Aglomerants

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0077m

Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.

Aixecat i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, franja d'amplada 10 cm a cada costat de la fissura. Obrir el llavi de la mateixa perquè pugui penetrar un morter de reparació i adherència entre els dos llavis de la fissura. No considerada l'aplicació de l'morter reparador.

7,47 €
RE0050

Arrebossat base de morter de ciment, mestrejat.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat reglejat de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

18,79 €
RE0049

Arrebossat base, amb morter de ciment a bona vista.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat a bona vista de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

13,41 €
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.

308,34 €
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09

175,93 €
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09

214,97 €
RE0065m

Disposició canaleta recollida aigües

Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada per a la recollida d'aigües, de formigó polímer, secció 20x20 / 15 i reixeta tramada galvanitzada, unitat connectada a xarxa de clavegueram amb tuberia de PVC, preparat de la rasa prèvia obertura amb martell elèctric, falcat de la canaleta , formigonat de peces i encastat arran de solera existent, acabaments perimetrals amb rajoles de ciment i rejunte d'acabat, retirada de material sobrant i neteja

130,77 €
RE0055

Enrajolat amb rajola porcellànica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcelànic polit, 1/0 / - / - (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), 40x40 cm, 22 € / m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de guix o plaques d'escaiola; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. No inclós la base suport amb arrebossat reglejat de morter de ciment.

42,28 €
RE0051

Enrajolat de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a estesa.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 30x30 cm, 8 € / m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semisec de morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Fins i tot part proporcional de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport , eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

30,38 €
RE0052

Enrajolat de rajoles porcelàniques col·locades amb adhesiu ciment cola.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres porcelànic, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 41x41 cm, 22 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

44,59 €
RE0234

Enrajolat Gres 20x40 sobre superfície de fàbrica, amb morter ciment.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0 / - / - (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), 25x40 cm, 8 € / m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, omplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Fins i tot p / p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

26,00 €
RE0053m

Entornpeu de peça ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima ( entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7,61 €
RE0054m

Entornpeu de peça porcellànica, col·locat amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres porcelànic, polit de 7 cm, 5,5 € / m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

10,14 €
RE0220

Fàbrica armada bloc de formigó 40x20x10, resistència R10.

Fulla exterior de 10 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N / mm²), armada amb armadura de llença MURFOR galvanitzada en calent, RND.4 / Z o similar, diàmetre 4 mm, ample 80 mm, tipus encavallada, amb part proporcional de cavalcaments i ganxos per llindes i cantoneres, rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb suport mínim de les 2/3 parts de l'bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzat en calent fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat i armada amb armadura de llença MURFOR galvanitzada en calent, RND.4 / Z o similar, diàmetre 4 mm, ample 80 mm, tipus encavallada, col·locada en filades cada 50 cm aproximadament i com a mínim en arrencada de la fàbrica sobre forjat, sota trencaaigües i sobre carregador de buits, amb una quantia d'1 kg / m² i amb dispositius de connexió, ancoratges, claus i fixacions metàl·liques, per a la subjecció o retenció de la fàbrica als elements estructurals. Fins i tot part proporcional de lligades, minves, trencaments, trobada amb pilars, formació de cantonades, ampits de coberta, formació de llindes mitjançant peces llinda amb armadura i macissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts singulars.

48,54 €
RE0233

Paviment rajola gres 31x31 cm, en capa gruixuda, sense sòcol.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres monococció, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 31x31 cm, 8 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot p / p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment. Sense sòcol.

26,75 €
RE0225

Paviment rajola terratzo gra mitjà 40x40 cm, sense polit.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo de gra mitjà (entre 6 i 27 mm) per a exterior, classificat d'ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de test sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Fins i tot preparació de la capa base existent, replanteig, humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de contracció i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; farcit de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.

23,25 €
RE0142m

Picat cara inferior bigueta forjat, per a reforç sistema Mecanoviga.

Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de demolició dels rius d'entrebigat de revoltons dels forjats per a la correcta execució de les actuacions de reforç de les biguetes amb sistema Mecanoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.

8,79 €
RE0141m

Picat de guix de la cara inferior de bigueta

Picat de arrebossat de guix de la cara inferior de les biguetes d'un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runa a camió o contenidor.

3,68 €
RE0088

Picat de guix en paraments verticals.

Picat de guarnit de guix, en paraments verticals, mitjançant mètodes manuals, amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador.

7,51 €
RE0212

Picat de revestiment arrebossat de guix.

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'alçada, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

8,27 €
RE0090

Sistema ROCKWOOL de trasdosat directe, de plaques de guix laminat amb aïllament incorporat, en tancaments de façana.

Extradossat directe sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat - | (10 + 30) (LR) Labelrock 406.110 | ROCKWOOL, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el parament vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de replanteig de la línia de parament acabat, de les zones de pas i dels buits; col·locació successiva, per a cada placa, de les paletades de pasta d'unió en el parament suport; tall de les plaques, col·locació de falques a la zona inferior i col·locació individual de les plaques mitjançant pressió sobre les paletades; formació de junts de dilatació; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de juntes mitjançant pasta i cinta de juntes; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

29,05 €
RE0229m

Sòcol gres 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat ia joc amb les peces de paviment

5,92 €
RE0014u

Tast d'inspecció en revestiment de guix.

Tast d'inspecció en revestiment de guix, a una alçada de fins a 3.00 m, per a la inspecció de les diferents capes i tipus de material de base, amb mitjans manuals, sense incloure la reposició dels mateixos.

30,38 €