior de la biga a recréixer; connexió directa de les armadures longitudinals originals i de reforç mitjançant forquetes convenientment soldades unes amb altres; neteja de la superfície de l'formigó; aplicació d'una capa contínua d'adhesiu tixotròpic de dos components a base de resina epoxi, sobre la superfície de l'formigó endurit; muntatge de l'encofrat; abocament de l'formigó; desmuntatge de l'encofrat i neteja de les restes generades.

RE0216m

Reforç metàl·lic de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

Reforç de suport rectangular de formigó armat de dimensions 25x25 cm per confinamiemto d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-40.4 mm de 2.42 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.

310,31 €
RE0481

Reforç superior de forjat unidireccional, capa de compressió

Reforç superior de forjat unidireccional de biguetes de fusta, mitjançant una capa de compressió de formigó armat, de 5 cm, gruix mitjà, amb reforç de negatius amb 2 de l'12 mm i malla de repartiment ME 15x15, 8 mm de diàmetre, executat in situ , formigó alleugerit amb arlita estructural, resistència 2.5 MPa i densitat 500 kg / m³, foradat i resinat de varetes a biguetes, lligat a mallat de repartiment, fins i tot execució d'encaixos perimetral en mur per a ancoratge de l'armat, regates en tabiquiería i pp de cèrcols

RE0218

Sanejat de biguetes en forjats i reparació estructural.

Intervenció en bigueta de formigó consistent en: picat de l'revestiment sostre de zones humides per assolir les biguetes, sanejat d'armadures amb planejadora manual, tractament de les armadures afectades per l'oxidació mitjançant producte passivant, reconstrucció de la bigueta mitjançant morters especials sika o similars

54,74 €
RE0143m

Sanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.

Sanejat de bigueta de formigó o ceràmica mitjançant demolició de l'revestiment existent, cort dels tancaments o particions interiors que atesten en contra, neteja de el suport fins a deixar completament net el formigó o la base de la sabatilla, sanejat de les zones descarnades per corrosió, passivat de les armadures amb una imprimació inhibidora de la corrosió Sika FerroGard-903 o similar i recomposició de l'recobriment amb un morter estructural d'alta resistència inicial i retracció controlada Sika Top o Structurite de la casa Thoro o similar. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, revestiments similars als que existien prèvia a l'actuació i acabats finals. Totalment executat.

18,28 €
RE0038

Solera formigó armada de 12 cm, en fossat d'ascensor.

Formació de paviment continu de formigó armat de 12 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, realitzat en obra, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE- EN 10080, sobre separadors homologats; per fons de fossa d'ascensor, fins i tot part proporcional de neteja de la superfície suport, estès i vibrat de formigó.

53,92 €
RE0217u

Tast d'inspecció en cara inferior bigueta de forjat. Aluminosis.

Tast a forjat sostre de 1 m² i extracció de mostra de formigó de bigueta pretensada o armada, eliminant per això l'arrebossat de guix de la cara inferior de la bigueta en una longitud de al menys 40 cm, extracció de la mostra de no menys de 200 gr aprofundint fins a poder veure l'armadura i comprovar el seu estat, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reparació necessària.

37,29 €