REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0348

Formació pendent formigó alleugerit de gruix 11 cm

1,0021,5521,5511,290,7052,39
Formació de pendent de coberta plana amb 11 cm de gruix mitjà de formigó alleugerit cel·lular, a força de ciment i productes alleugerants, acabat amb capa de 1,50 cm de morter de ciment per a regularització de pendents, fins i tot demolició de la formació de pendent deteriorada , replanteig, part proporcional de envanets-guies i llimes, reglejat dels mateixos minves, trencaments, remolinat de morter i neteja, segons NTE / QA, retirada i càrrega de runa sobre camió o contenidor sense transport a l'abocador
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,030,62
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,315,015,010,35
REU0355uMaó buit senzill de 24x11,5x4 cm2,000,140,28
REU0356uTotxana de 24x11,5x7 cm2,500,170,43
REU0366Morter de ciment M-15, elaborat manualment en pastera.0,02128,952,19
REU0340formigó cel·lular0,1255,366,42
REU0357Demolició de la capa per a formació de pendent de formigó alleugerit, espessor mig entre 5 i 11 cm0,024,340,09
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu