REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0651u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (1 UI)

1,00202,89202,89193,228,7595,23
Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,55
%02%Costos indirectes0,030,83
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0555uDedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic1,0046,2046,2044,002,00
RE0556uDedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat1,0046,2046,2044,002,00
RE0273uDedicació d’un tècnic a l’emissió de certificats1,0046,2046,2044,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,0018,0818,0817,221,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació0,2569,3017,3316,500,75
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5025,0012,5012,500,50
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5030,0015,0015,000,50
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Aquest preu inclou la redacció d'un informe previ a l'actuació de control; cada informe d'incidències o de no conformitat es facturarà a part, a raó d'un 20% del cost total de la partida.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/04/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0651, RE0655, RE0656,RE0657.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/04/2019
Editar preu