REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0359

Pavimento autonivelante acabado con mortero rodadura.

1,0026,2526,2514,970,9157,03
Pavimento continuo autonivelante, color gris, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm², de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12 mm, de 5 cm de espesor de altura media, extendido, nivelado y alisado, capa de endurecedor, a base de áridos extraduros y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20 m²), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6, Clase R4 según EN 1504-3, tipo tipo Sikafloor Level-66 o equivalente. Ejecución según los instrucciones del fabricante y el replanteo de la DF.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,30
%02%Costos indirectes0,030,76
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0582Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm de gruix, resistència tèrmica 0,25 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.0,011,050,01
REU0586hCamió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Fins i tot p / p de desplaçament.0,01145,001,451,450,01
REU0587kgMorter de rodadura, Mastertop 100 BASF Construction Chemical, color Gris Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una resistència a la compressió de 75000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb mètode Böhme UNE-EN 13.892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².3,501,806,30
REU0585hAjudant aplicador de morter autoanivellant.0,3216,135,165,160,32
REU0584hOficial 1ª aplicador de morter autoanivellant.0,2517,244,314,310,25
REU0480Formigó HM-20 / B / 20 / I, fabricat en central.0,0665,103,91
REU0483hRegla vibrant de 3 m.0,114,670,510,510,11
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1117,931,971,970,11
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1114,311,571,570,11
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0035
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu