Auxiliars

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0275u

Dedicació d'un tècnic a aplicació de normativa vigent

Dedicació d'un tècnic a l'estudi i compliment de cada àmbit d'aplicació de la normativa vigent.

92,40 €
RE0279u

Dedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva

Dedicació d'un tècnic al disseny de les solucions constructives, consistent en l'estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament de solucions.

100,80 €
RE0177u

Dedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat

Dedicació d'un tècnic a l'elaboració de la documentació gràfica d'un apartat, secció o annex d'un document.

85,60 €
RE0273u

Dedicació d'un tècnic a emissió de certificat

Dedicació d'un tècnic a l'emissió de certificat tècnic per a diverses finalitats, entès com a document en què s'assegura la veritat d'un fet i / o circumstàncies relacionades amb l'edificació i / o el sòl.

46,20 €
RE0278u

Dedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual

Dedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual d'una unitat d'inspecció.

80,93 €
RE0175u

Dedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex del plec de condicions d'un document.

66,31 €
RE0280u

Dedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació

Dedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació, consistent en supervisar i maquetar la documentació generada tenint en compte les exigènies tant dels col·legis profesionals com de les administracions on vaja a ser presentada.

69,30 €
RE0174u

Dedicació d'un tècnic a redacció de memòria

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex de la memòria d'un document tècnic.

87,92 €
RE0176u

Dedicació d'un tècnic a redacció de pressupost

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex de l'amidament i pressupost d'un document.

87,92 €
RE0274u

Dedicació d'un tècnic a redacció de programa de necessitats

Dedicació d'un tècnic a la redacció de programa de necessitats, consistent en l'estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament de solucions.

100,80 €
RE0277u

Dedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior

Dedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior, procés a través del qual l'interior dels edificis es dissenya, preocupant-se per tots els aspectes de l'ús humà dels espais i per tant inclou el disseny d'interior i l'eventual decoració.

201,60 €
RE0271u

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació tècnica o administrativa.

23,10 €
RE0276u

Dedicació d'un tècnic especialista a càlcul o peritatge d'una estructura

Dedicació d'un tècnic especialista a càlcul o peritatge d'un element estructural.

126,00 €
RE0272u

Dedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient

Dedicació de personal a la gestió general de la documentació pròpia d'un expedient.

18,08 €
RE0153u

Desplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)

Desplaçament d'un tècnic fins a un immoble situat a una distància computada en intervals de 10 km o fracció, considerant anada i tornada.

11,34 €
RE0159u

Reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici

Visita i reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici residencial.

23,10 €
RE0188u

Visita d'obra del coordinador de seguretat i salut (distància < 20 km)

Visita d'obra del coordinador de seguretat i salut, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km.

68,88 €
RE0187u

Visita d'obra del director d'execució (distància < 20 km)

Visita d'obra del director d'execució, el qual forma part de la direcció facultativa, dirigeix l'execució material de l'obra, i controla qualitativa i quantitativament la construcció executada. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km.

68,88 €
RE0186u

Visita d'obra del director d'obra (distància < 20 km)

Visita d'obra del director d'obra, el qual forma part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions de contracte. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km.

68,88 €