Àrids i pedres

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0050

Arrebossat base de morter de ciment, mestrejat.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat reglejat de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

18,79 €
RE0049

Arrebossat base, amb morter de ciment a bona vista.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat a bona vista de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

13,41 €
RE0037

Col·locació de llindar de pedra natural i formació de rampa accés a vestíbul.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a exteriors, en llindar d'accés a vestíbul comunitari, en peces d'ample 80x120x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment, amb sorra de molla M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja. Col·locada en pendent per configurar rampa a l'25% de pendent.

80,64 €
RE0045

Demolició de paviment de pedra natural.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,10 €
RE0214

Demolició de xapat pedra natural, col·locat amb morter.

Demolició de aplacat de plaques de pedra natural i picat de la capa base de morter, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport, que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,69 €
RE0205

Enrajolat de pedra natural 60x30x2 cm, morter de ciment, a estesa.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Llevant, per interiors, de 60x30x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.

59,13 €
RE0206m

Entornpeu de pedra natural Crema Llevant, a saltacavall.

Subministrament i col·locació de entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebut amb morter de ciment M-5, en escala amb esglaonat prèviament revestit (no inclòs en aquest preu). Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

11,16 €
RE0204m

Entornpeu de pedra natural. Crema Llevant, 18x2 cm.

Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre Crema Llevant, per interiors, polit; rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

8,29 €
RE0235m

Escopidor de pedra calcària 10x2 cm, amb trencaaigües.

Formació d'escopidor de calcària Capri o similar, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot p / p de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

16,08 €
RE0119m

Escopidor pedra calcària Capri de 25x2 cm.

Formació d'escopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot part proporcional de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

25,89 €
RE0207m

Revestiment d'esglaó de pedra natural, Crema Llevant.

Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó amb forma recta, en escala de 100 cm d'ample, mitjançant el muntatge dels següents elements: estesa de marbre Crema Llevant, acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits, rebut tot això amb morter de ciment M-5, col·locat sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

72,15 €
RE0227

Sanejat murs de pedra vistos en interiors

Sanejat de murs de pedra, en drap interior d'habitatge, consistent en: Buidar les juntes de la pedra en una profunditat de 2 a 5 cm, substituir pedres i maons degradats i netejar amb un raspall metàl·lic. Omplir les juntes, buits i barraques de el suport amb el morter base de arrebossat, o directament amb els revestiments. També apilament, retirada i càrrega de runa i restes generades sobre camió o contenidor

30,18 €
RE0203

Tractament d'acabat superficial en paviment interior de marbre.

Polit i abrillantat de paviment de pedra natural mitjançant màquina polidora i abrillantat mitjançant màquina d'abrillantar amb plat de llana d'acer o esponja sintètica, de paviment interior de marbre; el polit constarà de tres fases: la primera (desbastat o rebaix) per a eliminar les celles que poguessin existir, utilitzant una mola de 60, segons el tipus de pedra natural i l'estat en què es trobi el paviment; la segona (planificat o polit bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra 120, estenent a continuació novament la pasta per a junts, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220; l'abrillantat es realitzarà mitjançant el mètode de l'cristal·litzat utilitzant moles de 400 o superior amb aplicació posterior de producte abrillantador, una vegada estigui perfectament sec i uniforme el paviment. Fins i tot part proporcional d'unió després del polit bast, retirada de llots procedents de l'polit fi i neteja prèvia a l'abrillantat.

11,05 €
RE0208

Xapat amb plaques de pedra natural fixades amb adhesiu de ciment.

Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m d'alçada, amb plaques de marbre Crema Llevant, acabat polit, de 40x20x2 cm, enganxades a el parament suport amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris . Rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de preparació prèvia de les plaques i el parament suport, formació de caixes, talls, rematades de cantells, realització de trobades amb altres materials, juntes, creueres de PVC i peces especials.

59,49 €