REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0382m

Reconstrucció de l'element intervigado en forjat

1,00104,65104,6543,462,6041,53
Reconstrucció i encegat de l'element d'entrebigat amb el subministrament i la col·locació de revoltons vibroprensadas de formigó, tipus rebaixades H10 / 12 cm, reposició de l'armadura / malla electrosoldada de 20x20,5 mm, armadura de reforç ancorat el perímetre amb varetes trepades i resines de 6 mm cada 30 cm aprox., formigonat de la secció restant amb formigó H25 elaborat in situ amb formigonera portàtil 250 l, remolinat de la superfície i preparada per a l'acabat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,87
%02%Costos indirectes0,033,02
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0191Sistema d'encofrat parcial de fusta, recuperable, per a execució de massissats de suports en forjats de biguetes metàl·liques i revoltons, degudament apuntalat, amortitzable en 50 usos, fins 4,5 m d'alçada.0,7526,0019,50
REU0450uRevoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.5,500,663,63
REU0455kgAcer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres varis.8,001,159,20
REU0456Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.0,901,851,67
REU0194Elaboració de Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, en obra, amb formigonera portàtil elèctrica de 250L.0,10233,0023,30
MOU0057hOficial 1ª d'estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,3017,9323,3123,311,30
MOU0058hAjudant d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació1,3015,5020,1520,151,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu