REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0664u

Actuacions en fase d'obra de control extern del compliment del CTE i altra normativa aplicable (10 UI)

1,001.518,391.518,391.371,8862,3590,35
Supervisió i control extern del compliment del CTE Codi Tècnic de l'Edificació i altra normativa aplicable, en fase d'execució d'obra, per a la verificació del desenvolupament de les obres d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en comprovar l'adequació de les obres a la llicència atorgada durant la seua execució i elaborar l'Informe Tècnic de Conformitat de les obres acabades, a l'efecte de la declaració responsable o llicència de primera ocupació, d'acord amb la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Inclou: desplaçaments i visites.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,75
%02%Costos indirectes0,032,63
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0555uDedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic8,0046,20369,60352,0016,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament7,0068,88482,16385,0017,50
RE0556uDedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat5,0046,20231,00220,0010,00
RE0273uDedicació d'un tècnic a emissió de certificat1,0046,2046,2044,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient4,0018,0872,3268,884,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació3,2569,30225,23214,509,75
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,1025,0027,5027,501,10
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,0030,0060,0060,002,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent cada habitatge, local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, fins a 200 m² de superfície construïda o fracció en un mateix nivell. Aquest preu inclou la redacció d'un informe previ a l'actuació de control; cada informe d'incidències o de no conformitat es facturarà a part, a raó d'un 20% del cost total de la partida.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/04/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0654, RE0664, RE0665,RE0666.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/04/2019
Edita preu