Indicadors

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0039m

Marquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció anticaiguda d'objectes, formada per estructura tubular a força de marcs o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas inferior per a vianants, travessers, visera inclinada a 30º i volada a 1,50 m, planxes metàl·liques de quallat superior col·locades transversalment i fixades als marcs, recolzats sobre cargols d'anivellament i placa base, fins i tot senyalització de la zona de treball

32,04 €
RE0024u

Plataforma de tisora, per alçada de 15 metres i capacitat de 1000 kg (1 d)

Utilització de plataforma de tisora ​​dièsel per alçada màxima de treball igual a 15 m, en exterior, en àrea metropolitana de València, capacitat màxima de 1000 kg, fins i tot transport a obra i recollida, lloguer durant 1 dia de permanència en obra, segur de circulació i senyalització de zona de treball.

211,33 €