Estructura de fàbrica

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0050

Arrebossat base de morter de ciment, mestrejat.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat reglejat de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

18,79 €
RE0049

Arrebossat base, amb morter de ciment a bona vista.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat a bona vista de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

13,41 €
RE0137m

Cosit estàtic fissures en envans de maó ceràmic.

Cosit estàtic de fissura sobre fàbrica de maó ceràmic mitjançant la inclusió de grapes d'acer corrugat B 500 S de 10 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 30 cm, creuant transversalment la fissura, comprenent: obertura de caixes (a manera de regates) perpendiculars a la direcció de la fissura; netejat, mullat i abeurada d'aquestes, rebut de les grapes en les caixes amb morter de ciment i sorra lleugerament addicionat de calç, dosificació 1: 0.5: 4, perquè no es produeixin excessives retraccions, col·locació de les grapes i farcit de les caixes fins al nivell de l'parament i de la fissura ja cosida amb morter tixotròpic de reparació injectat a pressió controlada.

29,22 €
RE0036

Demolició d'envà buit

Demolició d'envà de totxana, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-9.

6,76 €
RE0035

Demolició d'envà de maó massís

Demolició d'envà de maó massís, col·locat a panderete, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador. segons NTE / ADD-9.

7,51 €
RE0042

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, maó massís de 5 cm a panderete.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a panderete de 5 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

6,76 €
RE0041

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, maó perforat gruix 11 cm.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,32 €
RE0072

Encaixat en mur fàbrica massissa, per a cèrcol de lligat.

Encaixat perfilat realitzat en mur de fàbrica de maó, amb martell pneumàtic, amb un gruix menor que l'ample total de el mur, per a allotjament de cèrcols de lligat o conductes, sense incloure fer calçats, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador, segons NTE / ADD-13.

144,72 €
RE0129

Mur de fàbrica de càrrega 1/2 peu gruix.

Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, fins i tot bastimentades i mitjans auxiliars fins a una alçada màxima de 3 m, retirada d'enderrocs, neteja i càrrega en contenidor.

28,91 €
RE0032u

Obertura d'escorrentiu sobre maó ceràmic a mà

Obertura d'escorrentiu sobre mur de fàbrica de maó ceràmic, executat a mà, amb una secció perfilada de superfície màxima 0,3x0,3 m, i gruix màxim 0,3 m, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador, segons NTE / ADD-13.

10,34 €
RE0048

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH-11.

Formació de fulla de partició interior de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.

20,95 €
RE0087

Picat peces maó cara vista / plaqueta de 2 cm.

Picat superficial de maons ceràmics cara vista deteriorats, en façanes exteriors, i buidatge d'aquests en un gruix de 2 cm, per a la posterior col·locació en el seu lloc de plaquetes ceràmiques, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre contenidor per a transport a abocador autoritzat.

11,26 €