Mitjans auxiliars

CodiUDescripcióPreu
REU0550m2

Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de bigues de formigó per revestir, compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils, entre 3 i 4 m d'alçària lliure de planta.

28,00 €
REU0449m2

Sistema d'encofrat continu per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m d'alçària lliure de planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.

14,50 €
REU0358m2

Muntatge i desmuntatge d'estintolament

29,00 €