REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0529u

Extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)

1,00242,01242,01146,627,0060,58
Extracció i assaig de micro provetes en formigó endurit de biguetes (PT), fins a 8 unitats, mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, per a determinació de la resistència residual del formigó, d'acord amb norma UNE-83302/84 i la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,93
%02%Costos indirectes0,036,96
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,5030,0075,0075,002,50
MOU0057hOficial 1ª d'estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,5017,9326,9026,901,50
MOU0058hAjudant d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació1,5015,5023,2523,251,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,5014,3121,4721,471,50
REU0180uEquip i mitjans auxiliars per a l'execució de cates en elements estructurals o constructius d'edifici.1,0045,0045,00
REU0804uEquip i mitjans auxiliars per a l'execució d'assaigs i proves de laboratori.0,9045,0040,50
Observacions:
El preu d'aquesta partida està condicionat a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/10/2015
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu