REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0363m

Cosit estàtic i recobriment amb morter epoxídic, sobre fàbrica de maó.

1,0042,0042,0032,502,8777,38
Cosit estàtic sobre fàbrica de maó, mitjançant grapes d'acer B 500 S soldable de 6 a 12 mm de diàmetre en forma de Z, col·locades en cales realitzades en obra amb la forma de la grapa d'ancoratge, es col·locarà la grapa lligant els dos murs a cosir un cop executada la perforació o tast per allotjar-la i impregnada tant la superfície d'obra com la pròpia grapa amb Sika Fix o Sika Epocem o qualsevol producte que faciliti l'adherència de l'obra vella amb la nova i omplint el volum amb morters de reparació especials de Sika o Betlor o similar, es tapessin les fissures i buits existents per evitar pèrdues de beurada mitjançant massilla tixotròpica, i col·locarà finalment una malla de tipus mallatex gruixuda sobre la superfície prèviament a l'arrebossat exterior.
%01%Costos auxiliars0,020,80
%02%Costos indirectes0,031,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0028hEspecialista de paleta en cosits estàtics. Nivell professional VII (Font: IVE). / més informació0,9418,3617,2617,260,94
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,9614,3113,7413,740,96
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.2,700,651,76
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,01115,500,58
REU0015kgPerfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.0,900,780,70
REU0203hEquip d'injecció resines0,681,220,830,830,68
REU0204htrepant mecànica0,282,350,670,670,29
REU0206kgResina epoxídica per a injeccions0,2216,203,56
REU0036mMalla fibra Armatex 44 guix.1,100,820,90
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0004
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu