REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0454u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensors)

1,00871,12871,12579,6626,0066,54
Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,64
%02%Costos indirectes0,039,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra, inclús desplaçament3,0068,88206,64165,007,50
RE0187uVisita a obra del director d'execució, inclús desplaçament3,0068,88206,64165,007,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,0018,0854,2451,663,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,0069,3069,3066,003,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0022,0022,0022,001,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,0025,0050,0050,002,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,0030,0060,0060,002,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0452, RE0453, RE454, RE0455.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu