REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0413u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (10 UI)

1,002.084,142.084,141.974,2582,4594,73
Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0215,36
%02%Costos indirectes0,0323,04
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament10,0011,55115,50110,005,00
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament10,0010,81108,10102,905,00
MOU0065hDelineant. Nivell professional VII (Font: IVE). / Més informació11,0018,36201,96201,9611,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació18,0022,00396,00396,0018,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura6,00126,00756,00720,0024,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació2,2069,30152,46145,206,60
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient4,2518,0876,8473,194,25
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,6025,0065,0065,002,60
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,5030,00105,00105,003,50
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cates o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest informe. La intensitat d'inspecció mínima considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 125 m² de superfície construïda o fracció. S'adopta el criteri fixat per la Guia d'Inspecció i Avaluació Preliminar d'estructures de formigó en edificis existents DRB 04/06 de l'Institut Valencià de l'Edificació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/05/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0170, RE0413, RE0414, RE0415. Aquesta partida inclou la RE0159, en concepte de reconeixement ocular o inspecció de l'estat de conservació; aquesta mateixa RE0159 també es troba inclosa en la descomposició de la RE0178, en concepte de reconeixement i presa de dades per a l'estat actual; no hi ha, per tant, duplicació de la partida, ja que són dos conceptes en principi diferents. D'altra banda, la RE0178 és un preu auxiliar parametritzat en funció del nombre d'unitats d'inspecció; en la base PreuK apareix 1 UI en totes les descomposicions, però s'actualitzarà en la inserció en cada pressupost.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 22/03/2019
Observacions:
Editar preu