REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0377

Coberta plana, transitable

1,0073,3673,3627,371,6837,31
Coberta plana, transitable, convencional amb paviment fix amb làmina d'EPDM de 0,8 mm de gruix amb soldadura entre peces i amb la impermeabilització per a formació de barrera de vapor d'altes prestacions, formada per aïllament tèrmic format per panells de poliestirè expandit EPS- 1I1 de 30 mm de gruix i K = 0,032 W / mo, capa separadora a força film de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant sobre l'aïllament tèrmic amb simple solapament, impermeabilització mitjançant membrana monocapa no adherida a el suport constituïda per una làmina d'etilè propilè diè monòmer EPDM de 1,5 mm de gruix, capa separadora antiadherent - antipunzanante formada per feltre de polièster de 300 g / m² disposat flotant sobre la impermeabilització amb simple solapament i paviment de rajoleta català de 20x10cm sobre capa de 2,5 cm de morter ciment impermeabilitzant, fins i tot neteja prèvia de el suport, replanteig, formació de pitets, minvells, embornals i altres elements espec ials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments. Mesura en projecció horitzontal.
%01%Costos auxiliars0,021,40
%02%Costos indirectes0,032,10
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0518Làmina de cautxú EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, espessor 2,0 mm, massa nominal 2,28 kg / m².1,1011,7612,94
REU0519kgAdhesiu de neoprè, per la unió de les membranes d'EPDM a el suport.0,855,704,85
REU0469Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.1,057,237,59
REU0472Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.2,201,282,82
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,02115,502,31
REU0473Rajola ceràmica de rajoleta català 4/3 / - / E, acabat mat o natural, 13x13 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,058,008,40
REU0474mEntornpeu ceràmic de rajoleta català, acabat mat o natural, 7 cm,1,103,253,58
REU0103kgMorter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,98
MOU0018hAjudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2415,503,723,720,24
MOU0017hOficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,6017,9310,7610,760,60
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6014,318,598,590,60
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu