REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0653u

Actuacions prèvies de control extern del compliment del CTE i altra normativa aplicable (1 UI)

1,00572,49572,49545,2224,7595,24
Supervisió i control extern del compliment del CTE Codi Tècnic de l'Edificació i altra normativa aplicable, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en comprovar els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació corresponents a la llicència o declaració responsable, exigits per la normativa aplicable, acreditar que els projectes i la documentació tècnica justifiquen el compliment les previsions i la normativa aplicable i elaborar l'Informe Previ de Control Extern, d'acord amb la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,55
%02%Costos indirectes0,030,83
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0555uDedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic8,0046,20369,60352,0016,00
RE0556uDedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat2,0046,2092,4088,004,00
RE0273uDedicació d'un tècnic a emissió de certificat1,0046,2046,2044,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,0018,0818,0817,221,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació0,2569,3017,3316,500,75
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació0,5025,0012,5012,500,50
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació0,5030,0015,0015,000,50
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent cada habitatge, local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, fins a 200 m² de superfície construïda o fracció en un mateix nivell. Aquest preu inclou la redacció d'un informe previ a l'actuació de control; cada informe d'incidències o de no conformitat es facturarà a part, a raó d'un 20% del cost total de la partida.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/04/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0653, RE0661, RE0662,RE0663.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/04/2019
Edita preu