REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0464u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

1,00342,01342,01211,339,5061,79
Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,85
%02%Costos indirectes0,034,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,50
RE0188uVisita a obra del coordinador de seguretat i salut, inclús desplaçament4,0068,88137,76110,005,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,0018,0827,1225,831,50
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,0069,3034,6533,001,50
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0030,0015,0015,000,50
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0025,0012,5012,500,50
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0030,0015,0015,000,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0045,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,0050,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0464, RE0465, RE0466, RE0467.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu