Falsos sostres

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0123u

Ajudes de paleta per a reconeixement estructural

Ajudes de paleta per a l'execució de cates de comprovació en reconeixement estructural d'edifici existent, consistent en 6 tasts de 10x10 cm en pilar i / o bigues fins a arribar a el formigó estructural, 1 tast a base de fonamentació de 0,60x0,60x1,10 m de profunditat fins a trobar la sabata, i 4 tasts de 0,40x0,40 aproximadament en fals sostre d'habitatge per accedir a la cara inferior de forjat, fins i tot reposició de les cates al seu estat inicial, tapat de regates, reposició de revestiments, tapat de pou amb farciment de terres compactades, solera i pavimentat similar, i tapat de buit en fals sostre amb placa d'escaiola i pintat de la seva superfície, fins i tot bastimentades necessaris i mitjans auxiliars, retirada de runes, material sobrant i neteja final.

810,49 €
RE0001

Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm

Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per cels rasos, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .

13,21 €
RE0321

Cel ras desmuntable amb plaques guix 60x60, amb vinil blanc.

Cel ras realitzat amb plaques de guix laminat de 60x60x1 cm, amb una cara revestida per una làmina vinílica de color blanc, amb vores quadrats, amb sustentació vista a força de perfil primari i secundari lacats en blanc, rematats perimetralment amb un perfil angular lacat blanc i suspès mitjançant peces metàl·liques galvanitzades, segons NTE / RTP-17.

16,63 €
RE0006m

Davanter vertical d'escaiola en canvi de nivell de fals sostre continu 20 cm

Davanter vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, formada amb plaques llises d'escaiola, per tancar un espai de 20 cm d'alçada.

15,47 €
RE0074

Demolició de fals sostre desmuntable de plaques escaiola.

Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta. Fins i tot part proporcional de demolició de tirants, perfileries suport i estructures de suspensió, falses bigues, davanters, motllures, cornises i acabaments, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,48 €
RE0071

Demolició de fals sostre fix d'escaiola

Demolició de fals sostre fix d'aplacat d'escaiola, a <2,50 m d'alçada, amb retirada i càrrega en contenidor, sense transport a abocador.

8,46 €
RE0018u

Execució de cala d'inspecció de forjat amb fals sostre

Ajudes de paleta per a l'execució de cala per a la inspecció visual de la cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m, consistent en obertura de buit en fals sostre, de dimensions 0,50x0,50 m, amb mitjans manuals. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball, retirada i transport de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni reposició de fals sostre, revestiments i acabats.

31,35 €
RE0318

Fals sostre continu de Plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal de mestra de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, ancoratge amb vareta de penjat, fins i tot part proporcional de motllura perimetral de poliestirè presa amb adhesiu (a escollir per la direcció facultativa entre 6 mostres) amb una repercussió de 1,80 m de motllura per m² de fals sostre , anivellació i tractament de juntes, a punt per pintar.

23,41 €
RE0361

Fals sostre continu de plaques guix 15 mm, amb estructura auxiliar.

Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal de mestra 60x27x4 mm, i peces transversals de el mateix perfil i seguint els pendents de les cobertes, ancoratge amb vareta de penjat, fins i tot part proporcional de peces de pengi, anivellació, la vorada i tractament de juntes

36,59 €
RE0320

Fals sostre fix plaques d'escaiola llisa 100x60 i motllura perimetral senzilla.

Fals sostre fix realitzat amb plaques d'escaiola llisa de 100x60 cm, sustentat amb espart i pasta d'escaiola, segons NTE / RTC-16, fins i tot part proporcional de motllura perimetral a escollir per la direcció facultativa entre 6 mostres amb una repercussió de 1,80 m de motllura per m² de fals sostre. Nota: es deixés a elecció dels propietaris dels habitatges l'elecció entre 2 models prèviament elegits per la D.F.

30,45 €
RE0344

Fals sostre placa fixa decorada 60x60 cm, en refuezo estructural.

Cel ras realitzat amb plaques d'escaiola decorada de 60x60 cm, sustentat amb espart i pasta d'escaiola, segons NTE / RTC-16.

23,11 €
RE0007m

Falsa biga d'escaiola, davanter i safata 20x30 cm.

Falsa biga contínua de 20x30 cm de secció, amb dues cares de plaques d'escaiola, subjectes mitjançant estopada penjant.

16,14 €
RE0202u

Lluminària encastada tipus Downlight. 250 mm.

Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada

120,41 €