REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0356

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat normalitzat

1,008,598,59
Muntatge i desmuntatge de bastida penjat contrapesat normalitzat, totalment homologat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut de la construcció, des de la coberta plana general de l'edifici, compost per plataforma de treball de 250x60 cm, barana, pescant contrapesats 500 kg / ud, politges d'elevació i descens amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i gasses. A les zones de difícil accés es realitzarà mitjançant tècniques de desvinculació vertical, amb operaris lligats a arnès utilitzant equips de seguretat homologats per la CEE, safates de xarxa grans paracaigudes, i instal·lació de les corresponents xarxes i / o malles verticals de protecció, en material tipus microfibra; unitat totalment instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons la normativa vigent.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0090uLloguer diari de plataforma suspesa d'accionament manual, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,562,051,15
REU0091uTransport a obra i retirada de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador , cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01210,001,05
REU0089uDesmuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01279,002,79
REU0088uMuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01335,003,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu