REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0441u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (50 UI)

1,0014.527,1314.527,1311.935,85528,6682,16
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0168uRedacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)1,008.201,338.201,337.079,07322,91
RE0419uDirecció de les obres de rehabilitació (50 UI)1,002.037,542.037,541.600,5067,55
RE0445uDirecció d'execució de rehabilitació (50 UI)1,002.037,542.037,541.600,5067,55
RE0424uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)1,00457,51457,51347,4414,00
RE0428uEstudi de Gestió de Residus en rehabilitació (50 UI)1,00337,00337,00232,679,90
RE0437uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)1,001.002,111.002,11749,5032,60
RE0432uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (50 UI)1,00454,10454,10326,1714,15
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independenment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. Es considera rehabilitació les obres que tinguen per objecte l'adequació estructural, constructiva i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0438, RE0439, RE0440, RE0441.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu