Sanejament

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0223m

Acer Pluvial Down Prelaped D120

Subministrament i muntatge d’una caiguda circular d’acer prelacado, per a la recollida d’aigua, formada per peces preformades, amb sistema d’articulació de rebló, i segellat amb silicona a les empalmes, col·locades amb pinces metàl·liques, instal·lades fora de l’edifici. Fins i tot P/P de colzes, suports i peces especials. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Inclosos el muntatge, el desmuntatge i el lloguer de bastides homologades o equips d’elevació mecànica per a una instal·lació correcta.

24,29 €
RE0509u

Bajante's Foot, 50x50 cm.

Arche registrable a peu de baixada, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions internes de 50x50x60 cm, elaborada amb bresca de 24x12x11 cm i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i 12 cm, anteriorment de gruix, anteriorment cremat cremat amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides i emulsió d’asfalt pintada, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, inclosa la part proporcional de les derivacions individuals, la connexió inferior, els accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou presentació a l’arche els tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques

142,14 €
RE0030m

Caixats de col·leccionistes enterrats de canonada de PVC.

Caixats de col·leccionistes enterrats, fins i tot la retirada i la càrrega al camió o al contenidor.

5,56 €
RE0513m

Col·leccionista enterrat PVC-2550 mm canonada, trinxera farcida

Col·leccionista enterrat elaborat amb un tub de PVC suau per al sanejament, un enllaç de 250 mm de diàmetre, undot i un gruix segons la norma UNE

RE0514m

Col·leccionista enterrat PVC-315 mm canonada, trinxera farcida

Col·leccionista enterrat elaborat amb un tub de PVC llis per sanejament, diàmetre de 350 mm, unit i gruix segons la norma UNE

19,38 €
RE0512m

Col·leccionista enterrat, canonada PVC-200 mm, farcida de trinxera

Col·leccionista enterrat realitzat amb un tub de PVC llis per al sanejament, de diàmetre de 200 mm, unió i gruix units segons la norma UNE

RE0515u

Connexió de col·leccionistes a la zona de servei, a les instal·lacions

Reinstal·lació i connexió de la instal·lació de col·leccionistes enterrats, a l’evacuació per a una unitat de neteja dins dels locals comercials, format per lavabo i un lavabo-Dester, elaborat amb PVC Pipe 40-110 mm, Sèrie B (UNE -in 1329-1) per a La xarxa de desguassos que connecten aquests dispositius. Fins i tot P.P. Derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció, connectats a l'arquitectura més propera. Fins i tot P.P. Sol de formigó massiu, gruix mitjà de 10 cm, en seccions de recanvis de recanvis. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a Int. Arq. de tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i trituració de text interior. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques. Els taps de tancament es disposaran als punts de drenatge, fins a la recepció de dispositius de salut. Resistència mecànica i estany garantit. > Unitat completament acabada i verificada.

RE0506m

Demolició Buried Col·leccionistes, 110-125, patis i magatzems

Demolició d’un col·leccionista enterrat existent, en patis i botigues de locals comercials, de formigó o PVC, i diversos diàmetres d’entre 110-125 mm, elaborats amb suports manuals i martell elèctric enderrocat. Fins i tot P/P de neteja, recollida, retirada i càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor. No es considera la demolició de la llar ni el paviment existent, valorat en un altre element.

12,78 €
RE0365m

Dosi d’evacuació d’aigua amb tub de xapa de zinc, 80 mm de diàmetre.

Dosi d’evacuació d’aigua amb tub de xapa de zinc de diàmetre de 80 mm i 0,50 mm de gruix, fins i tot part proporcional de peces especials i ajudes de maçoneria, completament instal·lades. Fins i tot la col·locació de Para-Diet a la Unió amb el baixador per evitar la boca. Completament col·locat en la posició dels anteriors fins i tot amb una peça de màscara.

59,93 €
RE0503u

Obertura de pràctiques en locals comercials

Obertura de buits interns per a l'execució de la nova xarxa de col·leccionistes enterrats, per complir els mitjans de comunicació o interiors de distribució de particions, elaborades amb maó ceràmic sòlid o buit, amb retirada de runes i càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques.

26,61 €
RE0508

Obertura i excavació de pous per a nous arcs

Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes, formació d'arcs a peu i passant, d'interior variable entre 50x50 i 80x80 cm. i la profunditat mitjana 0,75/ 0,90 m, fins i tot la retirada manual de les terres existents i la càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques, P.P. RESTITACIÓ, nivell de nivell i establiments establerts un 2% des dels punts d’origen al peu de l’evacuació del punt baix i del punt final. Unitat completament executada i preparada per rebre la canonada del col·leccionista.

47,78 €
RE0510u

Paso Arquet, a la xarxa secundària, 60x70 cm

Arc de passatge registrable, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions interiors 60x70x75 cm, elaborat amb 24x12x11 cm de mel, i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i pendent de formigó de 12 cm, prèviament cremat Underwater amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides amb emulsió d’asfalt, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arqueteta dels tubs, peces especials, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, traces perimetrals d’arquitecte, subhastes, tret del paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.

163,46 €
RE0511u

Peu de façana a l'interior, 75x75 cm

Línia de façana al peu de la façana, a l’interior de l’edifici, abans de la connexió de la xarxa de clavegueram a les carreteres públiques, per a la xarxa enterrada de col·leccionistes d’interiors, de dimensions interiors 75x75, profunda mitjana 1,10 m, trampa 40 x40 cm, feta amb 24x12x11 CM bresca i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i gruix de 12 cm pendent de formigó, biga cremada internament amb morter hidrofugat 1: 6 Pipes i tancament superior amb un marc de trampa i foneria, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arquitecte dels tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, trades perimetrals d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.

206,10 €
RE0330m

PVC-160 BAJANTE BAJANTE Sèrie B i revestiment de maçoneria.

Canvi de baixades que consisteixen en l'obertura de particions des de locals no humils (habitacions, menjadors, ...) eliminació de baixes antigues, col·locació de nous baixos de diàmetre 125/160 de PVC d'articulació enganxada, connexió dels desguassos d'aparells existents, Tancament del tancament de tabiques que realitzen els obstacles adequats i la substitució dels recobriments per l’ús de malla de fibra de vidre, fins i tot neteja, càrrega d’escombres i transport a l’abocador.

136,42 €
RE0333m

Sèrie B Sanitària DownSpout, a l'interior, amb canonada PVC-110.

Subministrament i muntatge de la baixada interior de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, formada per tub PVC, sèrie BB, 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot P/P de material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball, accessoris i parts especials col·locades per unió unida amb adhesiu. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu)

20,80 €
RE0332m

Sèrie B Sanitària DownSpout, a l'interior, amb canonada PVC-125.

Subministrament i muntatge de la baixada interior de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, formada per tub de PVC, Sèrie B, 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot P/P de material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball, accessoris i parts especials col·locades per unió unida amb adhesiu. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).

23,31 €
RE0331m

Sèrie B Sanitària DownSpout, a l'interior, amb pipa PVC-160.

Subministrament i muntatge de la baixada interior de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, formada per tub de PVC, Sèrie B, 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot P/P de material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball, accessoris i parts especials col·locades per unió unida amb adhesiu. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).

29,19 €