REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0375

Formació de base anivellada en coberta fibrociment

1,0045,9545,9526,441,6257,54
Formació de superfície plana sobre coberta inclinada existent de plaques ondulades de fibrociment, consistent en recrescut amb capa de gruix mitjà 6 cm alleugerida amb arlita armada, per crear una base plana inclinada, i impermeabilització amb una làmina asfàltica LBM-40 FP auto protegida mineral, fins i tot formació de parapastas perimetral, abocament de l'arlita alleugerida i armat amb malla 31x31 mm acer 1.5 mm galvanitzat, mitjans auxiliars, bastides necessaris, retirada de material sobrant i neteja total. Comprovada la seva estanquitat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,39
%02%Costos indirectes0,030,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0468Formigó lleuger de resistència a compressió 2,5 MPa, de densitat 500 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,116 W / (mK), confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometría entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg / m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària CEM II / BL 32,5 R, segons UNE-EN 197-1.0,06134,008,04
REU0535Malla 31x31 mm, d'acer 1,5 mm galvanitzat, per a armat formigó alleugerit.1,100,981,08
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6014,318,598,590,60
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,6017,9310,7610,760,60
RE0374Impermeabilización cubierta con LBM-40 FP autoprotegida mineral1,0016,2416,247,090,42
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu