REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0448u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)

1,001.651,521.651,521.424,8964,0086,28
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,40
%02%Costos indirectes0,037,96
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,50
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,0087,9243,9641,872,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,0066,3133,1631,581,50
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,0087,92131,88125,616,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,0085,60342,40326,0816,00
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,0010,815,415,150,25
RE0279uDedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva2,00100,80100,8096,004,00
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior2,00201,60201,60192,008,00
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent2,0092,4092,4088,004,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura2,00126,00126,00120,004,00
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament1,0068,8834,4427,501,25
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient10,0018,0890,4086,105,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació5,0069,30173,25165,007,50
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació6,0025,0075,0075,003,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,0030,0045,0045,001,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,5090,0067,31
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,56100,0078,15
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu