REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0410u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (10 UI)

1,001.043,111.043,11982,8544,7594,22
Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0211,90
%02%Costos indirectes0,0317,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament6,0011,5569,3066,003,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació14,0022,00308,00308,0014,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació7,0020,58144,06144,067,00
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació2,2023,1050,8248,402,20
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació2,2069,30152,46145,206,60
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient4,2518,0876,8473,194,25
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,6025,0065,0065,002,60
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,6030,0078,0078,002,60
Observacions:
El preu inclou la inscripció de l'informe i del certificat d'eficiència energètica en els registres corresponents però no el pagament de les taxes que siguen d'aplicació ni el visat del col·legi profesional. La intensitat d'inspecció mínima considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada habitatge, independentment de la seua superfície construïda i dels nivells en què es desenvolupa, i cada local d'ús comercial, magatzem, aparcament o qualsevol altre ús distint del d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. La intensitat d'inspecció mínima considerada prové de la 'Guía del Informe de Evaluación del Edificio. Comunidad Valenciana', i està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 08/07/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0163, RE0410, RE0411, RE0412.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 08/07/2021
Observacions:
Editar preu