Climatització

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0076

Demolició de forjat de biguetes de formigó

Demolició de forjat de biguetes de formigó, amb martell pneumàtic i compressor, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor.

59,43 €
RE0125

Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.

Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes metàl·liques conformades tipus IPE-IPN, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, fins i tot aixecat paviment, part proporcional de neteja , aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

66,65 €
RE0060

Picat mur exterior / interior morter de ciment, gruix menor o igual a 3 cm

Picat de mur exterior / interior amb recobriments de morter de ciment, amb un gruix mitjà menor o igual a 3 cm, i picat de juntes eliminant completament els guixos i concrecions fins a 2 cm de profunditat, per a la posterior aplicació sobre el suport de l'estuc o arrebossat, executat per procediment mecànic mitjançant un petit martell pneumàtic accionat amb un compressor portàtil; fins i tot retirada i càrrega de runa sobre contenidor o camió per a transport a abocador, mesura la superfície executada a cinta correguda sense deducció de buits.

6,99 €