REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0652u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (1 UI)

1,00409,53409,53358,2216,2587,47
Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,55
%02%Costos indirectes0,030,83
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0555uDedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic1,0046,2046,2044,002,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament3,0068,88206,64165,007,50
RE0556uDedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat1,0046,2046,2044,002,00
RE0273uDedicació d’un tècnic a l’emissió de certificats1,0046,2046,2044,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,0018,0818,0817,221,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació0,2569,3017,3316,500,75
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5025,0012,5012,500,50
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5030,0015,0015,000,50
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Aquest preu inclou la redacció d'un informe previ a l'actuació de control; cada informe d'incidències o de no conformitat es facturarà a part, a raó d'un 20% del cost total de la partida.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/04/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0652, RE0658, RE0659,RE0660.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/04/2019
Editar preu