Tots els preus

CODIUDESCRIPCIÓPREU
REU0526u

Abraçadora per a baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm.

1,90 €
REU0467u

Abraçadora per a baixant circular d'acer prelacat, de Ø 120 mm.

1,90 €
REU0506u

Abraçadora per a baixant circular de zinctitani, de Ø 80 mm.

1,65 €
REU0786kg

Abrasiu per neteja mitjançant raig a pressió, format per partícules de silicat d'alumini.

0,22 €
REU0423h

Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments petris o de terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica.

2,35 €
REU0063

Acabament lateral d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, desenvolupament 500 mm.

4,45 €
RE0017

Acabat amb esmalt sintètic sobre fusteria d'acer, baranes a dues cares.

Esmalt sintètic, color negre, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, acabat amb dues mans amb esmalt sintètic amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08 l / m²)

16,55 €
RE0572%

Accions de control en obra per a la recepció de productes

Accions de control mínimes i necessàries en obra per a la recepció de productes de conformitat amb el que estableix l'article 6.1.2 i en l'annex 1 de el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, o norma que el substitueixi, fins i tot redacció de l'corresponent Pla d'obra de l'contractista, qui haurà de preveure els mitjans materials i humans que participaran en l'obra i la seqüència de realització de parts o fases d'obra, així com els temps previstos en la planificació. Fins i tot ajudes de paleta de suport als treballs executats per entitats o laboratoris de control extern.

1,03 €
REU0391kg

Acer corrugat B 400 S de diàmetre 16 mm

0,85 €
REU0390kg

Acer corrugat B 500 S de díametro 10 mm

0,88 €
REU0455kg

Acer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres varis.

1,15 €
REU0173kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.

0,79 €
REU0385kg

Acer S275JR en xapa

1,49 €
RE0352

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3, vidrio transparente.

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 8 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls de l'vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.

95,82 €
RE0231

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3. transparente.

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 8 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls de l'vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.

96,89 €
RE0652u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (1 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

409,53 €
RE0658u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (10 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

1.218,51 €
RE0659u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (20 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

1.584,93 €
RE0660u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (50 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

2.297,15 €
RE0651u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (1 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

202,89 €
RE0655u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (10 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

805,23 €
RE0656u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (20 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

1.078,05 €
RE0657u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (50 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

1.608,35 €
REU0731kg

Additiu hidròfug per a la impermeabilització de morters.

1,10 €
REU0208kg

Adhesiu cautxú asfàltic tipus PB-II

4,46 €
REU0421kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, compost de ciment, àrids seleccionats, additius especials i resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de pedra natural.

1,25 €
REU0411kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, color gris

0,65 €
REU0100kg

Adhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,41 €
REU0236kg

Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,35 €
REU0622kg

Adhesiu de contacte a força de resina acrílica en dispersió aquosa, per a paviment de goma, cautxú, linòleum, PVC, moqueta i tèxtil.

5,50 €
REU0438kg

Adhesiu de dos components a base de resina epoxi, per a unió de platines metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.

16,95 €
REU0519kg

Adhesiu de neoprè, per la unió de les membranes d'EPDM a el suport.

5,70 €
REU0344kg

Adhesiu epoxi ràpid per a formigó

12,79 €
REU0317l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

19,85 €
REU0347kg

Adhesiu resina epoxi estructura

12,91 €
REU0703l

Adhesiu tipus D3 antihumitat.

1,56 €
REU0765kg

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, para la correcta unión entre el hormigón fresco y el hormigón endurecido o para mejorar la adherencia del hormigón endurecido y el acero, según UNE-EN 1504-7.

12,40 €
REU0501

Aigua potable subministrament xarxa general

1,15 €
REU0335

Aigua potable.

1,11 €
REU0674u

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes d'acer inoxidable sèrie alta acabat brillant, composta d'aerador, broc giratori, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles.

115,35 €
RE0256

Aïllament ignífug EF-90 amb morter vermiculita, bombejat projectat.

Aïllament ignífug en perfileria metàl·lica a base de capa de morter de vermiculita o morter de verpafibre o similar, aconseguint EF-90 EN HABITATGES, aplicat per projecció pneumàtica, fins i tot emissió de certificat d'aplicació visat per col·legi professional.

19,81 €
RE0089

Aïllament per insuflació, des de l'interior, en cambres d'aire de tancament de doble fulla de fàbrica.

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant massillat i escatat. Inclòs part proporcional de maquinària per a injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.

27,68 €
RE0373

Aïllament sobre falsos sostres amb llanes minerals

Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per plafó semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,035 W / ( mK). Fins i tot p / p de talls de l'aïllant

7,30 €
RE0308m

Aixecat baixant de Fibrociment, amb gestió de residus.

Aixecat de baixant de fibrociment sense recuperació, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor fins i tot projectes, gestions, llicències, tramitacions, gestió de residus, retirada d'enderrocs, càrrega i transport a abocador autoritzat (incloent canons d'abocament).

79,39 €
RE0026

Aixecat claraboia de 3 a 6 m² sense aprofitament

Aixecat de claraboia, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de 3 a 6 m², amb retirada de runa i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.

23,70 €
RE0020m

Aixecat d'entornpeu ceràmic

Aixecat d'entornpeu ceràmic, amb retirada i càrrega de runa sobre camió o abocador.

2,25 €
RE0372m

Aixecat de baixants pluvials i canalons

Aixecat de baixants pluvials i canalons, fins i tot retirada, càrrega i transport de runes a abocador autoritzat.

2,25 €
RE0030m

Aixecat de col·lectors enterrats de tuberia PVC.

Aixecat de col·lectors enterrats, fins i tot retirada i càrrega sobre camió o contenidor.

5,56 €
RE0034u

Aixecat de finestra, fins a 3 m² amb mitjans manuals.

Aixecat de finestra, fins i tot marcs, fulles i accessoris de fins a 3 m², amb retirada de runa i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.

7,51 €
RE0111u

Aixecat de fusteria exterior. fins a 3 m².

Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

19,74 €
RE0077m

Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.

Aixecat i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, franja d'amplada 10 cm a cada costat de la fissura. Obrir el llavi de la mateixa perquè pugui penetrar un morter de reparació i adherència entre els dos llavis de la fissura. No considerada l'aplicació de l'morter reparador.

7,47 €
RE0033u

Aixecat de reixa fins a 3 m²

Aixecat de reixa, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de fins a 3 m², amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.

8,14 €
RE0505u

Aixecat i reposició aparells sanitaris, locals comercials

Desmuntatge d'aparells sanitaris, corresponents a lavabos en interior de locals comercials, formats per inodors, lavabos i plats de dutxa, per a posterior reutilització i reinstal·lació en les mateixes condicions en què es trobaven.

75,24 €
RE0031

Aixecat mobiliari cuina

Aixecat de bancs, armaris i lleixes de cuina, amb reitrada d'enderrocs i càrregues sobre camió o contenidor.

31,84 €
RE0502

Aixecat paviments existents, en interior de locals comercials

Aixecat de paviment existent, sense reposició, format per rajoles de terratzo o gres de dimensions apróx. 40 x 40 cm, fins a trobar la solera de base, realitzat amb martell compressor pneumàtic, amb retirada i càrrega en contenidor portàtil, situat en via pública

8,35 €
RE0085u

Aixecat plat dutxa

Aixecat de plat de dutxa i accessoris, sense recuperació de l'material amb retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-1.

19,44 €
RE0063m

Aixecat revestiment petri en esglaonat d'escala.

Aixecat de el revestiment petri d'esglaons, amb martell pneumàtic, amb retirada i càrrega de runa sobre camió o contenidor, i sense transport a abocador.

6,61 €
REU0675u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per aigüera, sèrie alta, acabat cromat, composta de broc giratori, aerador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

65,55 €
REU0671u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per bany-dutxa, sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'inversor, dutxa telèfon flexible de 1,50-1,70 m i suport articulat, segons UNE-EN 200

51,65 €
REU0670u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per lavabo, sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'aerador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

42,15 €
MOU0018h

Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0585h

Ajudant aplicador de morter autoanivellant.

16,13 €
MOU0030h

Ajudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0008h

Ajudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0051h

Ajudant col·locador de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0020h

Ajudant d'arrebossats. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0032h

Ajudant d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0058h

Ajudant d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0034h

Ajudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0048h

Ajudant de fuster. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0039h

Ajudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0060h

Ajudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0014h

Ajudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0004h

Ajudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0053h

Ajudant de polidor de paviments. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0016h

Ajudant de vidrier. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0027h

Ajudant estructurista i encofrador de formigó armat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0077h

Ajudant instal·lador de captadors solars. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0079h

Ajudant instal·lador de paviments de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0074h

Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0528h

Ajudant lampista.

16,10 €
MOU0070h

Ajudant muntador d'estructura de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0056h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0037h

Ajudant muntador de falsos sostres. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0072h

Ajudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0010h

Ajudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0012h

Ajudant muntador de tancaments industrials.

15,50 €
MOU0025h

Ajudant muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0644h

Ajudant vidrier.

17,42 €
RE0062u

Ajudes de paleta a aixecat de fusteria interior fins a 3 m²

Ajudes de paleta a aixecat de fusteries interiors menors de 3 m², sense recuperació, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final, amb càrrega en contenidora per al seu transport a abocador.

22,10 €
RE0236u

Ajudes de paleta a falcat de carpinterias exteriors <3 m²

Ajudes de paleta a falcat de fusteries exteriors de façana, dimensions <3 m², p.p. mitjans auxiliars, materials, rejuntat i rematades, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final.

53,65 €
RE0061u

Ajudes de paleta a falcat de tancaments major 3 m².

Ajudes de paleta a falcat de fusteries exteriors majors a 3 m², fins i tot retirada de material sobrant i neteja final.

103,47 €
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (10 UI)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales en un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments i acabats.

232,55 €
RE0620u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (2 operaris, 1/2 jornada)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales, amb equip de 2 operaris durant 1/2 jornada o fracció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: assaigs o proves de laboratori, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni aportació de materials d'acabats.

215,61 €
RE0123u

Ajudes de paleta per a reconeixement estructural

Ajudes de paleta per a l'execució de cates de comprovació en reconeixement estructural d'edifici existent, consistent en 6 tasts de 10x10 cm en pilar i / o bigues fins a arribar a el formigó estructural, 1 tast a base de fonamentació de 0,60x0,60x1,10 m de profunditat fins a trobar la sabata, i 4 tasts de 0,40x0,40 aproximadament en fals sostre d'habitatge per accedir a la cara inferior de forjat, fins i tot reposició de les cates al seu estat inicial, tapat de regates, reposició de revestiments, tapat de pou amb farciment de terres compactades, solera i pavimentat similar, i tapat de buit en fals sostre amb placa d'escaiola i pintat de la seva superfície, fins i tot bastimentades necessaris i mitjans auxiliars, retirada de runes, material sobrant i neteja final.

810,49 €
RE0242

Alçament de teula curva amb recuperació.

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua; amb mitjans manuals i recuperació del 50% del material per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'apilament, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, neteja, retirada i càrrega manual del material desmuntat i dels enderrocs produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.

31,99 €
RE0323

Alicatado azulejo gres 25x40 cm, a soporte de fábrica de ladrillo con mortero cemento.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 25x40 cm, 8 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

27,61 €
REU0753u

Ampolla de resina de vinilèster d'alta resistència, lliure d'estiré, de 16 mm de diàmetre, a base de metacrilat de uretà, enduridor i sorra de quars o corindó, per a l'execució d'ancoratges químics estructurals.

4,60 €
REU0251u

Ancoratge a paret suport Herms DIT 289

0,72 €
REU0752u

Ancoratge compost per vareta roscada d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1 de 16 mm de diàmetre, i 190 mm de longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre estructures de formigó.

10,50 €
RE0341

Ancoratge vareta acer de diàmetre 12 mm i longuitud 250 mm, resinat.

Ancoratge químic estructural per adherència aplicat sobre suport massís de formigó comprimit de resistència característica 20 N / mm², realitzat a través de la inserció de barnilla enroscada amb femella i volandera, d'acer galvanitzat de qualitat 5.8 segons UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diàmetre i 250 mm de longitud en trepant realitzat sobre el suport de 14 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat anteriorment emplenat mitjançant injecció de resina epoxi d'alta resistència; amb les següents característiques: separació entre dos ancoratges de 220 mm, distància a les vores de la base d'ancoratge de 110 mm, gruix mínim de la base de 140 mm, espessor màxim de la peça a fixar de 120 mm.

7,83 €
NVU0007u

APPC30 Splitter 2 HDMI 1080P.

18,93 €
REU0384

Apuntalament forjat biguetes semirresistents de 6,5 m, 10 usos

12,04 €
REU0351u

Apuntalament, lloguer de puntal metàl·lic telescòpic 3.50 m, per a 50 unitats d'ús

0,36 €
RE0488u

Arrebossat base biguetes

Reposició de l'arrebossat eliminat sota les biguetes, o en el cas d'haver-se requerit col·locació de banda de fibra de carboni, sota aquesta, mediente l'ús de Mape Antique Strutturale NHL o PLANITOP HDM RESTAURO

RE0050

Arrebossat base de morter de ciment, mestrejat.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat reglejat de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

18,79 €
RE0049

Arrebossat base, amb morter de ciment a bona vista.

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat a bona vista de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

13,41 €
REU0383

Arrebossat de morter M-5 d'alta resistència de gruix 2 cm, manual

25,48 €
RE0264

Arrebossat guix, en reparació de biguetes de forjat

Lliscat amb pasta de guix en paraments horitzontals, en reparació de biguetes revisades i no reforçades, segons NTE / RPG-13.

23,01 €
RE0210

Arrebossat reglejat, amb morter ciment.

Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat, de 15 mm de gruix, color gris, acabat llis, per a la realització de la capa base amb revestiments continus de doble capa, acabat remolinat, gruix 15 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.

26,70 €
RE0057

Arrebossat remolinat bona vista, amb morter de ciment.

Arrebossat remolinat amb morter de ciment de dosificació M-15, en paraments verticals com a base d'enrajolat, segons NTE / RPE-7, mesurat a cinta correguda.

13,57 €
RE0028m

Arrencada de baixant / canaló de material sense especificar

Arrencada de baixant / canaló sense recuperació, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor.

3,46 €
RE0324

Arrencada de cel ras de canyís lluit amb algeps.

Arrencada de cel ras de canyís arrebossat amb guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,59 €
RE0241u

Assaig comprovació de xarxa d'evacuació

Proves de servei de la xarxes d'evacuació d'aigües d'edificis. Proves finals hidràuliques de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09. A més a més proves parcials hidràuliques en trams no soterrats de la xarxa d'evacuació, per unitat d'inspecció, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09.

271,62 €
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.

308,34 €
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09

175,93 €
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09

214,97 €
RE0617u

Assaig de mesurament de vibracions

Assaig de mesurament de vibracions realitzat per empresa acreditada per la ENAC, d'acord amb la normativa vigent.

721,00 €
RE0618u

Assaig de transmissió de soroll ambiental

Assaig de transmissió de soroll ambiental amb activitat parada i en funcionament normal (mesurat en horari nocturn), realitzat per empresa acreditada per la ENAC, segons el mètode d'assaig que apareix en l'RD 1367/2007 i d'acord amb l'Ordenança Municipal acústica de València

566,50 €
RE0157u

Assessorament tècnic en un procediment judicial

Assessorament tècnic en la preparació de documentació d'un procediment judicial per a presentació d'una demanda, o en preguntes a efectuar a un altre perit o similars, en què el perit només intervé com a assessor i no directament en el procediment, inclús visites i desplaçament.

232,26 €
RE0586u

Assessorament tècnic sobre un tema estructural o constructiu

Assessorament tècnic, consistent en l'aportació no escrita d'una opinió fonamentada a una consulta sobre un tema estructural o constructiu, amb una dedicació no superior a mitja jornada laboral. No inclou desplaçament.

126,00 €
RE0653u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

488,67 €
RE0661u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

2.183,30 €
RE0662u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

2.976,35 €
RE0663u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

4.517,64 €
RE0654u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

303,87 €
RE0664u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

658,93 €
RE0665u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

819,76 €
RE0666u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.135,30 €
RE0589u

Assistència tècnica per a actuacions urgents (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió, coordinació i control d'actuacions o tractaments amb caràcter urgent o preventiu, com ara apuntalaments, acordonaments, protecció i retirada d'elements amb risc de caiguda, tractaments contra xilòfags, etc., amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou visites, desplaçament i emissió d'acta d'intervenció.

169,26 €
RE0553u

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales (50 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales en un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució de les cales per laboratori i de les ajudes d'obra per a la seua reposició. Inclou: visites i desplaçament.

462,63 €
RE0554u

Assistència tècnica per a reparació o reforma interior (1 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una reparació o reforma interior puntual en un habitatge o local, sense afecció en estructura, façanes o altres elements comuns, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou: tramitació de documentació tècnica i administrativa municipal, visites i desplaçament.

238,14 €
RE0599u

Assistència tècnica per a reparació puntual (1 UI)

Assistència tècnica per a la reparació puntual d'un element constructiu, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou visites, desplaçament i emissió d'acta d'intervenció.

169,26 €
MOU0067h

Auxiliar administratiu. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0064h

Auxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
REU0525m

Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials.

19,85 €
REU0466m

Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 120 mm. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials.

13,80 €
REU0505m

Baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqüència, de Ø 80 mm, espessor 0,65 mm, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials

44,00 €
RE0365m

Baixant d'evacuació d'aigües amb tub de xapa de zinc, 80 mm de diàmetre.

Baixant d'evacuació d'aigües amb tub de xapa de zinc de diàmetre 80 mm i 0.50 mm de gruix, fins i tot part proporcional de peces especials i ajudes de paleta, totalment instal·lada. Fins i tot col·locació de para-fulles a la unió amb la baixant per evitar emboces. Totalment col·locada en la posició de les anteriors fins i tot amb peça de careta.

59,93 €
RE0223m

Baixant pluvials acer prelacat D120

Subministrament i muntatge de baixant circular d'acer prelacat, per recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els empalmaments, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Fins i tot p / p de colzes, suports i peces especials. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclòs muntatge, desmuntatge i lloguer de bastimentada homologada o equips d'elevació mecànics per a la seva correcta instal·lació.

24,29 €
RE0333m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-110.

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu)

20,80 €
RE0332m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-125.

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

23,31 €
RE0331m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-160.

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

29,19 €
REU0048

Baldosín ceràmic Català, 24x24x1 cm.

6,25 €
REU0286m

Banda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada.

0,26 €
REU0601m

Banda acústica de dilatació KNAUF de 50 mm d'amplada.

0,28 €
REU0567m

Banda impermeabilitzant autoadhesiva per impermeabilització de juntes entre panells sandvitx de fusta en cobertes inclinades.

0,65 €
REU0244u

Banyera acrílica model Génova ROCA, color blanc, de 160x75 cm, amb respatller, reposabraços i nanses integrals, segons UNE-EN 198, desguàs automàtic de llautó-coure per banyera, acabat cromat.

198,00 €
REU0200u

Bard ceràmic 100x25x3,5 cm.

20,25 €
REU0199u

Bard ceràmic 100x25x3,5 cm.

0,88 €
REU0261kg

Barra acer corrugat 10 mm AEH-B500SD

0,82 €
REU0626u

Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix.

126,75 €
RE0552

Bastida tubular homologada

Bastida tubular, tipus sistema europeu ALLROUND de LAYHER o similar (UNE-EN 12810:2005 i 12811:2005), consistent en subministrament, lloguer, muntatge i desmuntatge per empresa especialitzada, i xarxa de protecció per a prevenció de caiguda de materials, segons especificacions de muntatge i instruccions del fabricant, normativa de compliment obligatori Estudi de Seguretat i Salut.

12,76 €
REU0659u

Bastiment de base de fusta massissa, Pi Suècia o similar, secció 11x3,5 cm, per full 203x82,5

35,00 €
REU0612u

Bastiment de base de fusta massissa, pi Suècia, secció 90x35 mm, per porta d'una fulla estàndard, amb elements de fixació.

30,00 €
NVU0015u

Benro tripode Kit Universal A650fhd3

185,00 €
REU0353

Beurada colorant ciment

569,91 €
REU0230

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

157,00 €
REU0111

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

157,00 €
REU0816u

Bidé de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió horitzontal, sèrie Giralda ROCA, color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable.

100,00 €
REU0256m

Biga extensible Herms DIT 289, perfil tubular galvanitzat de 100x100x4 i 90x90x4, amb dues files de connectors superiors metàl·lics

33,00 €
REU0794m

Bigueta MVH-12 sistema Mecanoviga, de 4,00-4,25 ml

48,80 €
REU0795m

Bigueta MVV-12 sistema Mecanoviga, de 3,50 a 4,00 ml

56,75 €
REU0451m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segons UNE-EN 15.037-1.

4,84 €
REU0452m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segons UNE-EN 15.037-1.

5,17 €
REU0453m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segons UNE-EN 15.037-1.

5,89 €
REU0454m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia => 6 m, segons UNE-EN 15.037-1.

7,21 €
RE0322m

Biguetes de fusta laminada sección 8x18 cm.

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant, de 8x18 cm de secció i fins a 4 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Col·locades amb un intereix de 70 cm. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç, i els corresponents dorments de recolçament de les biguetes . Treballada en taller i col·locada en obra. Normativa d'aplicació: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.

37,06 €
REU0406m

Bisellat de mirall.

3,75 €
REU0460u

Bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N / mm²), inclús p / p de peces especials: cèrcols i mitjans. Segons UNE-EN 771-3.

0,48 €
REU0149u

Broca trepant HILTI TE-CX 10/22.

14,08 €
REU0148u

Broca trepant HILTI TE-CX 14/27.

35,70 €
REU0150u

Broca trepant HILTI TE-CX 8/17.

8,90 €
REU0147u

Broca trepant HILTI TE-CX 8/22.

13,60 €
REU0207u

Broquet d'injecció resines

0,10 €
REU0386u

Bunera horitzontal de PVC, de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm

20,10 €
REU0564u

Bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm.

19,87 €
RE0378u

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis, amb sortida horitzontal o vertical de diàmetre 50 mm i unió mitjançant junta enganxada. Amb cos de PVC i reixa d'acer inoxidable. D'acord amb les normes DIN 19599 I DIN 1299. Amb velocitat d'evacuació 0,43 lis, segons ISO DIS 9896. Fins i tot connexió a desaigüe a xarxa general.

149,05 €
REU0311u

Bunera tipus gàrgola de PVC, Texsa

14,00 €
REU0632u

Cable flexible de 20 cm i 1/2 de diàmetre.

2,85 €
RE0019u

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat.

Cala d'inspecció en pilar o biga de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, consistent en picat d'un màxim de tres cales, a determinar per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte de l'formigó, gruix de l'recobriment, profunditat de carbonatació, resistència a l'picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guia per a la Inspecció i Avaluació Complementària d'estructures de formigó en edificis existents' de l' Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, retirada de runes i càrrega fins contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reposició de revestiments, mitjans manuals, reposició de l'formigó ni el transport a abocador.

176,03 €
RE0297u

Càlcul i dimensionament d'una estructura (10 UI)

Càlcul i dimensionament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el dimensionament i comprovació dels seus elements estructurals definits en un projecte d'execució, a partir del càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent. Inclou: plànols de plantes, seccions, especejament i detalls de l'estructura, memòria de càlcul, amidaments i consultoria. No inclou el disseny de l'estructura, l'estudi geotècnic ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.173,38 €
NVU0006u

Càmera de vídeo Sony HDR-CX625 2,29Mp 3 '' Full HD.

507,00 €
NVU0004u

Càmera IP de xarxa sense fils IPCAM TL-SC2020N.

49,00 €
NVU0013u

Cámera Sony HDR-CX405

200,00 €
REU0136h

Camió amb grua autoportant 16m.

49,50 €
REU0130h

Camió bolquet 6 / 8Tn.

32,00 €
REU0131h

Camió bolquet banyera 18Tn.

47,00 €
REU0586h

Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Fins i tot p / p de desplaçament.

145,00 €
REU0142h

Camió cuba 7000l aigua per a reg.

31,00 €
REU0144h

Camió transport i càrrega 12T 10m³ 3 eixos.

42,00 €
REU0602m

Canal 48/30 KNAUF d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

1,26 €
REU0511m

Canal protectora d'acer, de 100x115 mm, per a allotjament de cables elèctrics, inclús p / p d'accessoris. Segons UNE-EN 50085-1, amb grau de protecció IP 4X segons UNE 20324.

19,00 €
REU0242m

Canaleta 20zx15 interior, de Formigó polímer amb reixa metàl·lica galvanitzada.

41,00 €
REU0529m

Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials

46,00 €
REU0464m

Canaló circular d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

28,80 €
REU0792m

Canaló de xapa galvanitzada, 1 mm gruix i secció quadrada de 220x250 mm, totalment col·locat.

68,90 €
REU0503m

Canaló quadrat de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de gruix i retallada de bordó, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

38,80 €
RE0380m

Canaló vist de secció circular, de xapa d'acer galvanitzat

Canaló vist de secció circular, de xapa d'acer galvanitzat de desenvolupament 33 CRN, fins i tot part proporcional de cavalcaments, peces especials per canaló i accessoris de fixació.

75,27 €
REU0405m

Cantejat de mirall.

2,43 €
REU0812t

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre

28,00 €
REU0810t

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre

28,00 €
REU0101m

Cantonera de PVC en cantonades enrajolades.

0,50 €
REU0238m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

1,36 €
RE0330m

Canvi de baixant interior PVC-160 sèrie B i folre d'albañileria.

Canvi de baixants consistent en obertura d'envans des locals no humits (habitacions, menjadors, ...) eliminació de baixants antigues, col·locació de noves baixants de diàmetre 125/160 de PVC de junt encolada, connexió de desguassos d'aparells existents, tancament de envans realitzant les traves oportunes i reposició de revestiments amb ocupació de malla de fibra de vidre, fins i tot neteja, càrrega de escobros i transport a abocador.

136,42 €
RE0349

Capa d'anivellament en cobertes, amb morter cemeno, gruix 20 mm.

Anivellat de vessant en cobertes planes amb una capa de morter de ciment M-15 de 20 mm de gruix, estesa i anivellat per a la regularització de pendents o protecció de l'impermeabilitzant, fins i tot minves, anivellació i neteja

8,90 €
REU0685u

Captador solar tèrmic per termosifó, complet, per a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta inclinada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendiment òptic: 0,761 i coeficient de pèrdues primari 3,39 W / m²K, segons UNE -EN 12975-2, absorbidor de coure format per una bateria de tubs de 8 mm de diàmetre, revestiment de material no contaminant lliure de crom negre, aïllament format per 30 mm d'escuma de poliuretà lliure de CFC, coberta protectora de vidre temperat de 4 mm de gruix, d'alta transmitància; dipòsit cilíndric d'acer vitrificat de 200 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d'expansió i suports per a teulada

2.375,00 €
NVU0005u

Capturadora de vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA USB3HDCAP StarTech.com.

219,00 €
RE0536u

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000 consistent en documentació de dimensions exteriors i fissuració prèvia, escanejat amb tecnologia Radar PS 1000 no invasiva per a la detecció de la posició de les armadures, gruix del recobriment, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre de les armadures. Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

114,12 €
REU0285u

Cargol autoperforant 3,5x25 mm.

0,01 €
REU0606u

Cargol autoperforant TN KNAUF 3,5x25.

0,01 €
REU0066u

Cargol autoroscant de 4,2x13 mm d'acer inoxidable, amb volandera.

0,05 €
REU0064u

Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera.

0,50 €
REU0396u

Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera.

0,12 €
REU0617u

Cargol de llautó 21/35 mm.

0,06 €
REU0808u

Cargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0071u

Cargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0571u

Cargol per a subjecció de llistó.

0,32 €
REU0555u

Cargol rosca-fusta d'acer zincat amb cap hexagonal, de 7 mm de diàmetre, 90 mm de longitud i qualitat 5.6 segons UNE-EN ISO 898-1.

0,12 €
REU0569u

Cargol rosca-fusta per a subjecció de teules a rastrell.

0,07 €
REU0017u

Cartutx casa Desa, Chem, resina epoxi acrilat 410 ml.

8,60 €
REU0146u

Cartutx COPSAFIX EP1, 380 ml.

10,90 €
REU0746u

Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³.

6,80 €
REU0657u

Cartutx de massilla de silicona neutra.

3,20 €
REU0729u

Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color blanc, de 600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, molt adherent, amb elevades propietats elàstiques, resistent a l'envelliment i als raigs UV.

9,10 €
REU0544u

Cartutx de resina epoxi-acrilat, lliure d'estiré, de dos components, amb dosificador i filtre de barreja automàtica, de 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

23,00 €
REU0641u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx)

2,42 €
REU0079u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,42 €
REU0252u

Cartutx resina Herms per Sistema DIT 289

8,00 €
REU0283u

Cavallet per mestra 60/27.

0,29 €
REU0382u

Cavalló ceràmica, de 20x23x4 cm

2,32 €
REU0556m

Cavalló prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en peces de 50x20x5 cm, amb trencaaigües i ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable.

9,90 €
RE0001

Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm

Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per cels rasos, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .

13,21 €
RE0321

Cel ras desmuntable amb plaques guix 60x60, amb vinil blanc.

Cel ras realitzat amb plaques de guix laminat de 60x60x1 cm, amb una cara revestida per una làmina vinílica de color blanc, amb vores quadrats, amb sustentació vista a força de perfil primari i secundari lacats en blanc, rematats perimetralment amb un perfil angular lacat blanc i suspès mitjançant peces metàl·liques galvanitzades, segons NTE / RTP-17.

16,63 €
REU0486kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0229kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0152kg

Ciment Cua VALSEC.saco de 25kg.

0,33 €
REU0041

Ciment ensacat.

475,00 €
REU0695kg

Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, ensacat.

1,40 €
REU0701m

Cinta autoadhesiva per a segellat de juntes, per a parquet flotant de fusta.

0,35 €
REU0609m

Cinta de juntes KNAUF de 50 mm d'amplada.

0,04 €
REU0057m

Cinta de juntes.

0,03 €
REU0288m

Cinta de juntes. plaques de Falsos sostres.

0,03 €
REU0398u

Clau d'acer per a fixació de llistó de fusta a suport de fusta.

0,05 €
REU0631u

Clau de regulació de 1/2, per a inodor, acabat cromat.

14,50 €
REU0363u

Clau dinamomètrica 20-100 Nm

361,00 €
REU0546kg

Clau llarg 10-15 cm, acerat.

1,15 €
REU0282u

Clau, connector per a mestra 60/27.

0,91 €
REU0513u

Clau, per a fixació de placa sota teula.

0,45 €
REU0516u

Clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de cautxú EPDM.

23,34 €
RE0317

Coberta inclinada amb cobertura de teula. base Termochip y Texaplac.

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 26%, sobre biguetes de fusta laminada (no incloses en aquest preu), composta dels següents elements: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, sobre entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula fixada amb cargols al suport; COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16 cm; fixada amb cargols rosca-fusta sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús p/p de teules de carener, acabament lateral, ventilació i peces especials per formació de careners, tremujals, embroquetat de ràfecs i cantells lliures.

145,68 €
RE0592

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb protecció de grava

Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta dels següents elements: CAPA REGULARITZACIÓ: capa de regularització de morter de ciment impermeabilitzant de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: solució POLIBREAL, o similar, consistent en la formació d'una membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: 1. Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg/m², 2. Col·locació làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres o làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres, 3. Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg/m², 4. Col·locació de làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Col·locació de làmina geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: 2 panells rígids de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor cada panell (gruix total: 80 mm), resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Col·locació de làmina geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g / m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 10 cm, i reforç perimetral de làmina asfàltica autoprotegida segons norma. Fins i tot neteja prèvia del suport, replanteig, formació de pitets, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç i làmines col·locades adherides amb bufador prèvia imprimació, minves i cavalcaments, segons DB HS-1 del CTE i normes UNE-104.

49,90 €
RE0400

Coberta plana transitable no ventilada

Coberta plana, transitable i no ventilada d'ús privat, convencional amb paviment fix amb làmina per a formació de barrera de vapor adherida amb bufador sobre capa d'imprimació, formada per: capa de regularització i millora de nivells de coberta, aïllament tèrmic format per panells de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm de gruix i K = 0.029 W / mºC, capa separadora a força feltre de fibra de vidre de 120 gr / m² disposat flotant sobre l'aïllament tèrmic amb simple solapament, impermeabilització mitjançant membrana bicapa no adherida a el suport constituïda per dues làmines d'oxiasfalt unides entre si en tota la seva superfície, la inferior armada amb fietro de fibra de vidre (LO-40-FV) i la superior amb feltre de polièster (LO-40-FP), capa separadora antiadherent formada per film de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant sobre la impermeabilització amb simple solapament, capa de morter de ciment per a llast de 5 cm i paviment ceràmic antilliscant C2 de 30x30 cm s obri capa de 2,5 cm de morter de ciment impermeabilitzant, fins i tot neteja prèvia de el suport, replanteig, formació de pitets, minvells, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments. Mesura en projecció horitzontal.

87,80 €
RE0377

Coberta plana, transitable

Coberta plana, transitable, convencional amb paviment fix amb làmina d'EPDM de 0,8 mm de gruix amb soldadura entre peces i amb la impermeabilització per a formació de barrera de vapor d'altes prestacions, formada per aïllament tèrmic format per panells de poliestirè expandit EPS- 1I1 de 30 mm de gruix i K = 0,032 W / mo, capa separadora a força film de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant sobre l'aïllament tèrmic amb simple solapament, impermeabilització mitjançant membrana monocapa no adherida a el suport constituïda per una làmina d'etilè propilè diè monòmer EPDM de 1,5 mm de gruix, capa separadora antiadherent - antipunzanante formada per feltre de polièster de 300 g / m² disposat flotant sobre la impermeabilització amb simple solapament i paviment de rajoleta català de 20x10cm sobre capa de 2,5 cm de morter ciment impermeabilitzant, fins i tot neteja prèvia de el suport, replanteig, formació de pitets, minvells, embornals i altres elements espec ials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments. Mesura en projecció horitzontal.

73,36 €
REU0292kg

Cola a força d'escaiola i additius especials.

0,35 €
REU0780kg

Colada de morter superfluid MAPE ANTIQUE I, en esquerdes existents, rendiment 1,9 k / m²

0,75 €
RE0513m

Col·lector soterrat canonada PVC-250 mm, farcit de rasa

Col·lector soterrat realitzat amb un tub llis de PVC per sanejament, de diàmetre 250 mm, unió enganxada i gruix segons la norma UNE

RE0514m

Col·lector soterrat canonada PVC-315 mm, farcit de rasa

Col·lector soterrat realitzat amb un tub llis de PVC per sanejament, de diàmetre 350 mm, unió enganxada i gruix segons la norma UNE

19,38 €
RE0512m

Col·lector soterrat, canonada PVC-200 mm, farcit de rasa

Col·lector soterrat realitzat amb un tub llis de PVC per sanejament, de diàmetre 200 mm, unió enganxada i gruix segons la norma UNE

RE0037

Col·locació de llindar de pedra natural i formació de rampa accés a vestíbul.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a exteriors, en llindar d'accés a vestíbul comunitari, en peces d'ample 80x120x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment, amb sorra de molla M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja. Col·locada en pendent per configurar rampa a l'25% de pendent.

80,64 €
RE0133u

Col·locació Placa d'ancoratge acer S-275-JR, 250x250x10 mm.

Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge acer S-275-JR i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 forats de 14 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar, i unió soldada d'angular L100x100x10 mm com a element de suport per la bigueta; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.

42,63 €
REU0487kg

Color o borada, rejunte, per paviment de rajolas de terratzo.

0,68 €
RE0012

Compactació amb picó vibrant en sòls mitjans

Compactació manual superficial de sòls realitzada amb picó vibrant corró autoportant 300/600 kg, per a allotjament de soleres i emmacats, en terrenys mitjans, amb un grau de compactació de fins a un 90% de proctor normal.

5,54 €
RE0155u

Compareixença d'un perit davant magistrat

Compareixença d'un perit en organisme judicial, com a conseqüència d'una citació judicial, en presència de magistrat o del seu representant (en vista oral o en reconeixement in situ), per a respondre preguntes o fer aclaracions, inclús temps d'espera i visites i desplaçament.

194,88 €
RE0154u

Compareixença d'un perit en organisme públic

Compareixença d'un perit en organisme públic (organismes judicials o de l'administració, col·legis professionals, etc.) per a la consulta o recollida de documentació i informació o gestions diverses, inclús visites i desplaçament.

138,18 €
REU0185h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³ / min.

8,80 €
REU0349h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 14 m³ / min.22

15,85 €
REU0348h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 4 m³ / min.

4,70 €
RE0557u

Comunicació d'obertura de centre de treball

Gestió i tramitació administrativa d'una comunicació d'obertura de centre de treball, consistent en la presentació i registre de la documentació requerida. No inclou la redacció de la documentació tècnica justificativa.

64,82 €
RE0228m

Conducte ventilació per extractor forçat a locals, tub PVC-125.

Instal·lació de conducte de ventilació per extracció aire viciat en interior bany i / o lavabo de local comercial, mitjançant disposició, fixat a sostre de forjat, de tub de PVC-125 mm, peça de derivació T-125 i entroncament a tub alumini flexible Espiroflex -125 fins a la unitat de l'extractor forçat, fins i tot obertura de buit passant en façana exterior i reixeta exterior 25x24 alumini lacat blanc. Totalment instal·lat i connexionat.

25,21 €
REU0445m

Conformat i doblegat de platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

22,00 €
NVU0010u

Conjunt de micròfons i receptors de diadema Beyer Dynamic TG 100.

229,00 €
NVU0009u

Conjunt de micròfons i receptors de mà Beyer Dynamic TG 100.

209,00 €
REU0260u

Connector M6x70 sistema Herms DIT 289

0,08 €
RE0569u

Connexió a xarxa municipal de sanejament

Partida alçada destinada a la connexió del col·lector a la xarxa municipal de sanejament, d'acord amb els requisits exigits per l'Oficina de Coordinació d'Obres en Via Pública (OCOVAL) del Servei Municipal de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal·lació i funcionament.

1.030,00 €
REU0279u

Connexió superior per fixar la vareta a l'pengi, en falsos sostres suspesos.

0,98 €
RE0515u

Connexionat de col·lectors en zona de serveis, en locals

Reinstal·lació i connexió de la instal·lació de col·lectors enterrats, a l'interior d'evacuació per a una unitat de neteja en interior de local comercial, format per inodor i un lavabo-pedestal, realitzada amb canonada de PVC llis 40-110 mm, sèrie B (UNE -EN 1329-1) per a la xarxa de desguàs que connecten aquests aparells. Fins i tot p.p. derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció, connexionat al pericó més propera. Fins i tot p.p. solera de formigó en massa, gruix mitjà de 10 cm, en trams de col·lectors recanvis. Instal·lació segons CTE. DB. HS salubritat. Condicions prèvies de el suport: abans d'iniciar-se les activitats corresponents a l'procés d'execució es realitzaran les següents comprovacions: es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de el Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i connexió amb la baixant existent. Inclou presentació a int. arq. de tubs, peces especials, colzes, entroncaments, fixacions, proves de servei, protecció enfront de cops, farcit Trados perimetral de arq., acabaments, llevat de l'paviment d'acabat. Formació de forats per al connectat de tubs, entroncaments i rejuntat interior-ext. Fins i tot Tancament hermètic en trapa i marc a el pas d'olors mefítics. Es disposaran taps de tancament en els punts de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. Resistència mecànica i estanqueïtat garantides. > Unitat totalment acabada i comprovat el seu funcionament.

RE0604u

Consulta tècnica o administrativa

Consulta tècnica o administrativa en una entitat local, autonòmica o estatal, consistent en les gestions oportunes per a resoldre les qüestions plantejades pel client, interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.

194,87 €
RE0255u

Control de soldadura, per líquids penetrants, en reforç estructural.

Control de soldadures en obra, compost de dues verificacions per líquids penetrants, i dues mostres amb partícules, executats per laboratori homologat. Examen mitjançant partícules magnètiques d'unions soldades, segons UNE-EN 1290: 1998. Examen per líquids penetrants d'unions soldades, segons UNE 14612: 1980. Fins i tot emissió d'actes d'assaig i verificació en obra.

388,52 €
RE0608u

Coordinació Gestió Residus d'edificació de nova construcció (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució d'edificació de nova construcció amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

1.897,93 €
RE0468u

Coordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 1 ascensor, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

468,97 €
RE0469u

Coordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

526,48 €
RE0470u

Coordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

550,30 €
RE0471u

Coordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

568,59 €
RE0429u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

388,64 €
RE0430u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

460,83 €
RE0431u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

493,54 €
RE0432u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

557,10 €
RE0184u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

345,43 €
RE0404u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (10 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

386,88 €
RE0405u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (20 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

405,66 €
RE0406u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (50 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

442,16 €
RE0295u

Coordinació Gestió Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

287,68 €
RE0607u

Coordinació Seguretat i Salut d'edificació de nova construcció (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució d'edificació de nova construcció amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

3.516,28 €
RE0464u

Coordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 1 ascensor, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

684,01 €
RE0465u

Coordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

885,83 €
RE0466u

Coordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

969,43 €
RE0467u

Coordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.033,57 €
RE0434u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

560,47 €
RE0435u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

793,89 €
RE0436u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

899,62 €
RE0437u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.105,11 €
RE0183u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici unifamiliar, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

353,83 €
RE0401u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

628,58 €
RE0402u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

753,03 €
RE0403u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

994,90 €
RE0269u

Coordinació Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

349,21 €
MOU0066h

Coordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

25,00 €
REU0728m

Cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre, per al farcit de fons de junt.

0,12 €
RE0336m

Cosit de fissures amb grapes d'acer.

Cosit de fissures mitjançant grapes d'acer B500S, de diàmetre 110 mm, separades cada 30 cm, fins i tot neteja prèvia de la zona afectada de lletades, greixos, olis, pintures i tractaments superficials

43,51 €
RE0137m

Cosit estàtic fissures en envans de maó ceràmic.

Cosit estàtic de fissura sobre fàbrica de maó ceràmic mitjançant la inclusió de grapes d'acer corrugat B 500 S de 10 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 30 cm, creuant transversalment la fissura, comprenent: obertura de caixes (a manera de regates) perpendiculars a la direcció de la fissura; netejat, mullat i abeurada d'aquestes, rebut de les grapes en les caixes amb morter de ciment i sorra lleugerament addicionat de calç, dosificació 1: 0.5: 4, perquè no es produeixin excessives retraccions, col·locació de les grapes i farcit de les caixes fins al nivell de l'parament i de la fissura ja cosida amb morter tixotròpic de reparació injectat a pressió controlada.

29,22 €
RE0363m

Cosit estàtic i recobriment amb morter epoxídic, sobre fàbrica de maó.

Cosit estàtic sobre fàbrica de maó, mitjançant grapes d'acer B 500 S soldable de 6 a 12 mm de diàmetre en forma de Z, col·locades en cales realitzades en obra amb la forma de la grapa d'ancoratge, es col·locarà la grapa lligant els dos murs a cosir un cop executada la perforació o tast per allotjar-la i impregnada tant la superfície d'obra com la pròpia grapa amb Sika Fix o Sika Epocem o qualsevol producte que faciliti l'adherència de l'obra vella amb la nova i omplint el volum amb morters de reparació especials de Sika o Betlor o similar, es tapessin les fissures i buits existents per evitar pèrdues de beurada mitjançant massilla tixotròpica, i col·locarà finalment una malla de tipus mallatex gruixuda sobre la superfície prèviament a l'arrebossat exterior.

42,00 €
RE0548u

Creació i disseny de Portal de Transparència municipal o intramunicipal (445.000 habitants)

Creació i disseny de Portal de Transparència municipal o intermunicipal, amb les seccions equivalents a les recomanacions de Transparència Internacional Espanya, destinada a una població d'aproximadament 445.000 habitants, basat en la plataforma de cloud computing G Suite (abans Google Apps for Work) i en l'aplicació i ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, consistent en:

2.296,20 €
REU0412u

Creueta de PVC per a separació entre 3 i 15 mm, paquet 200 unitats.

0,06 €
REU0154kg

Cua d'escaiola, sac de 10kg.

0,41 €
REU0811u

Danolosa 75 gris (50cmx50cm) DAN047 Presentació: Placa de 50cm x 50cm; Gruix de 75 mm. Demani més informació a la pestanya de la dreta si voleu un altre gruix o color. Descripció: Danolosa és una rajola aïllant constituïda per un paviment de formigó porós, que actua com a protecció mecànica d'una base aïllant de poliestirè extruït, resultant una superfície practicable resistent i aïllada tèrmicament. Gruix de formigó 35 mm, espessor d'aïllant 40 mm. Camp d'aplicació: Llosa filtrant i aïllant en una sola peça per a cobertes practicables. Rehabilitació i transformació de cobertes no transitables. Corredors tècnics en cobertes no transitables acabades en grava. Superfície de suport d'equips en cobertes no transitables i instal·lacions en general. Cobertes tècniques sobre suports (plots) segons Sistema Danosa. DADES TÈCNIQUES VALOR UNITAT NORMA Dimensions 500 x 500 (± 2) mm - Massa 15 (± 1) kg - Gruix total 75 (± 4%) mm - Càrrega ruptura flexió ≥ 3.5 kN UNE-EN 1339 Càrrega ruptura a compressió a 28 dies (càrrega concentrada sobre Ø 20 cm) ≥ 30 KN UNE-EN 12390-3 Comportament a compressió a 5% ≥ 0.30 MPa UNE-EN 1339 Comportament a compressió a 25% ≥ 0.31 MPa UNE-EN 1339 Comportament a foc extern BROOF (t1 ) - UNE-EN 1339 Resistència a impacte a 10 J ≤ 13 Ø mm DIT 550/10; DIT 551/10 Resistència a càrrega puntual a 250 N Sense defectes - DIT 550/10; DIT 551/10 DADES TÈCNIQUES ADDICIONALS VALOR UNITAT NORMA Gruix de l'aïllant 40 (± 1) mm - Dimensions XPS 500 x 500 (± 2) mm - Densitat de l'aïllant 35 Kg / m³ - Reacció a el foc de l'aïllant E Euroclasse - Conductivitat tèrmica XPS 0.034 W / m K EN 12667 - EN 12939 Estabilitat Dimensional XPS ≤ 5 KPa EN 12667 - EN 12939 Resistència mínima a compressió de l'XPS ≥ 300 KPa - Deformació sota càrrega de 40 KPa <5% - Absorció d'aigua per immersió ≤ 0,7% - absorció d'aigua per difusió 50% ≤ 3% - absorció d'aigua per difusió 60% ≤ 2.7 ≤ 2.7 - absorció d'aigua per difusió 80% 1.5% - Gruix de l'formigó 35 (± 3) mm - Dimensions de l'formigó 490 x 490 ( ± 1) mm UNE-EN 1339 Reacció a el foc de l'formigó a Euroclasse - Càrrega al trencament de l'formigó ≥ 1.6 kN UNE-EN 1339 Resistència flexió formigó ≥ 1.3 MPa UNE-EN 1339 Resistència a la compressió de l'formigó a 3d 9.4 MPa UNE -EN 12390-3: 2009 Resistència a la compressió de l'formigó a 21D 11.6 MPa UNE-EN 12390-3: 2009 Resistència a la co mpresión de el formigó a 28d 12.5 MPa UNE-EN 12390-3: 2009 Porositat porus interconnectats 20 - -

1,03 €
REU0698m

Davanter per esglaó de gres rústic, 8,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0417m

Davanter per esglaó de marbre nacional, Crema Llevant, fins a 100 cm de llarg per 16 cm d'ample i 2 cm d'espessor, polida.

12,75 €
RE0006m

Davanter vertical d'escaiola en canvi de nivell de fals sostre continu 20 cm

Davanter vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, formada amb plaques llises d'escaiola, per tancar un espai de 20 cm d'alçada.

15,47 €
REU0210l

Decapant gel pintures esmalts

9,00 €
REU0539l

Decapant per eliminar tot tipus de vernissos, pintures i esmalts, antics o recents, aplicats sobre qualsevol superfície.

7,85 €
RE0016

Decapat complet de pintura a fusteria d'acer.

Decapat de pintures existents sobre barana o reixa metàl·lica, amb dissolvents, eliminant les successives capes de pintura existents i d'òxid que poguessin existir, mitjançant espàtules o papers de vidre, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega en contenidor, sense transport a abocador.

23,02 €
RE0244m

Decapat pintura o vernís existent en superfície de vigueta fusta.

Decapat de pintures o vernissos existents en superfície de fusta, mitjançant l'aplicació amb brotxa de producte decapant en diverses capes, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant polidora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja amb aigua fins a eliminar les restes del decapant, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.

9,14 €
RE0140

Decapat superficial de baranes metàl·liques, amb dissolvent gel.

Decapat de pintures existents sobre barana o reixa metàl·lica, amb dissolvents, eliminant les successives capes de pintura existents i d'òxid que poguessin existir, mitjançant espàtules o papers de vidre, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega en contenidor, sense transport a abocador

16,32 €
RE0275u

Dedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent

Dedicació d'un tècnic a l'estudi i compliment de cada àmbit d'aplicació de la normativa vigent.

92,40 €
RE0279u

Dedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva

Dedicació d'un tècnic al disseny de les solucions constructives, consistent en l'estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament de solucions.

100,80 €
RE0177u

Dedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat

Dedicació d'un tècnic a l'elaboració de la documentació gràfica d'un apartat, secció o annex d'un document tècnic.

85,60 €
RE0273u

Dedicació d'un tècnic a emissió de certificat

Dedicació d'un tècnic a l'emissió de certificat tècnic per a diverses finalitats, entès com a document en què s'assegura la veritat d'un fet i / o circumstàncies relacionades amb l'edificació i / o el sòl.

46,20 €
RE0278u

Dedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual

Dedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual d'un edifici o local.

80,93 €
RE0178u

Dedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament

Dedicació d'un tècnic a treballs de camp, com presa de dades o alçament d'estat actual en una unitat d'inspecció en edifici o local. No inclou el desplaçament.

10,81 €
RE0175u

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex del plec de condicions d'un document tècnic.

66,31 €
RE0556u

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'informe amb caràcter previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat, adjunt o no a un certificat o altre document asseveratiu.

46,20 €
RE0555u

Dedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic

Dedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic (apartat de memòria, grup de plànols, plec, llibre d'ordres, estudi i pla de seguretat, document de planejament urbanístic, informe, dictamen, estudi de laboratori, pressupost i amidament, valoració, etc.).

46,20 €
RE0280u

Dedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació

Dedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació, consistent en supervisar i maquetar la documentació generada tenint en compte les exigènies tant dels col·legis profesionals com de les administracions on vaja a ser presentada.

69,30 €
RE0174u

Dedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex de la memòria d'un document tècnic.

87,92 €
RE0176u

Dedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex de l'amidament i pressupost d'un document tècnic.

87,92 €
RE0274u

Dedicació d'un tècnic a redacció de programa de necessitats

Dedicació d'un tècnic a la redacció de programa de necessitats, consistent en l'estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament de solucions.

100,80 €
RE0169u

Dedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament

Dedicació d'un tècnic a una reunió de treball. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0277u

Dedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior

Dedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior, procés a través del qual l'interior dels edificis es dissenya, preocupant-se per tots els aspectes de l'ús humà dels espais i per tant inclou el disseny d'interior i l'eventual decoració.

201,60 €
RE0159u

Dedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament

Dedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local. No inclou el desplaçament.

11,55 €
RE0271u

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació tècnica o administrativa.

23,10 €
RE0272u

Dedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient

Dedicació de personal administratiu a la gestió general de la documentació pròpia d'un expedient.

18,08 €
RE0433u

Dedicació de personal a una gestió administrativa en una entitat externa, inclús desplaçament

Dedicació de personal administratiu a una gestió administrativa en una entitat externa. Inclou desplaçament.

58,84 €
RE0276u

Dedicació de tècnic especialista a inspecció, càlcul o peritatge d'estructura

Dedicació d'un tècnic especialista a inspecció, càlcul o peritatge d'un element estructural.

126,00 €
MOU0065h

Delineant. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
RE0504u

Demolició arqueta existent de paleta

Demolició i aixecat d'arquetes d'obra existents, a peu de baixant o de pas, en interior de locals o patis, de dimensions mitjanes 50x50x60 cm, per a executar nou recorregut de sanejament, fins i tot solera de base i excavació de terres sobrants, mitjançant martell compressor hidràulic, retirada de runes i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública.

34,52 €
RE0312

Demolició capa base de morter per a paviment, 50 mm de gruix.

Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 5/6 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, fins a deixar vista la cara superior de les biguetes. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,89 €
RE0482

Demolició capa de compressió amb buidatge de pits en sostre tradicional

Demolició de capa de compressió de formigó, amb buidatge a la zona de pits, considerant un gruix mitjà de 8 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu) . També neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

17,86 €
RE0069

Demolició coberta catalana de envanets de sostremort i taulell, amb martell pneumàtic.

Demolició de coberta a la catalana, amb envanets de sostremort i taulell de dues rosques de rajola, amb martell pneumàtic, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador.

15,37 €
RE0506m

Demolició col·lectors enterrats existents, 110-125, patis i magatzems

Demolició de col·lector enterrat existent, en patis i magatzems de locals comercials, de formigó o PVC, i diàmetres diversos entre 110-125 mm, realitzat amb mitjans manuals i martell elèctric demolidor. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. No considerada la demolició de la solera ni el paviment existent, valorat en una altra partida.

12,78 €
RE0021

Demolició d'enrajolat ceràmic amb mitjans manuals

Picat i demolició de revestiment ceràmic en paraments verticals, realitzat amb mitjans manuals, fins i tot retirada i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

8,27 €
RE0367

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat.

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal·lades sobre perfileria senzilla, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclús transport a l'abocador

15,04 €
RE0036

Demolició d'envà buit

Demolició d'envà de totxana, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-9.

6,76 €
RE0035

Demolició d'envà de maó massís

Demolició d'envà de maó massís, col·locat a panderete, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador. segons NTE / ADD-9.

7,51 €
RE0124

Demolició d'escala metàl·lica simple.

Demolició de muntant metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

19,27 €
RE0022m

Demolició de carener amb recuperació, a menys de 20 m

Demolició de carener ceràmic, i elements secundaris, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.

1,44 €
RE0120m

Demolició de escopidor ceràmic ample 25 cm.

Demolició de escopidor ceràmic situat entre els brancals de l'buit cobrint els ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,13 €
RE0074

Demolició de fals sostre desmuntable de plaques escaiola.

Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta. Fins i tot part proporcional de demolició de tirants, perfileries suport i estructures de suspensió, falses bigues, davanters, motllures, cornises i acabaments, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,48 €
RE0071

Demolició de fals sostre fix d'escaiola

Demolició de fals sostre fix d'aplacat d'escaiola, a <2,50 m d'alçada, amb retirada i càrrega en contenidor, sense transport a abocador.

8,46 €
RE0076

Demolició de forjat de biguetes de formigó

Demolició de forjat de biguetes de formigó, amb martell pneumàtic i compressor, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor.

59,43 €
RE0125

Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.

Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes metàl·liques conformades tipus IPE-IPN, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, fins i tot aixecat paviment, part proporcional de neteja , aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

66,65 €
RE0243

Demolició de forjat inclinat de fusta

Demolició de forjat inclinat de biguetes de fusta i entrebigat de canyís, amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat de la cobertura de teula (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, eliminació de fixacions, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

34,76 €
RE0040

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, gruix 4/5/7 cm.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó buit senzill de 4 a 7 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,26 €
RE0042

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, maó massís de 5 cm a panderete.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a panderete de 5 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

6,76 €
RE0041

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, maó perforat gruix 11 cm.

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de demolició dels seus revestiments (guix, morter, enrajolats, etc.), instal·lacions encastades i fusteries, previ desmuntatge de les fulles; neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,32 €
RE0044

Demolició de paviment ceràmic.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,60 €
RE0045

Demolició de paviment de pedra natural.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,10 €
RE0043

Demolició de paviment de rajoles hidràuliques.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles hidràuliques i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

11,69 €
RE0307m

Demolició de reforç existent IPE120-140

Demolició de reforç sota forjat de base de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar separat dos cadascuna 80-100 cm, consistent en el tall a la zona de plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoratge que impedeixin el posterior reforç de l'forjat; amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-12

36,71 €
RE0309

Demolició de reforç existent perfil IPE120-140

Demolició de reforç sota forjat de base de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar separat dos cadascuna 80-100 cm, consistent en el tall a la zona de plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoratge que impedeixin el posterior reforç de l'forjat; amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-12

52,50 €
RE0383m

Demolició de riu de revoltons en forjat de biguetes

Demolició de riu de revoltons a l'complet, en intervigado de forjat existent, aixecat de la capa de compressió, sanejat de laterals a bigueta, mitjançant martell demolidor elèctric, ppmedios auxiliars, proteccions, retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador autoritzat .

59,56 €
RE0490u

Demolició de safates de balcons

Demolició total de safata de balcó de formigó en mal estat per procediments mecànics, tenint en compte que prèviament s'ha d'assegurar l'estabilitat de la barana de fosa existent sobre ella, atirantándola mitjançant Tornapunta de platina de 50.3 mm i de longitud suficient presa des de cadascuna de les dues cantonades, inclinada 45º fins a trobar el mur de façana i encastada 10 cm en urpa disposada a l'efecte en aquesta platina, falcada amb morter d'ancoratge. Es començarà la demolició pel balcó més inferior i s'acabarà pel més superior, facilitant d'aquesta manera els estintolaments i encofrats necessaris. La demolició s'executarà fins a enrasar en mur de façana. Fins i tot recollida, baixada i transport de runes a abocador controlat.

110,50 €
RE0214

Demolició de xapat pedra natural, col·locat amb morter.

Demolició de aplacat de plaques de pedra natural i picat de la capa base de morter, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport, que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,69 €
RE0067

Demolició paviment rajola ceràmica, amb martell elèctric.

Demolició de paviments de rajola ceràmica, realitzada amb martell pneumàtic, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-10.

5,27 €
RE0066

Demolició paviment terratzo, amb martell elèctric.

Demolició de paviments de terratzo, realitzada amb martell pneumàtic, retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, segons NTE / ADD-10.

5,39 €
RE0070

Demolició solera de formigó en massa, gruix 10 cm.

Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-13.

9,42 €
RE0046

Demolició solera formigó, espessor 10/12 cm.

Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

17,26 €
NVU0000u

Descripció del preu unitari (mà d'obra, material o maquinària). Consulteu les Instruccions d'ús?

0
RE0248u

Desmuntatge de banyera, sin recuperar.

Desmuntatge de banyera, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

35,72 €
RE0249m

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, sin recuperar.

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, taulell i accessoris, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

37,56 €
RE0246u

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, sin recuperar.

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

20,77 €
RE0068

Desmuntatge de teula corba vella amb recuperació. alçària <20 m

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica vella corba, i elements secundaris, disposada a canal i acull, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja, col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.

10,28 €
RE0247u

Desmuntatge de vàter, sin recuperar.

Desmuntatge de vàter amb dipòsit alt, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

20,01 €
RE0558u

Desmuntatge i reinstal·lació d'unitat d'aire condicionat

Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat exteiror o interior amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa de la unitat, fins i tot ajudes d'obra, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €
RE0559u

Desmuntatge i reinstal·lació de caldera, termo o acumulador

Desmuntatge de caldera, termo o acumulador individual amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa, fins i tot ajudes, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €
RE0153u

Desplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)

Desplaçament d'un tècnic fins a un immoble situat a una distància computada en intervals de 10 km o fracció, considerant anada i tornada.

11,34 €
RE0522u

Determinació característiques del formigó de bigueta (CM)

Determinació de les característiques del formigó d'una bigueta (CM), consistent en, a partir de l'execució d'una cala de determinació de secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV), l'extracció d'una mostra de formigó de l'ala inferior de la bigueta i determinació de la profunditat de carbonatació (UNE 112.011/94), contingut de clorurs (UNE 112.010/94) i caracterització del ciment mitjançant test d'oxina i sulfats, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, transport a laboratori i emissió d'acta. No inclou: execució de la cala de bigueta CV, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

218,70 €
RE0528u

Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC)

Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC), consistent en cala des de l'exterior per a inspecció visual, determinació de la composició i dimensions totals i parcials de la coberta i caracterització d'encontres amb boneres i ampits, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

154,63 €
RE0527u

Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF)

Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF), consistent en cala des de l'interior per a inspecció visual, determinació de la composició i dimensions totals i parcials del tancament, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

154,63 €
RE0525u

Determinació de la geometria d'un forjat (CG)

Determinació de la geometria d'un forjat (CG), consistent en cala, inspecció visual i determinació de tipus de bigueta i revoltó, cantell del forjat, gruix de la capa de compressió, intereix i encontres bigueta-biga. Inclou: preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala i reposició, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

118,46 €
RE0526u

Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS)

Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS), consistent en cala fins a 1,75 m de profunditat respecte a solat, inspecció visual dels estrats del terreny i de l'estat de conservació del fonament, extracció i conservació de mostra inalterada del terreny en cota de suport, determinació de dimensions de sabata i arriostrament i profunditat del ferm i determinació de les característiques de la mostra extreta del terreny, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, tall de solera de fins a 15 cm de gruix amb radial, picat de la solera i excavació, retirada i transport de runa, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició de l'excavació amb terres pròpies, reposició de base i solera i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.

357,74 €
RE0531u

Determinació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge

Determinació de la resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

112,22 €
RE0530u

Determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge

Determinació de la resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

107,22 €
RE0524u

Determinació de secció i armadures en pilar o biga (CA)

Determinació de secció de pilar o biga i del seu estat de conservació (CA), consistent en documentació de fissuració prèvia, detecció prèvia de la posició de les armadures, execució de dues regates (en centre i extrem del pilar o biga) en dues cares contigües, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de la carbonatació, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre i tipus d'acer de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

69,20 €
RE0523u

Determinació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)

Determinació de la secció d'una bigueta i del seu estat de conservació (CV), consistent en documentació de fissuració prèvia, picat de cala en l'ala inferior, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de carbonatació, resistència al picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

52,12 €
RE0520u

Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)

Determinació de la velocitat de la propagació dels impulsos ultrasònics en pilars i bigues (CU), d'acord amb normes UNE-83308/86 i UNE 83.308/93 Err (HC-58) i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m i reposició de revestiments.

13,92 €
REU0341l

diluent silicats

6,87 €
REU0342l

diluent tricloroetilè

9,95 €
RE0606u

Direcció d'execució d'edificació de nova construcció (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució d'edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

4.530,24 €
RE0442u

Direcció d'execució de rehabilitació (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

770,68 €
RE0443u

Direcció d'execució de rehabilitació (10 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

1.354,65 €
RE0444u

Direcció d'execució de rehabilitació (20 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

1.655,15 €
RE0445u

Direcció d'execució de rehabilitació (50 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

2.239,17 €
RE0268u

Direcció d'execució en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

356,56 €
RE0267u

Direcció d'obra en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

356,56 €
RE0605u

Direcció de les obres d'edificació de nova construcció (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució d'edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, la redacció de documents complementaris, 1 reunió bimensual amb el promotor, el control de les certificacions d'obra, l'emissió del certificat final d'obra i el preceptiu visat pel Col·legi professional.

4.530,24 €
RE0416u

Direcció de les obres de rehabilitació (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució de la rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

770,68 €
RE0417u

Direcció de les obres de rehabilitació (10 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.354,65 €
RE0418u

Direcció de les obres de rehabilitació (20 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.655,15 €
RE0419u

Direcció de les obres de rehabilitació (50 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

2.239,17 €
RE0447u

Direcció facultativa de reforma i adequació (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

744,91 €
RE0181u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

639,45 €
RE0193u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

896,55 €
RE0194u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (20 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.237,87 €
RE0195u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (50 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.510,41 €
RE0452u

Direcció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (1 ascensor)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 1 ascensor. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

871,12 €
RE0453u

Direcció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (2 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 2 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.104,55 €
RE0454u

Direcció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.210,02 €
RE0455u

Direcció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.298,80 €
RE0270u

Direcció facultativa en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

471,64 €
MOU0081h

Director Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
REU0159u

Disc diamant SPEEDY MAX 115 mm.

25,50 €
RE0065m

Disposició canaleta recollida aigües

Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada per a la recollida d'aigües, de formigó polímer, secció 20x20 / 15 i reixeta tramada galvanitzada, unitat connectada a xarxa de clavegueram amb tuberia de PVC, preparat de la rasa prèvia obertura amb martell elèctric, falcat de la canaleta , formigonat de peces i encastat arran de solera existent, acabaments perimetrals amb rajoles de ciment i rejunte d'acabat, retirada de material sobrant i neteja

130,77 €
REU0161kg

Dissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg.

1,77 €
REU0722

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 5 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor.

85,25 €
REU0640

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 5 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor.

86,00 €
RE0095

Doble envidrament estàndard, 4/6/6, amb vidre imprès Clarglas.

Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior imprès Clarglas de 6 mm de gruix, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls de l'vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.

44,21 €
REU0078

Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm de gruix.

20,03 €
REU0083

Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior imprès Clarglas de 6 mm de gruix.

24,93 €
RE0549u

Elaboració d'un pla de formació i difusió, d'un Portal de Transparència municipal o intermunicipal (445.000 habitants)

Elaboració d'un pla de formació i difusió, interna i externa, de Portal de Transparència municipal o intermunicipal, destinat a una població d'aproximadament a 445.000 habitants, consistent en la programació de diverses jornades públiques de formació (presencial o en streaming), la programació d'un pla de formació específic destinat a les persones amb responsabilitat diversa en la manipulació i publicació de dades significatives del Portal, la programació d'un pla de difusió en els mitjans de comunicació mitjançant actes exemplificadors del funcionament pràctic del Portal en diferents ubicacions i diferents perfils de persones, d'entitats, d'associacions, etc., i la programació de l'apertura d'un canal en les xarxes socials més importants per a la difusió del Portal i intercanvi de propostes i suggerències. Inclou: visites i desplaçament.

405,00 €
REU0194

Elaboració de Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, en obra, amb formigonera portàtil elèctrica de 250L.

233,00 €
REU0158u

Elèctrode Spezial Air liquidi 3,25mm x 450.

0,19 €
RE0147u

Elevador vertical minusvàlids ENIER ENI ENININ 1200x950.

Subministrament i instal·lació d'unitat elevador vertical hidràulic de petit recorregut per a persones amb mobilitat reduïda, ENIER LLEVANT, model ENI ENININ, plataforma de dimensions 1200x950 mm, càrrega útil 225 kg, dues parades, sistema de tracció hidràulica amb vàlvules de potència anti-retorn, velocitat 0,10 m / s, alimentació monofàsica 230 v, doble embarcament a 180 graus amb porta manual de cabina pintada amb policarbonat transparent i pany elèctrica, polsadors d'enviament a planta a l'interior de l'habitacle, polsador stop a plataforma, elements de seguretat i agafador recte inoxidable, carrosseria pintada en color Ral 7035-gris, tancaments perimetrals, porta i baranes; totalment instal·lat, connexionat i comprovat el seu corrrecto funcionament, homologacions i certificat d'instal·lació.

9.195,19 €
RE0491u

Eliminació de pintura de revestiment en sòcol de pedra

Eliminació de la pintura de revestiment en sòcol de pedra mitjançant procediments de projecció de microabrasivos en sec o semi-humit, a baixa pressió, utilitzant partícules de silicat d'alumini granulat procedent de reciclatge de cambra de combustió, rentat, assecat i classificat, de color marró- negre; estarà exempt de pols, les formes dels grans seran irregulars, la majoria anguloses, químicament neutre, amb friabilitat mitjana, de manera que produeix poc pols, de granulometria controlada: 0,2-0,6 mm, pressió de projecció 4-6 bar. Fins i tot protecció de vianants, recollida de runes produïts.

RE0568u

Eliminació de pintures prexistents

Eliminació mitjançant rasqueta de pintures bufades prexistents sense capacitat d'adherència al suport fins i tot escatat en els límits de les restes amb suficient adherència. Mesurada la superfície realment executada. Fins i tot retirada i càrrega de runes. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut.

64,82 €
RE0282u

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial (1 UI)

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial d'una unitat d'inspecció, consistent en visita a l'immoble, examen de documentació registral i emissió de certificat tècnic. Inclús documentació gràfica necessària elaborada a partir de la informació aportada pel client sobre l'estat actual de l'immoble.

277,68 €
RE0080m

Empresillat de biga 30x40 cm PNL-100.10 mm

Reforç de biga o jàssera rectangular de hormgón armat de dimensions 30x40 cm per confinament d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100.10 mm de 15 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.

278,47 €
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

Reforç de suport rectangular de formigó armat de dimensions 40x40 cm per confinament d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100.10 mm de 15 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.

254,83 €
REU0011l

Emprimació segelladora per interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada sobre guix, color blanc, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,85 €
REU0748l

Emulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,15 €
REU0008l

Emulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

10,12 €
REU0337kg

Emulsió aniònica de betum asfàltic modificat amb làtex en presència d'agent emulsionant de caràcter aniònic tipus EB, com imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes asfàltics i com a protecció de murs de contenció, fonaments, i mitgeres, en pots de 25 kg de 0, 4 kg / m² de rendiment, segons UNE 104231

1,76 €
REU0336kg

Emulsió bituminosa aniònica de baixa viscositat tipus EA d'aplicació en fred com imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes asfáticos en pots de 25 kg de 0,4 kg / m² de rendiment, segons UNE 104231

1,61 €
REU0747kg

Emulsió bituminosa modificada amb cautxú tipus EA, aplicable en fred formant pel·lícula contínua i elàstica, per a protecció de murs de contenció, fonaments i mitgeres, en pots de 25kg i de 1,5kg / m² de rendiment, segons UNE 104-231.

1,64 €
REU0095l

Emulsió, combinat de substàncies actives en fase aquosa, de forta acció bactericida i algicida, color blanc, aplicat amb brotxa o corró.

7,66 €
RE0072

Encaixat en mur fàbrica massissa, per a cèrcol de lligat.

Encaixat perfilat realitzat en mur de fàbrica de maó, amb martell pneumàtic, amb un gruix menor que l'ample total de el mur, per a allotjament de cèrcols de lligat o conductes, sense incloure fer calçats, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador, segons NTE / ADD-13.

144,72 €
MOU0041h

Encarregat metall. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
REU0766

Encofrat recuperable per a l'execució de bigues de formigó per revestir, compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de xapa metàl·lica recuperable, solapada per peces, de secció 12x6 cm i longuitud mitjana 2,5 m, fins a 3 m d'alçada lliure de planta.

17,00 €
RE0148u

Enllumenat d'emergència en zones comunes, lluminària IP42 155 Lux.

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Fins i tot accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.

69,34 €
RE0055

Enrajolat amb rajola porcellànica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcelànic polit, 1/0 / - / - (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), 40x40 cm, 22 € / m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de guix o plaques d'escaiola; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. No inclós la base suport amb arrebossat reglejat de morter de ciment.

42,28 €
RE0086

Enrajolat baldosí català, en voladís de forjat.

Subministrament i execució de paviment en voladís de façana, mitjançant mètode capa gruixuda, amb rajola catalana d'12x24 cm, rebut amb morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejat i empolvorat de la superfície, rejuntat amb beurada de ciment a junta mínima, fins i tot part proporcional replantejaments, talls, formació de junts i sòcol, eliminació de material sobrant i neteja final.

24,87 €
RE0205

Enrajolat de pedra natural 60x30x2 cm, morter de ciment, a estesa.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Llevant, per interiors, de 60x30x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.

59,13 €
RE0051

Enrajolat de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a estesa.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 30x30 cm, 8 € / m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semisec de morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Fins i tot part proporcional de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport , eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

30,38 €
RE0052

Enrajolat de rajoles porcelàniques col·locades amb adhesiu ciment cola.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres porcelànic, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 41x41 cm, 22 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.

44,59 €
RE0234

Enrajolat Gres 20x40 sobre superfície de fàbrica, amb morter ciment.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0 / - / - (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), 25x40 cm, 8 € / m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, omplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Fins i tot p / p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

26,00 €
RE0112

Enrajolat sobre suport de morter ciment o formigó, amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres esmaltat, 1/0 / - / E (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus - / E), 20x20 cm, 8 € / m², rebut amb adhesiu de ciment millorat , C2 sense cap característica addicional, color gris. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final

32,03 €
REU0270m

Entornpeu ceràmic de gres 7x30 cm, antilliscant monococció

5,25 €
REU0646m

Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3,00 € / m.

3,00 €
REU0235m

Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3,50 € / m.

3,50 €
REU0234m

Entornpeu ceràmic de gres porcelànic, acabat polit, 7 cm, 5,50 € / m.

5,50 €
REU0699m

Entornpeu ceràmic de gres rústic, 420x180 mm, 5,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0474m

Entornpeu ceràmic de rajoleta català, acabat mat o natural, 7 cm,

3,25 €
REU0418u

Entornpeu d'escala de marbre nacional, Crema Llevant, d'una peça a saltacavall, 42x18x2 cm, cara i cantells polits.

7,50 €
REU0420m

Entornpeu de marbre nacional, Crema Llevant, 18x2 cm, cara i cantells polits.

12,25 €
RE0053m

Entornpeu de peça ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima ( entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7,61 €
RE0054m

Entornpeu de peça porcellànica, col·locat amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres porcelànic, polit de 7 cm, 5,5 € / m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

10,14 €
RE0206m

Entornpeu de pedra natural Crema Llevant, a saltacavall.

Subministrament i col·locació de entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebut amb morter de ciment M-5, en escala amb esglaonat prèviament revestit (no inclòs en aquest preu). Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

11,16 €
RE0204m

Entornpeu de pedra natural. Crema Llevant, 18x2 cm.

Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre Crema Llevant, per interiors, polit; rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

8,29 €
REU0462m

Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), per interiors, color beix, d'una peça a saltacavall, per esglaó en L.

18,20 €
REU0721m

Entornpeu gres esmaltat, 7x31 cm, a 3 € / ml cost compra material

3,00 €
REU0750

Entramat metàl·lic galvanitzat ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a fals sostre de lamel·les horitzontals d'alumini.

4,70 €
RE0092

Envà pluvial en paret mitgera amb plaques conformades asfàltiques.

Envà pluvial de fins 12 m d'alçada, format per plaques asfàltiques 10 ones, de perfil ondulat i color negre amb sistema de fixació directa, disposició de les plaques en filades cavalcades i fixades a la paret mitgera directament sobre el suport ceràmic amb claus buits. Fins i tot part proporcional d'accessoris, acabaments i elements de fixació. Totalment muntat, amb retirada de material sobrant i càrrega en contenidor. Sense considerar bastides o mitjans d'elevació a tall.

18,19 €
RE0591

Envà pluvial, de gruix màxim 65 mm, amb plaques ondulades bituminoses

Execució d'envà pluvial de gruix màxim 65 mm, format per plaques ondulades bituminoses tipus Onducober, o similar, amb disposició de plaques solapades i fixades al parament directament amb claus buits, i remats perimetrals de xapa prelacada, amb aïllament térmic instal·lat per la cara interior de la impermeabilització mitjançant per plafó rígid de poliestirè extruït, segons UNE-EN 13164, de 50 mm de gruix, resistència tèrmica 0,79 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,039 W / (mK), 200 KPa de resistència a compressió, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 150 i calor específic 1400 J / kgK. Fins i tot part proporcional de retalls de l'aïllant.

26,90 €
REU0825

Envia Senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb DISPOSICIÓ normal dels muntants; 78 mm de gruix total. El preu inclou la Resolució de trobades i punts singulars, però no INCLOU l'Aïllament a col·locar entre a els muntants.

25,00 €
RE0094

Envidrament amb cambra 4/6/6, vidre transparent.

Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm de gruix, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls de l'vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.

38,40 €
REU0576h

Equip d'aigua a pressió, màquina tipus Karcher elèctrica 90-110 bars, per a aigua nebulitzada o atomitzada

5,50 €
REU0203h

Equip d'injecció resines

1,22 €
REU0182h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

7,37 €
REU0502h

Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a aigua atomitzada o nebulitzada.

5,50 €
REU0350h

Equip de raig d'aire a pressió

3,75 €
REU0787h

Equip de raig de sorra a pressió.

2,88 €
REU0067h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.

3,09 €
REU0804u

Equip i mitjans auxiliars per a l'execució d'assaigs i proves de laboratori.

45,00 €
REU0179d

Equip, lloguer màquina bombeig per Morter fluid, Sistema reforç Mecanoviga, màquina Putzmeister Sprayboi D5.

35,00 €
RE0325m

Escopidor allistador, de pedra calcària 10x2 cm, amb trencaaigües.

Formació d'escopidor de pedra calcària Capri o Almeria, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot p / p de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

16,08 €
RE0393m

Escopidor ceràmic amb trencaaigües, en balcons oberts

Substitució de la primera filada de rajoles de el paviment de terrasses a façanes exteriors, peça que dóna al davant vist de forjat, previ picat i aixecat de la primera rajola ceràmica i del seu morter d'unió, col·locació de nova peça prefabricada amb trencaaigües, de dimensions 30x25 cm, preses amb morter flexible, pp de talls i entroncaments en trobada amb els muntants metàl·lics de les baranes; rejuntat de peces, rematades, retirada de runes i neteja final; totalment acabat.

30,94 €
REU0758m

Escopidor ceràmic de rajoleta català vermell mat en peces de 14x28 cm, amb trencaaigües.

9,50 €
REU0110m

Escopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, segons UNE-EN 771-6.

16,00 €
RE0235m

Escopidor de pedra calcària 10x2 cm, amb trencaaigües.

Formació d'escopidor de calcària Capri o similar, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot p / p de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

16,08 €
RE0575u

Escopidor de xapa d'alumini lacat en color

Escopidor de xapa d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor de 1,5 mm amb doble goteró, desenvolupament 30 cm.

64,82 €
RE0119m

Escopidor pedra calcària Capri de 25x2 cm.

Formació d'escopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot part proporcional de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

25,89 €
REU0461m

Esglaó prefabricat de terratzo, L, per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color beix, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetjada de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-eN 13748-1.

31,33 €
REU0509l

Esmalt de dos components per exterior, acabat brillant, a base de resines acríliques hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic polifuncional, color blanc, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

32,30 €
REU0327l

Esmalt sintètic setinat, a base de resines alcídiques amb poliuretans, diòxid de titani i estenedors, exent de plom, color negre, aplicat amb brotxa, corró o pistola

18,90 €
MOU0028h

Especialista de paleta en cosits estàtics. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0045h

Especialista en ancoratges. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0043h

Especialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0044h

Especialista en preparació epoxy. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0082h

Especialista en treballs verticals exteriors, penjat d'arnès. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
REU0697m

Estesa per esglaó de gres rústic, 8,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0416m

Estesa per esglaó recte de marbre nacional, Crema Llevant, longitud fins a 100 cm i 3 cm d'espessor, cara i cantells polits.

24,75 €
RE0521u

Estudi de correlació entre testimonis de formigó i ultrasons

Estudi de la correlació entre resistències de testimonis de formigó i velocitat d'ultrasons, en pilars i bigues.

157,50 €
RE0603u

Estudi de Gestió de Residus en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

544,25 €
RE0460u

Estudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 1 ascensor, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

443,30 €
RE0461u

Estudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

506,18 €
RE0462u

Estudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

532,22 €
RE0463u

Estudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

552,22 €
RE0425u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

407,14 €
RE0426u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

484,88 €
RE0427u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

520,11 €
RE0428u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

588,55 €
RE0294u

Estudi de Gestió de Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

262,01 €
RE0602u

Estudi de Seguretat i Salut en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

571,35 €
RE0456u

Estudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 1 ascensor, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

526,43 €
RE0457u

Estudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

652,10 €
RE0458u

Estudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

704,14 €
RE0459u

Estudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

744,11 €
RE0421u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

458,77 €
RE0422u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

566,04 €
RE0423u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

614,63 €
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

709,06 €
RE0179u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

424,12 €
RE0196u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

515,45 €
RE0197u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

591,48 €
RE0198u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

671,89 €
RE0266u

Estudi de Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

270,41 €
RE0144

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3,5 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics (repercussió mitjana: 1,1 puntals/m2), amortitzables en 25 usos i taulons de fusta de pi 7 x 15-20 cm, amortitzables en 5 usos, col·locats com a travesses i sotaponts en la base i capitell dels puntals. Inclou: preparació de la superfície de suport, replanteig i tall de taulons, col·locació dels puntals, instal·lació i posada en càrrega de l'apuntalament, desmuntatge i retirada de l'apuntalament.

21,83 €
RE0018u

Execució de cala d'inspecció de forjat amb fals sostre

Ajudes de paleta per a l'execució de cala per a la inspecció visual de la cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m, consistent en obertura de buit en fals sostre, de dimensions 0,50x0,50 m, amb mitjans manuals. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball, retirada i transport de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni reposició de fals sostre, revestiments i acabats.

31,35 €
RE0533u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (10 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 10 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

11.403,05 €
RE0534u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (20 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 8 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

11.403,05 €
RE0535u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (50 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 50 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 16 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

15.173,58 €
RE0292u

Execució i redacció d'estudi geotècnic (20 UI)

Execució i redacció d'estudi geotècnic per a un solar o terreny amb 20 unitats d'inspecció, consistent en campanya d'investigació en camp, amb extracció de testimonis i proves in situ, assaigs corresponents de laboratori sobre les mostres extretes, emissió d'actes i redacció de l'informe tècnic amb la caracterització geotècnica del terreny, recomanacions per a la cimentació, excavacions i sistemes de contenció del terreny, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006). Inclou: mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la campanya, i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.

3.301,37 €
RE0149u

Extintor polivalent ABC 6 kg eficàcia 21A-113B.

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.

46,42 €
REU0249u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor, segons UNE 23110.

62,95 €
REU0224u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor, segons UNE 23110.

62,95 €
REU0562u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor.

132,36 €
RE0150u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, eficàcia 34B, de 2 kg.

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.

68,32 €
REU0223u

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons UNE 23110.

38,30 €
RE0529u

Extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)

Extracció i assaig de micro provetes en formigó endurit de biguetes (PT), fins a 8 unitats, mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, per a determinació de la resistència residual del formigó, d'acord amb norma UNE-83302/84 i la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

242,01 €
RE0519u

Extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT)

Extracció i assaig de testimoni de formigó de fins a 100 mm de diàmetre i 250 mm de longitud (PT), mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, segons normes UNE-83302/84, UNE -83303/84 i UNE-83304/84 i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

137,30 €
REU0653u

Extractor per a ventilació aire forçat, Lavabos i banys, model S & P silent 100 (100 m³ / h).

95,00 €
RE0220

Fàbrica armada bloc de formigó 40x20x10, resistència R10.

Fulla exterior de 10 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N / mm²), armada amb armadura de llença MURFOR galvanitzada en calent, RND.4 / Z o similar, diàmetre 4 mm, ample 80 mm, tipus encavallada, amb part proporcional de cavalcaments i ganxos per llindes i cantoneres, rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb suport mínim de les 2/3 parts de l'bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzat en calent fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat i armada amb armadura de llença MURFOR galvanitzada en calent, RND.4 / Z o similar, diàmetre 4 mm, ample 80 mm, tipus encavallada, col·locada en filades cada 50 cm aproximadament i com a mínim en arrencada de la fàbrica sobre forjat, sota trencaaigües i sobre carregador de buits, amb una quantia d'1 kg / m² i amb dispositius de connexió, ancoratges, claus i fixacions metàl·liques, per a la subjecció o retenció de la fàbrica als elements estructurals. Fins i tot part proporcional de lligades, minves, trencaments, trobada amb pilars, formació de cantonades, ampits de coberta, formació de llindes mitjançant peces llinda amb armadura i macissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts singulars.

48,54 €
RE0091

Façana de doble fulla de panell de xapa perfilada d'acer, amb aïllament intermedi.

Tancament de façana de doble fulla, format per panell exterior de xapa perfilada nervada d'acer S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 30 mm altura de cresta, aïllament de manta de llana de vidre no higroscòpica revestida per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE-EN 13162, de 60 mm de gruix i safata soport interior de safata de xapa nervada d'acer galvanitzat de 0,6 mm espessor, fins i tot part proporcional de cavalcaments, minves i accessoris de fixació oculta i estanquitat i altres elements i treballs necessaris per a la formació de buits, juntes, cantonades, remats i trobades amb altres materials. Totalment muntat, amb retirada de material sobrant i càrrega en contenidor.

44,54 €
REU0178u

Falca metàl·lica 100x80x20 / 30 mm.

12,00 €
RE0251

Fals sostre amb lames d'alumini, en balcons exteriors.

Cel ras realitzat amb lames d'alumini esmaltat a el forn de 150x15.5 mm, llisa, acabat en color blanc, muntades sobre suport d'alumini esmaltat a l'forn, en color negre de 64x29x0.95 mm, inclús perfils intermedis d'alumini i part proporcional de rematades, davanters de front i elements de suspensió.

38,20 €
RE0318

Fals sostre continu de Plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal de mestra de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, ancoratge amb vareta de penjat, fins i tot part proporcional de motllura perimetral de poliestirè presa amb adhesiu (a escollir per la direcció facultativa entre 6 mostres) amb una repercussió de 1,80 m de motllura per m² de fals sostre , anivellació i tractament de juntes, a punt per pintar.

23,41 €
RE0361

Fals sostre continu de plaques guix 15 mm, amb estructura auxiliar.

Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal de mestra 60x27x4 mm, i peces transversals de el mateix perfil i seguint els pendents de les cobertes, ancoratge amb vareta de penjat, fins i tot part proporcional de peces de pengi, anivellació, la vorada i tractament de juntes

36,59 €
RE0320

Fals sostre fix plaques d'escaiola llisa 100x60 i motllura perimetral senzilla.

Fals sostre fix realitzat amb plaques d'escaiola llisa de 100x60 cm, sustentat amb espart i pasta d'escaiola, segons NTE / RTC-16, fins i tot part proporcional de motllura perimetral a escollir per la direcció facultativa entre 6 mostres amb una repercussió de 1,80 m de motllura per m² de fals sostre. Nota: es deixés a elecció dels propietaris dels habitatges l'elecció entre 2 models prèviament elegits per la D.F.

30,45 €
RE0344

Fals sostre placa fixa decorada 60x60 cm, en refuezo estructural.

Cel ras realitzat amb plaques d'escaiola decorada de 60x60 cm, sustentat amb espart i pasta d'escaiola, segons NTE / RTC-16.

23,11 €
RE0564u

Fals sostre registrale de plaques d'escaiola fissurada, amb perfileria oculta

Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per plaques de escaiola fissurada, suspeses del sostre mitjançant perfileria oculta, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabat fixats al sostre mitjançant barres d'acer galvanitzat. Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Nivelació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques. Criteri d'amidament: Superfície mesurada entre paraments, en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

64,82 €
RE0563u

Fals sostre registrale format per plaques de guix llises amb perfileria oculta

Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per plaques de guix laminat llises de 12,5 x 600 x 600 mm, suspeses del sostre mitjançant perfileria oculta, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre mitjançant barres i penjat. Fins i tot p/p d'accessoris de fixació, completament instal·lat. Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Nivelació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques. Criteri d'amidament: Superfície mesurada entre paraments, en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

64,82 €
RE0007m

Falsa biga d'escaiola, davanter i safata 20x30 cm.

Falsa biga contínua de 20x30 cm de secció, amb dues cares de plaques d'escaiola, subjectes mitjançant estopada penjant.

16,14 €
RE0078m

Farcit de fissura amb morter sika Monotop 612.

Omplir la fissura amb Sika Monotop 612, estrenyent convenientment, perquè una i enganxeu els dos llavis de la fissura, enrasant fins al pla de la paret ceràmica.

10,59 €
REU0162u

Femella hexagonal M12 galvanitzada.

0,09 €
REU0537kg

Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre.

1,25 €
REU0548m

Film, banda estirable transparent de 500 mm d'ample i 23 μ de gruix.

1,00 €
REU0805u

Fissurímetre recte de 2 direccions, per a mesurament de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies metàl·liques, ponts, túnels, preses, etc., amb resolució 0,1 mm i rang 5cm (direcció x) i 2 cm (direcció y), fabricat amb polièster resistent a àcids minerals i orgànics, àlcalis, productes d'oxidació i reducció, dissolvents orgànics, insectes i microorganismes i llum solar, insoluble en acetona i àcid fòrmic. Fins i tot adhesiu de muntatge.

9,00 €
REU0276u

Fixació composta per tac i cargol 5x27

0,06 €
REU0607u

Fixació composta per tac i cargol 5x27.

0,06 €
REU0743l

Fixador a el dissolvent per pintures en exteriors, incolor i transparent

4,15 €
RE0387m

Folre de cant de forjat amb plaqueta ceràmica i obertura junta.

Folrat de front de forjat, murs o soports en tancament de façana, amb plaqueta ceràmica d'elaboració mecànica, 24x5x3 cm, amb morter cola flexible de lligants mixtos, per a la col·locació de peces ceràmiques en exteriors, mitjançant enganxat en capa gruixuda. Fins i tot p / p de lligades, minves, trencaments, formació de junt obert de 2x1,5 cm entre l'ampit d'obra i el cant de forjat, fins i tot realització de trobades i punts singulars i neteja final de la fàbrica executada. Retirada de material sobrant i càrrega en contenidor portàtil, sense transport a abocador.

25,39 €
REU0522l

Fons protector, impregnació, producte insecticida, fungicida i termicida per interior, transparent i incolor, destinat a el tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

14,10 €
RE0219

Forjat unidireccional inclinat formigó armat, cantell 25 + 5 cm, bigueta T18 autoresistent.

Forjat unidireccional de formigó armat, inclinat, realitzat en dos nivells, amb alçada lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 30 = 25 + 5 cm, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en obra, i abocada amb cubilot amb un volum total de formigó segons càlcul, i acer UNE-EN10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total segons plànols d'estructura i detall; sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils; bigueta pretensadaT-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús part proporcional de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 25x25Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Fins i tot part proporcional de cèrcols de vora. Inclòs neteja i retirada de runes.

111,07 €
RE0130m

Formació d'esglaonat ceràmic a escala.

Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment M-5, sobrela llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat. Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'eix del recorregut de l'escala, mesurada enprojecció horitzontal.

19,72 €
RE0375

Formació de base anivellada en coberta fibrociment

Formació de superfície plana sobre coberta inclinada existent de plaques ondulades de fibrociment, consistent en recrescut amb capa de gruix mitjà 6 cm alleugerida amb arlita armada, per crear una base plana inclinada, i impermeabilització amb una làmina asfàltica LBM-40 FP auto protegida mineral, fins i tot formació de parapastas perimetral, abocament de l'arlita alleugerida i armat amb malla 31x31 mm acer 1.5 mm galvanitzat, mitjans auxiliars, bastides necessaris, retirada de material sobrant i neteja total. Comprovada la seva estanquitat.

45,95 €
RE0115m

Formació de goteró en front de forjat.

Formació de trencaaigües al davant volat de forjat arrebossat, mitjançant obertura de frega longuitudinal amb radial elèctrica, previ replanteig i marcatge, rematades, retirada de material sobrant i neteja.

5,17 €
RE0550u

Formació en matèria de programació de Google Apps Script (10 alumnes)

Formació en matèria de programació de Google Apps Script, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 10 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

289,38 €
RE0546u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (200 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 200 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

417,06 €
RE0540u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (30 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 30 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

279,70 €
RE0545u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (60 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 60 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

315,86 €
RE0348

Formació pendent formigó alleugerit de gruix 11 cm

Formació de pendent de coberta plana amb 11 cm de gruix mitjà de formigó alleugerit cel·lular, a força de ciment i productes alleugerants, acabat amb capa de 1,50 cm de morter de ciment per a regularització de pendents, fins i tot demolició de la formació de pendent deteriorada , replanteig, part proporcional de envanets-guies i llimes, reglejat dels mateixos minves, trencaments, remolinat de morter i neteja, segons NTE / QA, retirada i càrrega de runa sobre camió o contenidor sense transport a l'abocador

21,55 €
REU0457

Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, fabricat en central i transportat a obra en Camió formigonera 6,5m³.

69,75 €
REU0370

Formigó HA-25 / P / 12 / I gunitat via humida

209,33 €
REU0480

Formigó HM-20 / B / 20 / I, fabricat en central.

65,10 €
REU0468

Formigó lleuger de resistència a compressió 2,5 MPa, de densitat 500 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,116 W / (mK), confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometría entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg / m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària CEM II / BL 32,5 R, segons UNE-EN 197-1.

134,00 €
RE0230

Fulla interior tancament de façana, amb LH-7 + aïllam PE-40.

Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5 i aïllament intern amb plaques de poliestirè expansiu tipus III de 40 mm. d'espessor, inclús p / p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja

29,89 €
REU0551

Fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm de gruix de les làmines, per biga de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-eN 1194, i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-eN 351-1, treballada en taller.

876,00 €
REU0545

Fusta serrada de pi insigne (Pinus radiata), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-16 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-eN 351-1, treballada en taller.

550,00 €
RE0098u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 100X115 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 100x115 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

333,30 €
RE0097u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 115X120 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 115x120 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

345,10 €
RE0096u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 130 X 135 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 130x135 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

384,69 €
RE0093u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 140x140 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 140x140 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

398,78 €
RE0099u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 80x85 cm, sense persiana.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 80x85 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

228,91 €
RE0113

Galeries i balconades sobre espais no habitables, impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques.

Impermeabilització de galeries i balconades sobre espais no habitables, realitzada amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), adherida amb imprimació asfàltica, tipus EA, a el suport de morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra, amb espessor medi de 4 cm i pendent de l'1% a 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa separadora (no inclosa en aquest preu). LÀMINA AUTOPROTEGIDA MINERAL

23,62 €
REU0306u

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 300x300 mm.

54,62 €
REU0613m

Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm.

3,36 €
REU0297u

Ganxo, peça de penjat ràpid Quick-lock placo.

0,88 €
REU0277u

Ganxo, pengi per falsos sostres suspesos.

0,80 €
REU0278u

Ganxo, segur per a la fixació de l'pengi, en falsos sostres suspesos.

0,13 €
REU0656u

Gàrgola d'alumini anoditzat, de 50x50 mm de secció, realitzada a partir de perfil quadrat d'alumini i acabada amb tall formant angle de 45 °.

2,25 €
REU0472

Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,28 €
REU0304

Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,18 €
RE0300u

Gestió administrativa de sol·licitud, comunicació, instància, etc.

Gestió i registre de sol·licitud, comunicació, instància o similar en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en una única presentació de la documentació requerida. Inclou: visites i desplaçament.

110,06 €
RE0420u

Gestió de documentació o consulta tècnica o administrativa

Gestió i tramitació de documentació tècnica o administrativa en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud de llicència, permís, autorització, etc., interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.

118,10 €
RE0283u

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres, per part de personal tècnic o administratiu, consistent en la recopilació i presentació de la documentació administrativa requerida davant de l'entitat corresponent, en nom del sol·licitant.

408,01 €
REU0137h

Giratòria VOLVO ECR58.

36,00 €
REU0478

Grava de pedrera de pedra calcària, de 10 a 40 mm de diàmetre.

18,30 €
REU0788h

Grup electrògen insonoritzat, trifàsic, de 45 kVA de potència.

5,50 €
RE0005

Guarnit de guix a bona vista sobre parament vertical

Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçada, en canvi de material col·locació prèvia de malla antiàlcalis, amb cantoneres.

7,19 €
REU0075m

Guia de persiana d'alumini anoditzat natural, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD) que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat.

7,10 €
REU0151kg

Guix controlat en sac 20 kg.

0,11 €
REU0153kg

Guix mecafino Plus, sac de 10kg.

0,65 €
RE0326

Impermabilizacón coberta amb 2 LBM-40-FP, sobre capa formació pendents i p.p. embornals sifònics.

Impermeabilització de coberta mitjançant capa de morter inferior de regularització de pendents, membrana amb protecció pesada tipus PA-7 composta dues làmines tipus LO-40-FP de oxiasfalt de 40 gr / dm² de massa total, no protegides, amb armadura constituïda per feltre de polièster, col·locades totalment adherides, mitjançant calor, entre si i flotants respecte a el suport, prèvia imprimació d'aquest amb 0.5 kg / m² d'emulsió bituminosa negra tipus ED, en vessants amb pendents compreses entre 1

38,85 €
RE0058

Impermeabilització coberta amb pintura a l'poliuretà, armada.

Impermeabilització no destructiva de cobertes planes transitables, terrasses o balcons realitzada per sobre de l'enrajolat fix, mitjançant l'aplicació de dues capes de revestiment elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà monocomponent líquid armades amb teixit de fibra de vidre i una capa d'acabat de pintura elastoplàstica de protecció resistent als raigs ultraviolats, fins i tot neteja i sanejat de el suport anterior a la col·locació de la impermeabilització.

20,53 €
RE0221

Impermeabilització coberta plana transitable i pavimentat rajola.

Coberta plana, transitable, convencional amb paviment fix i film de polietilè de 0,2 mm de gruix simplement solapat per a formació de barrera de vapor de baixes prestacions, formada per capa de formigó cel·lular de gruix comprès entre 2 i 30 cm acabada amb una capa de regularització de 1,5 cm de morter de ciment (1: 6) remolinat, aïllament tèrmic format per panells de poliestirè extruït XPS-IV de 30 mm de gruix i K = 0,028 W / mºC, capa separadora a força feltre de fibra de vidre de 120 gr / m² disposat flotant sobre l'aïllament tèrmic amb simple solapament, impermeabilització mitjançant membrana bicapa PN-7 millorada (UNE 104402/96) no adherida a el suport constituïda per dues làmines de betum modificat unides entre si en tota la seva superfície, la inferior armada amb fietro de fibra de vidre (LBM-40-FV) i la superior amb feltre de polièster (LBM-40-FP), capa separadora antiadherent formada per film de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant sobre la imper meabilització amb simple solapament i paviment de rajoleta català de 20x10cm sobre capa de 2,5 cm de morter de ciment impermeabilitzant, fins i tot neteja prèvia de el suport, replanteig, formació de vores perimetrals, pitets, minvells, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç , minves i cavalcaments. Mesura en projecció horitzontal. ES VALORA LA FORMACIÓ DE PENDENTS AMB formigó alleugerit BARREJAT AMB ARGILA EXPANDIDA (ARLITA LLEUGERA PER A COBERTES)

73,84 €
RE0313

Impermeabilitzacio de balcons / galeries, amb Sikabond T-8.

Revestiment superior de forjat consistent en neteja de superfície de l'entramat i aplicació d'una impermeabilització mitjançant una mà de Sikabond T-8 per al seu posterior revestiment.

29,70 €
REU0339m

Impermeabilització de coronació de el mur façana

5,93 €
RE0059u

Impermeabilització de desguàs embornal en terrassa

Reparació d'impermeabilització de desguàs vertical en coberta plana, constituïda per: capa d'imprimació amb 0,35 kg / m² d'emulsió bituminosa negra tipus EB, dues peces de reforç de làmina tipus LBM-30-FP de 60 cm d'ample la inferior i de 80 cm la superior, de 30 gr / dm² i armadura de feltre de polièster, adherides a el suport, a la cassoleta i entre si. La cassoleta es situarà entre les dues bandes de reforç i la membrana de la impermeabilització de la coberta per sobre de les dues (no inclòs).

18,85 €
RE0084m

Impermeabilització de la coronació de el mur d'ampit, ample 15 cm.

Impermeabilització de la coronació de l'ampit de coberta, constituïda per: imprimació asfàltica amb emulsió bituminosa aniònica tipus EA i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM (SBS) -30-FP, totalment adherida a el suport amb bufador. Per a la impermeabilització de la coronació de mur, es durà a terme l'aixecat de la cavalló i després col·locar el impermeabilitzant es restituirà aquesta (no inclòs).

8,88 €
RE0343

Impermeabilització de mitgera, des terrassa confrontant.

Impermeabilització de mitgeres a base d'emulsió bituminosa modificada amb cautxú, tipus EA, d'1 gr / cm³ de densitat, aplicada en dues capes i en fred, segons UNE 104231.

9,36 €
RE0391

Impermeabilització terres de balcons, amb poliuretà Sikalastic 490-T

Revestiment impermeabilitzant sobre paviment de gres existent, en terrasses de balcons exteriors, amb aplicació de pintura a bse de poliuretà transparent Sikalastic 490-T, aplicada en tres mans, (rendiment: 0,50 kg / m² cada mà), prèvia aplicació de 0 , 25 kg / m² d'imprimació base amb Sikaprimer 490-T, fins i tot pintat sobre el parament vertical perimetral de les parets, fins a una alçada de 10 cm cer r (actualment és un arrebossat de morter de ciment, i no hi sòcol ceráamico). Preparació de el suport, neteja i desgreixatge; totalment acabat.

36,31 €
RE0374

Impermeabilización cubierta con LBM-40 FP autoprotegida mineral

Impermeabilización de cubierta inclinada plana con una lámina impermeabilizante de LMB-40 FP autoprotegida mineral, totalmente adherida al soporte base, con p.p. solapes, baberos y refuerzos perimetrales, retirada de material sobrante y limpieza. Comprobada su estanqueidad.

16,24 €
RE0327

Impermeabilizacion de coberta amb Sikaelastic 450-445 i gàrgoles PVC.

Impermeabilització de coberta a base de 2 mans de Sikalastic 450 (amb malla de fibra de vidre col·locada en la primera mà) i mà d'acabat a força de Sikalastic 445, fins i tot canvi d'embornals existents per embornals tipus gàrgola de PVC / EPDM. Totamente col·locat.

66,16 €
RE0542u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (100 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 100 usuaris i 10 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.

821,72 €
RE0541u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (25 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 25 usuaris i 3 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.

503,52 €
RE0537u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (5 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 5 usuaris i 1 grup d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Els serveis incorporats en la plataforma són múltiples, entre els quals els següents:

320,88 €
REU0577l

Impregnació aquosa, incolora, hidròfuga, a base d'una barreja de silà i siloxà, amb una profunditat mitja de penetració de 3 mm, resistent als raigs UV, repel·lent de l'aigua i la brutícia, per a aplicació sobre superfícies de maó ceràmic o pedra natural .

6,70 €
RE0082

Impregnació hidròfuga sobre superfícies absorbents.

Impregnació hidrofugant per superfícies de formigó aplicada en 2 capes mitjançant corró, fins i tot neteja prèvia d'suport.

13,75 €
REU0580l

Impregnació transpirable i hidròfuga Cotefilm Hydrol REVETÓN, a força de siloxans en emulsió aquosa, aplicable sobre suports exteriors de formigó, morter, maó o pedra natural.

16,45 €
REU0521l

Impregnació, amb solució d'àcid clorhídric diluït en deu parts d'aigua.

5,30 €
REU0579l

Impregnació, amb solució detergent neutre, per a neteja de façanes esquerdejades i cara vista

2,10 €
REU0345l

Impregnació, imprimació hidròfuga, a base de siloxans i silans en dissolvents orgànics, per a superfícies absorbents, com ara formigó, morter de ciment, maó ceràmic o pedra natural, amb una densitat aproximada de 0,80 kg / li un rendiment entre 0,300-0,500 kg / m² (0,375-0,625 l / m²) per capa.

4,67 €
RE0362

Impregnación selladora vinílica transparente sobre soportes rígidos.

Tractament superficial segellador de paraments de maó ceràmic, enfront de l'erosió física, química i pol·lució ambiental, mitjançant aplicació amb equip de pintura airless de 2 capes d'imprimació a força d'emulsió vinílica transparent mat concentrada sobre suport sec i lliure de pols, greixos i olis.

7,79 €
REU0785kg

Imprimació anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de zinc.

17,60 €
REU0105kg

Imprimació asfàltica, tipus EA, UNE 104231.

1,28 €
REU0393l

Imprimació base, sobre estructura metàl·lica

11,43 €
REU0440l

Imprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

4,95 €
REU0560kg

Imprimació Shop-primer a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc i fosfat de zinc.

9,90 €
REU0507l

Imprimació, fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida per exterior, transparent i incolor, destinat a el tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

11,60 €
RE0532u

Informe i recopilació de cales i resultats

Redacció d'informe i recopilació de cales i resultats, incloent actes d'assaig, plànols de localització d'acord amb nomenclatura i criteris de la Direcció Facultativa i reportatge fotogràfic, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09).

1.874,88 €
RE0138m

Injecció de fissura en formigó, amb resina epoxídica.

Injecció de fissures en superfícies de formigó amb resina epoxi de baixa viscositat, fins i tot neteja superficial de la fissura

7,32 €
RE0025u

Injecció vareta roscada d'acer galvanitzat 12 mm.

Subministrament i injecció de vareta roscada d'acer galvanitzat 12 mm incloent la realització de l'trepant, neteja, humitejat, aportació de resina epoxi i col·locació de la vareta, fins i tot volandera i rosca d'estrenyi, lloguer de trepant i broca necessària.

10,71 €
REU0630u

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió horitzontal, sèrie Giralda ROCA, color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació segons UNE -EN 997.

196,00 €
REU0667u

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació, segons UNE-EN 997.

149,75 €
RE0551u

Instal·lació audiovisual per a la retransmissió digital d'un esdeveniment en streaming (2 ponents)

Instal·lació audiovisual per a la retransmissió digital d'un esdeveniment en streaming, consistent en un sistema d'elements de hardware i software configurats per a la realització i retransmissió en streaming d'actes docents, ponències, conferències, jornades, plenaris, presentacions i actes similars, impartit per 2 ponents, punt de realització amb captura d'imatge d'encuadre fixe, captura de pantalla de la ponencia, logotip/s i de dues entrades d'àudio, i altres elements accessoris. El sistema consta dels següents elements o d'altres de similars especificacions tècniques i qualitat:

5.986,07 €
RE0616u

Instal·lació de bany complet

Instal·lació de bany complet, consistent en: Instal·lació de lampisteria per a un bany, dotada amb preses per a lavabo, vàter, bidet i banyera, realitzada amb tub multicapa de polipropilè copolímer (PP-R) amb capa d'alumini de 16mm de diàmetre exterior per a les xarxes d'aigua freda i calenta, tancades amb claus d'escaire i amb canonades de PVC de diàmetre 40mm per a la xarxa de desguassos, tancades amb taps, preparada per a sifó individual en cada aparell, sense aixeteria ni aparells sanitaris, totalment acabada i en corrrecte funcionament. Instal·lació elèctrica encastada en bany composta per 1 punt de llum amb encesa simple i 1 presa de corrent 2P+T de 16 A per a ús general, realitzada amb mecanismes de qualitat mitjana i amb cable de coure unipolar de diferents seccions col·locat sota tub flexible corrugat de doble capa de PVC de diferents diàmetres, totalment instal·lada, connectada i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Instal·lació de sanejament, encastada, de PVC, serie B, de 32 mm de diàmetre, unió pegada amb adhesiu, per a tots els elements del bany, totalment instal·lada i comprovat el seu funcionament. Instal·lació d'aparells sanitaris juntament amb la seua aixeteria que inclouen dutxa, moble de bany amb lavabo, bidet i vàter de porcellana vitrificada, gamma mitjana,totalment instal·lat, comprovat i en correcte funcionament. Acabats consistents en enrajolats i paviments ceràmics de gamma estàndard col·locat amb junta mínima (1,5-3mm) rebut sobre el revestiment existent en capa fina amb adhesiu cimentós normal i rejuntada amb morter de juntes cimentós normal (CG1), fins i tot talles i neteja. Instal·lació de fals sostre i pintura plàstica acrílica setinada, aplicada sobre superfície horitzontal previ escatat de xicotetes adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda i dues mans d'acabat. Termo elèctric per a acumulació i producció d'aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat i 2200 W de potència, 220 V, 50 Hz.

4.160,22 €
RE0621u

Instal·lació de cuina domèstica completa

Instal·lació de cuina domèstica completa, consistent en: Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix. Mobiliari complet de cuina compost per mobles baixos amb sòcol inferior i de mobles alts, calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat bàsica. Instal·lació de lampisteria per a cuina, dotada amb preses per a aixeteria, llavadora i rentavaixelles, realitzada amb tub multicapa de polipropilè copolímer (PP-R) amb capa d'alumini de 16mm de diàmetre exterior per a les xarxes d'aigua freda i calenta, tancades amb claus d'escaire i amb canonades de PVC de diàmetre 40mm per a la xarxa de desguassos, tancades amb taps, preparada per a sifó individual en cada aparell, inclou aixeteria i electrodomestics de qualitat mitjana, totalment acabada i en corrrecte funcionament. Instal·lació elèctrica encastada en cuina composta per 2 punt de llum amb encesa simple i 1 presa de corrent 2P+T de 16 A per a ús general i preses per a els electrodomèstics, focs i campanes realitzada amb mecanismes de qualitat mitjana i amb cable de coure unipolar de diferents seccions col·locat sota tub flexible corrugat de doble capa de PVC de diferents diàmetres, totalment instal·lada, connectada i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Instal·lació de sanejament, encastada, de PVC, serie B, de 32 mm de diàmetre, unió pegada amb adhesiu, per a tots els elements de la cuina, totalment instal·lada i comprovat el seu funcionament. Instal·lació de l'aigüera juntament amb la seua aixeteria i els electrodomèstics de gamma mitjana,totalment instal·lat, comprovat i en correcte funcionament. Acabats consistents en enrajolats i paviments ceràmics de gamma estàndard col·locat amb junta mínima (1,5-3mm) rebut sobre el revestiment existent en capa fina amb adhesiu cimentós normal i rejuntada amb morter de juntes cimentós normal (CG1), fins i tot talles i neteja. Instal·lació de fals sostre i pintura plàstica acrílica setinada, aplicada sobre superfície horitzontal previ escatat de xicotetes adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda i dues mans d'acabat. Termo elèctric per a acumulació i producció d'aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat i 2200 W de potència, 220 V, 50 Hz.

6.400,39 €
RE0584u

Instal·lació de presa a terra de l'edifici

Instal·lació de presa a terra de l'edifici, amb conductor de coure de 35 mm² i 2 piques.

64,82 €
RE0281u

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar, consistent en Quadre general de comandament i protecció per a habitatge unifamiliar, format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de l'interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a protecció dels següents circuits interiors ( no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tancament automatitzat.

2.898,05 €
RE0619u

Intermediació immobiliària per a la compravenda d'un immoble

Intermediació immobiliària per a la compravenda d'un immoble, consistent en la recerca de comprador, intermediació entre les parts i el seu assessorament tècnic i jurídic.

0
RE0590u

Intervenció puntual en un habitatge, local o recinte

Intervenció puntual en un habitatge, local o recinte, consistent en la solució d'incidència o reparació d'avaria o defecte puntual en un element constructiu o instal·lació, amb una dedicació màxima de 2 hores. Inclou desplaçament.

67,70 €
REU0817u

joc d'accesoris per al bany

100,00 €
REU0619u

Joc de maneta i escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica, per porta de pas interior.

25,00 €
REU0116m

Junquillo de PVC.

0,35 €
REU0490m

Junquillo de PVC. aplicació revestiment monocapa

0,35 €
REU0065m

Junta d'estanqueïtat per a xapes d'acer.

0,90 €
REU0777kg

KIMICOVER FIX, imprimació de resina epoxídica bicomponent, en pots de 6 i 18 kg, (A + B), per a làmines de fibra de carboni Kimitech-Plate, rendiment de 0,05 kg / ml

10,36 €
REU0779kg

KIMITECH-EP-TX, adhesiu bicomponent trixotrópico a base de resines epoxídiques (rendiment 1,9 kg / m² i mm espessor, 0,40 kg / ml) subministrat en pots de 10 i 20 k (A + B)

9,74 €
REU0778m

KIMITECH-PLATE, làmina de fibra de carboni, de 50 mm d'ample i 1,4 mm de gruix, subministrada en rotllos de 50 ml. Per reforç d'estructures, rendiment de 1,10 ml

31,56 €
REU0691u

Kit d'encaix per tarima exterior de fusta massissa, compost per clip d'acer inoxidable, en forma d'omega, per a l'acoblament de les taules, i cargol d'acer inoxidable, per a fixació de el clip a el rastrell i material auxiliar per fixació clips.

0,22 €
REU0702

Lama encadellada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encolades entre si: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un tauler contraxapat, especialment tractat, de 11 mm de gruix i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm de gruix, 2 tauletes, acabat amb vernís setinat. Segons UNE-EN 13.810-1 i UNE-EN 14342.

29,15 €
REU0751

Lama llisa d'alumini lacat en color blanc, horitzontal, de 130 mm d'amplada, amb 20 mm de separació, per fals sostre registrable amb entramat ocult.

23,18 €
REU0700

Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix.

0,40 €
REU0744

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS LBM (SBS) -50 / G-FP (150R), UNE-EN 13707, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g / m², amb autoprotecció mineral.

8,95 €
REU0470

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30 / FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g / m², de superfície no protegida.

4,95 €
REU0471

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30 / FV (50), amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g / m², de superfície no protegida.

4,35 €
REU0305

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície no protegida

5,64 €
REU0106

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície autoprotegida mineral.

6,05 €
REU0518

Làmina de cautxú EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, espessor 2,0 mm, massa nominal 2,28 kg / m².

11,76 €
REU0623

Làmina de goma de 1000x12000x2,5 mm, acabat negre, amb botons.

22,00 €
REU0338

Làmina impermeabilitzant LBM-30-FP PE

4,95 €
REU0047

Làmina impermeabilitzant LBM-40 FP.

5,45 €
REU0046

Làmina impermeabilitzant LBM-40 FV.

4,75 €
REU0668u

Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie bàsica, color blanc, de 650x510 mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001.

59,76 €
REU0704l

Líquid netejador paraments de pedra o maçoneria, insecticida i fungicida

6,85 €
REU0316l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

9,58 €
REU0689m

Llistó de fusta de pi Suècia, de 50x38 mm, tractat en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, per a suport i fixació de les tarimes d'exterior.

1,75 €
REU0395m

Llistó de fusta de pi, amb humitat entre 8% i 12%, de 50x50 mm.

1,97 €
REU0570m

Llistó de fusta, pi gallec tractat o pi vermell, 42x27 mm, qualitat VI.

1,20 €
RE0102u

Lloguer de bastida tubular de façana 30 dies. Superfície 250 m².

Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta de l'perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% ..

695,25 €
REU0109d

Lloguer de Mola elèctrica, gran.

5,30 €
RE0109d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 18/21 m. alçada.

Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 18-21 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

142,14 €
RE0073d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 26 m. alçada.

Lloguer diari de plataforma elevadora de braç articulat amb cistella 2 operaris, de 26 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

170,57 €
RE0075d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 36/42 m. alçada.

Lloguer diari de plataforma elevadora de braç articulat amb cistella 2 operaris, de 32/42 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

199,00 €
RE0110u

Lloguer de plataforma elevadora tisora ​​PTD, de 18 m. alçada.

Lloguer diari de plataforma elevadora de tisora ​​PTD de 18 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

200,85 €
RE0105u

Lloguer de plataforma suspesa. 2-8 ml.

Lloguer, durant 30 dies naturals, de plataforma suspesa d'accionament manual, de 2-8 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat. Fins i tot revisió mensual, per garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

306,17 €
RE0613u

Lloguer diari de 100 puntals metàl·lics telescòpics

Lloguer diari de 100 puntals metàl·lics telescòpics, de fins a 5 m d'alçada.

5,15 €
REU0733d

Lloguer diari de PAD12 Plataforma elevadora de braç articulat de 12 m d'alçada màxima de treball, amb cistella 142x76 cm i càrrega màxima 225 kg, fins i tot repercussió transport de lliurament-retirada, manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

84,50 €
REU0734d

Lloguer diari de PAD16 Plataforma elevadora de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball, amb cistella 142x76 cm i càrrega màxima 225 kg, fins i tot repercussió de transport lliurament-retirada, manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

99,75 €
REU0727d

Lloguer diari de Plataforma articulada Diesel PAD32, HA 32PX, altura de treball a 32m, amb cistella de treball de 2,44x0,8 m, i càrrega màxima 250 kg, fins i tot repercussió de transport lliurament-retirada, manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

258,50 €
REU0768h

Lloguer màquina d'injecció per a bombament de morter estructural en reforç de biguetes, tipus MVV-MVH Mecanoviga o similar.

3,50 €
REU0022d

Lloguer mola gran manual, amb discos de tall

6,10 €
REU0433u

Llum fluorescent compacta TC-D de 26 W.

5,35 €
REU0437u

Llum fluorescent compacta TC-L de 24 W.

4,35 €
RE0232u

Lluminària d'emergència IP42 70lux

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Fins i tot accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.

53,79 €
RE0334u

Lluminària d'emergència IP42 70lux

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Fins i tot accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.

53,79 €
REU0220u

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h, fins i tot marc per a encastar.

58,80 €
REU0639u

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.

42,00 €
REU0436u

Lluminària de paret, tipus aplic, de 402x130x400 mm, per 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W, amb cos de lluminària format per perfils d'alumini extruït, termoesmaltat, blanc; reflector termoesmaltat blanc; difusor de policarbonat amb xapa microperforada; protecció IP 20, aïllament classe F i rendiment major de l'65%.

120,38 €
REU0432u

Lluminària de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F.Lluminària Ull de bou, 10 cm diàmetre, DULUX 13W, MASTERLIGHTLuminaria tipus ull de bou per fluorescent estalviador (amb filtre E-27) o Dulux de 13W, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre d'acord a modelo.Incluye llum (s ) i balast magnètic o electrònic a elecció.

89,76 €
RE0202u

Lluminària encastada tipus Downlight. 250 mm.

Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada

120,41 €
REU0435u

Lluminària Ull de bou, 10 cm diàmetre, DULUX 13W, MASTERLIGHTLuminaria tipus ull de bou per fluorescent estalviador (amb filtre E-27) o Dulux de 13W, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre d'acord a modelo.Incluye llum (s ) i balast magnètic o electrònic a elecció.

23,35 €
REU0535

Malla 31x31 mm, d'acer 1,5 mm galvanitzat, per a armat formigó alleugerit.

0,98 €
REU0273m

Malla de fibra de vidre, Armadura Revestidan DANOSA, de 55 g / m², de 0,1 mm de gruix

0,95 €
REU0403

Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g / m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a tracció, per armar morters monocapa.

2,42 €
REU0227

Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g / m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a tracció, per armar morters monocapa.

2,41 €
REU0782

Malla de reforç fibra de vidre MAPEGRID G120

6,12 €
REU0043

Malla electrosoldada B500S 6 mm 15x15.

1,76 €
REU0042

Malla electrosoldada B500S 6 mm 20x20.

1,54 €
REU0456

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,85 €
REU0193

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

2,05 €
REU0036m

Malla fibra Armatex 44 guix.

0,82 €
REU0310

Malla fibra polièster sikalatic freece 120, rotllo 50 m²

1,84 €
REU0037

Malla microfibra proteccions.

1,35 €
RE0079

Malla microfibra, protecció treballs verticals

Subministrament, col·locació i desmuntatge de malla de protecció en treballs verticals, constituïda per malla microfibra atapeïda alta densitat, fins i tot fixacions i ancoratges a punts fixos. Sense incloure lloguer diari.

3,23 €
REU0364

Malla teixit fibra de vidre MV-55

1,78 €
REU0776

Mallat electosoldado acer B500S, 8 mm, 15x15 cm, en armat de forjats, transportat a peu d'obra.

3,05 €
REU0705u

Mampara de dutxa Profiltek o similar, panell fix 75x190 cm, perfileria blanca i vidre translúcid.

315,00 €
REU0248u

Mampara frontal de dutxa. Full corredissa amb fix en el mateix pla. Vidre temperat securitzat 3 mm o acrílic. * Compatible amb fix de dutxa estándar.Equipamiento Tancament magnètic enfundat. Juntes estanquitat. Sistema guia doble. Rodaments regulables inox. Sistema expansió corrector desnivell. Dimensions Alçada 190 cm.

445,00 €
REU0061

Manta de llana de vidre no higroscòpica revestida per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,04 W / (mK ), per a aïllament en sistemes de doble xapa metàl·lica.

3,56 €
REU0654

Manta Llana de roca LR 40 mm espessor i 50 mm de densitat.

4,25 €
REU0355u

Maó buit senzill de 24x11,5x4 cm

0,14 €
REU0190u

Maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,20 €
REU0225u

Maó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,29 €
REU0189u

Maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,19 €
REU0354u

Maó perforat no vist de 24x11,5x9 cm

0,21 €
REU0133h

Màquina corró compactador 4,2 Tn.

32,00 €
REU0274

Màquina per a la neteja amb aigua a pressió de superfícies exteriors, Karcher 4 bars

0,90 €
REU0051h

Màquina per insuflació d'aïllament en cambres d'aire.

12,95 €
REU0132h

Màquina, corró compactador 12 Tn.

26,00 €
REU0482h

Màquina, Dumper de descàrrega frontal de 2 t. de càrrega útil.

9,45 €
REU0388h

Màquina, grup electrogen trifàsic 45 Quilowatts insonoritzat

5,34 €
REU0692h

Màquina, Polidora d'aplicació en paviments de fusta, equipada amb corrons per a llima i sistema d'aspiració.

4,25 €
REU0540h

Màquina, polidora de pintura equipada amb disc de pues metàl·liques.

2,90 €
REU0247u

Marc i tapa de ferro 550x500 mm, per arqueta de registre.

62,00 €
RE0039m

Marquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció anticaiguda d'objectes, formada per estructura tubular a força de marcs o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas inferior per a vianants, travessers, visera inclinada a 30º i volada a 1,50 m, planxes metàl·liques de quallat superior col·locades transversalment i fixades als marcs, recolzats sobre cargols d'anivellament i placa base, fins i tot senyalització de la zona de treball

32,04 €
RE0357m

Marquesina pòrtic protecció en via pública. Sense lloguer mensual.

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, a manera de marquesina-pòrtic sobre vorera en via pública, realitzat amb tubs d'acer galvanitzat, puntals de 150x130 cm, en suport de façana, fins i tot manteniment i sistemes de protecció per evitar caiguda de runa a via pública. Totalment homologat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut de la construcció. Pòrtic interior per a pas de vianants de 1,20x2,20 m, unitat correctament instal·lada i senyalitzada.

32,44 €
REU0129h

Martell auxiliar Giratòria.

44,00 €
REU0264u

Martell elèctric demolidor Hilti / kango.

16,00 €
REU0184h

Martell pneumàtic demolidor

4,08 €
REU0209u

Massilla asfalt elastomèric

40,00 €
REU0532kg

Massilla de poliuretà per a exteriors, Sikaflex F11.

4,55 €
REU0633u

Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari.

1,80 €
REU0434u

Material auxiliar per a instal·lació d'aparells d'il·luminació.

1,10 €
REU0642u

Material auxiliar per a la col·locació de vidres.

1,26 €
REU0080u

Material auxiliar per a la col·locació de vidres.

1,26 €
REU0314u

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110-160 mm de diàmetre.

2,12 €
REU0527u

Material auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de xapa d'acer galvanitzat.

2,60 €
REU0465u

Material auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de xapa d'acer prelacat.

2,50 €
REU0504u

Material auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de zinctitani.

2,10 €
REU0307u

Material auxiliar per sanejament, per a la col·locació d'embornals sifònics PVC

0,95 €
REU0243m

Material fontaneria per desguassos en canaletes encastades en solera de formigó.

35,00 €
REU0591u

Material per a instal·lació elèctrica d'un punt d'interrupció, conmutació o base d'endoll, incloent repercussió de punts de llum, cablejat, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.

12,00 €
REU0448h

Mecànica a benzina, de 50 cm d'espasa i 3,2 CV de potència.

3,55 €
REU0770m

Mecanoviga Sistema Perfil MVV12. Kit de subministrament i part proporcional de transport a obra, per biguetes de longituds entre 3,00 i 3,50 metres.

59,19 €
REU0775kg

Mecanoviga sistema, morter de retacat i farcit de perfil MVV, amb morter estructural tipus MVV 490, subministrat en sacs de 25 kg.

0,38 €
REU0774kg

Mecanoviga sistema, morter per ataconat d'ales, tipus MVH 491-680, subministrat en sacs de 25 kg.

0,38 €
REU0771m

Mecanoviga Sistema, Perfil MVV16. Kit de subministrament i part proporcional de transport a obra, per biguetes de longituds entre 3,00 i 3,50 metres.

68,77 €
REU0773u

Mecanoviga Sistema, pot resina dos components, epoxi sense estiré 410 ml.

7,40 €
REU0772m

Mecanoviga Sistema, vareta roscada M12 amb volandera i femella.

0,80 €
REU0160

Membrana geotèxtil Danofel 150 M002 145x52 cm

0,89 €
REU0809

Membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg / m2; làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres; capa de màstic POLIBREAL®, de espesor mínimo 3mm y un consum de 4 kg/m2; làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres

8,50 €
REU0583h

Mescladora-bombadora per morter autoanivellant.

45,00 €
REU0213h

Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³ / h.

7,96 €
RE0587u

Mesurament i control de moviments en fissures, juntes, etc. (10 UI)

Campanya de mesurament, control i seguiment de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies, en edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la instal·lació de fissurímetres de 2 direccions, registre de lectures trimensuals durant un any i elaboració d'una acta on es documentarà la situació i fotografia de cada registre, les lectures periòdiques i unes conclusions o recomanacions prèvies sense caràcter pericial. Inclou: fissurímetres de 2 direccions (2 dispositius per cada unitat d'inspecció, aproximadament), amb resolució 0,1 mm i rang 5/2 cm, fabricat en polièster i resistent a la intempèrie, visites i desplaçament. No inclou: la redacció d'informe o dictamen pericial, ni mitjans auxiliars per a altures superiors a 3 m ni la restitució de revestiments.

632,07 €
RE0369%

Mesures en matèria de gestió de residus en obra

Mesures en matèria de gestió de residus a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Coordinador en matèria de Gestió de Residus durant l'execució de la obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

1,55 €
RE0134%

Mesures en matèria de seguretat i salut en obra

Mesures en matèria de seguretat i salut a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, fins i tot redacció de Pla de seguretat i salut.

2,58 €
NVU0008u

Micròfon de solapa Beyer Dynamic TG L55c.

122,00 €
REU0138h

Mini retro excavadora JCB 1CX amb martell.

37,50 €
REU0127h

Mini retro excavadora JCB 1CX cassó / pala carregadora.

31,50 €
RE0209

Mirall de lluna incolora, de 3 mm

Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora, de 3 mm de gruix, amb pintura de protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat mecànicament a el parament. Fins i tot cantejat perimetral, bisellat perimetral, trepants, cargols i grapes de subjecció.

74,54 €
REU0404

Mirall incolor platejat, 3 mm.

29,50 €
RE0298u

Modelització del comportament d'una estructura (10 UI)

Modelització del comportament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent, a partir de les dades obtingudes en una campanya prèvia de determinació de geometria, inspecció i documentació de fissuració i deformacions de l'estat actual, execució de cales i assaigs de laboratori, i comprovació dels coeficients de seguretat derivats d'aquest anàlisi. Inclou: anàlisi de documentació sobre estat actual, visita del tècnic calculista per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), memòria de càlcul i informació gràfica de suport, conclusions i recomanacions. No inclou la definició, en el seu cas, del reforç o manteniment de l'estructura, que serà matèria del corresponent projecte d'execució, ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.242,68 €
REU0034kg

Morter anticarbonatació Sikaguard-550W elastocolor.

3,00 €
REU0581

Morter autoanivellant CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, a força de ciment, per a gruixos de 4 a 10 cm

86,66 €
REU0372

Morter ciment M-10

94,86 €
REU0730

Morter cola flexible de lligants mixtos, per a la col·locació en capa gruixuda de peces ceràmiques en paraments verticals exteriors, segons UNE-EN 12004.

82,00 €
REU0783kg

Morter d'acabat PLANITOP HDM RESTAURO, considerant 1'7 kg / mm espessor

1,12 €
REU0114l

Morter d'acabat, aïllant tèrmic i acústic, hidròfug i transpirable, Thermocal DBBLOK, compost de calç, perlita expandida, vermiculita exfoliada i microesferes buides de vidre, tipus GP CSIII W2 T1, segons UNE-EN 998-1, densitat 455 kg / m³ , calor específica 823 J / kgK i conductivitat tèrmica 0,068 W / (mK); per aplicar mitjançant projecció mecànica.

0,83 €
REU0104

Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

115,50 €
REU0113

Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.

143,15 €
REU0013

Morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1 / 6.nsulteu els Instruccions d'Ús, amb pp Malla de fibra de vidre teixida , amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 115 a 125 g / m² i 500 μ d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.

117,00 €
REU0790kg

Morter de ciment monocomponent BETONFIX GS UN, en sacs 20 kg, de Kimia

2,04 €
REU0226kg

Morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 €
REU0050kg

Morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,22 €
REU0103kg

Morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,98 €
REU0413kg

Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,72 €
REU0237kg

Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,71 €
REU0781kg

Morter de regularització MAPE ANTIQUE STRUCTTURALE NHL, amb rendiment de 1,7 kg / mm de gruix.

0,75 €
REU0426kg

Morter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.

1,80 €
REU0112kg

Morter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.

1,88 €
REU0791kg

Morter de reparació BETONFIX 300, de Kimia, en sacs de 20 kg

1,10 €
REU0769kg

Morter de reparació fluid R4 PCC Aplicatec, per a reparacions estructurals de fins a 70 mm de gruix.

1,05 €
REU0346l

Morter de resines sintètiques

3,82 €
REU0035u

Morter de resines, Sika Monotop 620 sac 25kg gris.

20,86 €
REU0481kg

Morter de rodadura, color Gris Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una resistència a la compressió de 75000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb mètode Böhme UNE-EN 13.892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

0,46 €
REU0587kg

Morter de rodadura, Mastertop 100 BASF Construction Chemical, color Gris Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una resistència a la compressió de 75000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb mètode Böhme UNE-EN 13.892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

1,80 €
REU0031kg

Morter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.

0,65 €
REU0530kg

Morter estructural Geolite 40, casa Kerakoll

1,05 €
REU0016kg

Morter Estructural tipus Sac de 25kg, producte aplicatec R3.

0,85 €
REU0549kg

Morter fluït de dos components a base de resina epoxi, amb enduridor amínic, sense retracció, per a ancoratges i farcits, segons UNE-EN 1504-6.

9,50 €
REU0757

Morter ignífug, reacció a foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció.

255,00 €
REU0212

Morter ignífug, reacció a foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció.

245,00 €
REU0402kg

Morter industrial per a arrebossat, de 15 mm de gruix, color gris, acabat llis, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1.

0,68 €
REU0117kg

Morter monocapa de calç, Ibercal Màster 450 Thermo DBBLOK, compost de calç hidràulica natural, calç hidratada d'alt contingut en calci, sorra de sílice, calcites cristal·litzades, minerals lleugers, pigments inorgànics i additius especials, tipus OC CSII W2, segons UNE-EN 998-1; per a aplicar manualment o mitjançant projecció mecànica, com acabat decoratiu de l'enlluït.

0,79 €
REU0045kg

Morter monocapa llis, color blanc.

0,72 €
REU0488kg

Morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color blanc, compost de ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1.

0,40 €
REU0789kg

Morter monocomponent BETONFIX D15 acord amb els requisits de marcatge CE per a intervenció d'allisat en formigó armat i maçoneria. Granulometria màxima 0,5 mm * (0,3 mm), en sacs de 25 kg, consum 1,7 kg / mm espessor i m² de superfície.

0,81 €
REU0253kg

Morter sikatop 122 / s, sac 28 kg.

1,59 €
REU0169kg

Morter Vermiplaster, per a protecció passiva contra el foc, sac de 20kg.

0,61 €
REU0291m

Motllura d'escaiola, de 2,7x4,7x103 cm, per a decoració de sostre.

2,80 €
RE0319m

Motllura d'escaiola, de 2.7x4.7x103 cm, per a decoració de sostre.

Subministrament i col·locació de motllura d'escaiola, de 2,7x4,7x103 cm, per a decoració de sostre, rebuda amb cola a base d'escaiola. Fins i tot p / p de tall, accessoris de fixació i repàs de juntes.

9,58 €
REU0155m

Motllura escaiola número 1, Tac i pinto.

2,12 €
REU0156m

Motllura escaiola número 2, mitja canya petita.

2,40 €
REU0603m

Muntant 48/35 KNAUF d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195

1,68 €
RE0132

Muntant d'escala metàl·lica IPE-120 i capa de compressió. i: 15 cm.

Formació de muntant d'escala metàl·lica, cant 15 cm, compost de: biguetes d'acer laminat en calent UNE-EN 10025 S275JR, en perfils simples, IPE 120, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21 / 2 segons UNE EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma; doble bard ceràmic de 100x25x3,5 cm, inclús part proporcional de peces especials; capa de compressió de formigó armat de 7 cm de gruix, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en obra, amb formigonera portàtil de 250L, i abocada manual, volum de formigó 0,10 m³ / m², acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius, quantia 1,8 kg / m³, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-eN 10080, com a armadura de repartiment. Fins i tot muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat i part proporcional de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i / o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

114,54 €
RE0261m

Muntatge i desmuntatge bastida penjada, a pati interior

Muntat i desmuntat de bastida penjada en façana per alçada de 25 ml, fins i tot instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata inferior de protecció, sistemes de seguretat i transport.

174,40 €
RE0260m

Muntatge i desmuntatge de bastida penjada, en façana exterior.

Muntat i desmuntat de bastida penjada en façana per alçada de 25 ml, fins i tot instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata inferior de protecció, sistemes de seguretat i transport.

51,60 €
RE0356

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat normalitzat

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat contrapesat normalitzat, totalment homologat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut de la construcció, des de la coberta plana general de l'edifici, compost per plataforma de treball de 250x60 cm, barana, pescant contrapesats 500 kg / ud, politges d'elevació i descens amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i gasses. A les zones de difícil accés es realitzarà mitjançant tècniques de desvinculació vertical, amb operaris lligats a arnès utilitzant equips de seguretat homologats per la CEE, safates de xarxa grans paracaigudes, i instal·lació de les corresponents xarxes i / o malles verticals de protecció, en material tipus microfibra; unitat totalment instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons la normativa vigent.

8,59 €
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, 250m².

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat de el muntatge. Fins i tot part proporcional de muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Muntatge, desmuntatge i lloguer per al primer mes.

1.996,88 €
RE0107u

Muntatge i desmuntatge de marquesina per a pas de vianants. Tram 15 ml.

Muntatge i desmuntatge d'estructura de protecció per a pas de vianants, amb pas lliure d'1,5 m d'amplada i 3,0 m d'alçada, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb sostre superior per a protecció de vianants, i visera en angle de 45 ° per evitar la caiguda d'objectes, preparada per a la col·locació posterior d'una bastimentada en alçada que servirà de base per a l'execució de façana de 15 m, segons plànols de muntatge. Fins i tot accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.

550,17 €
RE0104u

Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa. 2-8 ml

Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2-8 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada.

980,25 €
RE0129

Mur de fàbrica de càrrega 1/2 peu gruix.

Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, fins i tot bastimentades i mitjans auxiliars fins a una alçada màxima de 3 m, retirada d'enderrocs, neteja i càrrega en contenidor.

28,91 €
RE0579u

Neteja de façana

Netetja de façana en estat de conservació regular, mitjançant l'aplicació sobre la superfície de llança d'aigua a pressió, freda, calenta o vapor d'aigua i raspall tou d'arrels. Es començarà per les parts altes linealment, aplicant el tractament per franges horitzontals completes de 2-4 m d'altura, netejant amb aigua abundant els detritus que s'acumulen a les zones inferiors, afectant a tots els elements, considerant un grau de dificultat normal. En cas d'existir dificultats per a l'ús d'aigua, es netejarà en sec. Fins i tot brancals i motlures. S'eliminaran tambè totes les taques, sals, eflorescències salitroses que pugueren trobar-se. Mesurada la superfície en projecció vertical.

64,82 €
RE0364

Neteja de façana, arrebossada amb morter.

Neteja de façana de fàbrica de maó arrebossada en estat de conservació regular, mitjançant projecció d'aigua atomitzada amb polvoritzadors aerográficos, formant nebulitzat continu durant 16 a 32 hores per dissoldre la crosta de brutícia superficial, aplicat en franges horitzontals de 2 a 4 m d'alçada , començant des de les parts altes i netejant mitjançant raig d'aigua a pressió de 2 atm, com a màxim, els detritus acumulats en les zones inferiors, i manualment en vols, cornises i sortints, considerant un grau de dificultat normal. Amb especial força a sòcol de pedra per eliminar pintades.

1,86 €
REU0049kg

Nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, no aptes com a suport nutritiu per al desenvolupament de fongs ni bacteris, densitat 35 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), Euroclasse A1 de reacció a el foc i capacitat d'absorció de aigua a curt termini <= 1 kg / m², segons EN 14064-1, per a injecció o reblert de càmeres.

2,55 €
RE0032u

Obertura d'escorrentiu sobre maó ceràmic a mà

Obertura d'escorrentiu sobre mur de fàbrica de maó ceràmic, executat a mà, amb una secció perfilada de superfície màxima 0,3x0,3 m, i gruix màxim 0,3 m, amb retirada de runes i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador, segons NTE / ADD-13.

10,34 €
RE0345

Obertura de buit en mur de fàbrica, passants per a reforços

Obertura de buits en mur de fàbrica de maó buit, amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador.

63,91 €
RE0503u

Obertura de passants en divisòries de locals comercial

Obertura de buits passants per a l'execució de la nova xarxa de col·lectors enterrats, a la trobada amb les envans de mitgera o de distribuició interior, realitzades amb maó ceràmic massís o buit, amb retirada de runes i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública.

26,61 €
RE0342m

Obertura de regata en maó ceràmic

Obertura de regata longitudinal en maó ceràmic, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega en contenidor.

6,35 €
RE0508

Obertura i excavació de pous per a noves arquetes

Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa soterrada de col·lectors, formació d'arquetes a peu de baixant i de pas, d'ample interior variable entre 50x50 i 80x80 cm. i profunditat mitjana 0,75 / 0,90 m, fins i tot retirada manual de les terres existents i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública, p.p. replantejaments, cotes de nivell i pendents establertes mitjana 2% des llocs d'origen a peu de baixant i punt final evacuació. Unitat totalment executada i preparada per a la canonada de el col·lector.

47,78 €
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·lectors enterrats

Obertura i excavació de rases per a la nova xarxa soterrada de col·lectors d'ample variable entre 0,60 m i 0,90 i profunditat mitjana 0,95 cm, fins i tot retirada manual de les terres existents i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública, p.p. replantejaments, cotes de nivell i pendents establertes mitjana 2% des llocs d'origen a peu de baixant i punt final evacuació. Unitat totalment executada i preparada per a la canonada de el nou col·lector

44,08 €
MOU0017h

Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
REU0584h

Oficial 1ª aplicador de morter autoanivellant.

17,24 €
MOU0007h

Oficial 1ª aplicador de productes aïllants.

17,93 €
MOU0029h

Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0050h

Oficial 1a col·locador de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0019h

Oficial 1ª d'arrebossats. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0026h

Oficial 1ª d'estructures i encofrador de formigó armat .. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0057h

Oficial 1ª d'estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0059h

Oficial 1ª de manyà. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0054h

Oficial 1ª de manyà. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0031h

Oficial 1ª electricista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0005h

Oficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0033h

Oficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0047h

Oficial 1ª fuster. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0038h

Oficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0001h

Oficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0076h

Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0078h

Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0073h

Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0009h

Oficial 1ª instal·lador Plaques prefabricades interiors. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0035h

Oficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0042h

Oficial 1ª metall. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0069h

Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0055h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0036h

Oficial 1ª muntador de falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0071h

Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0011h

Oficial 1ª muntador de tancaments industrials.

17,93 €
MOU0024h

Oficial 1ª muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0003h

Oficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0052h

Oficial 1a polidor de paviments. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0013h

Oficial 1ª Serraller. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0022h

Oficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0075h

Oficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0049h

Oficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0015h

Oficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0040h

Oficial 2ª construcció. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0046h

Oficial 2a fontaneria. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
NVU0012u

Ordinador de sobretaula d'altes prestacions, amb processador Intel Core i7-7700, RAM 8Gb DDR4, caixa semitorre, disc dur sòlid de 228Gb, ​​sistema operatiu Windows 10 Home.

1.197,00 €
NVU0002u

Ordinador portàtil ASUS I5 X541UV-XX104T1.

669,00 €
REU0141h

Pala carregadora pneumàtics 102CV, 1,7m³carga.

45,00 €
REU0561

Panell sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm de gruix, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara inferior de fris d'avet natural.

38,80 €
REU0565

Panell sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm de gruix, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara inferior de placa de guix laminado.TERMOCHIP 19-100-12

43,50 €
REU0797u

Pany amb bombí per a clau de triangle, cuartillo instal·lacions

23,00 €
REU0618u

Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

11,30 €
RE0263

Partició full de maó LH-7, rematada de buits passants

Partició d'un full de maó ceràmic buit de 7 cm de gruix, realitzada amb peces de 24x11,5x7 cm aparellades de cant i rebudes amb morter de ciment M-5, amb juntes d'1 cm de gruix, sense revestir, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minves i ruptures, humitejat de les peces i neteja, considerant un 3% de pèrdues i un 30% de minves de morter, segons NBE-FL-90 i NTE-PTL.

12,71 €
RE0048

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH-11.

Formació de fulla de partició interior de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.

20,95 €
RE0047

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.

Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.

23,11 €
REU0428m

Passamans metàl·lic format per tub buit d'acer de 50 mm de diàmetre, amb potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de diàmetre cada 50 cm, per una escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermig.

20,45 €
REU0055kg

Pasta d'unió, segons UNE-EN 14496.

0,58 €
REU0009

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.

78,85 €
REU0696

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

1,18 €
REU0608kg

Pasta de juntes Jointfiller F-1 GLS KNAUF, segons UNE-EN 13963.

1,45 €
REU0287kg

Pasta per a juntes, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0056kg

Pasta per a juntes, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
RE0315

Paviment gres antilliscant 41x41 cm, pres amb Sikabond T-8.

Paviment realitzat amb rajoles de gres antilliscant monococció amb mesures aproximades de 30x30 cm, color i model a escollir per la D.F., preses amb SikaBond T-8, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment, eliminació de restes i neteja NTE / RSR-3. (Fins i tot part proporcional de rodapeu)

56,40 €
RE0233

Paviment rajola gres 31x31 cm, en capa gruixuda, sense sòcol.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres monococció, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 31x31 cm, 8 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot p / p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment. Sense sòcol.

26,75 €
RE0329

Paviment rajola gres esmaltat 31x31 en capa gruixuda, sense sòcol.

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres monococció, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 31x31 cm, 8 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot p / p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment. Sense subministrament ni col·locació de sòcol.

26,75 €
RE0225

Paviment rajola terratzo gra mitjà 40x40 cm, sense polit.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo de gra mitjà (entre 6 i 27 mm) per a exterior, classificat d'ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de test sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Fins i tot preparació de la capa base existent, replanteig, humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de contracció i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; farcit de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.

23,25 €
RE0359

Pavimento autonivelante acabado con mortero rodadura.

Pavimento continuo autonivelante, color gris, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm², de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12 mm, de 5 cm de espesor de altura media, extendido, nivelado y alisado, capa de endurecedor, a base de áridos extraduros y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20 m²), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6, Clase R4 según EN 1504-3, tipo tipo Sikafloor Level-66 o equivalente. Ejecución según los instrucciones del fabricante y el replanteo de la DF.

26,25 €
RE0360

Pavimento de mármol Blanco Macael, acabado pulido y abrillantado.

Pavimento de mármol Blanco Macael, despiece de 60x30 cm y 2 cm de espesor, calidad B, recibido con mortero de cemento y arena y cemento cola, incluso p.p. de rejuntado, apomazado con tapaporos sin abrillantar. Incluso rodapié de mármol Blanco Macael de medida 60 x 12 x 1 cm, cortado en pieza de 5 cm en esquinas redondas, tomado con mortero de cemento, apomazado sin abrillantar. Rampa, con pendiente de 14,1%, con acabado de resistencia al deslizamiento Rd: 35< Rd =45, clase 2 según CTE DB SUA-1.

93,70 €
REU0572u

Peça ceràmica de remat lateral, per a teula mixta, color vermell, segons UNE-EN 1304.

1,60 €
NVU0003u

Pen tablet Wacom Intuos Pro Special Edition.

348,00 €
MOU0021h

Peó especialista d'arrebossats. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0023h

Peó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0006h

Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,31 €
MOU0002h

Peó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,00 €
REU0275m

Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm.

1,26 €
REU0554kg

Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JO, per a reforç de bigues i biguetes de fusta en la seva cara superior, Lycea, composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, treballat en taller , acabat galvanitzat en calent.

4,65 €
REU0439m

Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, laminat en calent, per aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat en obra.

2,68 €
REU0073

Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior, marc guia inferior, lateral, marc fulles, ribets, esquadres, ferramentes de la finestra corredissa, gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).

82,72 €
REU0491m

Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes en revestiments de morter monocapa.

0,38 €
REU0115m

Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes en revestiments de morter monocapa.

0,37 €
REU0745m

Perfil de xapa d'acer galvanitzat, per a encontres de la impermeabilització amb paraments verticals.

1,75 €
REU0374kg

Pérfil estructural laminat tipus IPE 140 S275JR

0,86 €
REU0294m

perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO, color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de secció i 0,5 mm de gruix, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE- A 13964.

0,57 €
REU0767m

Perfil metàl·lic conformat, en forma d'U, de dimensions 120x60x40 mm, reutilitzable, amortització en 20 posades.

6,46 €
REU0298m

perfil metàl·lic primari d'acer galvanitzat, Quick-lock Placo, color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 3600 mm de longitud, 24x38 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0299m

perfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 1200 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0300m

perfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 600 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

0,83 €
REU0394m

Pérfil quadrat d'alumini lacat per a barana

4,29 €
REU0359m

Perfil rectangular de 55x12 mm

5,44 €
REU0177kg

Perfil tub quadrat acer NG 20x20x1,5 mm.

0,91 €
REU0176kg

Perfil tub quadrat acer NG 40x40x3mm.

0,80 €
REU0281m

Perfil, mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'amplària 60 mm, segons UNE-EN 14195.

1,44 €
REU0015kg

Perfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.

0,78 €
RE0562u

Perfils transversals d'acer per a substitució funcional de forjats

Partida destinada a complementar els treballs de substitució funcional de forjats amb perfils d'acer encastrats en l'interior del revoltó, consistent en la col·locació d'un perfil transversal d'acer 80x40x5 S-275-JR en la cara inferior de la bigueta, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou els següents materials i treballs: 1.1.- Picat del revoltó ceràmic o de formigó, fins a deixar suficient espai per a allotjar els perfils d'acer longitudinals i les corresponents plaques d'ancoratge. 1.2.- Col·locació dels perfils d'acer transversals, recolzats sobre les ales inferiors dels perfils longitudinals (o soldats en la cara inferior de l'ala inferior dels perfils longitudinals, si fos necessari), d'acord amb la documentació gràfica de Projecte, prèvia aplicació de doble capa de pintura anticorrosiva. Els perfils transversals es col·locaran en cada crugia de tal manera que la separació entre cada dos perfils no siga superior a 1 m. 1.3.- Col·locació de xapa en U de 3 mm de gruix, per a facilitar la protecció de l'ala inferior de la bigueta i el contacte amb el perfil transversal. 1.4.- Anivellat del perfil transversal de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5 mm i 30 mm, respectivament. 1.5.- Contacte bigueta-perfil transversal mitjançant reblert de la xapa en U amb morter tixotròpic de retracció controlada, monocomponent, a base de ciment i resines sintètiques (Sika Monotop 612 o similar). 1.6.- Entrada en càrrega de la bigueta i reposició de les perforacions practicades en particions interiors.

64,82 €
REU0534u

Perforació trepant rotatiu de 50-80 mm, en sostre formigó, proteccions i neteja final

80,00 €
RE0509u

Pericó a peu de baixant, 50X50 cm.

Pericó registrable a peu de baixant, en xarxa soterrada de col·lectors, de dimensions interiors 50x50x60 cm, realitzada amb maó bresca 24x12x11 cm, i amb morter de ciment 1: 6 sobre llit-solera de formigó hm-20 / B / 20 / i de gruix 12 cm, arrebossada brunyida anteriorment amb morter hidrofugat 1: 6, arestes arrodonides i pintat amb emulsió asfàltica, rebut de canonades i tancament superior amb trapa i marc de formigó prefabricat, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, connexió a baixant, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS salubritat. Condicions prèvies de el suport: abans d'iniciar-se les activitats corresponents a l'procés d'execució es realitzaran les següents comprovacions: es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de el Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i connexió amb la baixant existent. Inclou presentació a l'interior de l'arqueta dels tubs, peces especials, colzes, entroncaments, fixacions, proves de servei, protecció enfront de cops, farcit Trados perimetral de arq., Acabaments, llevat de l'paviment d'acabat. Formació de forats per al connectat de tubs, entroncaments i rejuntat interior-exterior. Fins i tot Tancament hermètic en trapa i marc a el pas d'olors mefítics

142,14 €
RE0511u

Pericó a peu de façana a l'interior, de 75x75 cm

Pericó a peu de línia de façana, a l'interior de l'edificació, prèvia a la connexió xarxa clavegueram en via pública, per a la xarxa soterrada de col·lectors interiors, de dimensions interiors 75x75, profunidad mitjana 1,10 m, Trapa 40 x40 cm, realitzada amb maó bresca 24x12x11 cm, i amb morter de ciment 1: 6 sobre llit-solera de formigó hm-20 / B / 20 / i de gruix 12 cm, arrebossada brunyida interiorment amb morter hidrofugat 1: 6, arestes arrodonides i pintat amb emulsió asfàltica, rebut de canonades i tancament superior amb trapa i marc de fosa, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS salubritat. Condicions prèvies de el suport: abans d'iniciar-se les activitats corresponents a l'procés d'execució es realitzaran les següents comprovacions: es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de el Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i connexió amb la baixant existent. Inclou presentació a l'interior de l'arqueta dels tubs, peces especials, colzes, entroncaments, fixacions, proves de servei, protecció enfront de cops, farcit Trados perimetral de arq., Acabaments, llevat de l'paviment d'acabat. Formació de forats per al connectat de tubs, entroncaments i rejuntat interior-exterior. Fins i tot Tancament hermètic en trapa i marc a el pas d'olors mefítics.

206,10 €
RE0510u

Pericó de pas, en xarxa secundària, de 60x70 cm

Pericó de pas registrable, en xarxa soterrada de col·lectors, de dimensions interiors 60x70X75 cm, realitzada amb maó bresca 24x12x11 cm, i amb morter de ciment 1: 6 sobre llit-solera de formigó hm-20 / B / 20 / I de gruix 12 cm, arrebossada brunyida anteriorment amb morter hidrofugat 1: 6, arestes arrodonides i pintat amb emulsió asfàltica, rebut de canonades i tancament superior amb trapa i marc de formigó prefabricat, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS salubritat. Condicions prèvies de el suport: abans d'iniciar-se les activitats corresponents a l'procés d'execució es realitzaran les següents comprovacions: es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de el Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i connexió amb la baixant existent. Inclou presentació a l'interior de l'arqueta dels tubs, peces especials, entroncaments, fixacions, proves de servei, protecció enfront de cops, farcit Trados perimetral d'arqueta, rematades, a excepció de l'paviment d'acabat. Formació de forats per al connectat de tubs, entroncaments i rejuntat interior-exterior. Fins i tot Tancament hermètic en trapa i marc a el pas d'olors mefítics.

163,46 €
REU0074

Persiana de lamel·les enrotllables de PVC, accionament manual mitjançant cinta i recollidor, en fusteria d'alumini, inclús p / p de compacte incorporat (monoblock). Segons UNE-EN 13659.

20,63 €
RE0395

Picado y reposición enlucido yeso en cara inferior de forjado

Saneado y reposición del revestimiento desprendido bajo viguetas metálicas de forjados en sótano-garaje, previo picado y saneado del enlucido de yeso deteriorado o desconchado, eliminación de embolsamientos y material suelto, en cara inferior de viguetas metálicas o de hormigón, cepillado y eliminación de restos de polvo, aplicación de imprimación puente unión con resina liquida tipo Sikatop-1, micromalla de fibra de vidrio y reposición con enlucido de yeso negro a buena vista; p.p. medios auxiliares y andamiajes necesarios, protecciones, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado.

16,35 €
RE0142m

Picat cara inferior bigueta forjat, per a reforç sistema Mecanoviga.

Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de demolició dels rius d'entrebigat de revoltons dels forjats per a la correcta execució de les actuacions de reforç de les biguetes amb sistema Mecanoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.

8,79 €
RE0397

Picat cara inferior guixos en biguetes de forjat.

Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç tradicional utilitzat, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.

6,99 €
RE0213

Picat de arrebossat morter de ciment, en paraments interiors.

Picat d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'alçada, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja manual amb raspall de truges dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

8,86 €
RE0141m

Picat de guix de la cara inferior de bigueta

Picat de arrebossat de guix de la cara inferior de les biguetes d'un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runa a camió o contenidor.

3,68 €
RE0088

Picat de guix en paraments verticals.

Picat de guarnit de guix, en paraments verticals, mitjançant mètodes manuals, amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador.

7,51 €
RE0023

Picat de l'material d'unió de les teules

Demolició de morter de ciment com a material d'unió de les teules a la coberta, amb mitjans manuals, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor, sense incloure transport a abocador.

4,70 €
RE0370

Picat de murs exteriors per sanejat, superfície 30%.

Picat de murs exteriors per sanejat, fins a la completa eliminació d'antics recobriments o arrebossats de morter de ciment que es trobin solts, mal adherits o en mal estat, amb un gruix mitjà de 3 cm, executat per procediment mecànic mitjançant petit martell pneumàtic accionat amb compressor portàtil, o manual a les zones de difícil accés, fins i tot retirada i càrrega de runa sobre contenidor o camió i transport a abocador, mesurat la superfície completa sense deducció de buits.

10,84 €
RE0212

Picat de revestiment arrebossat de guix.

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'alçada, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

8,27 €
RE0211

Picat de revestiment morter monocapa.

Picat de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'alçada, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,83 €
RE0489m

Picat de safates de balcons

Picat, en safates de balcons, per eliminar els elements de formigó en mal estat, desprès, disgregat, desagregat o fissurat, eliminant-fins a aconseguir formigó coherent en bon estat. Fins i tot neteja de la superfície descoberta, eliminació de pols o restes, recollida, baixada a contenidor.

18,17 €
RE0478m

Picat i eliminació de revoltó ceràmic, per a reforç Mecanoviga MVV

Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de demolició dels rius d'entrebigat de revoltons dels forjats per a la correcta execució de les actuacions de reforç de les biguetes depenent de el sistema utilitzat, neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.

9,48 €
RE0384

Picat i reposició arrebossat guix en cara inferior de forjat

Sanejat i reposició de l'revestiment desprès sota biguetes metàl·liques de sostres en soterrani-garatge, previ picat i sanejat de l'arrebossat de guix deteriorat o escantell, eliminació de embolsamientos i material solt, en cara inferior de biguetes metàl·liques o de formigó, raspallat i eliminació de restes de pols, aplicació d'imprimació pont unió amb resina liquida tipus Sikatop-1, micromalla de fibra de vidre i reposició amb arrebossat de guix negre a bona vista; p.p. mitjans auxiliars i bastides necessaris, proteccions, retirada de runes i càrrega a contenidor.

16,32 €
REU0381

Picat manual d'mur interior de ciment de gruix <= 3 cm

9,88 €
RE0060

Picat mur exterior / interior morter de ciment, gruix menor o igual a 3 cm

Picat de mur exterior / interior amb recobriments de morter de ciment, amb un gruix mitjà menor o igual a 3 cm, i picat de juntes eliminant completament els guixos i concrecions fins a 2 cm de profunditat, per a la posterior aplicació sobre el suport de l'estuc o arrebossat, executat per procediment mecànic mitjançant un petit martell pneumàtic accionat amb un compressor portàtil; fins i tot retirada i càrrega de runa sobre contenidor o camió per a transport a abocador, mesura la superfície executada a cinta correguda sense deducció de buits.

6,99 €
RE0087

Picat peces maó cara vista / plaqueta de 2 cm.

Picat superficial de maons ceràmics cara vista deteriorats, en façanes exteriors, i buidatge d'aquests en un gruix de 2 cm, per a la posterior col·locació en el seu lloc de plaquetes ceràmiques, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre contenidor per a transport a abocador autoritzat.

11,26 €
RE0337

Picat superfície de formigó

Picat de superfície de formigó, mitjançant martell pneumàtic, fins i tot neteja posterior de el suport

32,03 €
REU0520l

Pintura a l'clorocautxú, acabat semibrillant, a base de resines de clorocautxú i plastificants insaponificables, color VERMELL, resistent a l'abrasió i a la immersió en aigua, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

13,40 €
REU0030kg

Pintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.

2,09 €
REU0096l

Pintura d'autoneteja a base de resines de Pliolite i dissolvents orgànics, resistent a la intempèrie, aigua de pluja, ambients marins i pluja àcida, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

11,16 €
REU0375kg

Pintura de silicats per fons interior blanc

7,15 €
REU0378kg

Pintura de silicats per intempèrie exterior blanca

8,94 €
REU0376kg

Pintura de silicats per rebut interior blanc

7,15 €
REU0352kg

Pintura elàstica de protecció resistent als raigs ultraviolats

4,02 €
REU0377l

Pintura exterior de silicats llisa mat blanca

10,07 €
REU0004l

Pintura per exterior a base de silicat potàssic, copolímers acrílics i pigments inorgànics, permeable el vapor d'aigua, resistent a la formació de butllofes i bosses, a l'escantell, als fongs i els raigs ultraviolats, color blanc, textura llisa, aplicat amb brotxa , corró o pistola.

11,60 €
RE0108

Pintura plàstica acrílica sobre paraments exteriors. Façanes.

Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus de doble capa; neteja i fregat previ de l'suport de morter, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l / m² cada mà), a més de tractament contra la presència de floridura o humitats en un 10% de la seva superfície.

9,96 €
REU0749l

Pintura plàstica en pasta preparada a l'ús a força de copolímers acrílics, color blanc, acabat mat, aplicada amb pistola.

3,44 €
RE0003

Pintura plàstica llisa blanc interiors

Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà).

6,86 €
RE0366

Pintura plàstica llisa mat Horitzontals interior

Pintura plàstica amb textura llisa, color BLANC TRENCAT, acabat mat, sobre SOSTRES de guix o escaiola, i a una alçada d'entre 3 i 5 m, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà)

11,09 €
RE0004

Pintura plàstica llisa sobre plaques de guix

Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà).

9,27 €
REU0524l

Pintura plàstica per exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable a el vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,35 €
REU0097l

Pintura plàstica per exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable a el vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

9,31 €
REU0007l

Pintura plàstica per interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, permeable el vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

5,73 €
REU0143h

Pisón compactador corró 300 / 600kg.

28,00 €
REU0254u

Pistola aplicadora sistema Herms DIT 289

33,00 €
RE0299u

Pla de Seguretat i Salut (1 UI)

Redacció del Pla de Seguretat i Salut per a les obres descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

254,66 €
REU0070u

Placa asfàltica 10 ones de perfil ondulat i color negre, formada per fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

7,46 €
REU0512

Placa asfàltica 15 ones de perfil ondulat i color vermell tricapa, a força de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

12,80 €
REU0806

Placa asfàltica Onducober 95 (10 ondas) o similar, de perfil ondulat i color negre, a base de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

9,10 €
REU0175u

Placa d'ancoratge acer S-275-JR 350x300x10, sense foradar.

16,00 €
REU0023u

Placa d'ancoratge HERMS.

25,00 €
RE0335m

Placa d'ancoratge xapa d'acer 40x40 cm, de gruix 4 mm.

Placa d'ancoratge sobre fàbrica o formigó de dimensions 40x40 cm i gruix 4 mm de 31,40 kg / m², en palastro d'acer laminat en calent estructural S 355 JR segons UNE-EN 10025, treballat i col·locat, segons DB SE-A ​​del CTE, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 14555, quatre rodons d'acer corrugat B 400 S, de 50 cm de longitud i 16 mm de diàmetre, soldats a la placa, anivellació, aplomat, rebut sobre el suport, neteja i pintat.

14,85 €
REU0157u

Placa d'escaiola 100x60 llisa.

1,87 €
REU0759

Placa d'escaiola decorada de 60x60 cm, amb p.p estopades i pasta de juntes.

8,10 €
REU0001

Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per falsos sostres, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .

5,70 €
REU0284

Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada.

4,41 €
REU0605

Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, Standard KNAUF.

5,62 €
REU0409

Placa de marbre nacional, Crema Llevant polit, 40x20x2 cm, segons UNE-EN 1469.

25,55 €
REU0588u

Placa de senyalització de Equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la seva fixació.

3,85 €
REU0301

Placa llisa de guix laminat, gamma Gyprex model Vinil PLACO, de 600x600 mm i 10 mm de gruix, recolzada sobre perfileria vista amb sola de 24 mm d'amplària, revestida per la seva cara vista amb una capa de vinil, segons UNE-EN 13964

1,05 €
REU0054

Placa prefabricada de guix amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 ROCKWOOL, gruix 10 + 30 mm, resistència tèrmica 0,9 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), calor específic 840 J / kgK, factor de resistència a la difusió de el vapor d'aigua 1,3 i Euroclasse A1 de reacció a foc.

14,26 €
REU0582

Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm de gruix, resistència tèrmica 0,25 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.

1,05 €
REU0469

Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.

7,23 €
REU0688

Plafó rígid de poliestirè extruït segons UNE-EN 13164, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència tèrmica 1,45 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), 200 kPa de resistència a compressió, factor de resistència a la difusió de el vapor d'aigua 150, calor específic 1400 J / kgK, Euroclasse E de reacció a foc.

5,80 €
REU0604

Plafó semirígid de llana mineral, gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162.

2,80 €
REU0343h

Planejadora de filferros mecànica

8,06 €
REU0669u

Plat de dutxa acrílic gamma bàsica, color, de 80x80 cm, amb joc de desguàs.

132,00 €
REU0707u

Plat de dutxa acrílic, Casa Roca, model Neo Daiquiri 1400x750x40 cm, color blanc.

248,00 €
REU0245u

Plat de dutxa de porcellana sanitària model Ontario-N ROCA, color blanc, de 80x80x12 cm,

95,60 €
RE0385d

Plataforma articulada dièsel PAD32, HA32PX, altura 32 m.

Lloguer diari de Plataforma articulada Diesel PAD32, HA 32PX, altura de treball a 32 m, amb cistella de treball de 2,44x0,8 m, i càrrega màxima 250 kg, fins i tot repercussió de transport lliurament-retirada, manteniment i assegurança de responsabilitat civil .

266,26 €
REU0014d

Plataforma de tisora ​​dièsel per alçada màxima de treball igual a 15 m, en exterior, en àrea metropolitana de València, capacitat màxima de 1000 kg, segur de circulació i senyalització zona de treball

72,80 €
RE0024u

Plataforma de tisora, per alçada de 15 metres i capacitat de 1000 kg (1 d)

Utilització de plataforma de tisora ​​dièsel per alçada màxima de treball igual a 15 m, en exterior, en àrea metropolitana de València, capacitat màxima de 1000 kg, fins i tot transport a obra i recollida, lloguer durant 1 dia de permanència en obra, segur de circulació i senyalització de zona de treball.

211,33 €
RE0388d

Plataforma elevadora articulada, fins a 16 m. alçada.

Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 12 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot p / p de manteniment i segur de responsabilitat civil.

102,74 €
REU0219u

Plataforma elevadora Minusvàlids ENIER ENI ENININ 1200x950 amb tancaments exteriors i barana.

8.812,32 €
REU0444kg

Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

1,08 €
REU0559m

Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 30x6 mm

1,35 €
REU0422h

Polidora per a paviments petris o de terratzo, composta per plats giratoris als que s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades amb aigua.

4,45 €
REU0616u

Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, en llautó negre brillo, per porta de pas interior.

0,74 €
REU0255u

Port a obra Suport Herms DIT 289

1,35 €
REU0614u

Porta de pas cega buida, de tauler de MDF acabat amb melamina de color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, de 203x82,5x3,5 cm.

200,00 €
RE0237u

Porta de pas cega, melamina de fusta noble, 203x82.5x3.5 cm.

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF acabat amb melamina madera noble; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

373,14 €
RE0056u

Porta de Xapa galvanitzada amb aïllament, lacat blanc 700x1945

Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm de gruix, 700x1945 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color blanc, formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades a la part superior i inferior, plegades, ensamblades i montades, amb càmara intermitja replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei, incloses en aquest preu.

125,83 €
REU0475u

Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible, fusteria metàl·lica. Segons UNE 85103.

370,00 €
RE0145u

Porta tallafocs d'acer galvanizado.RF-120 1 fulla 900X200 cm.

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm de gruix, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, per a un buit d'obra de 1000x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, ensamblades i montades, amb càmara intermitja de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, fins i tot quatre frontisses de doble pala regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-eN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de nylon color negre, fins i tot tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntada i provada.

516,27 €
RE0146u

Porta vestíbul alumini, 2 fulles abatibles 90 + 60 / fix superior, 1500x2700 mm.

Suministre i col.locació porta d'accés a edifici de alumini lacat blanc, acristalada amb vidre laminat 4+4, formada per 2 fulles abatibles de 90 + 60, i fixe superior de 50 cm., inclós mitjans auxiliars i ajuda d'obra per a la formació de llindes i col·locació, amb mecanisme d'apertura automàtica. Totalment instal·lada.

1.927,97 €
REU0140u

Porte Mini Retroexcavadora a peu obra.

70,00 €
RE0567u

Preparació del suport mitjançant repicat

Preparació del suport mitjançant repicat del revestiment existent amb raig de sorra o mitjançant ferramentes d'erosió, neteja i omplit de juntes, carboneres, etc. amb morter de reparació. Inclús retirada, i càrrega de runes. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut.

64,82 €
REU0741l

Promastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.

2,20 €
REU0726l

Promastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.

2,20 €
REU0740l

Promulsil-imprimul, emulsió imprimació base per promastic fibra, garrafa de 25 l

1,35 €
REU0725l

Promulsil-imprimul, emulsió imprimació base per promastic fibra, garrafa de 25 l

1,35 €
RE0498

Protecció de la superfície exterior de balcons

Protecció de la superfície exterior dels balcons reparats amb capa protectora impermeable i elàstica (inclosa cara superior) amb impregnació per capes successives fins a aconseguir un gruix màxim de capa inicial i capa final de 2 mm amb gruix màxim total de 4 mm, amb morter a forma de beurada tipus Betonfix GS UN (Kimia), segons Norma UNE - EN 998: 2003. Acabat llis. En balcons d'habitatges.

RE0398u

Protecció de mobiliari interior

Protecció de el mobiliari interior d'un habitatge o local, prèvia a una intervenció d'obra, mitjançant la seva cobertura amb làmina de polietilè transparent i desmuntat d'elements susceptibles de trencament, com miralls, etc.

85,77 €
RE0593

Protecció i aïllament tèrmic de coberta plana practicable amb llosa filtrant

Protecció i aïllament tèrmic de coberta plana practicable, consistent en subministrament i col·locació de llosa filtrant i aïllant en una sola peça, de dimensions 50 cm x 50 cm i gruix total de 75 mm, formada per una capa de formigó de 35 mm de gruix i un aïllant tèrmic de poliestirè extruït, de gruix 40 mm, densitat 35 kg/m³ i conductivitat tèrmica XPS 0.034 W.

10,66 €
RE0487u

Protecció passiva RF-90 Llana de roca.

Protecció passiva contra incendis de tots els elements metàl·lics disposats en el projecte. Tant els reforços existents, perfils IPE sota biguetes, com UPN conformant la biga, així com els nous perfils de sistema de reforç de Mecanoviga valorats en el mesurament. Realitzat mitjançant projecció de morter ignífug de llana de roca per a estructures metàl·liques, per aconseguir una RF-90.

23,11 €
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

102,07 €
RE0394u

Prova de servei d'estanquitat a coberta

Prova de servei per a comprovació parcial de l'estanquitat de zona de coberta fins a 100 m² de superfície, executat per laboratori acreditat, mitjançant inundació durant a l'almenys 8 hores i simulació de pluja amb reg continuat durant 75 minuts en zones no inundables, emprant sistema d'aspersió lineal, segons DRC-09, fins i tot ajudes (obturació d'embornal, instal·lació auxiliar per inundació de coberta, mànega, cabalímetre, etc.), inspecció i verificació per Tècnic de laboratori en habitatges durant la inundació per comprovar progressivament l'estanquitat en unions cazoleta- embornal-junta amb forjat-coberta i posterior emissió d'Acta de resultats.

387,45 €
REU0201kg

Punta acer per a construcció 17x70, caixa 3 kg.

1,20 €
REU0211u

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3,5 m d'altura, amortitzables en 25 usos

0,70 €
NVU0001u

Punter làser LOGITECH INALAMBRICO R400

50,00 €
REU0714u

Quadre general de comandament i protecció per a habitatge unifamiliar, format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de l'interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a protecció dels següents circuits interiors ( no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tancament automatitzat.

240,00 €
REU0102

Rajola ceràmica de gres esmaltat 1/0 / - / E, 20x20 cm, 8,00 € / m².

8,00 €
REU0228

Rajola ceràmica de gres esmaltat 2/0 / - / -, 30x30 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0233

Rajola ceràmica de gres porcelànic 2/0 / - / -, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

22,00 €
REU0621

Rajola ceràmica de rajola de València llis 1/0 / - / -, 20x20 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0638

Rajola ceràmica de rajola de València llis 1/0 / - / -, 25x40 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0473

Rajola ceràmica de rajoleta català 4/3 / - / E, acabat mat o natural, 13x13 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0732u

Rajola ceràmica o plaqueta, 24x12x3 cm, per folres d'albañileria.

0,11 €
REU0240

Rajola de granit nacional, Blanc Cristall, 60x40x2 cm, acabat polit, segons UNE-EN 12058.

55,60 €
REU0269

Rajola de gres 30x30 antilliscant monococció

8,75 €
REU0419

Rajola de marbre nacional, Crema Llevant polit, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.

23,45 €
REU0485

Rajola de terratzo per a interior, ús normal, gra mig (entre 6 i 27 mm), format nominal 40x40 cm, color Marfil, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1.

7,35 €
REU0044

Rajola gres 30x30.

7,00 €
RE0245m

Rascat revestiment de cal existent en superfície vigueta fusta.

Rascat de revestiment de cal existent en superfície de fusta, amb mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant fregadora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.

7,71 €
RE0013

Rebaix de terreny a cel obert, manualment, espessor 0.40 m, en terrenys durs

Rebaix manual de sòls per a allotjament de soleres i emmacats, amb un gruix de 0,40 m, en terrenys durs, fins i tot picat i desmuntat de fonaments soltes, retirada de terres i càrrega sobre camió per a posterior transport a abocador.

33,18 €
RE0118u

Rebut de fusteria exterior. Fins a 3 m².

Col·locació i fixació de fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície, mitjançant rebut a el parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5.

48,34 €
RE0382m

Reconstrucció de l'element intervigado en forjat

Reconstrucció i encegat de l'element d'entrebigat amb el subministrament i la col·locació de revoltons vibroprensadas de formigó, tipus rebaixades H10 / 12 cm, reposició de l'armadura / malla electrosoldada de 20x20,5 mm, armadura de reforç ancorat el perímetre amb varetes trepades i resines de 6 mm cada 30 cm aprox., formigonat de la secció restant amb formigó H25 elaborat in situ amb formigonera portàtil 250 l, remolinat de la superfície i preparada per a l'acabat.

104,65 €
RE0494m

Reconstrucció de motllures

Reconstrucció de motllures, realitzant la forma original perduda per buidatge sobre motlle fabricat a l'efecte o utilitzant plantilles amb la forma original d'aquestes motllures. Es realitzaran amb morter de reparació reostático de retracció controlada tipus R2 (UNE-EN 1504: 32006), s'armaran amb filferro galvanitzat si fos necessari a criteri de la D.F.

RE0496u

Reconstrucció de safata de balcó

Reconstrucció de safata de balcó formant una nova estructura metàl·lica de sustentació: biguetes metàl·liques T100x11 UNE36533 en zona central, L100x10 UNE36531 en extrems de safata, totes elles de longitud variable i disposades segons el que especifica el pla esmentat. S'empotraran 25 cm de profunditat en mur de façana en perforacions realitzades a l'efecte per mitjans manuals i / o mecànics, preses amb morter d'ancoratge tipus BETONFIX 300 (Kimia). Entrebigat format per tauler ceràmic TCA 60x25x2.5 UNE67041 i capa de compressió formada per armat de malla electrosoldada ME150x150 & 4x4 2007x585 B200S UNE EN 10080 i morter de retracció compensada fibrorreforzado segons UNE EN 1504: 3-9, tipus Betonfix CR (Kimia) de 6 , 5 cm de gruix. El volum entre el tauler ceràmic (bards) i la capa de compressió superior s'omplirà amb formigó lleuger HL100 format amb àrid lleuger tipus Arlita, sorra i ciment CEM II A 42,5N en proporcions segons indicacions de la D.F. Per l'acabat exterior (laterals i cara inferior de balcó) es realitzarà un arrebossat de 2 cm de gruix, en el qual quedarà integrada i embeguda una malla antifisuración de fibra d'obertura 5x5 mm i 155 g / m² de pes, tipus Kimitech 350 ( Kimia), col·locada quan el morter encara aquest fresc i acabat final recreixent amb morter tipus GP-CS III-W2, tipus Betonfix RR (Kimia). Finalització amb capa protectora impermeable i elàstica (inclosa cara superior) amb impregnació per capes successives fins a aconseguir un gruix màxim de capa inicial i capa final de 2 mm amb gruix màxim total de 4 mm, amb morter en forma de beurada tipus Betonfix GS UN ( Kimia), segons Norma UNE - EN 998: 2003. Acabat llis. En balcons d'habitatges.

RE0547u

Recorregut virtual de 200 panoràmiques per a Google Street View Trusted

Recorregut virtual basat en la presa de 200 panoràmiques equi-rectangulars, corresponents a una superfície aproximada de 3000 m², enllaçades mitjançant programari per a ser presentades com un sol recorregut continu, consistent en:

766,92 €
RE0493

Recuperació de la planeitat de l'revestiment

Recuperació de la superfície plana de l'revestiment de parament vertical de façana mitjançant nou revestiment sobre l'existent després de eliminada la capa de pintura, mitjançant morter cosmètic format amb àrids seleccionats de grandària màxima 0.3 mm i aglomerants hidràulics, tipus Betonfix D15 (Kimia, Proesval) , de gruix de capa màxima 2-5 mm, col·locat a plana, amb remolinat final. El gruix per capa no serà més gran de 5 mm, es prepararà la superfície eliminant restes de pols i elements no adherits, regat previ de la superfície i curat final, s'evitarà realitzar amb sol directe. Fins i tot en motllures, es respectarà la rugositat / textura existent, realitzant-a esponja

RE0180u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

479,46 €
RE0164u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

552,58 €
RE0199u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

598,35 €
RE0200u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

711,69 €
RE0609u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (1 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics, l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

863,15 €
RE0610u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (10 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

1.420,54 €
RE0611u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (20 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

1.812,88 €
RE0612u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (50 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

2.378,77 €
RE0170u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (1 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural, la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

1.148,75 €
RE0413u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (10 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

2.084,14 €
RE0414u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (14 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 14 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 14 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

2.324,45 €
RE0415u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (50 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

3.546,37 €
RE0163u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (1 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'1 unitat d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

622,85 €
RE0410u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (10 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.043,11 €
RE0411u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (20 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.260,94 €
RE0412u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (50 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.678,13 €
RE0516u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (1 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble.

557,14 €
RE0517u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (10 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció).

890,80 €
RE0518u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (20 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 15 unitats d'inspecció).

1.127,15 €
RE0538u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (50 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció).

1.491,20 €
RE0293u

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial (20 UI)

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial amb 20 unitats d'inspecció, consistent en l'estudi de l'estat de conservació dels habitatges i el seu entorn urbà, anàlisi del grau de compliment de la normativa tècnica vigent, particularment en relació amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica en matèria d'accessibilitat, instal·lacions i eficiència energètica, estudi d'adequació funcional i urbanística, anàlisi comparatiu, tècnic i econòmic, de la rehabilitació dels edificis en relació a d'altres alternatives, com la demolició i reconstrucció d'obra nova, així com la consideració de totes aquelles variables significatives de cara a escollir l'alternativa òptima per a l'àrea residencial. Inclou: visites i desplaçament.

2.109,04 €
RE0158u

Redacció d'informe i dictamen

Redacció d'informe i dictamen, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de predis, edificis, documents, etc., o en l'examen de la qüestió que es considera, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe.

850,31 €
RE0160u

Redacció d'informe i dictamen (1 UI)

Redacció d'informe i dictamen per a 1 unitat d'inspecció, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l'immoble, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe. Inclou: visites i desplaçament i visita del pèrit per a inspecció de l'immoble.

845,69 €
RE0597u

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació ràpida postcatàstrofe (50 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció ocular i avaluació ràpida post catàstrofe de danys d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar les conseqüències d'un incendi sobre l'estat actual de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i en instal·lacions, l'avaluació de l'índex de reparació segons procediment de la Generalitat Valenciana, l'avaluació de les condicions d'habitabilitat i les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció), emissió de fitxa d'inspecció i avaluació ràpida IER i redacció de fitxa d'avaluació detallada IED.

480,80 €
RE0151u

Redacció de certificació energètica (1 UI)

Redacció de certificació energètica per a 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble. unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

215,70 €
RE0165u

Redacció de certificació energètica (10 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

500,58 €
RE0166u

Redacció de certificació energètica (20 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

657,08 €
RE0167u

Redacció de certificació energètica (50 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

955,08 €
RE0598u

Redacció de Pla Director per a una àrea urbanística (1 UI)

Redacció de Pla Director per a un edifici, conjunt d'edificis o àrea urbanística amb 1 unitats d'inspecció, consistent en la determinació de les directrius per al desenvolupament i coordinació en matèria de desenvolupament urbanístic i millora de la qualitat de l'edificació. Inclou: els estudis justificatius, la memòria, la programació de les actuacions, les bases tècniques i econòmiques per a desenvolupar-les, els plànols d'informació i d'ordenació i les normes que s'han de complir obligadament.

2.043,68 €
RE0601u

Redacció de projecte d'edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de projecte d'edificació de nova construcció (projecte bàsic i projecte d'execució) per a 1 unitat d'inspecció, consistent en estudi i solució de programa de necessitats, anàlisi de normativa urbanística, redacció de memòria, annexos, emissió de certificació energètica, pressupost i amidament, plec de condicions i plànols. Inclou: visites i desplaçament.

9.339,44 €
RE0448u

Redacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (1 ascensor)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb baixada a cota 0 i instal·lació de 1 ascensor, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

3.616,52 €
RE0449u

Redacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (2 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb baixada a cota 0 i instal·lació de 2 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

4.380,35 €
RE0450u

Redacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

4.696,73 €
RE0451u

Redacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

4.939,50 €
RE0476u

Redacció de projecte de legalització (10 UI)

Redacció de projecte de legalització per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la legalització de l'edifici, redacció de projecte de legalització, redacció dels annexos necessaris i certificat final d'obra. Inclou: visites i desplaçament.

5.043,33 €
RE0446u

Redacció de projecte de reforma i adequació (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de solucions. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.298,44 €
RE0173u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (1 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a 1 unitat d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

3.501,97 €
RE0171u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (10 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI).

5.944,50 €
RE0172u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI).

6.829,88 €
RE0168u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI).

10.943,44 €
RE0185u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

959,19 €
RE0190u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.104,30 €
RE0191u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (22 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 22 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.188,19 €
RE0192u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.327,02 €
RE0265u

Redacció de projecte en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, documentació de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

592,01 €
RE0438u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

6.858,35 €
RE0439u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (10 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

10.959,44 €
RE0440u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

12.668,08 €
RE0441u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (50 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

18.381,60 €
RE0189u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

1.920,89 €
RE0407u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

2.450,61 €
RE0408u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

2.864,75 €
RE0409u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

3.394,84 €
RE0472u

Redacció de projecte i direcció en baixada a cota 0 eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 1 ascensor, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

6.610,35 €
RE0473u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 2 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

8.055,49 €
RE0474u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (3 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 3 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

8.662,84 €
RE0475u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (4 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 4 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

9.136,79 €
RE0289u

Redacció projecte d'execució instal·lació de gas (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de gas, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

905,86 €
RE0286u

Redacció projecte d'execució instal·lació energia elèctrica (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació d'energia elèctrica, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament electrotècnic per a baixa tensió REBT (RD 842/2002). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

975,31 €
RE0288u

Redacció projecte d'execució instal·lació fontaneria (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de fontaneria i sanejament, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

628,07 €
RE0290u

Redacció projecte d'execució instal·lació protecció incendis (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de protecció contra incendis, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

535,46 €
RE0287u

Redacció projecte d'execució instal·lació telecomunicacions (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de serveis de telecomunicacions, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l'accès a els serveis de telecomunicació en l'interior de les edificacions (Real Decreto 346/2011). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

859,55 €
RE0291u

Redacció projecte d'execució urbanització (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'urbanització i regeneració urbana, per a un àrea vinculada a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.212,26 €
RE0296u

Redacció projecte i direcció en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu, redacció de projecte i annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

727,62 €
RE0285u

Redacció projecte instal·lació energia tèrmica (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació d'energia tèrmica, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE (RD 1027/2007). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.091,05 €
RE0483m

Reforç a flexió de biguetes, làmina fibra carboni, casa Kimia

Reforç a flexió per la cara inferior, mitjançant el sistema KIMITECH PLATE, format per laminat de fibra de carboni de 50 mm d'ample 1,4 mm de gruix, i resistència mecànica al trencament segons la direcció de la fibra de 3000 MPa, col·locat amb adhesiu KIMITECH EP-TX, sobre una superfície prèviament escatada i emprimada amb KIMICOVER FIX

RE0215u

Reforç collarí sobre la base de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

Base de reforç de pilar de formigó armat de dimensions 25x25 o diàmetre 25 cm mitjançant collarins de angulars metàl·lics PNL-40.4 mm d'acer S275 laminat en calent, units entre si per soldadura, fins i tot soldadura in situ i farcit d'espai entre formigó i acer amb una capa de 1,5 mm de resina epoxi en dos components.

124,55 €
RE0306m

Reforç de bigueta de fusta amb xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor

Reforç de bigueta de fusta de secció variable segons el forjat, mitjantçant confinament lateral per la seua dimensió major, amb dos xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor, d'acer laminat en calent S275JR, segons UNE-EN 10027, enfrontats sobre les cares de la fusta, i rebuts amb quatre cargols passants per metre , amb rosca i volanderes cargolats amb clau dinamomètrica , sobre trepants practicats sobre la fusta sana.

RE0258m

Reforç de bigueta en forjat, amb perfil IPE-140

Reforç de bigueta danyada amb col·locació inferior de perfil laminat IPE-140, prèvia capa de seient de morter de reparació sense retracció Sikatop 122, fins i tot neteja d'arrebossat-arrebossat de bigueta, preparació i regeneració prèvia de biguetes amb fissuració o despreniment en lloses, fins i tot soldadura a seients laterals en estructura ppal, fins i tot pintura de protecció contra corrosió en dues capes

88,29 €
RE0484m

Reforç de columnes de maó, amb morters estructurals

Reforç de columnes de maó massís, prèviament eliminat el revestiment i desconnexió de fàbriques de maó per accedir a la major àrea possible d'aquestes, treballs que es preveuen possiblement necessaris realitzar per fases. El reforç comportaria el farcit per injecció o colada de morter superfluid tipus MAPE ANTIQUE I, de les esquerdes existents. La regularització de el suport de maó mitjançant l'aplicació de l'morter de regularització MAPE ANTIQUE STRUTTURALE NHL i l'aplicació de sistema de reforç mitjançant malla de fibra de vidre MAPEGRID G120 embeguda entre dues capes de morter PLANITOP HDM RESTAURO. Tot això aplicat en tota la longitud i perímetre de la columna, i sempre seguint les indicacions i criteris prescrits pel fabricant dels materials

RE0008m

Reforç de forjat amb IPE-100 fins a 3,50 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-100 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

102,60 €
RE0009m

Reforç de forjat amb IPE-120 fins 3,5 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

107,89 €
RE0010m

Reforç de forjat amb IPE-140 fins a 4 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-140 S-275-JR, incloent els següents materials i treballs:

113,41 €
RE0011m

Reforç de forjat amb IPE-160 fins 3,5 m. Inclou treballs previs i apuntalament.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

120,85 €
RE0561u

Reforç de forjat amb IPE-180 fins 3,5 m

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-180 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs: 1.1.- Retirada de mobiliari i protecció d'elements fixos (paviments, portes,finestres, bancades de cuina, sanitaris, etc.). 1.2.- Sanejament dels recobriments inferiors de les biguetes i raspallat de la superfície. 1.3.- Picat de revestiments en les zones de suport dels perfils. 1.4.- Apuntalament de la bigueta o del tram de biguetes. 1.5.- Col.locació de les plaques en les bigues o murs, mitjançant ancoratges químics HILTI o similar incloent ajudes d’obra; les dimensions, disseny i funcionament de les plaques garantiran la no transmisióde moments flectors a la biga de formigó armat; amb tal fi, es presentarà a la direcció facultativa una mostra de la placa per a la seua acceptació. 1.6.- Col.locació en obra dels perfils metàl.lics, d'una sola peça cada bigueta, prèvia aplicació de doble capa de pintura antioxidant, soldats a la placa, o bé directament soldats a biga metàl.lica, quan siga el cas. En qualsevol cas, la solució s’ajustarà a la Norma CTE/SE A. 1.7.- Anivellat del perfil de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5mm i 30 mm, respectivament. 1.8.- Subjecció del perfil a les plaques d'ancoratge de les bigues. 1.9.- El contacte i l'entrada en càrrega de la bigueta es realitzarà mitjançant la col•locació de reblert de morter d'expansió control•lada. 1.10.- Reposició d’obra, en apertura de tabiqueria pasant, fins una longitud mitjana de 3,50 m.

64,82 €
RE0485m

Reforç de forjat amb MVH. Mecanoviga, 4,00-4,50 l

Substitució funcional de bigueta en forjat unidireccional mitjançant perfil telescòpic-extensible amb cremalleres de colis per al seu ajust a màxima llum amb llums compreses entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil està realitzat en tres trams i construït en xapa d'acer d'acabat zincat i bicromatat en color daurat, amb gruix de xapa de 4 mm en extrems i 6 mm en centrals. Tipus MVH, recolzada a cartel·les amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i volandera per a muntatge cargolat. Amb subministrament de resina de dos components varetes roscades i morter segons especificacions Mecanoviga. Inclòs muntatge en obra. Mesura la longitud executada.

RE0486m

Reforç de forjat amb MVV, Mecanoviga, 4,00-4,50 ml

Substitució funcional de bigueta en forjat unidireccional mitjançant perfil telescòpic-extensible amb cremalleres de colis per al seu ajust a màxima llum, amb llums compreses entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil està realitzat en tres trams i construïts en xapa d'acer d'acabat zincat i bicromatat en color daurat, amb gruix de xapa de 4 mm en extrems i 6 mm en centrals. Tipus MVV, recolzada mitjançant cartel amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i volandera per a muntatge cargolat o mitjançant sistema especial de suport sobre perfil UPN existent. Amb subministrament de resina de dos components varetes roscades i morter segons especificacions Mecanoviga. Prèviament es traurà el guix de el parament vertical i posteriorment segons tipologia de forjat s'eliminarà la part de cel·les del revoltó sigui de ceràmica o formigó, es prepararà el parament vertical per rebre els ancoratges de les cartel·les i en el cas de donar suport a murs es realitzarà un dau de formigó sota la bigueta, que servirà de repartiment de càrregues i punt d'ancoratge de la cartel de suport de sistema. Posteriorment es procedirà a el muntatge de la MVH. Posterior muntatge de l'perfil MVV amb la seva estanqueïtat per abocar el morter autoanivellant quedant finalment embeguda la bigueta existent. Mesura la longitud de bigueta reforçada.

RE0479m

Reforç de forjat amb sistema Mecanoviga MVV12. longitud 3,50ml

MW12 3250: Reforç actiu de biguetes en forjats unidireccionals mitjançant la utilització de tres elements de perfileria telescòpica de xapa d'acer inoxidable S235JR zincat tipus omega de la casa Mecanoviga MW12 3250 D.I.T. 331 / R acoblats i units entre si per mitjà de la utilització de cargols d'alta resistència aconseguint la transmissió d'esforços mitjançant el farciment dels espais amb morters de retracció controlada i ataconat dels mateixos amb morters sense retracció tipus Betec Serena 110. I. exempts de clorurs i agregats metàl·lics i fixat el sistema als suports mitjançant cartel de xapes d'acer plegades i ancoratges químics o mecànics depenent de el tipus de material i d'acord amb especificacions de el Projecte i de l'Fabricant, cargols d'alta resistència classe 8'8 i M-12. Inclosa la part proporcional de morters de farciment i d'ataconat, perfilerías d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d'acer inoxidable, posada en obra , fins i tot picat de tancaments, revestiments, picat dels massissats en bigues o elements estructurals i demolició de la pàg del revoltó per correcte acoblament de les biguetes, perforacions i posada en obra, petit material i subministrament elèctric necessari, demolició de les filades superiors de envans que atesten contra les biguetes i de el revestiment de guix en paraments verticals i horitzontals necessari per a la seva execució si procedeix o obertura de buits necessaris en envans i façanes per a la maniobra o actuacions necessàries. Totalment executat i d'acord a detalls i memòria de projecte i especificacions de fabricant. S'inclou el subministrament i col·locació de peces especials i l'obertura de forats de bastida.

RE0480m

Reforç de forjat amb sistema Mecanoviga MVV16. longitud 3,50ml

MW16 3250: Reforç actiu de biguetes en forjats unidireccionals mitjançant la utilització de tres elements de perfileria telescòpica de xapa d'acer inoxidable S235JR zincat tipus omega de la casa Mecanoviga MW16 3250 D.I.T. 331 / R acoblats i units entre si per mitjà de la utilització de cargols d'alta resistència aconseguint la transmissió d'esforços mitjançant el farciment dels espais amb morters de retracció controlada i ataconat dels mateixos amb morters sense retracció tipus Betec Serena 110. I. exempts de clorurs i agregats metàl·lics i fixat el sistema als suports mitjançant cartel de xapes d'acer plegades i ancoratges químics o mecànics depenent de el tipus de material i d'acord amb especificacions de el Projecte i de l'Fabricant, cargols d'alta resistència classe 8'8 i M-12. Inclosa la part proporcional de morters de farciment i d'ataconat, perfilerías d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d'acer inoxidable, posada en obra , fins i tot picat de tancaments, revestiments, picat dels massissats en bigues o elements estructurals i demolició de la pàg del revoltó per correcte acoblament de les biguetes, perforacions i posada en obra, petit material i subministrament elèctric necessari, demolició de les filades superiors de envans que atesten contra les biguetes i de el revestiment de guix en paraments verticals i horitzontals necessari per a la seva execució si procedeix o obertura de buits necessaris en envans i façanes per a la maniobra o actuacions necessàries. Totalment executat i d'acord a detalls i memòria de projecte i especificacions de fabricant. S'inclou el subministrament i col·locació de peces especials i l'obertura de forats de bastida.

RE0316

Reforç de forjat de fusta per la seva cara superior, mitjançant peces metàl·liques.

Reforç de bigues i biguetes de forjat de fusta mitjançant la col·locació, per la seva cara superior, de 6,5 kg/m de peça d'acer UNE-EN 10025 S275JO composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, amb capa d'emprimació anticorrosiva, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer zincat, de 7 mm de diàmetre i 90 mm de longitud; ataconat entre la bigueta i la peça metàl·lica de reforç amb morter de ciment M-15; reomplert entre reforços metàl·lics amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, densitat entre 1200 i 1500 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central; col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, abocat i estesa de capa de 4 cm de formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot. Inclús p/p de picat en els murs de recolzament sobre l'entrega de la bigueta, per rebre el perfil; execució d'estries en la cara superior de les biguetes, mitjançant motoserra, per acoblar en elles el reforç metàl·lic; massissat de les entregues de les peces metàl·liques sobre el mur; neteja de la cara superior del forjat i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. Sense incloure demolició de les capes existents sobre la cara superior de les biguetes de fusta, ni la neteja i el sanejat de les biguetes.

142,46 €
RE0304

Reforç de forjat perfil IPE120-140-160.

Reforç de forjat comprès per: - Apuntalament de la zona afectada per la reparació, de ser necessària. - Demolició de envans afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de runa, càrrega i transport a abocador) fins i tot reposició de la mateixa i revestiments un cop realitzat el reforç. - Picat de recobriment de biguetes en tota la longitud, retirada de runa, càrrega i transport de runa a abocador. - Desviament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Col·locació amb ancleje químic de plaques metàl·liques de posttensió model SP3500 de la casa co- mercial HERMS S.A. mitjançant tacs d'ancoratge prèvia localització d'armadures amb pachòmetre, asseguda sobre capa de morter sense retracció - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer A-42b i apuntalament amb lleugera pressió fins vessar el morter sobre les ales superiors. - Supressió d'apuntalament. - Pintat de bigues i plaques amb capa de al menys 70 micres d'imprimació anticorrosiva a l'fosfat de zinc, previ repàs i retoc a mà de soldadures. - Repintat final a l'clorocautxú amb gruix mínim de 60 micres. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) mitjançant projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3 cm. en tot el seu contorn. Nota: els perfils metàl·lics de reforç seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per llums entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m.CRITERIO dE MESURAMENT: s'aplica un percentatge considerant un intereix de 70 cm entre biguetes, i la repercussió és de 1,43 ml viguet / m² forjat

205,47 €
RE0477m

Reforç estructural de biguetes amb recrescut de morter estructural armat

Reforç de bigueta de formigó armat de 12 cm d'ànima, mitjançant recrescut de formigó armat de 6-8 cm a la cara inferior i ample 12 cm, realitzat amb morter de reparació estructural PCC4 Aplicatec fluid o similar, Sika Monotop PCC50 o Prompamsa Betec 600 o similar, abocament en interior de perfil metàl·lic en forma d'U, de secció 120x80x4 mm, a manera d'encofrat perdut, de tramada variable i solapant perfils, apuntalat amb perfil metàl·lic telescòpic, sobre dorment de fusta, cada 1 m, previ raspallat de la bigueta i eliminació dels recobriments de guix o morter, reparació de la superfície i passivat de les armadures amb morter inhibidor de la corrrosión tipus Epocem o similar, aplicació de resina pont d'unió tipus llegaran o similar, disposició de nuva armadura de reforç amb 2 varetes de 12 mm, solapades a l'armadura d'ancoratge a mur suport, amb trepat i injecció de resina epoxi-acrilat tipus Betec N o similar, disposició de cèrcols de diàmetre 4 mm en forma d'U ancorats a el suport de la bigueta, disposat cada 30 cm, resinats i lligats a la nova armadura longuitudinal, preparació de l'encofrat perdut i abocament de l'morter estructural de recreixement mitjançant màquina bombadora per injecció; desemmotllat i ataconat lateral amb morter estructural. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia de 3 kg metre lineal. Fins i tot p / p de picat i sanejat de la cara inferior de la biga a recréixer; connexió directa de les armadures longitudinals originals i de reforç mitjançant forquetes convenientment soldades unes amb altres; neteja de la superfície de l'formigó; aplicació d'una capa contínua d'adhesiu tixotròpic de dos components a base de resina epoxi, sobre la superfície de l'formigó endurit; muntatge de l'encofrat; abocament de l'formigó; desmuntatge de l'encofrat i neteja de les restes generades.

RE0302m

Reforç estructural forjat Sistema Herms tub CR DIT 289 / R 100x100x4.

Reforç de forjat comprès per: - Apuntalament de la zona afectada per la reparació, de ser necessària. - Demolició de envans afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de runa, càrrega i transport a abocador) fins i tot reposició de la mateixa una vegada realitzat el reforç. - Picat de recobriment de biguetes en tota la longitud, retirada de runa, càrrega i transport de runa a abocador. - Desviament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Imprimació de la cara inferior de la bigueta de formigó amb resines epoxídiques Sikadur 32 FIX. - Col·locació en cada bigueta de formigó de 1 fila de connectors M8 de 70 mm de longitud previ bany en resines epoxi. - Col·locació amb ancleje químic de plaques metàl·liques de posttensió de la casa comercial HERMS S.A. - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors metàl·lics - Sistema HERMS D.I.T. 289 (units mitjançant cargols de fixació amb un mínim d'encastament de 45 cm), amb capa superior de morter de retracció controlada SIKA TOP 122 fins que vessi pels laterals després del premi de cargols de posttensió - disposició de 2 línies de barres d'acer corrugat 10 mm AEH-B500SD, a cada costat de les unions entre trams de biga extentible - Supressió d'apuntalament. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) mitjançant projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4 cm en tot el seu contorn.

146,12 €
RE0303

Reforç estructural forjat sistema Herms tub CR DIT 289 / R, 100x100x4.

Reforç de forjat comprès per: - Apuntalament de la zona afectada per la reparació, de ser necessària. - Demolició de envans afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de runa, càrrega i transport a abocador) fins i tot reposició de la mateixa una vegada realitzat el reforç. - Picat de recobriment de biguetes en tota la longitud, retirada de runa, càrrega i transport de runa a abocador. - Desviament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Imprimació de la cara inferior de la bigueta de formigó amb resines epoxídiques Sikadur 32 FIX. - Col·locació en cada bigueta de formigó de 1 fila de connectors M8 de 70 mm de longitud previ bany en resines epoxi. - Col·locació amb ancleje químic de plaques metàl·liques de posttensió de la casa comercial HERMS S.A. - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors metàl·lics - Sistema HERMS D.I.T. 289 (units mitjançant cargols de fixació amb un mínim d'encastament de 45 cm), amb capa superior de morter de retracció controlada SIKA TOP 122 fins que vessi pels laterals després del premi de cargols de posttensió - disposició de 2 línies de barres d'acer corrugat 10mm AEH-B500SD, a cada costat de les unions entre trams de biga extentible - Supressió d'apuntalament. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) mitjançant projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4. CRITERI DE MESURAMENT: S'aplica un percentatge considerant un intereix de 70 cm entre biguetes, i la repercussió és de 1,43 ml viguet / m² forjat.

208,95 €
RE0305m

Reforç forjat perfil IPE-120/140

Reforç de forjat comprès per: - Apuntalament de la zona afectada per la reparació, de ser necessària. - Demolició de envans afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de runa, càrrega i transport a abocador) fins i tot reposició de la mateixa i revestiments un cop realitzat el reforç. - Picat de recobriment de biguetes en tota la longitud, retirada de runa, càrrega i transport de runa a abocador. - Desviament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Col·locació amb ancleje químic de plaques metàl·liques de posttensió model SP3500 de la casa co- mercial HERMS S.A. mitjançant tacs d'ancoratge prèvia localització d'armadures amb pachòmetre, asseguda sobre capa de morter sense retracció - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer A-42b i apuntalament amb lleugera pressió fins vessar el morter sobre les ales superiors. - Supressió d'apuntalament. - Pintat de bigues i plaques amb capa de al menys 70 micres d'imprimació anticorrosiva a l'fosfat de zinc, previ repàs i retoc a mà de soldadures. - Repintat final a l'clorocautxú amb gruix mínim de 60 micres. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) mitjançant projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3 cm. en tot el seu contorn. Nota: els perfils metàl·lics de reforç seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per llums entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m.

132,56 €
RE0216m

Reforç metàl·lic de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

Reforç de suport rectangular de formigó armat de dimensions 25x25 cm per confinamiemto d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-40.4 mm de 2.42 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.

310,31 €
RE0481

Reforç superior de forjat unidireccional, capa de compressió

Reforç superior de forjat unidireccional de biguetes de fusta, mitjançant una capa de compressió de formigó armat, de 5 cm, gruix mitjà, amb reforç de negatius amb 2 de l'12 mm i malla de repartiment ME 15x15, 8 mm de diàmetre, executat in situ , formigó alleugerit amb arlita estructural, resistència 2.5 MPa i densitat 500 kg / m³, foradat i resinat de varetes a biguetes, lligat a mallat de repartiment, fins i tot execució d'encaixos perimetral en mur per a ancoratge de l'armat, regates en tabiquiería i pp de cèrcols

RE0615

Reforma interior i adequació d'habitatge

Reforma interior i adequació d'habitatge incloent els següents treballs:

476,48 €
REU0754u

Registre d'escaiola en fals sostre fix, peça marc i placa registre de 50x50 cm, realitzat en escaiola

21,00 €
RE0253u

Registre de fals sostre, marc i placa de 50x50 cm, d'escaiola

Registre de fals sostre per a inspecció periòdica per aluminosi, realitzat amb perfileria d'alumini lacat blanc, amb tapa d'escaiola, fins i tot tall d'escaiola existent i col·locació final

39,18 €
REU0483h

Regla vibrant de 3 m.

4,67 €
RE0573u

Rehabilitació energètica de coberta plana transitable

Rehabilitació energètica de coberta plana transitable previ sanejat i reparat del suport, amb bon estat de consesrvació de la membrana imperbeabilitzant. Incorporació d'aïllament termoacústic amb protecció, per l'eterior de la coberta, format per paviment flotant aïllant de llosetes filtrants Polifoam Losa ''KNAUF INSULATION'' o similar, de 40x30x8 cm, resistència tèrmica 1,3 (m²k)/W. Fins i tot p/p de replanteig, talls, resolució de ponts tèrmics, fixacions i neteja.

64,82 €
REU0755u

Reixeta metàl·lica de lames fixes, lacada en color blanc, de dimensions exteriors 20x20 cm, per ventilacón natural.

2,50 €
RE0254u

Reixeta metàl·lica galvanitzada per a ventilació, 20x20 cm, a exteriors.

Reixeta metàl·lica galvanitzada per ventilació a exterior o interior de falsos sostres, de dimensions 20x20 cm, inclús obertura de buits en tancament exterior, subministrament i col·locació, totalment instal·lada.

39,86 €
RE0566u

Rejuntat de fàbrica de maó cara vista

Rejuntat de fàbrica de maó cara vista existent amb morter de ciment igualant tonalitats, fins i tot netetja posterior i picat de juntes si fora necessari. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut. Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 0,8 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

64,82 €
REU0463u

Rematada barret de xemeneia, tapa xapa acer negre, marc perfil 30x30 i lames fixes, per falcar a obra, acabat esmaltat en color negre. Dimensions 0,80x0,40x0,40.

110,00 €
REU0072m

Rematada perimetral de planxa galvanitzada esmaltada, diversos colors.

1,94 €
REU0807m

Rematada perimetral de xapa d'acer prelacada estàndard, de 10 cm d'altura, 7 cm d'amplària i 2 m de longitud.

6,50 €
REU0484h

Remolinador mecànic de formigó.

18,15 €
RE0152u

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge, d'acord amb la normativa municipal. Inclou: visita a l'habitatge del tècnic, emissió de certificat tècnic de compliment de les condicions d'habitabilitat, tramitació de la declaració responsable de renovació, sol·licitud i taxes, i obtenció de la cèdula d'ocupació.

294,26 €
RE0250u

Reparació cabota bigueta de fusta, amb armadures fibra de carboni.

Reparació de cap de bigueta de fusta, tallant la zona deteriorada o degradada i massissant-la mitjançant l'abocament per gravetat de 30 kg de morter fluït de dos components a base de resina epoxi, prèvia col·locació de l'armadura amb 4 barres de fibra de carboni embeguda en una matriu epoxi, MBar 165/2500 -BASF Construction Chemical-, de 8 mm de diàmetre i 800 mm de longitud cadascuna, ancorades a la bigueta amb resina epoxi, lliure d'estirè, d'altes resistències, aplicada amb filtre de dosificació i barreja automàtica en forats realitzats en la part sana de la fusta. Inclús p/p de montaje del sistema d'encofrat en la zona a intervenir, col·locació de film protector de polietilè, segellat de l'encofrat per evitar fuites, neteja i emprimació de la fusta amb beurada del mateix morter epoxi, desmuntatge del sistema d'encofrat, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

473,62 €
RE0495m

Reparació d'esquerdes en balcó

Safata de balcó a reparar consistent en obertura d'esquerdes per mitjans manuals i / o mecànics fins profunditat suficient segons criteri de la D.F. En el cas que aparegués algun element metàl·lic aquest es descobrirà en tot el seu superfície perimetralment per, posteriorment, eliminar la seva capa d'òxid mitjançant neteja manual enèrgica o amb eina mecànica com polidora, raspall de filferro, màquina de raspallat i esmolada fins a la total eliminació de capes, lloses o làmines soltes o semisueltas d'òxid, fins a aconseguir la brillantor metàl·lica característic dels substrats de metall, segons norma SIS 055.900, acabat Sa2½. Protecció de les armadures preparades i desoxidadas amb pasivizador. Recuperació de volums, inclosa la recuperació dels plints existents a la vora, mitjançant encofrat i per abocament de microformigó tipus Betonfix RR, fibrorreforzado, amb morter tixotròpic de retracció compensada tipus R4 (UNE-EN 1504: 3-2006). Es tindrà cura el perfilat d'arestes, respectant la reconstrucció de goteró inferior si existís prèviament. En cas de petits volums es realitzarà mitjançant emplenat per llançament de morter per capes. En balcons d'habitatges.

RE0565u

Reparació de danys en parament vertical

Reparació de danys en paraments verticals com a conseqüencia dels treballs de reforç del forjat.

64,82 €
RE0501u

Reparació de emplafonat de guardamalleta

Reparació de l'emplafonat de la guardamalleta de finestrals de façana, d'acord a les dues solucions especificades en els plànols nº 7 i 8. La solució a adoptar en obra serà d'acord a les indicacions de la D.F. Es tindrà cura la neteja-desoxidat d'acord amb la norma SIS 055.900, acabat Sa2½ i tractament pasivizador de les peces metàl·liques en L existents. Protecció final amb esmalt gliceroftálico en color a definir per la D.F. L'acabat final correspondrà als tractaments especificats en parament vertical de façana Rep.b).

RE0376

Reparació de faldó de coberta

Reparació de faldó de coberta a menys de 20 m, a canal i acull, amb teula ceràmica corba tipus àrab (1.70 kg / ut), envellida artificialment, 50x23x15 CRN, a raó de 24-25 ut / m² i rebent amb morter de ciment 11-35M-2,5A (1: 8), una de cada 5 filades perpendiculars a l'aler, o amb teula plana ceràmica per a zona central, fins i tot replanteig, col·locació de les teules amb escaire assentades sobre coca de morter començant per la Hnea de ràfec, fins i tot neteja i regat de la superfície, segons NTE / QTT-11. Prèviament es col·locarà una placa de tipus onduline sota teula sota de tota la teula i sobre el suport existent.

79,52 €
RE0500u

Reparació de machón de coberta

Reparació de machón rigiditzador de parapet de coberta tipus ML, cosint les esquerdes mitjançant vareta metàl·lica de & 8 mm i longitud 30 cm amb els extrems doblats a 90 º i longitud màxima 10 cm per empotrarlas en perforacions realitzades a l'efecte a tots dos extrems de les esquerdes existents. Es col·locaran cada 30 cm a criteri de la D.F. S'empotraran en regata de dimensió suficient perquè quedi totalment oculta i revestida per 2 cm de morter de recomposició tipus R2 (UNE-EN 1504: 32006) tipus Betonfix 300 (Kimia).

RE0497m

Reparació de safata de balcó

Safata de balcó a reparar consistent en eliminació d'elements mal adherits o en mal estat, fins a trobar volum consistent i suficientment compacte a criteri de la D.F., per mitjans manuals i / o mecànics. Recuperació de volums, inclosa la recuperació dels plints existents a la vora, mitjançant encofrat i per abocament de microformigó tipus Betonfix RR, fibrorreforzado. En cas de petits volums es realitzarà mitjançant emplenat per llançament de morter per capes. En balcons d'habitatges.

65,89 €
RE0310m

Reparació estructural de l'formigó, en front de forjat, 35 cm.

Reparació de front de forjat en balcons i terrasses amb supressió de tot el recobriment en estat deficient per mitjans mecànics o manuals fins a arribar com a mínim l'acer d'armat la oxidació provoca l'escrostonat. Es durà a terme una neteja d'òxid d'aquesta armadura en tota la seva extensió i contorn mitjançant raig de sorra o raspall de pues, per a la posterior passivació mitjançant un pasivante adequat tipus SIKA TOP 108 o similar, en dues capes i regeneració, fins recompondre la forma original de la peça a reparar, amb un morter tipus Monotop 650 o similar previ tractament de la superfície de l'formigó existent amb una emulsió d'adherència tipus làtex. Si és necessari per haver arribat a un grau excessiu d'oxidació, es procedirà a la substitució de les armadures necessàries per altres de característiques semblants a el menys, fins i tot càrrega de runa i transport a abocador autoritzat.

36,00 €
RE0492

Reparació morters de revestiment amb descrostament

En paraments verticals amb descrostament dels morters de revestiment, s'eliminarà el revestiment en mal estat, es realitzarà la neteja de la superfície descoberta eliminant morters antics, pols i brutícia; recomposició de l'revestiment al seu acabat original amb morters de recomposició tipus R2 (UNE-EN 1504: 3-2006). Fins i tot es tindrà cura l'acabat textural que haurà de ser el més semblant a la textura existent, tenint cura de les zones d'unió amb els morters existents evitant en el possible els canvis de pla amb sortints i entrants. Segons Norma UNE - EN 998: 2003. Acabat llis. Quedarà enrasada a la superfície original.

32,73 €
RE0116m

Reparació o reposició peces sòcol ceràmiques.

Reparació o substitució de peça ceràmica tipus sòcol en mal estat, en rematada perimetral de terrassa, picat de la peça i morter d'unió, disposició de peça similar presa amb morter de ciment 1: 6, rejuntat de peces i neteja final.

8,31 €
RE0064m

Reparació puntual cant de forjat i revestiment, ample 35 cm.

Sanejat i reparació cant de forjat vist d'ample 35 cm, en aler accés principal i posterior a habitatge, previ picat de l'revestiment fissurat o en mal estat, sanejat estructural de l'formigó estructural, passivat d'armadures i reconstrucció de la secció afectat amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, reconstrucció d'arestes i acabat superficial amb arrebossat morter de ciment 1: 6 a bona vista, aplicació final de recobriment amb pintura a l'silicat en tons similars a l'existent, fins i tot mitjans auxiliars, bastides necessaris, retirada de material sobrant i neteja .

39,53 €
REU0826

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de de demolició de tota mena d'elements constructius, fusteries, instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou el transport.

7,00 €
REU0821u

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de fusteria exterior, de material a elegir per la propietat, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de dimensions variables, sèrie mitjana, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Doble envidriament estàndard, 4/6/4, amb falques i segellat continu. Compacte incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor.

80,00 €
RE0339m

Repercussió de lloguer bastida penjada i marquesina, façana exterior

Repercussió lloguer per metre quadrat i mes d'estructura de bastida penjada, fins i tot part proporcional de visera de protecció a via pública, tendals i proteccions segons normativa de seguretat.

37,14 €
REU0392u

Repercussió de soldadura kg / estructura

0,02 €
REU0410

Repercussió per ancoratge mitjançant grapa d'acer inoxidable de 5 mm, en xapat de paraments amb materials petris.

2,94 €
REU0824

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra de fusteria de fusta composta per armaris trencallums inferior, Acabat de poliamida amb ports recobertes d'1 foli de Diverses làmines amb 1 grossària de 0,4 a 0,7 mm i front de 19 mm de gruix rebut per Totes Dues cares, cara frontal i a els quatre cants a Xamfrà (5x5). Construcció de l'moble mitjançant a els Següents elements: armadures: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminatge per Totes els seues cares i cants (cant frontal de 0,6 mm); posterior de l'MATEIX material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminatge per els seues Dues cares; laterals proveïts de diversos trepants que permeten la col·locació de galledes a Diferents Altures. Galledes: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminatge per Totes els seues cares i cants (cant frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). Frontisses: d'acer niquelat, amb Regulació en altura, Profunditat i amplària; sistema clip de Muntatge i desmuntatge. Penjadors: Ocults d'acer, amb Regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; porta dues penjadors que suporten 1 pes total de 100 kg. Fins i tot Sòcol inferior, cornisa superior, trencallums inferior i rematades a joc descripció amb l'Acabat, guies de rodaments metàl·lics i Tiradors en ports.

28,00 €
REU0823

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de paleta, necessàries per a la correcta execució dels treballs d'obra de paleta, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses. Segellat de forats i buits realitzats

15,00 €
REU0822

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

8,16 €
REU0427u

Repercussió, per m de barana, d'elements de fixació sobre obra de fàbrica: tacs i cargols d'acer.

2,15 €
RE0580u

Reposició de peces de maó cara vista

Reposició de peces de maó cara vista trencades amb peça de les mateixes dimensions, color i textura, amb neteja i retirada de runes i terres a peu de cárrega. Inclòs mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut. Criteri d'amidament de projecte: Superficíe mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 0,8 m², afegint a canvi la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

64,82 €
REU0379l

Resina epoxi ancoratge químic

73,08 €
REU0206kg

Resina epoxídica per a injeccions

16,20 €
RE0574u

Resolució d'encontre de coberta amb paraments verticals i conductes de ventilació

Resolució d'encontre de coberta amb paraments verticals i conductes de ventilació, consistent en la col·locació de banda de reforç inferior de 33 cm d'ample i banda superior de 50 cm d'ample, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), millorada amb làmina bituminosa d'oxiasfalt, LO-30/FV (60), amb segell AENOR, fins i tot cavalcaments; capa separadora sota protecció, amb geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²) i col·locació de paviment consistent en rajola tipus ''aspe'' de 12 x24 cm, reconduint pendents, amb la seua corresponent capa de morter i sòcol, fin i tot p/p de reblert de juntes de dilatació amb cordó de masilla asfàltica, formació de escopidor amb rajola ceràmica amb goteró, minvells i altres elements especials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments.

64,82 €
RE0371u

Restauració del suport del balcó, superfície 1,50 m².

Restauració del suport del balcó comprenent picat de totes les parts soltes, mal adherides o en mal estat, s'haurà de picar tot el que no es trobi en bon estat, amb retirada de runes i càrrega. Eliminació de tota la capa d'òxid existent a la bigueta de suport de la balconada mitjançant neteja amb raspall de pues metàl·liques o de raig de sorra a pressió fins que quedi absolutament neta. Aplicació de pasivador de l'oxidació Epocem 110 de Sika o similar, aplicació de Sika Fix o Epocem producte que serveixi de pont d'unió entre la superfície nova i la vella sobre tota la superfície existent i regeneració de l'volum perdut incorporant l'armadura de la bigueta sanejada mitjançant morters de reparació d'alta resistència de l'tipus Sika o similar i incorporant mallatex gruix en capa intermèdia dels fronts de les safates. La regeneració de l'volum s'executarà de forma idèntica a la part existent en grandària i forma.

219,63 €
RE0368

Restauració i consolidació de motllures, impostes, florons, etc.

Restauració i consolidació de motllures, impostes, florons, etc., elements decoratius singulars existents en façana eliminant elements danyats, trencats o solts o en mal estat, neteja de la resta de el suport que quedi fort i reconstrucció de l'volum perdut mitjançant morters de reparació d'alta resistència de la casa Sika o similar. Prèviament aplicat un morter inhibidor de la corrosió que funcioni com a pont d'unió entre l'obra vella i la nova tipus Epocem 110 de Sika o similar. Els elements es restauraran amb idèntica forma dels originals fins i tot amb motlles si cal.

885,70 €
RE0577u

Retirada d'elements inservibles a pati

Partida alçada destinada a la neteja dels patis, desmuntat de cablejats, conductes i altres elements insesrvibles, fins i tot elements de subjecció, amb retirada i càrrega de runes, sense aprofitament.

64,82 €
RE0576u

Retirada de cablejat i elements aliens a façana

Partida alçada destinada al desmuntatge de cablejat i conductes inservibles, rètols publicitaris i altres elements aliens a la composició original de la façana, fins i tot elements de subjecció, amb retirada i càrrega de runes, sense aprofitament. Desmuntatge i reposisció d'instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions, en el cas que siga necessari.

64,82 €
RE0578u

Retirada de tendal en façana

Retirada de tendal en façana consistent en desmuntatge d'ancoratges i suports a paret, amb aprofitament i amb recol·locació posterior, incloent totes les tasques necessáries per al correcte funcionament. Mesura de la unitat realment executada per unitats d'inspecció.

64,82 €
RE0544u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (1.000 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 1.000 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

692,68 €
RE0539u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (10 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 10 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

242,13 €
RE0543u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (60 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 60 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

315,86 €
REU0128h

Retro excavadora mixta JCB 3CX cassó / pala carregadora.

35,00 €
REU0139h

Retro excavadora mixta JCB 3CX martell.

37,50 €
RE0350

Revestiment amb pintura plàstica amb gota fina, en repassos interiors.

Revestiment amb pintura plàstica acabat goteado, aplicat sobre paraments verticals de maó, guix o ciment, previ escatat de petites adherències i imperfeccions, empastat, mà d'imprimació segelladora per guix o ciment i mà d'acabat amb pintura plàstica, segons NTE / RPP-26 .

5,86 €
RE0252

Revestiment amb pintura plàstica gota fina, en repassos interiors

Revestiment amb pintura plàstica acabat llis-goteado, aplicat sobre paraments horitzontals de maó, guix o ciment, previ escatat de petites adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, empastat de faltes i dues mans d'acabat, segons NTE / RPP-24.

7,03 €
REU0365kg

Revestiment copolímer per a impermeabilització coberta

2,78 €
RE0207m

Revestiment d'esglaó de pedra natural, Crema Llevant.

Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó amb forma recta, en escala de 100 cm d'ample, mitjançant el muntatge dels següents elements: estesa de marbre Crema Llevant, acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits, rebut tot això amb morter de ciment M-5, col·locat sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

72,15 €
RE0002

Revestiment de pintura a l'silicat en exteriors

Revestiment decoratiu de façanes amb pintura a l'silicat, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus de doble capa; neteja i fregat previ de el suport en bon estat de conservació, mà de fons amb un preparat a base de silicat potàssic i emulsions acríliques i dues mans d'acabat (rendiment: 0,167 l / m² cada mà).

11,10 €
REU0272kg

Revestiment elàstic impermeabilitzant per a ús en intempèrie, Revestidan DANOSA, color blanc, realitzat realitzat a força de copolímers estirè-acrílics en emulsió aquosa.

3,38 €
RE0226

Revestiment monocapa per façanes, en pilars i davant forjats

Formació en façanes de revestiment continu de 20 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color blanc, compost de ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre de l'espessor de l'morter, per armar-lo i reforçar-lo. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila, prèvia aplicació d'una capa de morter impermeable, de 10 mm de gruix, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, en aquells llocs on s'aprecien deficiències de planeitat o adherència (25% de la superfície de l'parament). Fins i tot p / p de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres , arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície, i / muntatge, desmuntatge i lloguer de bastimentada homologada.

27,65 €
RE0390

Revestiment monocapa, en ampits i fronts de forjat.

Formació en façanes de revestiment continu de 20 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color similar a l'existent, compost de ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre de l'espessor de l'morter, per armar-lo i reforçar-lo. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila, prèvia aplicació d'una capa de morter impermeable, de 10 mm de gruix, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, en aquells llocs on s'aprecien deficiències de planeitat o adherència (25% de la superfície de l'parament). Fins i tot p / p de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres , arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície, i / muntatge, desmuntatge i lloguer de bastimentada homologada.

32,57 €
RE0314

Revestiment petri impermeabilitzant rugós, en exteriors amb bastides.

Revestiment petri rugós impermeabilitzant sobre paraments verticals exteriors de maó o ciment, prèvia neteja de la superfície amb doll d'aigua a pressió, tapat de reparacions / pas d'instal·lacions defectuosos, mà de fons a base d'emulsió Sikaguard 703 W i dues mans d'acabat aplicada amb corró de pintura REVESTIDAN fAÇANES de DANOSA. Fins i tot part proporcional de plataforma elevadora o bastida tubular homologat amb els seus projectes, certificats de muntatge i seguretat.

31,51 €
RE0355

Revestiment pintura acrílica exteriors

Revestiment amb pintura plàstica acabat llis mat especial exteriors, bona resistència als àlcalis, llum solar i agents atmosfèrics, evita la formació de floridura, gran duresa, transpirable, gran adherència a paraments i anticarbonatació, de la marca Isaval (Revisal Llis) o similar , aplicat en els fronts de forjats i els sostres de balcons oberts, en color similar a l'existent, en paraments verticals i / o horitzontals de maó, guix o ciment, previ escatat de petites adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, empastat de faltes i dues mans d'acabat, segons NTE / RPP-24.

13,09 €
RE0381

Revestiment Promastic Fibra, per a acabat de rodament.

Aplicació de massilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, fins a un gruix de 2 mm, prèvia neteja de el suport, aspirat de la pols residual, mà d'imprimació amb Imprimul diluït a l'20%, i acabat amb 2 mans de Promastic, rendiment mitjà de 2-2,5 kg / m² i capa, segons indicacions de fabricant.

19,67 €
RE0396

Revestimiento Promastic Fibra, para acabado de rodadura.

Aplicación de masilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, hasta un espesor de 2 mm, previa limpieza del soporte, aspirado del polvo residual, mano de imprimación con Imprimul diluido al 20%, y acabado con 2 manos de Promastic, rendimiento medio de 2-2,5 kg/m² y capa, según indicaciones del fabricante.

20,73 €
RE0161u

Revisió i anàlisi de documentació tècnica

Revisió i anàlisi de documentació tècnica (informes, dictàmens, estudis de laboratori, pressuposts i amidaments, valoracions, memòries, plànols, plecs, llibres d'ordres, estudis i plans de seguretat, càlculs d'estructures, documents de planejament urbanístic, etc.), amb un nivell de complexitat mitjà.

126,00 €
REU0450u

Revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.

0,66 €
REU0192u

Revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.

0,67 €
REU0062

Safata de xapa nervada d'acer galvanitzat de 0,6 mm espessor, per a ús en tancaments multicapa.

16,50 €
REU0479h

Safata vibrant de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.

7,85 €
RE0340

Sanejat ampits i impermeabilització mur coronació.

Picat interior i exterior de les zones de l'peto de la coberta i el cassetó d'accés que estiguin deteriorades (estimant-se una actuació màxima sobre el 30% de l'total de la superfície), amb reposició de làmina impermeabilitzant, soldada a l'existent, reposició de cavallons trencades, arrebossat amb morter d'alta resistència i sense retracció, fins i tot retirada d'enderrocs en sacs i càrrega en contenidor per a transport a abocador autoritzat.

45,25 €
RE0083

Sanejat d'armadura amb raspallat manual

Sanejat d'armadures amb raspallat manual, per atacs lleugers, fins i tot neteja prèvia amb dissolució de tricloroetilè per eliminar greixos i olis).

4,16 €
RE0218

Sanejat de biguetes en forjats i reparació estructural.

Intervenció en bigueta de formigó consistent en: picat de l'revestiment sostre de zones humides per assolir les biguetes, sanejat d'armadures amb planejadora manual, tractament de les armadures afectades per l'oxidació mitjançant producte passivant, reconstrucció de la bigueta mitjançant morters especials sika o similars

54,74 €
RE0114

Sanejat de l'revestiment en ampit de terrasses. sup 30%.

Sanejat de el revestiment dels ampits de terrassa, consistent en el picat puntual de les zones en mal estat i reconstrucció amb morter de ciment dosificació 1: 6, fins i tot retirada de material sobrant i neteja.

15,81 €
RE0311

Sanejat en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.

Reparació d'arrencada de pilars, consistent en: picat de revestiments de el formigó, sanejament i neteja amb raig de sorra i aigua fins a deixar perfectament descobertes les armadures, passivat de les mateixes, col·locació d'armadura complementària si fos necessari, recobriment d'armadures amb formigó de baixa tixotropia, amb reposició de la secció de formigó i càrrega de runa.

64,52 €
RE0143m

Sanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.

Sanejat de bigueta de formigó o ceràmica mitjançant demolició de l'revestiment existent, cort dels tancaments o particions interiors que atesten en contra, neteja de el suport fins a deixar completament net el formigó o la base de la sabatilla, sanejat de les zones descarnades per corrosió, passivat de les armadures amb una imprimació inhibidora de la corrosió Sika FerroGard-903 o similar i recomposició de l'recobriment amb un morter estructural d'alta resistència inicial i retracció controlada Sika Top o Structurite de la casa Thoro o similar. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, revestiments similars als que existien prèvia a l'actuació i acabats finals. Totalment executat.

18,28 €
RE0389u

Sanejat i reparació ancoratges de barana a fàbrica d'obra. Ampits de balcons. Façana principal.

Sanejat i reparació dels ancoratges de la barana encastats en l'ampit de fàbrica de maó, en cada nivell de balcons a façana principal, mitjançant el picat i sanejat de la superfície solta o en mal estat, fissurada o aixecada pel deteriorament de l'tram ancorat , eliminació d'aquests recobriments amb mitjans mecànics o manuals fins a arribar com a mínim l'acer encastat de la barana i la oxidació provoca el bombament. Es durà a terme una neteja de l'òxid d'aquest acer i es reforçarà, si cal, amb injecció de resines, en el seu tram encastat. Neteja de l'ancoratge mitjançant raspall de pues, amb posterior aplicació de morter d'adherència, prèvia protecció de l'acer amb un passivant de la marca SIKA Monotop 910 o similar, en dues capes, regeneració de volum fins recompondre la forma original de l'ampit d'obra, amb un morter a base de ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la marca SIKA Monotop 612 o similar, fins i tot pp mitjans auxiliars, retirada de material sobrant, càrrega de runa; totalment preparat per a posterior pintat només d'aquesta zona, no inclòs en aquesta partida.

43,41 €
RE0354m

Sanejat i reparació front de forjat, cantell 30 cm.

Sanejat i reparació dels fronts de forjat a façanes exteriors i sostres de balcons oberts, mitjançant el picat i rascat de totes les superfícies i zones que es trobin en mal estat, així com en les que s'aprecie embolsamientos i / o escrostonats, eliminació de aquests recobriments, amb mitjans mecànics o manuals fins a arribar com a mínim l'acer d'armat la oxidació provoca l'escrostonat. Es durà a terme una neteja d'òxid d'aquesta armadura en tota la seva extensió i contorn mitjançant raspall pues, amb posterior aplicació de morter d'adherència i protecció de les armadures amb un passivant de la marca SIKA Monotop 910 o similar, en dues capes i regeneració , fins a recompondre la forma original de la peça a reparar, amb un morter a base de ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la marca SIKA Monotop 612 o similar, fins i tot pp mitjans auxiliars, retirada de material sobrant i càrrega de runa, sense incloure transport a l'abocador autoritzat; totalment preparat per a posterior pintat, no inclòs en aquesta partida. Considerant un cant de forjat vist de 30 cm.

19,90 €
RE0227

Sanejat murs de pedra vistos en interiors

Sanejat de murs de pedra, en drap interior d'habitatge, consistent en: Buidar les juntes de la pedra en una profunditat de 2 a 5 cm, substituir pedres i maons degradats i netejar amb un raspall metàl·lic. Omplir les juntes, buits i barraques de el suport amb el morter base de arrebossat, o directament amb els revestiments. També apilament, retirada i càrrega de runa i restes generades sobre camió o contenidor

30,18 €
RE0139m

Segellat de fissura en formigó, amb material termoplàstic.

Segellat de fissura en superfície de formigó amb material termoplàstic, amb una relació amplada / profundidd de 2/1 a 1/1.

5,24 €
RE0379

Segellat de fissures i esquerdes generalitzades en fàbrica de maó

Segellat de fissures i esquerdes generalitzades en fàbrica de maó, amb morter bastard de calç i ciment de dosificació M-160b (1: 0.25: 3) color natural, fins i tot mostres d'acabat, color i textura a escollir, prèvia eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió, a continuació s'injectarà a pistola el morter preparat omplint fins enrasament, eliminant les rebaves de morter i neteja de la superfície a mesura que es realitza el segellat.

15,60 €
RE0386m

Segellat de junt de dilatació amb massilla elàstica de poliuretà F-25.

Segellat de junt de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament vertical exterior, amb massilla segelladora monocomponent de poliuretà, duresa Shore A aproximada de 25 i allargament en trencament> 500%, aplicada amb pistola sobre fons de junta de 20 mm de diàmetre. Fins i tot p / p de neteja prèvia de el suport i protecció de la superfície contigua a la junta, i acabat mitjançant allisat de l'material amb espàtula.

7,90 €
RE0257u

Servei de lliurament i retirada, contenidor portàtil 4,5 m³

Servei de lliurament, lloguer màxim de 7 dies sense moviment, recollida i transport de contenidor de 5 m³ de capacitat de residus de construcció i demolició barrejats produïts en obres de construcció i / o demolició (els quals hauran de ser separats en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans del seu abocament) fins abocador específic, instal·lació de tractament de residus o centre de valorització o eliminació a 10 km de distància (sense considerar el cost d'abocament), segons RD 105/2008.

154,50 €
REU0145kg

Sika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.

4,15 €
REU0268kg

Sikabond T-8 adhesiu elàstic monocomponent poliurentano, pot 10 litres

9,82 €
REU0259kg

Sikadur 32 Fix pont unió reforç biguetes forjats

26,71 €
REU0271kg

Sikaguard 703W hodrofugante, garrafa 25 l, color blanc

4,65 €
REU0309kg

Sikalastic 445, bot 18 l, impermeabilitzant poliuretà cobertes

14,15 €
REU0308kg

Sikalastic 450, bot 21 l, membrana elàstica a base de poliuretà.

7,38 €
REU0735kg

Sikalastic 490-T, pintura de poliuretà transparent, pots 5 kg.

16,42 €
REU0736kg

Sikaprimer 490-T, imprimació de poliuretà transparent, pots 1kg.

11,16 €
REU0739l

Sikatop 1, adhesiu per morters, resina pont d'unió, pot 5kg

6,35 €
REU0724l

Sikatop 1, adhesiu per morters, resina pont d'unió, pot 5kg

6,35 €
REU0738l

Sikatop 50, resina imprimació pont d'unió formigons, garrafa 5 l

6,85 €
REU0723l

Sikatop 50, resina imprimació pont d'unió formigons, garrafa 5 l

6,85 €
REU0191

Sistema d'encofrat parcial de fusta, recuperable, per a execució de massissats de suports en forjats de biguetes metàl·liques i revoltons, degudament apuntalat, amortitzable en 50 usos, fins 4,5 m d'alçada.

26,00 €
RE0090

Sistema ROCKWOOL de trasdosat directe, de plaques de guix laminat amb aïllament incorporat, en tancaments de façana.

Extradossat directe sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat - | (10 + 30) (LR) Labelrock 406.110 | ROCKWOOL, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el parament vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de replanteig de la línia de parament acabat, de les zones de pas i dels buits; col·locació successiva, per a cada placa, de les paletades de pasta d'unió en el parament suport; tall de les plaques, col·locació de falques a la zona inferior i col·locació individual de les plaques mitjançant pressió sobre les paletades; formació de junts de dilatació; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de juntes mitjançant pasta i cinta de juntes; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

29,05 €
RE0121

Sistema Thermocal DBBLOK d'aïllament tèrmic i revestiment mineral de façanes.

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic i revestiment mineral de façanes, per la seva cara exterior, amb el sistema Thermocal DBBLOK, format per una capa de morter d'enlluït aïllant tèrmic i acústic, Thermocal, de 20 mm de gruix, aplicat mitjançant projecció mecànica amb un rendiment de 15 kg / m², i una capa de morter monocapa de calç, Ibercal Màster 450 Thermo, acabat remolinat, color a escollir, de 10 mm de gruix.

32,07 €
RE0229m

Sòcol gres 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat ia joc amb les peces de paviment

5,92 €
RE0351m

Sòcol gres 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat ia joc amb les peces de paviment; amb part proporcional de talls i rematades; totalment col·locat.

5,92 €
RE0224

Solera de formigó en massa T1, gruix 10 cm, acabat rodament.

Formació de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20 / F / 12 / I fabricat en central i abocada amb bomba; tractat superficialment amb morter de rodadura, color Gris clar, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb un rendiment aproximat de 3 kg / m², empolvorat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior aplicació de líquid de curat incolor , rendiment 0,15 kg / m². Fins i tot p / p de neteja de la superfície suport, estès i vibrat de l'formigó mitjançant regla vibrant, embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi totalment integrat en el formigó, i neteja final de la superfície acabada. Inclosa la preparació de la capa base existent, juntes de treball i de formigonat, de retracció mitjançant mitjans mecànics tallat amb disc de diamant a el menys 2/3 de l'espessor de la solera, juntes de dilatació i junts perimetrals.

33,39 €
RE0038

Solera formigó armada de 12 cm, en fossat d'ascensor.

Formació de paviment continu de formigó armat de 12 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, realitzat en obra, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE- EN 10080, sobre separadors homologats; per fons de fossa d'ascensor, fins i tot part proporcional de neteja de la superfície suport, estès i vibrat de formigó.

53,92 €
REU0094l

Solució d'aigua i lleixiu a l'10%.

5,00 €
REU0040

Sorra ensacada.

20,00 €
RE0131

Sostre de biguetes metàl·liques IPE-160 i capa de compressió.

Formació de sostre metàl·lic, cantell 29 = 25 + 4 cm, compost de: biguetes d'acer laminat en calent UNE-EN 10025 S275JR, en perfils simples, IPE 160, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21 / 2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma; revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús part proporcional de peces especials; capa de compressió de formigó armat de 4 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en obra, amb formigonera portàtil de 250L, i abocada manual, volum de formigó 0,08 m³ / m², acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius, quantia 1,8 kg / m³, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-eN 10080, com a armadura de repartiment, fins i tot aplicació de morter vermiculita Vermiplaster o similar en cara inferior a la de bigueta metàl·lica com element protector contra el foc per a una RF-90; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat i part proporcional de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i / o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

99,52 €
REU0296u

Subjecció composta per tac i cargol 5x27.

0,06 €
REU0566u

Subjecció placa TERMOCHIP amb clau-volandera / goma estanca, e: 16mm, galvanitzada.

0,42 €
REU0165kg

Subministrament de Perfil angular L100x100x10 mm.

0,76 €
REU0168kg

Subministrament de Perfil angular L50x50x5 mm galvanitzat.

1,30 €
REU0166kg

Subministrament de Perfil angular L60x60x6 mm.

0,76 €
REU0167kg

Subministrament de Perfil T 50mm galvanitzat.

1,25 €
REU0033u

Subministrament de Puntal metàl·lic telecópico 3m alçada.

10,00 €
REU0578

Subministrament i col·locació d'aïllament per l'interior en tancament de doble fulla de fàbrica cara vista format per plafó semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,035 W / (mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat amb paletades d'adhesiu de ciment i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes. Fins i tot p / p de talls, fixacions i neteja

7,95 €
RE0135u

Subministrament i col·locació placa ancoratge HERMS

Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge HERMS, amb 4 ancoratges de 12 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.

44,58 €
RE0301u

Subministrament i col·locació placa d'ancoratge Herms DIT-289.

Subministrament i col·locació de suport Herms DIT 289 en sistema de reforç estructural de forjats amb biga extensible Mecanoviga.

32,64 €
REU0121

Subministrament i col·locació Vidre Climalit 4 + 8 + 4.

35,00 €
REU0172kg

Subministrament xapa acer S-275-JR Platina 100x10 mm.

0,89 €
REU0170kg

Subministrament Xapa acer S-275-JR Platina 160x10 mm.

0,89 €
REU0171kg

Subministrament Xapa acer S-275-JR Platina 250x10 mm.

0,89 €
RE0571u

Substitució de bomba

Substitució de bomba existent i connexió a xarxa de sanejament, fins i tot connexió a xarxa elèctrica. Completament instal·lada i en funcionament.

64,82 €
RE0338u

Substitució de bonera horitzontal PVC-110, dimensions 250x250 mm.

Bunera sifònica de PVC per a cobertes planes amb sortida horitzontal de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm, i amb una reixeta de PVC estabilitzada contra radiacions ultraviolada i xoc tèrmic, segons UNE-EN 1253, fins i tot retirada de l'embornal deteriorat, connexió a desaigüe de la xarxa general, totalment instal·lat i comprovat segons DB-HS-d de l'CTE, neteja, càrrega i retirada de runa sobre camió o contenidor i sense transport a abocador

103,73 €
RE0201u

Substitució de canella sobreeixidor de balcó exterior.

Substitució de canella de sobreeixidor de balcó incloent ampliació de buit en mur de fàbrica, retirada de broc anterior, instal·lació de nou canella executat amb perfil de PVC rectangular 5x4 cm, inclús pendent i farcit de perímetre, vol mínim 3 cm.

20,54 €
RE0570u

Substitució de connexió de servei d'aigua potable

Partida alçada destinada a la substitució de connexió de servei d'aigua potable, d'acord amb la normativa municipal i la normativa de la companyia subministradora, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal.lació i funcionament.

64,82 €
RE0583u

Substitució de persiana i, en el seu cas, reconstrucció de llinda

Substitució de persiana, consistent en retirada de calaix i persiana existent amb la demolició d'elements necessaris; si és necessari, reconstrucció de la llinda, mitjançant dues filades de rajola buida de 4 cm, amb una vareta d'acer de diàmetre 12 mm; subministrament i col·locació de calaix d'alumini de 165 mm Argent A1650, teixit d'alumini tèrmic de lama de 41 mm, color ivori d'aproximadament 1500 x 1500 mm, recollidor abatible gris o blanc amb cinta de 16 mm. S'inclou neteja final de tall i retirada de runes a abocador.

64,82 €
RE0585u

Substitució de porta de balconada

Porta de balconada d'una fulla abatible, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat de 15 micres amb segell de qualitat Ewaa-Euras amb canal europeu, junta d'estanqueïtat interior, sellant en cantonades del cèrcol i accessoris que garantisquen el seu correcte funcionament, acabat en color natural per a rebre envidrament de fins a 33 mm, rebuda directament en un buit d'obra de 90 x 210 cm mitjançant patilles d'ancoratge disposades cada 50 cm i a menys de 25 cm de les cantonades preses amb morter de ciment, fins i tot replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL

64,82 €
RE0347

Substitució enrajolat per rajola 15x15, sobre suport envà maó.

Substitució de l'revestiment ceràmic amb junta oberta (1,5-3 mm) realitzat amb rajola monocolor de 15x15 cm, col·locat en capa fina amb morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment (L), fins i tot picat d'enrajolat existent, talls, neteja i retirada de runes, segons NTE / RPA-3 i Guia de la Rajola Ceràmica (Document reconegut per la Generalitat DRB 01/06)

40,30 €
RE0346

Substitució paviment per rajola gres 30x30. amb capa gruixuda.

Substitució de paviment ceràmic amb junt mínima (1,5-3 mm) realitzat per mitjans manuals amb rajola de gres esmaltat monocolor de 30x30 cm, col·locat en capa gruixuda amb morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment (L), fins i tot talls, neteja i retirada de runes, segons NTE / RSR-2 i Guia de la Rajola Ceràmica (Document Reconegut per la Generalitat DRB 01/03)

37,72 €
RE0667u

Supervisió i control extern de pressupost d'obra en projecte

Supervisió i control extern del document de pressupost d'obra en projecte d'edificació, consistent en la verificació de la integritat, suficiència i idoneïtat de les partides incloses, així com de la correspondència i coherència amb la resta de la documentació tècnica. Considerant un màxim de 100 partides valorades, amb o sense descomposició. No inclou el pronunciament sobre els preus unitaris, ni sobre el cost d'execució material i de contracta ni sobre l'estat d'amidaments.

1.732,50 €
RE0399m

Suport de reforç per a bigueta, amb UPN-160

Suport de reforç de biguetes danyades mitjançant perfil UPN 160-180, ancorat a murs o bigues mitjançant trepant de perfil a l'portell cada 30 cm, vareta roscada d'acer inoxidable 16 mm, tac químic de connexió a beina Hilti, fins i tot regeneració i preparació de suport amb morter Sikatop de reparació, pintura de protecció contra corrosió en dues capes i soldadures necessàries.

93,94 €
REU0250u

Suport Herms DIT 289

11,40 €
REU0397u

Tac llarg, de plàstic, per a paret.

0,03 €
RE0029u

Tall de perfil IPE100 / 200 amb mola manual en obra.

Realització de tall a mida de perfil IPE100 / 200 incloent la mà d'obra i el lloguer de la talladora, ajustant el tall en tots dos costats, no inclòs el perfil.

5,33 €
RE0100u

Tancaments, 2 fulles corredisses balcó 1300x2450 mm., Sense persiana.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 1,30 x 2,45 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

444,70 €
REU0430u

Tancaportes de braç articulat Tesa CT-1000 color blanc, per a porta de fins a 60 kg de pes.

26,45 €
REU0217u

Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154.

97,02 €
REU0615m

Tapajunts de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10 mm.

10,00 €
NVU0014u

Tarjeta microSD HC Sandisk, 32GB, clase 10, 80 Mb/s

15,00 €
RE0217u

Tast d'inspecció en cara inferior bigueta de forjat. Aluminosis.

Tast a forjat sostre de 1 m² i extracció de mostra de formigó de bigueta pretensada o armada, eliminant per això l'arrebossat de guix de la cara inferior de la bigueta en una longitud de al menys 40 cm, extracció de la mostra de no menys de 200 gr aprofundint fins a poder veure l'armadura i comprovar el seu estat, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reparació necessària.

37,29 €
RE0015u

Tast d'inspecció en fonament.

Tast de 80 cm de profunditat, per a inspecció de fonament, la qual cosa inclou l'enderrocament de l'paviment, de la solera i excavació de el terreny amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a posterior farciment, estès i compactat amb terres pròpies.

315,32 €
RE0014u

Tast d'inspecció en revestiment de guix.

Tast d'inspecció en revestiment de guix, a una alçada de fins a 3.00 m, per a la inspecció de les diferents capes i tipus de material de base, amb mitjans manuals, sense incloure la reposició dels mateixos.

30,38 €
RE0136u

Tast inspecció en armadura d'pilar

Tast d'inspecció en pilar de formigó armat de fins a 3,00 m d'alçada per comprovar l'estat de l'armadura, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reposició dels elements, amb retirada de runes i càrrega en contenidor o camió, sense incliuir transport a abocador

46,58 €
REU0690

Taula de fusta massissa, lames de cumarú, de 28x145x800 / 2800 mm, sense tractar, per escatat i greixatge en obra; resistència a l'lliscament classe 3, segons CTE DB SU; inclús p / p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 13.810-1 i UNE-EN 14342.

54,40 €
NVU0011u

Taula de mescles de 12 canals Denon DN-412X 12 canals / 2-bus.

308,00 €
REU0819m

Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de longitud variable, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.

190,00 €
REU0361

Taulell monocolor de 15x15 cm

11,99 €
REU0399

Tauler contraxapat fenòlic de 10 mm de gruix, amb la cara interior de conífera i la cara vista revestida amb una xapa fina de fusta de roure, envernissada en fàbrica, amb junta encadellada, per a revestiment de paraments verticals interiors.

32,46 €
REU0202

Tauler de fusta 7.6 x 15-20 cm, amortitzable en 5 usos

44,10 €
RE0182u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (1 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a 1 unitat d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

518,19 €
RE0594u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (10 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

1.488,43 €
RE0595u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (20 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

2.010,96 €
RE0596u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (50 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

3.001,82 €
MOU0068h

Tècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0063h

Tècnic. Nivell professional III (Font: IVE).

22,00 €
REU0661u

Termos elèctric per al servei d'ACS, mural vertical, resistència blindada, capacitat 75-80 l, potència 2000 W, de 758 mm d'alçada i 450 mm de diàmetre, format per cuba d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi, llum de control, termòmetre i termòstat de regulació per a ACS acumulada.

196,00 €
RE0117

Terrat no transitable auto protegida

Terrat no transitable auto protegida realitzada sense barrera de vapor, capa d'augment de nivells de coberta per millora, capa de regularització amb 2 cm de gruix de morter impermeabilitzant, imprimació amb emulsió bituminosa negra tipus ED i rendiment no inferior a 0.3 kg / m², impermeabilització amb solució monocapa adherida amb bufador, amb làmina tipus LBM-50 / G-FP de betum modificat de 50 gr / dm² de massa total, auto protegida amb grànuls minerals acolorits i armada amb feltre de polièster, fins i tot neteja prèvia de el suport, replanteig, formació de pitets, embornals i altres elements especials amb bandes de làmina LBM-40-FP, col·locades adherides amb bufador prèvia imprimació, minves i cavalcaments, segons DB HS-1 de l'CTE i normes UNE-104.Incluso perfil l per a fixació de làmina en ampit.

38,48 €
REU0514u

Teula ceràmica corba, 40x19x16 cm, color palla, segons UNE-EN 1304.

0,36 €
REU0568u

Teula ceràmica mixta, 43x26 cm, color vermell, segons UNE-EN 1304 + peces auxiliars ventilació i ràfecs.

0,56 €
REU0515u

Teula ceràmica plana, 43x26 cm, color vermell, segons UNE-EN 1304.

0,45 €
REU0356u

Totxana de 24x11,5x7 cm

0,17 €
RE0588u

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta (1 UI)

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en:

984,68 €
RE0203

Tractament d'acabat superficial en paviment interior de marbre.

Polit i abrillantat de paviment de pedra natural mitjançant màquina polidora i abrillantat mitjançant màquina d'abrillantar amb plat de llana d'acer o esponja sintètica, de paviment interior de marbre; el polit constarà de tres fases: la primera (desbastat o rebaix) per a eliminar les celles que poguessin existir, utilitzant una mola de 60, segons el tipus de pedra natural i l'estat en què es trobi el paviment; la segona (planificat o polit bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra 120, estenent a continuació novament la pasta per a junts, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220; l'abrillantat es realitzarà mitjançant el mètode de l'cristal·litzat utilitzant moles de 400 o superior amb aplicació posterior de producte abrillantador, una vegada estigui perfectament sec i uniforme el paviment. Fins i tot part proporcional d'unió després del polit bast, retirada de llots procedents de l'polit fi i neteja prèvia a l'abrillantat.

11,05 €
RE0560u

Tractament d'humitats per capil·laritat en fàbriques existents

Tractament d'humitats per capil·laritat en fàbriques existents de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant la realització cada 10 cm de perforacions perpendiculars a la base del mur, col·locació de broquets d'injecció, segellat superficial de les perforacions amb morter de ciment i calç M-2,5 i injecció de beurada hidròfuga, a base de silicat potàssic i siliconat metílic de potasi, reblert de la perforació amb morter de ciment fluid, i revestiment del parament amb morter cimentós impermeabilitzant, amb resines i àrids seleccionats.

64,82 €
RE0328u

Tractament de façanes, amb fixació a el dissolvent

Tractament de façanes amb preparat a el dissolvent altament penetrant per a la fixació de superfícies en molt mal estat i amb problemes de cali, també usat com a membrana de curat de l'formigó, incolor i amb acabat transparent.

3,77 €
RE0358

Tractament hidròfug façana maó cara vista

Tractament hidròfug dels draps de façana cara vista, prèvia neteja superficial per eliminació d'impureses i matèries orgàniques produïdes per la contaminació, mitjançant màquina tipus Karcher amb aigua a alta pressió, repàs i obturació puntual de juntes de morter actualitzar o fissurades, aplicació final de producte hidròfug invisible especial façanes, casa Isaval o similar, impermeabilitzant i transpirable, sense alterar l'aspecte original de l'cara vista, retirada de material sobrant i neteja. Totalment acabat.

8,50 €
RE0392

Tractament hidròfug façana maó cara vista

Tractament hidròfug dels draps de façana cara vista, prèvia neteja superficial per eliminació d'impureses i matèries orgàniques produïdes per la contaminació, mitjançant màquina tipus Karcher amb aigua a alta pressió, repàs i obturació puntual de juntes de morter actualitzar o fissurades, aplicació final de producte hidròfug invisible especial façanes, casa Isaval o similar, impermeabilitzant i transpirable, sense alterar l'aspecte original de l'cara vista, retirada de material sobrant i neteja. Totalment acabat.

6,79 €
RE0582u

Tractament i pintura de fusteria metàl·lica existent

Tractament de fusteria metàl·lica existent, per la cara exterior i interior, consistent en neteja i escatat d'imperfeccions, aplicació de capa de pintura antioxidant i capa d'esmalt. Inclòs revisió i sanejament dels ancoratges als tancaments i reposició de peces en mal estat.

64,82 €
RE0581

Tractament protecció manyeria

Tractament de manyeria existent, consistent en neteja i escatat d'imperfeccions, eliminació d'òxid i pintura, massilla de forats provocats per l'oxidació i dues mans d'esmalt sintètic antioxidant. Inclòs revisió i sanejament dels ancoratges als tancaments. No inclou: reposició de peces en mal estat.

33,07 €
RE0126

Transport de residus inerts i / o Formigó amb contenidor.

Transport de residus inertes de formigó, maons, teules i material ceràmic, produïts en obres de construcció i / o demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

34,81 €
RE0127

Transport de residus inerts metalls i / o fusta amb contenidor.

Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i / o demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

38,88 €
RE0284

Transport de runes, a verteder autoritzat

Transport de residus de construcció, excavació de terres i demolició, barrejats, considerant un 30% d'esponjament, els quals hauran de ser separats en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans de l'abocament, considerant com no perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER ) publicada per Ordre MAM / 304/2002, dut a terme per empresa autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, a contenidor portàtil de 4 m³ de capacitats, ubicat a la via pública i transportat a planta de tractament. Considerant temps d'anada, tornada i canvi de contenidor, amb part proporcional de mitjans auxiliars, sense incloure càrrega, segons Llei 10/1998 a nivell nacional així com la Llei 10/2000 de Residus de la Comunitat Valenciana.

39,63 €
RE0614u

Transport i càrrega o descàrrega en obra d'elements d'apuntalament

Transport i càrrega o descàrrega en obra d'elements d'apuntalament.

164,80 €
RE0103u

Transport i retirada de bastida tubular de façana. 250 m².

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m².

498,57 €
RE0106u

Transport i retirada de plataforma suspesa. 2 ml.

Transport a obra i retirada de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador , cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.

454,23 €
RE0128

Transport residus barreja, en contenidor 4 m³

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i / o demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

36,62 €
RE0262m

Trencaaigües en rematades, amb peça ceràmica amb trencaaigües

Escopidor realitzat amb peces ceràmiques amb trencaaigües, de 24x14 cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment acolorida, eliminació de restes i neteja.

20,10 €
RE0259m

Trencaaigües sobre ampit, peça ceràmica amb trencaaigües

Escopidor realitzat amb peces ceràmiques amb trencaaigües, de 24x14cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment acolorida, eliminació de restes i neteja.

23,48 €
RE0027u

Trepant 12/16 mm placa d'acer 10 mm.

Realització de perforacions de 12/16 mm de diàmetre en placa d'acer 10 mm de gruix amb màquina perforadora de bancada, fins i tot retirada de material sobrant i neteja.

2,22 €
REU0204h

trepant mecànica

2,35 €
REU0407u

Trepant per mirall, D <10 mm, cargol i grapa de subjecció.

0,74 €
REU0021d

Trepant pesat model comercial

35,00 €
REU0531m

Tub d'alumini de 30 mm diàmetre, peça viertaguas

1,15 €
REU0803m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

3,25 €
REU0802m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

4,30 €
REU0798m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

6,60 €
REU0799m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

10,50 €
REU0800m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 250 mm de diàmetre exterior i 6,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

15,90 €
REU0801m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 315 mm de diàmetre exterior i 7,7 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

24,75 €
REU0318m

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials

13,50 €
REU0319m

Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.

15,17 €
REU0315m

Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.

19,81 €
REU0517u

Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.

5,10 €
REU0655m

Tub Espiroflex alumini 120 mm

2,18 €
REU0387m

Tub evacuació PVC sèrie B, de diàmetre 100 mm, 50% en concepte d'accessoris

6,72 €
REU0557m

Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm.

1,25 €
REU0558m

Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 30x30x1,5 mm.

1,42 €
REU0820u

Unitat d'electrodomèstic o aparell que inclou: focs, forn, campana extractora, llavadora, rentavaixelles, microones, completament instal·lat i en correcte funcionament.

200,00 €
RE0162u

Valoració econòmica per a informe o dictamen

Valoració econòmica justificada de reparació de patologies, esmena de deficiències, etc., com a part inseparable d'un dictamen pericial, al qual complementa. Considerant un màxim de 40 partides valorades, amb o sense descomposició.

787,50 €
REU0380u

Vareta d'acer 5.8 de diàmetre 12 i longitud 250 mm, ancoratge químic

2,26 €
REU0018m

Vareta d'acer corrugat 12mm

3,50 €
REU0019m

Vareta d'acer corrugat 16mm

3,80 €
REU0547m

Vareta de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, amb superfície arenada com millora de l'adherència, per a armat i reforç estructural.

8,50 €
REU0280u

Vareta de penjat, acer galvanitzat.

0,98 €
REU0295u

Vareta llisa regulable amb ganxo placo, de 4 mm de diàmetre i 1000 mm de longitud.

0,57 €
REU0536u

Vareta metàl·lica d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre.

0,55 €
REU0164m

Vareta roscada AM12x1000 HILTI, 4.8 galvanitzada.

1,92 €
RE0353u

Ventilació mecànica Balcó, amb extractor S & P Silent 100 m³ / h.

Subministrament i instal·lació d'extractor ventilador aire forçat, unitat S & P silent 100 (100 m³ / h) fins i tot p.p. 1,50 m conducte de Biflex 110 alumini a exteriors o shunt; extractor connectat a línia elèctrica i comnutado amb l'interruptor de la dependiencia. Totalment instal·lat en fals sostre, connexionat i comprovat el seu correcte funcionament.

124,04 €
REU0508l

Vernís a l'aigua per a exterior, a porus obert, acabat brillant, a base de resines acríliques emulsionades en aigua, pigments transparents i agents fungicides, color, aplicat amb brotxa.

22,30 €
REU0523l

Vernís sintètic per interior, a porus tancat, acabat brillant, a base de resines sintètiques de poliuretà d'un sol component, incolor, aplicat amb brotxa o pistola.

18,90 €
REU0125

Vidre cristañola 4 mm.

24,00 €
REU0126

Vidre mat 5 mm. 4 forats.

70,00 €
RE0499u

Visita a obra del coordinador de gestió de residus, inclús desplaçament

Visita a obra del coordinador de gestió de residus, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable la gestió descrita en l'Estudi de Gestió de Residus. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0188u

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, inclús desplaçament

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable l'acció preventiva descrita en l'Estudi de Seguretat i Salut i en el corresponent Pla. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0187u

Visita a obra del director d'execució, inclús desplaçament

Visita a obra del director d'execució, el qual forma part de la direcció facultativa, dirigeix l'execució material de l'obra, i controla qualitativa i quantitativament la construcció executada. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0186u

Visita a obra del director d'obra, inclús desplaçament

Visita a obra del director d'obra, el qual forma part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions de contracte. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0156u

Visita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament

Visita de reconeixement, presa de dades o inspecció ocular d'instal·lacions, construccions, lesions, cales, terrenys, solars, obres d'urbanització, etc., o qualsevol altra intervenció presencial per part d'un tècnic. Inclou: desplaçament i, si és el cas, emisió d'acta descriptiva.

68,88 €
REU0163u

Volandera plana A13 / 24 galvanitzada.

0,05 €
REU0020

Xapa acer de 10 mm, tall en taller

10,50 €
REU0389

Xapa acer S355 de gruix 4 mm

40,56 €
REU0060

Xapa nervada perfil d'acer UNE-EN 10346 S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 30 mm altura de cresta.escripció de l'preu unitari.

6,26 €
RE0208

Xapat amb plaques de pedra natural fixades amb adhesiu de ciment.

Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m d'alçada, amb plaques de marbre Crema Llevant, acabat polit, de 40x20x2 cm, enganxades a el parament suport amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris . Rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de preparació prèvia de les plaques i el parament suport, formació de caixes, talls, rematades de cantells, realització de trobades amb altres materials, juntes, creueres de PVC i peces especials.

59,49 €