REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0594u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (10 UI)

1,001.488,431.488,431.156,8154,5577,72
Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,13
%02%Costos indirectes0,039,06
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,9068,88130,87104,504,75
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament6,0011,5569,3066,003,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria10,0087,92879,20837,4040,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient2,3018,0841,5839,612,30
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació0,8069,3055,4452,802,40
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,3025,0032,5032,501,30
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,8030,0024,0024,000,80
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,2390,00110,96
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,34100,00134,39
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0182, RE0594, RE0595, RE0596
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: Preu revisat amb Joaquim Iborra
Editar preu