REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0389u

Sanejat i reparació ancoratges de barana a fàbrica d'obra. Ampits de balcons. Façana principal.

1,0043,4143,4120,662,1747,59
Sanejat i reparació dels ancoratges de la barana encastats en l'ampit de fàbrica de maó, en cada nivell de balcons a façana principal, mitjançant el picat i sanejat de la superfície solta o en mal estat, fissurada o aixecada pel deteriorament de l'tram ancorat , eliminació d'aquests recobriments amb mitjans mecànics o manuals fins a arribar com a mínim l'acer encastat de la barana i la oxidació provoca el bombament. Es durà a terme una neteja de l'òxid d'aquest acer i es reforçarà, si cal, amb injecció de resines, en el seu tram encastat. Neteja de l'ancoratge mitjançant raspall de pues, amb posterior aplicació de morter d'adherència, prèvia protecció de l'acer amb un passivant de la marca SIKA Monotop 910 o similar, en dues capes, regeneració de volum fins recompondre la forma original de l'ampit d'obra, amb un morter a base de ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la marca SIKA Monotop 612 o similar, fins i tot pp mitjans auxiliars, retirada de material sobrant, càrrega de runa; totalment preparat per a posterior pintat només d'aquesta zona, no inclòs en aquesta partida.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,41
%02%Costos indirectes0,031,25
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,1516,002,40
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,214,150,87
REU0031kg8,500,655,53
REU0203hEquip d'injecció resines0,681,220,830,830,68
REU0204htrepant mecànica0,282,350,670,670,29
REU0206kgResina epoxídica per a injeccions0,5516,208,91
REU0015kg1,000,780,78
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,02115,502,31
REU0036mMalla fibra Armatex 44 guix.0,350,820,29
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5517,939,869,860,55
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6514,319,309,300,65
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0005
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu