REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0661u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (10 UI)

1,002.183,302.183,301.903,2786,6087,17
Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de: - els requisits bàsics de funcionalitat: salubritat (CTE-DB-HS); - els requisits bàsics de seguretat: seguretat estructural (CTE-DB-ES), seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE-DB-SUA); - els requisits bàsics d'habitabilitat: estalvi d'energia (CTE-DB-HE) i protecció enfront del soroll (CTE-DB-HR); - les ordenances municipals vigents que regulen exigències bàsiques de qualitat dels edificis; - la legislació sectorial: carreteres, ferrocarrils, costes, aigües (inundabilitat), servituds aeronàutiques...; - les condicions de disseny i qualitat DC09 (quan es tracte d'habitatges); - altres reglaments i disposicions: REBT, RITE... - i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable. Inclou: examen i anàlisis de la documentació tècnica, emissió d'informe i certificat acreditatiu.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,66
%02%Costos indirectes0,037,87
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0555uDedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic17,0046,20785,40748,0034,00
RE0556uDedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat19,0046,20877,80836,0038,00
RE0273uDedicació d’un tècnic a l’emissió de certificats1,0046,2046,2044,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,5018,0863,2860,273,50
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació2,0069,30138,60132,006,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,0025,0050,0050,002,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,1030,0033,0033,001,10
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,9990,00179,49
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Aquest preu inclou la gestió i tramitació dels informes preceptius o autoritzacions sectorials, però no el pagament de les taxes corresponents. Aquest preu inclou la redacció d'un únic informe previ a l'actuació de control; cada informe d'incidències o de no conformitat es facturarà a part, amb un màxim del 20% del cost total de la partida. El criteri d'amidament d'aquesta partida s'ajustarà a les tarifes publicades en el RECUV (tarifes.vistiplau.cat) per als certificats tipus A, segons el que estableix l’article 12 del Decret 62/2020, de 15 de maig i l'Extracte de la Resolució de 16 de juliol de 2020, de la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/08/2020
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0653, RE0661, RE0662,RE0663.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 19/08/2020
Editar preu