REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0467u

Coordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

1,001.033,571.033,57737,2131,9971,33
Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,64
%02%Costos indirectes0,0312,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0188uVisita a obra del coordinador de seguretat i salut, inclús desplaçament5,7368,88394,82315,2614,33
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,8718,0869,9066,573,87
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,8769,30129,32123,165,60
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7330,0081,9681,962,73
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7325,0068,3068,302,73
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7330,0081,9681,962,73
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0464, RE0465, RE0466, RE0467.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu