REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0664u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (10 UI)

1,00658,93658,93539,2724,6081,84
Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable. Inclou: examen i anàlisis de la documentació tècnica, emissió d'informe i certificat acreditatiu.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,66
%02%Costos indirectes0,035,19
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0555uDedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic2,5046,20115,50110,005,00
RE0556uDedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat2,5046,20115,50110,005,00
RE0273uDedicació d’un tècnic a l’emissió de certificats1,0046,2046,2044,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,5018,0863,2860,273,50
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació2,0069,30138,60132,006,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,0025,0050,0050,002,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,1030,0033,0033,001,10
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Aquest preu inclou la gestió i tramitació de la cèdula de garantia urbanística davant de l'ajuntament, d'acord amb el requisit establert per l'article 2.2 c) del Decret 62/2020, així com altres informes preceptius o autoritzacions sectorials, però no el pagament de les taxes corresponents. Aquests preus s’aplicaran quan el certificat tipus B se sol·licite conjuntament amb el certificat tipus A. Si se sol·licita exclusivament el certificat tipus B, els seus preus mínims i màxims seran els del certificat tipus A minorats en un 50%. Aquest preu inclou la redacció d'un únic informe previ a l'actuació de control; cada informe d'incidències o de no conformitat es facturarà a part, amb un màxim del 20% del cost total de la partida. El criteri d'amidament d'aquesta partida s'ajustarà a les tarifes publicades en el RECUV (tarifes.vistiplau.cat) per als certificats tipus B, segons el que estableix l’article 12 del Decret 62/2020, de 15 de maig i l'Extracte de la Resolució de 16 de juliol de 2020, de la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/08/2020
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0654, RE0664, RE0665,RE0666.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 22/08/2020
Editar preu