REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0514m

Col·lector soterrat canonada PVC-315 mm, farcit de rasa

1,0019,3819,3812,590,7064,96
Col·lector soterrat realitzat amb un tub llis de PVC per sanejament, de diàmetre 350 mm, unió enganxada i gruix segons la norma UNE A 1401-I, amb increment de l'preu de l'tub de l'30% en concepte d'unions, accessoris i peces especials, col·locat en rasa d'ample 700 + 250 mm, sobre llit de sorra / grava de gruix 100 + 250/10 mm, sense incloure excavació, farcit de la rasa i compactació final, fins i tot solera de formigó Hm²0 / 20 / b / i gruix 15 cm, previ a la col·locació de l'paviment d'acabat. Unitat totalment acabada i comprovat el seu funcionament. Aplicació CTE.DB.HS SALUBRITAT.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,25
%02%Costos indirectes0,030,56
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0040Sorra ensacada.0,2520,005,00
REU0316lLíquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.0,059,580,48
REU0317lAdhesiu per tubs i accessoris de PVC.0,0319,850,50
REU0143hPisón compactador corró 300 / 600kg.0,1028,002,802,800,10
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0039hAjudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1015,501,551,550,10
Observacions:
La nova xarxa de col·lectors s'executarà paral·lelament a l'existent, mantenint l'ús de la xarxa existent el màxim temps possible, fins al moment de connectar i derivar a cada nou ramal
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu