Instal·lacions

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0147u

Ascensor vertical disusvalids eni eni eninin 1200x950.

Subministrament i instal·lació d’una unitat d’elevació vertical hidràulica de petita distància per a persones amb mobilitat reduïda, Enier Levante, model Eni Eninin, plataforma de dimensions 1200x950 mm, càrrega útil 225 kg, dues parades, sistema de tracció hidràulica amb vàlvules de potència anti-return, 0,10 m /s Velocitat, alimentació monofàsica de 230 V, embarcació doble a 180 graus amb una porta manual de cabina pintada amb policarbonat transparent i pany elèctric, botons d’enviament a l’interior de la cabina, botó d’aturada a la plataforma, elements de seguretat i mànec recte inoxidable, cos, cos, cos al cos pintat en ral 7035-gris, tancaments perimetrals, portes i baranes; Completament instal·lat, connectat i demostrat el seu funcionament correcte, homologacions i certificat d’instal·lació.

9.195,19 €
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.

308,34 €
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09

175,93 €
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09

214,97 €
RE0107u

Assemblea i desmuntatge de carpa per a pas per a vianants. Secció 15 ml.

Muntatge i desmuntatge de l'estructura de protecció per a un pas per als vianants, amb un pas lliure d'1,5 m d'amplada i 3,0 m d'alçada, format per estructura tubular d'acer galvanitzada calenta, amb un sostre superior per a la protecció dels vianants Objectes, preparats per a la col·locació posterior d'una bastida d'alçada que servirà de base per a l'execució de la façana de 15 m, segons els plans de muntatge. Fins i tot accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.

550,17 €
RE0509u

Bajante's Foot, 50x50 cm.

Arche registrable a peu de baixada, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions internes de 50x50x60 cm, elaborada amb bresca de 24x12x11 cm i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i 12 cm, anteriorment de gruix, anteriorment cremat cremat amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides i emulsió d’asfalt pintada, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, inclosa la part proporcional de les derivacions individuals, la connexió inferior, els accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou presentació a l’arche els tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques

142,14 €
RE0148u

Il·luminació d’emergència a les zones comunes, IP42 155 Lux Luminaire.

Subministrament i instal·lació de lluminària d’emergència, per al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lumens, 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries Ni -CD d’alta temperatura, autonomia 1 h, 230 V alimenta , Temps de càrrega de 24 h. Fins i tot accessoris, elements d’ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

69,34 €
RE0079

Malla de microfibra, obres verticals de protecció

Subministrament, col·locació i desmuntatge de malla protectora en obres verticals, constituïdes per tuxedos de fibra MIOP MIOP alta densitat, fins i tot fixacions i ancoratges a punts fixos. Sense incloure el lloguer diari.

3,23 €
RE0510u

Paso Arquet, a la xarxa secundària, 60x70 cm

Arc de passatge registrable, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions interiors 60x70x75 cm, elaborat amb 24x12x11 cm de mel, i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i pendent de formigó de 12 cm, prèviament cremat Underwater amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides amb emulsió d’asfalt, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arqueteta dels tubs, peces especials, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, traces perimetrals d’arquitecte, subhastes, tret del paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.

163,46 €
RE0511u

Peu de façana a l'interior, 75x75 cm

Línia de façana al peu de la façana, a l’interior de l’edifici, abans de la connexió de la xarxa de clavegueram a les carreteres públiques, per a la xarxa enterrada de col·leccionistes d’interiors, de dimensions interiors 75x75, profunda mitjana 1,10 m, trampa 40 x40 cm, feta amb 24x12x11 CM bresca i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i gruix de 12 cm pendent de formigó, biga cremada internament amb morter hidrofugat 1: 6 Pipes i tancament superior amb un marc de trampa i foneria, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arquitecte dels tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, trades perimetrals d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.

206,10 €
RE0398u

Protecció dels mobles interiors

Protecció dels mobles interiors d’una llar o local, abans d’una intervenció laboral, a través de la seva cobertura amb làmina de polietilè transparent i desmuntada d’elements susceptibles a trencar -se, com ara miralls, etc.

85,77 €
RE0487u

Protecció passiva RF-90 Roca Wool.

Protecció passiva d’incendis de tots els elements metàl·lics disposats al projecte. Tant els reforços existents, els perfils d’IPE sota bigues com la UPN formant el feix, així com els nous perfils del sistema de reforç de Mecanoviga, valorat en la mesura. Feta per la projecció del morter de llana Roca foostat per a estructures metàl·liques, per obtenir un RF-90.

23,11 €