REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0443u

Direcció d'execució de rehabilitació (10 UI)

1,001.354,651.354,65962,5040,9571,05
Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,027,70
%02%Costos indirectes0,0318,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0187uVisita a obra del director d'execució, inclús desplaçament10,5068,88723,24577,5026,25
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació3,5022,0077,0077,003,50
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació5,6025,00140,00140,005,60
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació5,6030,00168,00168,005,60
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,1190,0099,74
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,21100,00120,80
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0442, RE0443, RE0444, RE0445.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu