REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0596u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (50 UI)

1,003.001,823.001,822.348,97110,9578,25
Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,57
%02%Costos indirectes0,0317,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament2,3068,88158,42126,505,75
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament16,0011,55184,80176,008,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria22,0087,921.934,241.842,2888,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient2,7018,0848,8246,492,70
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,2069,3083,1679,203,60
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,7025,0042,5042,501,70
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,2030,0036,0036,001,20
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,4990,00223,91
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,71100,00271,19
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0182, RE0594, RE0595, RE0596
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: Preu revisat amb Joaquim Iborra
Editar preu