REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0438u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (1 UI)

1,006.858,356.858,354.657,19204,5067,91
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0173uRedacció de projecte de rehabilitació d'edifici (1 UI)1,003.501,973.501,972.759,11122,00
RE0416uDirecció de les obres de rehabilitació (1 UI)1,00770,68770,68484,0021,00
RE0442uDirecció d'execució de rehabilitació (1 UI)1,00770,68770,68484,0021,00
RE0421uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)1,00458,77458,77250,5411,00
RE0425uEstudi de Gestió de Residus en rehabilitació (1 UI)1,00407,14407,14201,389,00
RE0434uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)1,00560,47560,47305,0013,00
RE0429uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (1 UI)1,00388,64388,64173,167,50
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Es considera rehabilitació les obres que tinguen per objecte l'adequació estructural, constructiva i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0438, RE0439, RE0440, RE0441.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu