REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0440u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)

1,0011.033,9011.033,909.002,24399,6481,59
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0172uRedacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)1,006.156,966.156,965.324,54243,37
RE0418uDirecció de les obres de rehabilitació (20 UI)1,001.505,991.505,991.179,2549,99
RE0444uDirecció d'execució de rehabilitació (20 UI)1,001.505,991.505,991.179,2549,99
RE0423uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)1,00386,16386,16279,4911,36
RE0427uEstudi de Gestió de Residus en rehabilitació (20 UI)1,00291,64291,64189,478,06
RE0436uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)1,00796,62796,62581,8025,22
RE0431uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (20 UI)1,00390,54390,54268,4411,65
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independenment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. Es considera rehabilitació les obres que tinguen per objecte l'adequació estructural, constructiva i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0438, RE0439, RE0440, RE0441.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu