REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0377

Coberta plana, transitable

1,0073,3673,3627,371,6837,31
Coberta plana, transitable, convencional amb paviment fix amb làmina d'EPDM de 0,8 mm de gruix amb soldadura entre peces i amb la impermeabilització per a formació de barrera de vapor d'altes prestacions, formada per aïllament tèrmic format per panells de poliestirè expandit EPS- 1I1 de 30 mm de gruix i K = 0,032 W / mo, capa separadora a força film de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant sobre l'aïllament tèrmic amb simple solapament, impermeabilització mitjançant membrana monocapa no adherida al suport constituïda per una làmina d'etilè propilè diè monòmer EPDM de 1,5 mm de gruix, capa separadora antiadherent - antipunzanante formada per feltre de polièster de 300 g / m² disposat flotant sobre la impermeabilització amb simple solapament i paviment de rajoleta català de 20x10cm sobre capa de 2,5 cm de morter ciment impermeabilitzant, fins i tot neteja prèvia del suport, replanteig, formació de pitets, minvells, embornals i d'altres el ementos especials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments. Mesura en projecció horitzontal.
%01%Costos auxiliars0,021,40
%02%Costos indirectes0,032,10
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0518Làmina de cautxú EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, espessor 2,0 mm, massa nominal 2,28 kg / m².1,1011,7612,94
REU0519kgAdhesiu de neoprè, per la unió de les membranes d'EPDM al suport.0,855,704,85
REU0469Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.1,057,237,59
REU0472Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.2,201,282,82
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,02115,502,31
REU0473Rajola ceràmica de rajoleta català 4/3 / - / E, acabat mat o natural, 13x13 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,058,008,40
REU0474mEntornpeu ceràmic de rajoleta català, acabat mat o natural, 7 cm,1,103,253,58
REU0103kgMorter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,98
MOU0018hAjudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2415,503,723,720,24
MOU0017hOficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6017,9310,7610,760,60
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6014,318,598,590,60
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu