REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0440u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)

1,0013.057,5913.057,599.615,86415,2573,64
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0172uRedacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)1,007.219,397.219,395.699,16247,48
RE0418uDirecció de les obres de rehabilitació (20 UI)1,001.655,151.655,151.179,2549,99
RE0444uDirecció d'execució de rehabilitació (20 UI)1,001.655,151.655,151.179,2549,99
RE0423uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)1,00614,63614,63398,9917,11
RE0427uEstudi de Gestió de Residus en rehabilitació (20 UI)1,00520,11520,11308,9713,81
RE0436uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)1,00899,62899,62581,8025,22
RE0431uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (20 UI)1,00493,54493,54268,4411,65
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Es considera rehabilitació les obres que tinguen per objecte l'adequació estructural, constructiva i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0438, RE0439, RE0440, RE0441.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu