REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0447u

Direcció facultativa de reforma i adequació (1 UI)

1,00744,91744,91480,6622,0064,53
Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,54
%02%Costos indirectes0,038,01
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra, inclús desplaçament2,0068,88137,76110,005,00
RE0187uVisita a obra del director d'execució, inclús desplaçament2,0068,88137,76110,005,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0022,0022,0022,001,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0025,0025,0025,001,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0030,0030,0030,001,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,0018,0854,2451,663,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació2,0069,30138,60132,006,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0446, RE0447.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu